ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง หน้าที่พลเมืองดิจิทัล

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง วิทยาการคำนวณ เวลา 16 ชั่วโมง

เรื่อง หน้าที่พลเมืองดิจิทัล เวลา 2 ชั่วโมง

วันที่สอน 10-11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็น ขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

ตัวชี้วัด

ว 4.2 ป5/5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีมารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนตระหนักถึงความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้อื่น (A)

2. นักเรียนเป็นผู้ส่งสารและรับสารที่มีมรรยาท(A)

3. นักเรียนใช้เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมและไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ(P)

4. นักเรียนเรียนรู้วิธีการเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี(K)

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1. ทักษะการสังเกต

2. ทักษะการสำรวจค้นหา

3. ทักษะการคิดวิเคราะห์

4. ทักษะการให้เหตุผล

5. ทักษะการรวบรวมข้อมูล

6. ทักษะการสรุปอ้างอิง

สาระสำคัญ

ความเป็นพลเมืองดิจิทัล คือ พลเมืองผู้ใช้งานสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าใจบรรทัดฐานของการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมและมีความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารในยุคดิจิทัลเป็นการสื่อสารที่ไร้พรมแดน

สมาชิกของโลกออนไลน์ คือ ทุกคนที่ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนโลกใบนี้ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ อายุ ภาษา และวัฒนธรรม พลเมืองดิจิทัลจึงต้องเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม เห็นอกเห็นใจและเคารพผู้อื่น มีส่วนร่วม และมุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคม

สาระการเรียนรู้

หน้าที่พลเมืองดิจิทัล

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นในการทำงาน

กระบวนการจัดการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. สร้างความสนใจโดยให้นักเรียนดูอุปกรณ์การท่องอินเตอร์เน็ต ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน แล้วสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียน แล้วให้นักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

- การใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียนในชีวิตประจำวัน

- ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานอินเตอร์เน็ตของนักเรียน

2. นักเรียนแต่ละคนบอกเว็บไซด์ที่นักเรียนใช้งานบ่อยๆ แล้วร่วมกันสนทนาถึงลักษณะการใช้งานและประโยชน์

3. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง หน้าที่พลเมืองดิจิทัล เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ

4. ครูแจ้งตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ

ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1. ครูนำนักเรียนเรียนผ่านวิดีทัศน์การเรียนการสอน เรื่อง หน้าที่พลเมืองดิจิทัล

2. ครูจัดกลุ่มนักเรียนเข้ากลุ่มย่อยโดยคละความสามารถทางการเรียน กลุ่มละ 6 คน จำนวน 3 กลุ่ม จากนั้นแต่ละกลุ่มดำเนินการเลือก หัวหน้ากลุ่ม เพื่อทำหน้าที่ผู้นำในการปฏิบัติกิจกรรมและเลขานุการกลุ่ม

3. หัวหน้ากลุ่มรับชุดกิจกรรมจากครู จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันศึกษาบัตรคำชี้แจง การใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน

4. แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษา บัตรนื้อหา หน้าที่พลเมืองดิจิทัล จากนั้นครูแจกกระดาษชารท์ให้แต่ละกลุ่ม ร่วมกันค้นหาการใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน แล้วให้นักเรียนเขียนลงในกระดาษชาร์ท พร้อมตกแต่งให้สวยงาม

5. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลจากค้นหา หน้าชั้นเรียน

6. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจ เพิ่มเติม

7. ครูให้นักเรียนลงมืออบรมเรียนรู้ผ่านเว็บไซด์ “อุ่นใจไซเบอร์”

8. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายถึงสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านเว็บไซด์ “อุ่นใจไซเบอร์” ได้ประโยชน์อย่างไร

ขั้นสรุป

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ เรื่อง หน้าที่พลเมืองดิจิทัล

2. ครูชมเชยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้

สื่อการเรียนรู้

1. วิดิทัศน์ เรื่อง หน้าที่พลเมืองดิจิทัล

2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน้าที่พลเมืองดิจิทัล

3. เว็บไซด์ “อุ่นใจไซเบอร์”

4. กระดาษชาร์ท

5. ปากกาเคมี

6. สีไม้

การวัดผลประเมินผล

ประเด็นการประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนตระหนักถึงความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้อื่น (A)

2. นักเรียนเป็นผู้ส่งสารและรับสารที่มีมรรยาท(A)

3. นักเรียนใช้เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมและไม่ส่งผลเสียต่อ สุขภาพ(P)

4. นักเรียนเรียนรู้วิธีการเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้ เทคโนโลยี(K)

1. ตรวจทดสอบก่อนเรียน

1. แบบทดสอบก่อนเรียน

นักเรียนได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป ถือว่า “ผ่าน” เกณฑ์การประเมิน

ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1. ทักษะการสังเกต

2. ทักษะการสำรวจค้นหา

3. ทักษะการคิดวิเคราะห์

4. ทักษะการให้เหตุผล

5. ทักษะการรวบรวมข้อมูล

6. ทักษะการสรุปอ้างอิง - สังเกตพฤติกรรม

การเรียนรู้ - แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป ถือว่า “ผ่าน”

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สังเกตพฤติกรรม

การเรียนรู้ แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป ถือว่า “ผ่าน”

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นในการทำงาน - สังเกตพฤติกรรม

การเรียนรู้ - แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป ถือว่า “ผ่าน”

บันทึกหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้

1. ผลการจัดกิจกรรม

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา

2.1 ปัญหา อุปสรรค

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.2 ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)………………………………..

(นางนูรียัน บือราเฮง)

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ความคิดเห็น/และข้อเสนอแนะของผู้บริหาร

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)…………………………..……………………..

(นายมงคล ชมติวัง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบลูกาสนอ

โพสต์โดย ครูยัน : [30 มี.ค. 2565 เวลา 08:38 น.]
อ่าน [1408] ไอพี : 118.173.248.188
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,484 ครั้ง
ประเภทของเครื่องปรับอากาศ และวิธีใช้อย่างประหยัด
ประเภทของเครื่องปรับอากาศ และวิธีใช้อย่างประหยัด

เปิดอ่าน 14,115 ครั้ง
การเลือกโต๊ะสำหรับการเขียนหนังสือ
การเลือกโต๊ะสำหรับการเขียนหนังสือ

เปิดอ่าน 769 ครั้ง
ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์
ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์

เปิดอ่าน 13,635 ครั้ง
คำวิจารณ์การศึกษาไทย โดยพระราชญาณกวี โซเชียลแชร์ที่อ่านแล้วต้องคิดตาม
คำวิจารณ์การศึกษาไทย โดยพระราชญาณกวี โซเชียลแชร์ที่อ่านแล้วต้องคิดตาม

เปิดอ่าน 21,764 ครั้ง
การใช้งานโปรแกรม Google Earth
การใช้งานโปรแกรม Google Earth

เปิดอ่าน 15,606 ครั้ง
ความหมายตามลายมือ
ความหมายตามลายมือ

เปิดอ่าน 45,541 ครั้ง
หนังสือดี 100 เล่ม ที่ควรอ่าน-มีไว้ในห้องสมุด
หนังสือดี 100 เล่ม ที่ควรอ่าน-มีไว้ในห้องสมุด

เปิดอ่าน 15,480 ครั้ง
ปลูกต้นไม้เหมาะกับทิศ
ปลูกต้นไม้เหมาะกับทิศ

เปิดอ่าน 15,656 ครั้ง
ฮือฮา พญานาคโผล่รับเครื่องสักการะ หลังพิธีบุญกฐินน้ำ
ฮือฮา พญานาคโผล่รับเครื่องสักการะ หลังพิธีบุญกฐินน้ำ

เปิดอ่าน 14,002 ครั้ง
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมฯ
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมฯ

เปิดอ่าน 12,102 ครั้ง
คำว่า "เรียบร้อยโรงเรียนจีน" มาจากไหน
คำว่า "เรียบร้อยโรงเรียนจีน" มาจากไหน

เปิดอ่าน 13,154 ครั้ง
"พรมมิ" วัชพืชบำรุงสมอง
"พรมมิ" วัชพืชบำรุงสมอง

เปิดอ่าน 18,656 ครั้ง
เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2555 (ว7-ว8)
เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2555 (ว7-ว8)

เปิดอ่าน 72,451 ครั้ง
เสียงทุ้ม-เสียงแหลม
เสียงทุ้ม-เสียงแหลม

เปิดอ่าน 14,618 ครั้ง
เทคนิคการคูณเลข เมื่อไม่มีเครื่องคิดเลข
เทคนิคการคูณเลข เมื่อไม่มีเครื่องคิดเลข

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 11,734 ครั้ง
ฮาร์วาร์ด : สุดยอดมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลก
ฮาร์วาร์ด : สุดยอดมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลก

เปิดอ่าน 29,854 ครั้ง
ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์
ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์

เปิดอ่าน 12,765 ครั้ง
คลิป"เล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัย" โดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คลิป"เล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัย" โดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เปิดอ่าน 14,366 ครั้ง
เรื่องน่ารู้ของคลีโอพัตรา ไม่สวยอย่างที่ร่ำลือ-แต่ฉลาด
เรื่องน่ารู้ของคลีโอพัตรา ไม่สวยอย่างที่ร่ำลือ-แต่ฉลาด

เปิดอ่าน 7,240 ครั้ง
เตรียมตัวก่อนพบหมอ
เตรียมตัวก่อนพบหมอ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ