ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3

ปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง

จังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้รายงาน นายกิตติชัย การโสภา

สถานศึกษา โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง

จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เลย หนองบัวลำภู

ปีที่รายงาน 2563

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 ของโรงเรียน ยางหล่อวิทยาคาร อำเภอ ศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 2) เพื่อประเมินความพร้อมปัจจัยเบื้องต้นและความพอเพียงด้านนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 ของโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 ของโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ผลที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 ของโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 5) ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 ของโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ประชากร ผู้ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 ของโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 460 คน ได้มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วยผู้บริหาร 12 คน ครู จำนวน 32 คน นักเรียน จำนวน 398 คน ผู้ปกครอง จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบประเมินโครงการ จำนวน 5 ฉบับ สำหรับผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง เป็นมาตราส่วน ประเมินค่า 5 ระดับการวิเคราะห์ข้อมูลหาความเชื่อมั่นโดยใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS for Windows) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ("X" ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 ของโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ด้านความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และแผนกลยุทธ์

ของโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร ในภาพรวมพบว่า มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด

("X" ̅= 4.73, S.D.= 0.44)

2. ผลการประเมินความพร้อมและความพอเพียงด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 ของโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ในภาพรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ("X" ̅= 4.69, S.D.= 0.45)

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 ของโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ในภาพรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด ("X" ̅= 4.75, S.D.= 0.43)

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 ของโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภูในภาพรวมพบว่า มีความสำเร็จมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ("X" ̅= 4.79, S.D.= 0.58)

5. ผลการประเมินด้านผลกระทบ ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 ของโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภูในภาพรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ("X" ̅= 4.67, S.D.= 0.47)

6. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 ของโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 แนวทางดังนี้ 1) โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมในการเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ คือมีการกำหนดหลักการในการปฏิบัติงาน มีการ บริหารงานแบบ “บวร” 2) โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนอยากเข้ามา เรียนรู้ ส่งผลให้การดำเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนเกิดประสิทธิผล 3) โรงเรียนมีการนิเทศติดตาม การ ปฏิบัติงาน มีการแนะนำ ช่วยเหลือและสนับสนุน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง บอกปัญหาอุปสรรค ที่เกิดขึ้นโดยร่วมกันหาทางแก้ไข 4) โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ มีการกำหนดแผนและ ระยะเวลาในการประเมินผลที่ชัดเจน มีการรายงานผลและเผยแพร่การดำเนินงานของโครงการ 5) โรงเรียนส่งเสริม ให้ครู บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการมอบหมายงานให้รับผิดชอบตามความถนัด ความสามารถ มีการให้การสนับสนุน ปรับปรุงการจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง กับโรงเรียนวิถีพุทธ โดยให้เข้ารับการ ฝึกอบรมตามโอกาส เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง

Title Project Assessment Report, Royal Buddhist Oriented School, 3rd

generation, Fiscal Year 2019 Yanglor Wittayakarn School, Si Boon Ruang

District Nongbualamphu Province

Researcher Mr. Kittichai Karnsopha

Academy Yanglor Wittayakarn School, Si Boon Rueang District

Nongbualamphu Province, Secondary Educational Service Area

Office Loei Nongbualamphu

Research Year 2020

Abstract

The project assessment report aims 1) to study the environment of the Royal Buddhist Oriented School, 3rd generation, Fiscal Year 2019 Yanglor Wittayakarn School, Si Boon Ruang District Nongbualamphu Province 2) to assess the availability of preliminary factors and import self-sufficiency (Input) of the Royal Buddhist Oriented School, 3rd generation, Fiscal Year 2019 Yanglor Wittayakarn School, Si Boon Ruang District Nongbualamphu Province 3) to evaluate the process of the Royal Buddhist Oriented School, 3rd generation, Fiscal Year 2019 Yanglor Wittayakarn School, Si Boon Ruang District Nongbualamphu Province 4) to assess the productivity (Product) resulting from the operation of the Royal Buddhist Oriented School, 3rd generation, Fiscal Year 2019 Yanglor Wittayakarn School, Si Boon Ruang District Nongbualamphu Province 5) Recommendations to develop the Project of the Royal Buddhist Oriented School, 3rd generation, Fiscal Year 2019 Yanglor Wittayakarn School, Si Boon Ruang District Nongbualamphu Province, Population, > Royal Buddhist Oriented School, 3rd generation, Fiscal Year 2019 Yanglor Wittayakarn School, Si Boon Ruang District Nongbualamphu Province, 460 people from a specific selection method consisting of 12 administrators , 32 teachers, 398 students, 30 parents. The tool used to collect data is a project evaluation. 5 papers for administrators, teachers, students and parents are scaled, evaluated at 5 levels of analysis of confidence data using computers and prefabricated programs. SPSS for Windows Statistics used to analyze data include average ("X" ̅) and S.D. Standard Deviation

The results of the assessment showed:

1. Contextual assessment of the Royal Buddhist Oriented School, 3rd generation, Fiscal Year 2019 Yanglor Wittayakarn School, Si Boon Ruang District Nongbualamphu Province, Consistency between Objectives, Goals of The Buddhist Oriented School Project, Phra Phrom Pittayanusorn School and The Strategic Plan of Yanglor Wittayakarn School, overall, there was the highest level of consistency

("X" ̅= 4.73, S.D.= 0.44)

2. Evaluation of readiness and self-sufficiency in the inputs of the Royal Buddhist Oriented School, 3rd generation, Fiscal Year 2019 Yanglor Wittayakarn School, Si Boon Ruang District Nongbualamphu Province, overall, the average is found to be at its highest level ("X" ̅= 4.69, S.D.= 0.45)

3. Process evaluation of the Royal Buddhist Oriented School, 3rd generation, Fiscal Year 2019 Yanglor Wittayakarn School, Si Boon Ruang District Nongbualamphu Province, overall, the average level was found to be the highest ("X" ̅= 4.75, S.D.= 0.43)

4. The results of the productivity assessment of the Royal Buddhist Oriented School, 3rd generation, Fiscal Year 2019 Yanglor Wittayakarn School, Si Boon Ruang District Nongbualamphu Province, overall showed that the average achievement was the highest level ("X" ̅= 4.79, S.D.= 0.58)

5. The impact assessment of the Royal Buddhist Oriented School, 3rd generation, Fiscal Year 2019 Yanglor Wittayakarn School, Si Boon Ruang District Nongbualamphu Province, overall showed the highest level of average ("X" ̅= 4.67, S.D.= 0.47)

6. Recommendations and opinions on the assessment of the Royal Buddhist Oriented School, 3rd generation, Fiscal Year 2019 Yanglor Wittayakarn School, Si Boon Ruang District Nongbualamphu Province, the school is prepared to become a Buddhist Oriented School, which is to establish the principles of operation, there is a "boworn" management, 2) the school provides teaching of elements that encourage students to want to learn 3) The school has a follow-up inservice, operation, guidance, assistance and support, constantly exchange and learn from each other. 4) The school has organized teaching systematically. A clear plan and evaluation period are defined. The results of the project were reported and published 5) The school encouraged teachers to do so. The educational staff is constantly improving themselves. Tasks are assigned to be responsible according to their aptitude. Capabilities are supported. To improve the activities in accordance with the Buddhist Oriented School by undergoing training according to the opportunity to apply the knowledge gained from the training to continuously improve the work.

โพสต์โดย นายกิตติชัย การโสภา : [18 เม.ย. 2565 เวลา 08:46 น.]
อ่าน [216] ไอพี : 1.4.235.116
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 32,118 ครั้ง
เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ นวัตกรรมไอเดียเด็ดเด็กใต้
เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ นวัตกรรมไอเดียเด็ดเด็กใต้

เปิดอ่าน 24,588 ครั้ง
พยาธิใบไม้ในตับ
พยาธิใบไม้ในตับ

เปิดอ่าน 13,722 ครั้ง
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมฯ
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมฯ

เปิดอ่าน 10,072 ครั้ง
ปรนัย-อัตนัย เรียงความ-ย่อความ
ปรนัย-อัตนัย เรียงความ-ย่อความ

เปิดอ่าน 13,459 ครั้ง
ขั้นตอนการรีไฟแนนซ์รถยนต์ ขอสินเชื่อใหม่ไม่ยากอย่างที่คิด
ขั้นตอนการรีไฟแนนซ์รถยนต์ ขอสินเชื่อใหม่ไม่ยากอย่างที่คิด

เปิดอ่าน 8,884 ครั้ง
หลากหลายวิธี ช่วยให้อารมณ์ดีทันตาเห็น
หลากหลายวิธี ช่วยให้อารมณ์ดีทันตาเห็น

เปิดอ่าน 17,126 ครั้ง
อย่างเทพ! มาดูคลิปที่ใครดูต้องอมยิ้ม เมื่อคุณแม่ชาวญี่ปุ่นเตรียมตัวไปโรงเรียนให้ลูกตอนเช้า
อย่างเทพ! มาดูคลิปที่ใครดูต้องอมยิ้ม เมื่อคุณแม่ชาวญี่ปุ่นเตรียมตัวไปโรงเรียนให้ลูกตอนเช้า

เปิดอ่าน 17,212 ครั้ง
ประโยชน์ต้นอ่อนทานตะวัน
ประโยชน์ต้นอ่อนทานตะวัน

เปิดอ่าน 48,743 ครั้ง
พรบ.ครู(ฉบับที่2) 2551 มีผล 21 กุมภาพันธ์ 2551
พรบ.ครู(ฉบับที่2) 2551 มีผล 21 กุมภาพันธ์ 2551

เปิดอ่าน 1,664 ครั้ง
จัดอาหารกลางวันมีคุณภาพ กระตุ้นพัฒนาการเด็กวัยเรียน
จัดอาหารกลางวันมีคุณภาพ กระตุ้นพัฒนาการเด็กวัยเรียน

เปิดอ่าน 6,851 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษา...เพื่ออะไร ?
ปฏิรูปการศึกษา...เพื่ออะไร ?

เปิดอ่าน 33,953 ครั้ง
เอกภพสัมพัทธ์ (Relative Universe)
เอกภพสัมพัทธ์ (Relative Universe)

เปิดอ่าน 7,276 ครั้ง
อุดมศึกษาไทยเสื้อไซซ์เดียว
อุดมศึกษาไทยเสื้อไซซ์เดียว

เปิดอ่าน 62,791 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

เปิดอ่าน 8,891 ครั้ง
9 มิ.ย.ของทุกปีเป็น "วันรัฐพิธี" ตามมติ ครม.
9 มิ.ย.ของทุกปีเป็น "วันรัฐพิธี" ตามมติ ครม.

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 12,680 ครั้ง
ชมย้อนหลัง วอลเล่ย์บอลสาวไทยชนะจีน 3-2 เซต เมื่อวันที่ 20 ก.ย.56
ชมย้อนหลัง วอลเล่ย์บอลสาวไทยชนะจีน 3-2 เซต เมื่อวันที่ 20 ก.ย.56

เปิดอ่าน 10,293 ครั้ง
ตอบทุกข้อสงสัยชาวโซเซียล ปรับตัวอย่างไร..ในกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่
ตอบทุกข้อสงสัยชาวโซเซียล ปรับตัวอย่างไร..ในกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่

เปิดอ่าน 218,235 ครั้ง
เรื่องที่ควรรู้ ก่อนคิดจะเลี้ยง "ไซบีเรียน ฮัสกี้"
เรื่องที่ควรรู้ ก่อนคิดจะเลี้ยง "ไซบีเรียน ฮัสกี้"

เปิดอ่าน 51,934 ครั้ง
รายละเอียดเกณฑ์วิทยฐานะ(ใหม่) ใช้บังคับ 1 ต.ค.51
รายละเอียดเกณฑ์วิทยฐานะ(ใหม่) ใช้บังคับ 1 ต.ค.51

เปิดอ่าน 19,840 ครั้ง
มดใช้อะไรดมกลิ่น
มดใช้อะไรดมกลิ่น เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ