ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาคู่มือหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่ออนุรักษ์และสืบทอด ศิลปหัตถกรรมเขวาสินรินทร์ โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น ด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของผู้ปกครองและชุมชน

ชื่อเรื่อง การพัฒนาคู่มือหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดศิลปหัตถกรรมเขวาสินรินทร์ โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น

ด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน

ผู้ศึกษา นางสาวเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด ตำแหน่ง ผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ปีที่ศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาผลการดำเนินกิจกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาคู่มือหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดศิลปหัตถกรรมเขวาสินรินทร์ โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น 2) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาคู่มือหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดศิลปหัตถกรรมเขวาสินรินทร์ โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น 3) เพื่อศึกษาผลการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้โดยใช้คู่มือหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดศิลปหัตถกรรมเขวาสินรินทร์ โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น ที่มีต่อครูผู้สอน 4) เพื่อศึกษาผลการเปรียบเทียบการดำเนินกิจกรรมการใช้คู่มือหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดศิลปหัตถกรรมเขวาสินรินทร์ โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น ที่มีต่อนักเรียน และ 5) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น ปีการศึกษา 2563 รวมจำนวน 128 คน

เครื่องมือที่ใช้ในศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ คู่มือหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดศิลปหัตถกรรมเขวาสินรินทร์ โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบประเมินและแบบทดสอบ รวมจำนวน 23 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่าความเชื่อมั่น KR 20 ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์

แอลฟ่า (α-Coefficient) และค่าประสิทธิภาพของคู่มือ E1/E2

ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการศึกษาการดำเนินกิจกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาคู่มือหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดศิลปหัตถกรรมเขวาสินรินทร์ โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ ได้แก่ ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในการวางแผนการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ขั้นที่ 5 การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ของการสร้างคู่มือหลักสูตรท้องถิ่น ขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินคู่มือหลักสูตรท้องถิ่น ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจพิจารณาองค์ประกอบของคู่มือหลักสูตรท้องถิ่นและขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการสร้างคู่มือหลักสูตรท้องถิ่น ตามลำดับ

2. ผลศึกษาผลการพัฒนาคู่มือหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดศิลปหัตถกรรมเขวาสินรินทร์ โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น พบว่า 1) ผลการประเมินคุณภาพคู่มือหลักสูตรท้องถิ่น โดยผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ผลการยืนยันคุณภาพของคู่มือหลักสูตรท้องถิ่น โดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้และด้านความเป็นประโยชน์ ต่อการนําไปใช้จัดการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน และ 3) ผลการหาประสิทธิภาพคู่มือหลักสูตรท้องถิ่น ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 พบว่า คู่มือหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่ออนุรักษ์และสืบทอศิลปหัตถกรรมเขวาสินรินทร์ โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น

มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.78/ 82.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80

3. ผลการศึกษาการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้คู่มือหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดศิลปหัตถกรรมเขวาสินรินทร์ โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น ที่มีต่อครูผู้สอน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ ได้แก่

ด้านการเตรียมการสอน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล และด้านการผลิตสื่อและการใช้สื่อ ตามลำดับ

4. ผลการศึกษาการเปรียบเทียบการดำเนินกิจกรรมการใช้คู่มือหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดศิลปหัตถกรรมเขวาสินรินทร์ โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น ที่มีต่อนักเรียน พบว่า ด้านทักษะปฏิบัติและด้านผลงานศิลปะ ก่อนการเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ แต่หลังการเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก และด้านเจตคติและด้านความตระหนักของนักเรียน ก่อนการเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่หลังการเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

5. ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง

และชุมชน สรุปดังนี้

5.1 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีต่อคู่มือหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดศิลปหัตถกรรมเขวาสินรินทร์ โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

5.2 ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้คู่มือหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดศิลปหัตถกรรมเขวาสินรินทร์ โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คิดเป็น ร้อยละ 86.00 มีพฤติกรรมด้านความใฝ่เรียนรู้ เท่ากันกับด้านความมีจิตสาธารณะ รองลงมาร้อยละ 84.00 มีพฤติกรรมความมีวินัย และลำดับสุดท้ายด้านความมุ่งมั่นในการทำงาน

ร้อยละ 80.00 ตามลำดับ

5.3 ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้คู่มือหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดศิลปหัตถกรรมเขวาสินรินทร์ โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

5.4 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้คู่มือหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดศิลปหัตถกรรมเขวาสินรินทร์ โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

5.5 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้คู่มือหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดศิลปหัตถกรรมเขวาสินรินทร์ โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด

5.6 ความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนที่มีต่อครูผู้สอนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้คู่มือหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดศิลปหัตถกรรมเขวาสินรินทร์ โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

5.7 ความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนที่มีต่อนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้คู่มือหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดศิลปหัตถกรรมเขวาสินรินทร์ โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

โพสต์โดย ดร.ขวัญ : [30 เม.ย. 2565 เวลา 11:27 น.]
อ่าน [995] ไอพี : 184.22.166.212
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 33,828 ครั้ง
ตัวอย่างหลักสูตรปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง2560) โดยโรงเรียนบ้านฝาผนัง ไฟล์เวิร์ด
ตัวอย่างหลักสูตรปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง2560) โดยโรงเรียนบ้านฝาผนัง ไฟล์เวิร์ด

เปิดอ่าน 10,002 ครั้ง
เปิดกลุ่มงานเงินเดือนดี๊ดีสำหรับคนเก่งภาษา
เปิดกลุ่มงานเงินเดือนดี๊ดีสำหรับคนเก่งภาษา

เปิดอ่าน 11,184 ครั้ง
5 พฤติกรรมทำร้ายดวงตา
5 พฤติกรรมทำร้ายดวงตา

เปิดอ่าน 66,250 ครั้ง
วิธีลดธงครึ่งเสาที่ถูกต้อง
วิธีลดธงครึ่งเสาที่ถูกต้อง

เปิดอ่าน 11,486 ครั้ง
เครื่องดื่มยามเช้าที่เหมาะกับตัวคุณ
เครื่องดื่มยามเช้าที่เหมาะกับตัวคุณ

เปิดอ่าน 16,692 ครั้ง
4 วิธีแก้เมาแบบฉับพลัน ด้วยตัวเอง
4 วิธีแก้เมาแบบฉับพลัน ด้วยตัวเอง

เปิดอ่าน 12,633 ครั้ง
7 สุดยอดอาหารคืนความสมดุลให้ชีวิต
7 สุดยอดอาหารคืนความสมดุลให้ชีวิต

เปิดอ่าน 10,990 ครั้ง
เก็บหนังสือเก่าไม่ให้ขึ้นรา
เก็บหนังสือเก่าไม่ให้ขึ้นรา

เปิดอ่าน 16,949 ครั้ง
How To Learn English
How To Learn English

เปิดอ่าน 12,660 ครั้ง
ลายมือมีพลัง
ลายมือมีพลัง

เปิดอ่าน 12,076 ครั้ง
เทคนิคการจัดการชั้นเรียนด้วยโมเดล 3 C"s
เทคนิคการจัดการชั้นเรียนด้วยโมเดล 3 C"s

เปิดอ่าน 74,910 ครั้ง
คาถาเรียกทรัพย์ ของหลวงปู่เสือดำ
คาถาเรียกทรัพย์ ของหลวงปู่เสือดำ

เปิดอ่าน 21,468 ครั้ง
ทำไมดวงอาทิตย์ตอนเช้าหรือตอนเย็นจึงดูดวงใหญ่
ทำไมดวงอาทิตย์ตอนเช้าหรือตอนเย็นจึงดูดวงใหญ่

เปิดอ่าน 23,211 ครั้ง
การใช้งานโปรแกรม Google Earth
การใช้งานโปรแกรม Google Earth

เปิดอ่าน 11,433 ครั้ง
ทำอย่างไรให้ลูกมีความจำดี : ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ
ทำอย่างไรให้ลูกมีความจำดี : ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ

เปิดอ่าน 5,558 ครั้ง
วันวิสาขบูชา คือวันอะไร
วันวิสาขบูชา คือวันอะไร
เปิดอ่าน 16,692 ครั้ง
4 วิธีแก้เมาแบบฉับพลัน ด้วยตัวเอง
4 วิธีแก้เมาแบบฉับพลัน ด้วยตัวเอง
เปิดอ่าน 14,417 ครั้ง
รายงานประจำปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายงานประจำปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปิดอ่าน 12,212 ครั้ง
"เดอะ ฮ็อบบิท" กับทฤษฎีวิวัฒนาการมนุษย์
"เดอะ ฮ็อบบิท" กับทฤษฎีวิวัฒนาการมนุษย์
เปิดอ่าน 13,333 ครั้ง
วันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม)
วันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ