ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านพรุตะเคียน

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านพรุตะเคียน

ผู้ศึกษา นางสาวจงรัก รอดภัย

สถานศึกษา โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน

ปีที่พิมพ์ 2564

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ประเมินด้านบริบท เกี่ยวกับความต้องการ ความจำเป็น ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ และความชัดเจนของเป้าหมายของโครงการ 2) ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า เกี่ยวกับความพร้อมของสถานศึกษา ความเหมาะสมของงบประมาณ ความเหมาะสมของกิจกรรมโครงการ 3) ประเมินกระบวนการ เกี่ยวกับกระบวนการวางแผน การดำเนินการ และการนิเทศติดตามและการประเมินผลของโครงการ 4) ประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เกี่ยวกับ 4.1) คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนบ้านพรุตะเคียนที่ได้รับการนิเทศด้วยกระบวนการนิเทศภายใน 4.2) ความพึงพอใจต่อโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านพรุตะเคียน ของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหารและครูจำนวน 11 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 45 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 63 คน

ผลการประเมินโครงการ พบว่า

1. ด้านบริบท เกี่ยวกับความต้องการ ความจำเป็น ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ และความชัดเจนของเป้าหมายของโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.14 , S.D = .40) ข้อที่มีค่าสูงสุด คือ ข้อ 1 วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.56 , S.D = .51) ข้อที่มีค่าต่ำสุดคือข้อ 4 โครงการนิเทศภายในสถานศึกษาสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง อยู่ในระดับมาก (x̄=3.72 , S.D = .58)

2. ด้านปัจจัยนำเข้า เกี่ยวกับความพร้อมของสถานศึกษา ความเหมาะสมของงบประมาณ และความเหมาะสมของกิจกรรมของโครงการนิเทศภายสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.24 , S.D = .23) ข้อที่มีค่าสูงสุด คือ ข้อ 5 โรงเรียนมีงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงาน อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.61 , S.D = .50) ข้อที่มีค่าต่ำสุดคือข้อ 8 กิจกรรมที่กำหนดมีความสอดคล้องเหมาะสม กับวัตถุประสงค์โครงการ อยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.67 , S.D = .69)

3. ด้านกระบวนการ เกี่ยวกับการประเมินกระบวนการของโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.02 , S.D = .60) ข้อที่มีค่าสูงสุดคือ ข้อ 19 จัดให้มีการปรับปรุงแผนและวิธีทำการนิเทศอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.42 , S.D = .82) ข้อที่มีค่าต่ำสุดคือ ข้อ 2 มีการสำรวจสภาพปัจจุบันปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาทุกปี อยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.58 , S.D = .94)

4. ด้านผลผลิต เกี่ยวกับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนบ้านพรุตะเคียนที่ได้รับการนิเทศด้วยกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านพรุตะเคียน ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.15, S.D = .06) ข้อที่มีค่าสูงสุดคือข้อที่ 5 โรงเรียน ได้ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.69 , S.D = .49) ข้อที่มีค่าต่ำสุด คือข้อที่ 12 โรงเรียนจัดให้มีการนิเทศภายใน เรื่องการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.04 , S.D = .43)

5. ด้านผลผลิต

5.1 ด้านผลผลิต เกี่ยวกับความชัดเจนของเป้าหมายด้านด้านผลผลิตของโครงการ สอบถามคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนบ้านพรุตะเคียนที่ได้รับการนิเทศด้วยกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา ตามระดับคิดความเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและนักเรียน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.15, S.D = .06) ข้อที่มีค่าสูงสุดคือข้อที่ 5 โรงเรียน ได้ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.69 , S.D = .49) ข้อที่มีค่าต่ำสุด คือ ข้อที่ 12 โรงเรียนจัดให้มีการนิเทศภายใน เรื่องการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.04 ,S.D = .43)

5.2 ด้านผลผลิต เกี่ยวกับความชัดเจนของเป้าหมายด้านผลผลิตของโครงการ สอบถามความพึงพอใจต่อโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านพรุตะเคียน ตามความเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและนักเรียน ตามระดับคิดความเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและนักเรียน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.15, S.D = .06) ข้อที่มีค่าสูงสุดคือข้อที่ 24 ผลการดำเนินงานการนิเทศภายในทำให้ครูมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.78, S.D.=.42) ข้อที่มีค่าต่ำสุด คือ ข้อที่ 11 การเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.05 , S.D. = .68)

โพสต์โดย นางสาวจงรัก รอดภัย : [3 พ.ค. 2565 เวลา 20:10 น.]
อ่าน [551] ไอพี : 182.232.227.100
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 37,875 ครั้ง
ชมเลย! เพลงจับดินสอ เพื่อให้เด็กได้ฝึกการจับดินสอที่ถูกวิธี
ชมเลย! เพลงจับดินสอ เพื่อให้เด็กได้ฝึกการจับดินสอที่ถูกวิธี

เปิดอ่าน 14,169 ครั้ง
เจอดาว "โลกหมายเลข 2" นาซ่าชี้คล้ายโลกเรามากๆ
เจอดาว "โลกหมายเลข 2" นาซ่าชี้คล้ายโลกเรามากๆ

เปิดอ่าน 11,029 ครั้ง
เป็นอันธพาลเป็นโรคจิต เหตุเพราะขาดฮอร์โมนคุมการประพฤติ
เป็นอันธพาลเป็นโรคจิต เหตุเพราะขาดฮอร์โมนคุมการประพฤติ

เปิดอ่าน 11,556 ครั้ง
บูชาแล้วรวย
บูชาแล้วรวย

เปิดอ่าน 17,080 ครั้ง
1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่

เปิดอ่าน 19,445 ครั้ง
เกร็ดความรู้ "อนุสาวรีย์ชัยฯ"
เกร็ดความรู้ "อนุสาวรีย์ชัยฯ"

เปิดอ่าน 39,631 ครั้ง
Verbs  Tenses
Verbs Tenses

เปิดอ่าน 10,907 ครั้ง
อาหารเพื่อสุขภาพกระเพาะอาหาร
อาหารเพื่อสุขภาพกระเพาะอาหาร

เปิดอ่าน 11,392 ครั้ง
โรคหอบจากอารมณ์...อันตรายที่คาดไม่ถึง
โรคหอบจากอารมณ์...อันตรายที่คาดไม่ถึง

เปิดอ่าน 9,251 ครั้ง
ไข่ดิบมีประโยชน์จริงหรือ
ไข่ดิบมีประโยชน์จริงหรือ

เปิดอ่าน 113,462 ครั้ง
ขั้นตอนปลูกผักบุ้งง่ายๆ ในตะกร้า แบบไฮโดรฯไม่ต้องใช้ดิน
ขั้นตอนปลูกผักบุ้งง่ายๆ ในตะกร้า แบบไฮโดรฯไม่ต้องใช้ดิน

เปิดอ่าน 9,976 ครั้ง
ตรวจสอบฮวงจุ้ยที่บ้านคุณ
ตรวจสอบฮวงจุ้ยที่บ้านคุณ

เปิดอ่าน 32,958 ครั้ง
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สพฐ.
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สพฐ.

เปิดอ่าน 7,200 ครั้ง
ระบบการศึกษาไม่สมดุล (จบ)
ระบบการศึกษาไม่สมดุล (จบ)

เปิดอ่าน 20,698 ครั้ง
3 steps พุงยุบใน 2 weeks
3 steps พุงยุบใน 2 weeks

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 93,245 ครั้ง
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ศตวรรษที่ ๒๑ : ไทยแลนด์ ๔.o
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ศตวรรษที่ ๒๑ : ไทยแลนด์ ๔.o

เปิดอ่าน 22,343 ครั้ง
สวนแนวตั้งสุดฮิปสไตล์คนรักสับปะรดสี
สวนแนวตั้งสุดฮิปสไตล์คนรักสับปะรดสี

เปิดอ่าน 18,197 ครั้ง
เงินเดือนเป็นความลับ
เงินเดือนเป็นความลับ

เปิดอ่าน 64,522 ครั้ง
คาถาเรียกทรัพย์ ของหลวงปู่เสือดำ
คาถาเรียกทรัพย์ ของหลวงปู่เสือดำ

เปิดอ่าน 8,620 ครั้ง
อันตรายจากการกินของดอง
อันตรายจากการกินของดอง เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ