ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานประเมินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

ชื่อผลงาน รายงานประเมินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

ผู้รายงาน นายกำธร ศรีแสน

ปีการศึกษา 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

¬ รายงานประเมินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินบริบท (Context) ของโครงการ เกี่ยวกับความต้องการจำเป็นของการดำเนินโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ และความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์ 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการ เกี่ยวกับความเหมาะสมของบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ 3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินการ (Process) ของโครงการเกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินงานตามโครงการ และการประเมินผลการดำเนินงาน และ 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product) ของโครงการเกี่ยวกับความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำศาสนาและผู้นำท้องถิ่น

การประเมินโครงการใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model กลุ่มประชากรที่ใช้ในครั้งนี้ คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 7 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 คน นักเรียน 81 คน ผู้ปกครองนักเรียน 54 คน ผู้นำศาสนา 10 คน และ ผู้นำท้องถิ่น 15 คน รวมทั้งหมด 184 คนโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 จำนวน 18 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .855 ฉบับที่ 2 จำนวน 19 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .905 ฉบับที่ 3 จำนวน 24 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .911 ฉบับที่ 4 แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 จำนวน 15 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .912 ตอนที่ 2 จำนวน 12 ข้อได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .887 และตอนที่ 3 จำนวน 12 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .831 และตอนที่ 4 จำนวน 12 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .856 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมิน ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านบริบทในการดำเนินการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) พบว่า

1.1 ระดับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริบทของโครงการ ความต้องการจำเป็นของการดำเนินโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56 , = .312)

1.2 ระดับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริบทของโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57 , = .278)

1.3 ระดับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริบทของโครงการ ความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.63 , = .406)

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้าในการดำเนินการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) พบว่า

2.1 ระดับความคิดเห็นของครู บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษา ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ด้านบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57 , = .133)

2.2 ระดับความคิดเห็นของครู บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษา ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ด้านวัสดุอุปกรณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.64 , = .177)

2.3 ระดับความคิดเห็นของครู บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาด้าน ปัจจัยนำเข้าของโครงการ ด้านงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.68 , = .211)

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการในการดำเนินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) พบว่า

3.1 ระดับความคิดเห็นของครู บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษา ด้านกระบวนการของโครงการ ด้านการวางแผน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.63, = .197)

3.2 ระดับความคิดเห็นของครู บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษา ด้านกระบวนการของโครงการ ด้านการดำเนินงานตามโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.62 , = .192)

3.3 ระดับความคิดเห็นของครู บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษา ด้านกระบวนการของโครงการ ด้านการประเมินผลการดำเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.64 , = .205)

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตในการดำเนินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านดอน

(นุ้ยนิธยาคาร) พบว่า

4.1 ระดับความพึงพอใจของครูและบุคลากร ด้านผลผลิตของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60 , = .225)

4.2 ระดับความพึงพอใจของนักเรียน ด้านผลผลิตของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.59, = .129)

4.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา ด้านผลผลิตของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.62, = .122)

4.4 ระดับความพึงพอใจของ ผู้นำศาสนาและผู้นำท้องถิ่น ด้านผลผลิตของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57 , = 144.)

โพสต์โดย tone : [6 พ.ค. 2565 เวลา 06:59 น.]
อ่าน [2772] ไอพี : 118.175.94.93
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 6,900 ครั้ง
วิธีปลูกผักชีในกระถาง
วิธีปลูกผักชีในกระถาง

เปิดอ่าน 93,905 ครั้ง
20 เรื่องวิทยาศาสตร์น่ารู้
20 เรื่องวิทยาศาสตร์น่ารู้

เปิดอ่าน 26,711 ครั้ง
ช่วยครูสอนเลขให้เด็กสนุก ด้วยสื่อดิจิตอลคณิตศาสตร์ระดับประถม
ช่วยครูสอนเลขให้เด็กสนุก ด้วยสื่อดิจิตอลคณิตศาสตร์ระดับประถม

เปิดอ่าน 13,772 ครั้ง
4 อาหารแก้ง่วงยามบ่าย
4 อาหารแก้ง่วงยามบ่าย

เปิดอ่าน 39,563 ครั้ง
ศรัทธา 4
ศรัทธา 4

เปิดอ่าน 45,411 ครั้ง
สูตรทำมะนาวดองน้ำผึ้ง
สูตรทำมะนาวดองน้ำผึ้ง

เปิดอ่าน 41,344 ครั้ง
14 ท่าโพสต์ถ่ายรูปง่ายๆ ถ่ายเมื่อไหร่ก็สวย
14 ท่าโพสต์ถ่ายรูปง่ายๆ ถ่ายเมื่อไหร่ก็สวย

เปิดอ่าน 90,198 ครั้ง
แบบจำลองการสื่อสารของแชนนัน และวีเวอร์
แบบจำลองการสื่อสารของแชนนัน และวีเวอร์

เปิดอ่าน 12,161 ครั้ง
อัลมอนด์และน้ำผึ้ง แก้เจ็บคอ
อัลมอนด์และน้ำผึ้ง แก้เจ็บคอ

เปิดอ่าน 44,610 ครั้ง
Verb Tenses (Future Tenses )
Verb Tenses (Future Tenses )

เปิดอ่าน 10,415 ครั้ง
น้ำซุป เมนูเด็ดรักษาสุขภาพ
น้ำซุป เมนูเด็ดรักษาสุขภาพ

เปิดอ่าน 22,370 ครั้ง
ชาญี่ปุ่น หรือชาอังกฤษใครมีประโยชน์กว่ากัน
ชาญี่ปุ่น หรือชาอังกฤษใครมีประโยชน์กว่ากัน

เปิดอ่าน 8,178 ครั้ง
โลกกำลังก้าวสู่อินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยกว่าเดิม
โลกกำลังก้าวสู่อินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยกว่าเดิม

เปิดอ่าน 12,803 ครั้ง
เก็บหนังสือเก่าไม่ให้ขึ้นรา
เก็บหนังสือเก่าไม่ให้ขึ้นรา

เปิดอ่าน 9,423 ครั้ง
ทำงานเกินกำลัง...ทำให้ป่วย
ทำงานเกินกำลัง...ทำให้ป่วย

เปิดอ่าน 16,802 ครั้ง
คำค้นยอดนิยม กูเกิล-ยาฮู ประจำปี 2551
คำค้นยอดนิยม กูเกิล-ยาฮู ประจำปี 2551
เปิดอ่าน 26,526 ครั้ง
อนาคตหนังสือเรียนไทยในยุคก้าวไกลของ IT
อนาคตหนังสือเรียนไทยในยุคก้าวไกลของ IT
เปิดอ่าน 6,672 ครั้ง
การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน (กรมบัญชีกลาง 23 ธันวาคม 2563)
การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน (กรมบัญชีกลาง 23 ธันวาคม 2563)
เปิดอ่าน 17,842 ครั้ง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการปฏิรูปการเรียนการสอน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการปฏิรูปการเรียนการสอน
เปิดอ่าน 38,409 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 11 การนับประตู
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 11 การนับประตู

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ