ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1. ชื่อโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2. แผนงาน วิชาการ

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 , 3

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวเอื้อมพร พรมสุคนธ์

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตลอดปีการศึกษา 2565

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. หลักการและเหตุผล

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลยุทธ์ที่ 1 ที่เน้นการพัฒนา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือใน การเรียนรู้ โดยมีเป้าประสงค์ว่า ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และมีจุดเน้นว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้น โดยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 (Student Achievement)จึงมีนโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรมสู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการในทุกระดับ โรงเรียนปากจาบวิทยา จึงได้วางแผนกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ ทางวิชาการด้วยกิจกรรมทางวิชาการที่หลากหลาย เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมคุณภาพมาตรฐาน

จากมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานด้านผู้เรียนมาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรซึ่งผู้เรียนจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติ (RT),(NT),(O-NET) จากวิสัยทัศน์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาจะเห็นว่าต้องการเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต

ดังนั้นทางโรงเรียนปากจาบวิทยาจึงได้วางแผนกิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในปีการศึกษาต่อไปให้สูงขึ้น

4. วัตถุประสงค์

4.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3

4.2 เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( RT ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3 หรือสูงกว่าระดับประเทศ

4.3 เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( NT ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงขึ้นสูงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3 หรือสูงกว่าระดับประเทศ

4.4 เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3 หรือสูงกว่าระดับประเทศ

5. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ

5.1 เชิงปริมาณ

5.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 3

5.1.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( RT ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3 หรือสูงกว่าระดับประเทศ

5.2.3 ผลการผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( NT ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3 หรือสูงกว่าระดับประเทศ

5.2.4 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3 หรือสูงกว่าระดับประเทศ

5.2 เชิงปริมาณคุณภาพ

5.2.1 นักเรียนมีระดับคุณภาพ ผลผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นตามเป้าหมายของสถานศึกษากำหนด

5.2.2 นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

6. วิธีการดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ขั้นเตรียม (Plan)

1. ประชุมจัดทำโครงการ พ.ค.65 ผู้บริหาร

2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ พ.ค.65 ครูเอื้อมพร

3. แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ค.65 ครูเอื้อมพร/หัวหน้าวิชาการ

4. ประชุมเพื่อวางแผนดำเนินงาน พ.ค.65 ผู้บริหาร

ขั้นปฏิบัติ (DO)

5. ดำเนินการตามแผนโครงการ พ.ค. 65 - มี.ค. 65 คณะครู

5.1 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 22,000 คณะครู

5.1.1 จัดหาสื่อและอุปกรณ์การสอนที่ใช้ในยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มิ.ย. 65 - ก.ค. 65 คณะครู

5.1.2 จัดสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียน ตลอดปีการศึกษา คณะครู

5.1.3 จัดกิจกรรมการสอนแบบสะเต็มศึกษา ตลอดปีการศึกษา ครูจตุรพรรคและคณะครู

5.1.4 จัดทำเครื่องมือและวัดผลประเมินผลปลายภาค / ปลายปีให้สอดคล้องครอบคลุมตัวชี้วัดที่ต้องการเน้นหรือผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ผ่านตามเป้าหมาย ก.ย.65,มี.ค. 66 คณะครู

5.2 กิจกรรมติวข้อสอบพิชิต (RT),(NT),(O-NET) 20,000 คณะครู

5.2.1 จัดหาสื่อและอุปกรณ์การสอนเพื่อใช้ในการติว (RT),(NT),(O-NET) ต.ค. 65 – พ.ย. 65 คณะครู

5.2.2 จัดเตรียมแบบทดสอบ เอกสาร ใบงาน ที่ใช้ในการติว (RT),(NT),(O-NET) ปีที่ผ่านๆ มา ต.ค. 65 – ก.พ. 66 คณะครู

5.2.3 จัดกิจกรรมฝึกทำแบบทดสอบ (RT),(NT),(O-NET)

ปีที่ผ่านๆ มา ต.ค. 65 – ก.พ. 66 คณะครู

5.2.4 จัดสอบ (RT),(NT),(O-NET) ก.พ. 66 คณะกรรมการ

5.3 กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 22,000 คณะครู

5.3.1 จัดหาสื่อและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการฝึกซ้อม,ปฏิบัติในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ก.ค. 65 - ส.ค.65 คณะครู

5.3.2 จัดเตรียมแบบทดสอบ เอกสาร ใบงาน ที่ใช้ในการติว

เพื่อแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ก.ค. 65 - ส.ค.65 คณะครู

5.3.3 จัดกิจกรรมฝึกซ้อม,ปฏิบัติ,ทดสอบแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ส.ค. 65 - ธ.ค.65 คณะครู

5.3.4 นำนักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน พ.ย. 65 - ธ.ค.65 คณะครู

ขั้นติดตามผล (Check)

6. ประเมินผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงในภาคเรียน/ ปีต่อไป 1 –13 พ.ย.64

1-9 เม.ย.65 คณะครู

7. นิเทศติดตาม ประเมิน การจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตลอดปีการศึกษา ผู้บริหาร/

หัวหน้าบริหาร

งานวิชาการ

ขั้นสรุปรายงานผล (Action)

8. สรุปผล / จัดทำรายงานโครงการประจำปี 12 -30 เม.ย. 65 ครูเอื้อมพร

หมายเหตุ รายจ่ายทุกกิจกรรมสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ตลอดปีการศึกษา

7. ระยะเวลาดำเนินการ

17 พ.ค. 2565 – 30 มี.ค. 2566

8.งบประมาณ

งบประมาณ จำนวน 64,000 บาท

9. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง

9.1 ผู้บริหารสถานศึกษา

9.2 คณะครูโรงเรียนปากจาบวิทยา

9.3 นักเรียนโรงเรียนปากจาบวิทยา

10. ระดับความสำเร็จ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ

10.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 3 - การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ลักษณะของกิจกรรมคือ ทำการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่ออำนวยความ สะดวกและส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางงการเรียนที่สูงขึ้น - แบบทดสอบภาคความรู้ ภาคปฏิบัติ

- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

- แบบสำรวจรายการ

10.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( RT ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3 หรือสูงกว่าระดับประเทศ การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน

( RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลักษณะของกิจกรรมคือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิเคราะห์แนวโน้มของข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ เตรียมข้อสอบในปีการศึกษาต่างๆ สอนเพิ่มเติมแนะนำเทคนิควิธีการในการทำข้อสอบและจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการติว - แบบทดสอบภาคความรู้ (RT)

- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

- แบบสำรวจรายการ

10.3 ผลการผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3 หรือสูงกว่าระดับประเทศ การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน

(NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลักษณะของกิจกรรมคือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิเคราะห์แนวโน้มของข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ เตรียมข้อสอบในปีการศึกษาต่างๆ สอนเพิ่มเติม แนะนำเทคนิควิธีการในการทำข้อสอบและจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการติว - แบบทดสอบภาคความรู้ (NT)

- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

- แบบสำรวจรายการ

10.4 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3 หรือสูงกว่าระดับประเทศ การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน

(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ลักษณะของกิจกรรมคือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิเคราะห์แนวโน้มของข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ เตรียมข้อสอบในปีการศึกษาต่างๆ สอนเพิ่มเติม แนะนำเทคนิควิธีการในการทำข้อสอบและจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการติว - แบบทดสอบภาคความรู้ (O-NET)

- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

- แบบสำรวจรายการ

10.5 มีสื่อและนวัตกรรมเพียงพอ การสอบถาม -แบบสอบถาม

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

11.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้นร้อยละ 3

11.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( RT ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สูงขึ้น หรือสูงกว่าระดับประเทศ

11.3 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( NT ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงขึ้น ร้อยละ 3 หรือสูงกว่าระดับประเทศ

11.4 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงขึ้น ร้อยละ 3 หรือสูงกว่าระดับประเทศ

โพสต์โดย เอื้อมพร พรมสุคนธ์ : [19 พ.ค. 2565 เวลา 16:40 น.]
อ่าน [2077] ไอพี : 223.205.222.83
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 22,347 ครั้ง
เส้นทางสายไหม
เส้นทางสายไหม

เปิดอ่าน 1,292,971 ครั้ง
อริยสัจ 4
อริยสัจ 4

เปิดอ่าน 13,383 ครั้ง
อาหารมงคลรับปีใหม่-สมุนไพรไล่หนาว
อาหารมงคลรับปีใหม่-สมุนไพรไล่หนาว

เปิดอ่าน 29,311 ครั้ง
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อการศึกษาคุณภาพ : ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อการศึกษาคุณภาพ : ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย

เปิดอ่าน 12,296 ครั้ง
ต้องดู! คลิปผลงานนศ. ถ่ายทอดเรื่องราวซึ้งกินใจ
ต้องดู! คลิปผลงานนศ. ถ่ายทอดเรื่องราวซึ้งกินใจ

เปิดอ่าน 25,709 ครั้ง
"ข้าว" ในสมัยพุทธกาล
"ข้าว" ในสมัยพุทธกาล

เปิดอ่าน 19,348 ครั้ง
รายงานการวิจัย สถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรองรับการปฏิรูปการศึกษ
รายงานการวิจัย สถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรองรับการปฏิรูปการศึกษ

เปิดอ่าน 12,538 ครั้ง
เสริมสุขภาพลูกน้อยให้ได้ผลด้วย ผลไม้
เสริมสุขภาพลูกน้อยให้ได้ผลด้วย ผลไม้

เปิดอ่าน 14,558 ครั้ง
ขั้นตอนการเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ขั้นตอนการเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

เปิดอ่าน 10,740 ครั้ง
เคล็ดลับง่าย ๆ ในการดูแลผิวหน้าให้สวยสุขภาพดี
เคล็ดลับง่าย ๆ ในการดูแลผิวหน้าให้สวยสุขภาพดี

เปิดอ่าน 12,465 ครั้ง
ค้นพบโลกใบที่ 2 มีอุณหภูมิไม่ร้อนไม่หนาวจนมากเกินไป
ค้นพบโลกใบที่ 2 มีอุณหภูมิไม่ร้อนไม่หนาวจนมากเกินไป

เปิดอ่าน 41,481 ครั้ง
กินสเต๊กอย่างถูกวิธี
กินสเต๊กอย่างถูกวิธี

เปิดอ่าน 22,475 ครั้ง
เครื่องหมาย *, # ในโทรศัพท์มีไว้ทำไม
เครื่องหมาย *, # ในโทรศัพท์มีไว้ทำไม

เปิดอ่าน 38,768 ครั้ง
เลือกเฟอร์นิเจอร์อย่างไร? ให้สะดวกและเหมาะสมสำหรับโรงเรียน
เลือกเฟอร์นิเจอร์อย่างไร? ให้สะดวกและเหมาะสมสำหรับโรงเรียน

เปิดอ่าน 15,566 ครั้ง
เสมาการ์ตูน
เสมาการ์ตูน

เปิดอ่าน 15,034 ครั้ง
เคล็ดลับ!! เติมพลังใจคนวัยทำงาน
เคล็ดลับ!! เติมพลังใจคนวัยทำงาน
เปิดอ่าน 10,638 ครั้ง
ทำไมหนอ ผู้หญิงถึงชอบรองเท้าส้นสูง
ทำไมหนอ ผู้หญิงถึงชอบรองเท้าส้นสูง
เปิดอ่าน 9,944 ครั้ง
รู้เรา รู้ใคร... จากนิสัยท่องเที่ยว
รู้เรา รู้ใคร... จากนิสัยท่องเที่ยว
เปิดอ่าน 23,780 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
เปิดอ่าน 40,959 ครั้ง
เลี้ยงตะพาบน้ำ ส่งขายนอก งานสร้างรายได้ ที่สุพรรณบุรี
เลี้ยงตะพาบน้ำ ส่งขายนอก งานสร้างรายได้ ที่สุพรรณบุรี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ