ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1. ชื่อโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2. แผนงาน วิชาการ

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 , 3

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวเอื้อมพร พรมสุคนธ์

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตลอดปีการศึกษา 2565

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. หลักการและเหตุผล

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลยุทธ์ที่ 1 ที่เน้นการพัฒนา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือใน การเรียนรู้ โดยมีเป้าประสงค์ว่า ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และมีจุดเน้นว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้น โดยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 (Student Achievement)จึงมีนโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรมสู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการในทุกระดับ โรงเรียนปากจาบวิทยา จึงได้วางแผนกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ ทางวิชาการด้วยกิจกรรมทางวิชาการที่หลากหลาย เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมคุณภาพมาตรฐาน

จากมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานด้านผู้เรียนมาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรซึ่งผู้เรียนจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติ (RT),(NT),(O-NET) จากวิสัยทัศน์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาจะเห็นว่าต้องการเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต

ดังนั้นทางโรงเรียนปากจาบวิทยาจึงได้วางแผนกิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในปีการศึกษาต่อไปให้สูงขึ้น

4. วัตถุประสงค์

4.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3

4.2 เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( RT ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3 หรือสูงกว่าระดับประเทศ

4.3 เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( NT ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงขึ้นสูงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3 หรือสูงกว่าระดับประเทศ

4.4 เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3 หรือสูงกว่าระดับประเทศ

5. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ

5.1 เชิงปริมาณ

5.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 3

5.1.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( RT ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3 หรือสูงกว่าระดับประเทศ

5.2.3 ผลการผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( NT ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3 หรือสูงกว่าระดับประเทศ

5.2.4 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3 หรือสูงกว่าระดับประเทศ

5.2 เชิงปริมาณคุณภาพ

5.2.1 นักเรียนมีระดับคุณภาพ ผลผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นตามเป้าหมายของสถานศึกษากำหนด

5.2.2 นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

6. วิธีการดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ขั้นเตรียม (Plan)

1. ประชุมจัดทำโครงการ พ.ค.65 ผู้บริหาร

2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ พ.ค.65 ครูเอื้อมพร

3. แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ค.65 ครูเอื้อมพร/หัวหน้าวิชาการ

4. ประชุมเพื่อวางแผนดำเนินงาน พ.ค.65 ผู้บริหาร

ขั้นปฏิบัติ (DO)

5. ดำเนินการตามแผนโครงการ พ.ค. 65 - มี.ค. 65 คณะครู

5.1 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 22,000 คณะครู

5.1.1 จัดหาสื่อและอุปกรณ์การสอนที่ใช้ในยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มิ.ย. 65 - ก.ค. 65 คณะครู

5.1.2 จัดสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียน ตลอดปีการศึกษา คณะครู

5.1.3 จัดกิจกรรมการสอนแบบสะเต็มศึกษา ตลอดปีการศึกษา ครูจตุรพรรคและคณะครู

5.1.4 จัดทำเครื่องมือและวัดผลประเมินผลปลายภาค / ปลายปีให้สอดคล้องครอบคลุมตัวชี้วัดที่ต้องการเน้นหรือผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ผ่านตามเป้าหมาย ก.ย.65,มี.ค. 66 คณะครู

5.2 กิจกรรมติวข้อสอบพิชิต (RT),(NT),(O-NET) 20,000 คณะครู

5.2.1 จัดหาสื่อและอุปกรณ์การสอนเพื่อใช้ในการติว (RT),(NT),(O-NET) ต.ค. 65 – พ.ย. 65 คณะครู

5.2.2 จัดเตรียมแบบทดสอบ เอกสาร ใบงาน ที่ใช้ในการติว (RT),(NT),(O-NET) ปีที่ผ่านๆ มา ต.ค. 65 – ก.พ. 66 คณะครู

5.2.3 จัดกิจกรรมฝึกทำแบบทดสอบ (RT),(NT),(O-NET)

ปีที่ผ่านๆ มา ต.ค. 65 – ก.พ. 66 คณะครู

5.2.4 จัดสอบ (RT),(NT),(O-NET) ก.พ. 66 คณะกรรมการ

5.3 กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 22,000 คณะครู

5.3.1 จัดหาสื่อและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการฝึกซ้อม,ปฏิบัติในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ก.ค. 65 - ส.ค.65 คณะครู

5.3.2 จัดเตรียมแบบทดสอบ เอกสาร ใบงาน ที่ใช้ในการติว

เพื่อแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ก.ค. 65 - ส.ค.65 คณะครู

5.3.3 จัดกิจกรรมฝึกซ้อม,ปฏิบัติ,ทดสอบแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ส.ค. 65 - ธ.ค.65 คณะครู

5.3.4 นำนักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน พ.ย. 65 - ธ.ค.65 คณะครู

ขั้นติดตามผล (Check)

6. ประเมินผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงในภาคเรียน/ ปีต่อไป 1 –13 พ.ย.64

1-9 เม.ย.65 คณะครู

7. นิเทศติดตาม ประเมิน การจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตลอดปีการศึกษา ผู้บริหาร/

หัวหน้าบริหาร

งานวิชาการ

ขั้นสรุปรายงานผล (Action)

8. สรุปผล / จัดทำรายงานโครงการประจำปี 12 -30 เม.ย. 65 ครูเอื้อมพร

หมายเหตุ รายจ่ายทุกกิจกรรมสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ตลอดปีการศึกษา

7. ระยะเวลาดำเนินการ

17 พ.ค. 2565 – 30 มี.ค. 2566

8.งบประมาณ

งบประมาณ จำนวน 64,000 บาท

9. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง

9.1 ผู้บริหารสถานศึกษา

9.2 คณะครูโรงเรียนปากจาบวิทยา

9.3 นักเรียนโรงเรียนปากจาบวิทยา

10. ระดับความสำเร็จ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ

10.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 3 - การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ลักษณะของกิจกรรมคือ ทำการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่ออำนวยความ สะดวกและส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางงการเรียนที่สูงขึ้น - แบบทดสอบภาคความรู้ ภาคปฏิบัติ

- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

- แบบสำรวจรายการ

10.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( RT ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3 หรือสูงกว่าระดับประเทศ การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน

( RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลักษณะของกิจกรรมคือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิเคราะห์แนวโน้มของข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ เตรียมข้อสอบในปีการศึกษาต่างๆ สอนเพิ่มเติมแนะนำเทคนิควิธีการในการทำข้อสอบและจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการติว - แบบทดสอบภาคความรู้ (RT)

- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

- แบบสำรวจรายการ

10.3 ผลการผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3 หรือสูงกว่าระดับประเทศ การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน

(NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลักษณะของกิจกรรมคือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิเคราะห์แนวโน้มของข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ เตรียมข้อสอบในปีการศึกษาต่างๆ สอนเพิ่มเติม แนะนำเทคนิควิธีการในการทำข้อสอบและจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการติว - แบบทดสอบภาคความรู้ (NT)

- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

- แบบสำรวจรายการ

10.4 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3 หรือสูงกว่าระดับประเทศ การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน

(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ลักษณะของกิจกรรมคือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิเคราะห์แนวโน้มของข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ เตรียมข้อสอบในปีการศึกษาต่างๆ สอนเพิ่มเติม แนะนำเทคนิควิธีการในการทำข้อสอบและจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการติว - แบบทดสอบภาคความรู้ (O-NET)

- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

- แบบสำรวจรายการ

10.5 มีสื่อและนวัตกรรมเพียงพอ การสอบถาม -แบบสอบถาม

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

11.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้นร้อยละ 3

11.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( RT ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สูงขึ้น หรือสูงกว่าระดับประเทศ

11.3 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( NT ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงขึ้น ร้อยละ 3 หรือสูงกว่าระดับประเทศ

11.4 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงขึ้น ร้อยละ 3 หรือสูงกว่าระดับประเทศ

โพสต์โดย เอื้อมพร พรมสุคนธ์ : [19 พ.ค. 2565 เวลา 16:40 น.]
อ่าน [755] ไอพี : 223.205.222.83
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 26,051 ครั้ง
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555

เปิดอ่าน 11,634 ครั้ง
10 เหตุผลที่ทำให้คุณกลายเป็นคนอ้วน
10 เหตุผลที่ทำให้คุณกลายเป็นคนอ้วน

เปิดอ่าน 10,043 ครั้ง
ม.44 ดัน "ศึกษาธิการจังหวัด" เดินหน้าหรือถอยหลังปฏิรูปศึกษา
ม.44 ดัน "ศึกษาธิการจังหวัด" เดินหน้าหรือถอยหลังปฏิรูปศึกษา

เปิดอ่าน 9,758 ครั้ง
มาดูแลรักษาระบบเบรกกันเถอะ
มาดูแลรักษาระบบเบรกกันเถอะ

เปิดอ่าน 7,771 ครั้ง
สตรีผู้ทรงอิทธิพลปี 2009
สตรีผู้ทรงอิทธิพลปี 2009

เปิดอ่าน 24,975 ครั้ง
สั่งจองพื้นที่บนดวงจันทร์ได้แล้ว
สั่งจองพื้นที่บนดวงจันทร์ได้แล้ว

เปิดอ่าน 15,689 ครั้ง
TEPE Online มีอะไรดีๆ เยอนะ รู้จักกันหรือยัง?
TEPE Online มีอะไรดีๆ เยอนะ รู้จักกันหรือยัง?

เปิดอ่าน 9,684 ครั้ง
วิธีแต่งหน้าใส ๆ สวยสบายผิวหน้า
วิธีแต่งหน้าใส ๆ สวยสบายผิวหน้า

เปิดอ่าน 255,533 ครั้ง
Nouns เอกพจน์/พหูพจน์ (Singular/Plural)
Nouns เอกพจน์/พหูพจน์ (Singular/Plural)

เปิดอ่าน 11,266 ครั้ง
ทำอย่างไรให้ลูกมีความจำดี : ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ
ทำอย่างไรให้ลูกมีความจำดี : ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ

เปิดอ่าน 10,025 ครั้ง
5 ซุปเปอร์ฟู้ดส์...ที่สาวๆ ขาดไม่ได้
5 ซุปเปอร์ฟู้ดส์...ที่สาวๆ ขาดไม่ได้

เปิดอ่าน 16,660 ครั้ง
ข่าวดี ! สกัด"ผักติ้ว-สนสามใบ" ยาสู้มะเร็ง ทีมวิจัยไทยเฮทำสำเร็จ
ข่าวดี ! สกัด"ผักติ้ว-สนสามใบ" ยาสู้มะเร็ง ทีมวิจัยไทยเฮทำสำเร็จ

เปิดอ่าน 17,406 ครั้ง
แฉกลโกง40ขายตรงตุ๋นผู้บริโภคหมื่นล.
แฉกลโกง40ขายตรงตุ๋นผู้บริโภคหมื่นล.

เปิดอ่าน 2,981 ครั้ง
8 โรงเรียนนวัตกรรมโลกตามหลัก Education 4.0 : สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.3
8 โรงเรียนนวัตกรรมโลกตามหลัก Education 4.0 : สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.3

เปิดอ่าน 12,068 ครั้ง
3 จุดหมายยอดฮิตที่คนไทยต้องทำประกันเดินทางก่อนไปเที่ยว
3 จุดหมายยอดฮิตที่คนไทยต้องทำประกันเดินทางก่อนไปเที่ยว

เปิดอ่าน 14,036 ครั้ง
เด็กไทยเป็นอัจฉริยะ 4.0 ได้ง่าย ถ้าฝึกช่วงเรียนรู้ไว (3-6 ขวบ)
เด็กไทยเป็นอัจฉริยะ 4.0 ได้ง่าย ถ้าฝึกช่วงเรียนรู้ไว (3-6 ขวบ)
เปิดอ่าน 3,535 ครั้ง
สมรรถนะต่างประเทศ 4 ตัวอย่างหลักสูตร สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา
สมรรถนะต่างประเทศ 4 ตัวอย่างหลักสูตร สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา
เปิดอ่าน 75,516 ครั้ง
สุภาษิต-คำพังเพยเข้าถึงเด็กไทย แนะใช้บ่อย-สื่อเห็นภาพจริง
สุภาษิต-คำพังเพยเข้าถึงเด็กไทย แนะใช้บ่อย-สื่อเห็นภาพจริง
เปิดอ่าน 33,047 ครั้ง
หลักในการบริหารเวลาของคนเป็นครู
หลักในการบริหารเวลาของคนเป็นครู
เปิดอ่าน 105,846 ครั้ง
ประวัติของแคน อัครเครื่องดนตรีอีสาน
ประวัติของแคน อัครเครื่องดนตรีอีสาน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ