ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการคุณธรรมนำความรู้สู่ความดี มีจิตอาสาเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืนของโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม

ผู้ประเมิน : นายนนทวัชร์ ทาทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

ปีการศึกษา : 2563 - 2564

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการคุณธรรมนำความรู้สู่ความดี มีจิตอาสาเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืนของโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินโครงการโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model 2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังดำเนินการ ตามโครงการ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมความสำเร็จของโครงการ 4) เพื่อศึกษาการขยายผลโครงการสู่ชุมชนและหน่วยงานอื่น ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการ มีจำนวนทั้งสิ้น 199 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 8 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่1-3 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 91 คน นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 91 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในประเมินโครงการ มีจำนวนทั้งสิ้น 120 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 8 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 76 คน และนักเรียน จำนวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล จำแนกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นจำนวน 8 ฉบับ แบบสัมภาษณ์ จำนวน 3 ฉบับ และแบบวิเคราะห์เนื้อหา จำนวน 1 ฉบับ การหาคุณภาพของเครื่องมือได้แก่ ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) และค่าความเที่ยงตรงเนื้อหา (Content Validity) และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉลี่ย (x̄) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) t-test และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)

ผลการประเมินพบว่า

1.การประเมินโครงการโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model ของสตัฟเฟิลบีมและชิงฟีลด์ โดยประเมิน 8 ด้าน พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก(x̄ = 4.08, S.D. = 0.29) เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า การประเมินบริบทอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.23, S.D. = 0.34) การประเมินปัจจัยนำเข้าอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.70, S.D. = 0.36) การประเมินกระบวนการอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.92, S.D. = 0.20) การประเมินผลผลิตอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.06, S.D. = 0.41) การประเมินด้านผลกระทบอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.99, S.D. = 0.32) การประเมินด้านประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.96, S.D. = 0.25) การประเมินด้านความยั่งยืน อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.95, S.D. = 0.33) และการประเมินด้านการถ่ายโยงความรู้อยู่ในระดับมาก(x̄ = 4.44, S.D. = 0.19)

2.ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังดำเนินการตามโครงการ พบว่า นักเรียนผ่านการประเมินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผลการศึกษาแนวทางการส่งเสริมความสำเร็จของโครงการ พบว่าเป็นโครงการที่เน้นการให้นักเรียนได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผ่านการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม เปิดโอกาสให้หน่วยงาน องค์กรชุมชนและท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม มีผลงานในเชิงประจักษ์ในการขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา และ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้รับการรับรองคุณภาพเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 4 ดาว และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากการดำเนินโครงการ

4. ผลการศึกษาการขยายผลโครงการ พบว่า โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคมเป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม สามารถขยายผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

สรุปได้ว่า โครงการคุณธรรมนำความรู้สู่ความดี มีจิตอาสาเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน ของโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม สามารถบริหารจัดการโครงการได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพบรรลุผลตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการได้ มีความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการ เป็นโครงการที่ดีมีคุณค่า ทำให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีเพิ่มขึ้นในด้านคุณธรรม และจริยธรรม

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1. หน่วยงานต้นสังกัด ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมโครงการนี้เพราะเป็นโครงการที่สนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา และโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน เพื่อร่วมกัน “สร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง”

2. สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรนำผลจากการประเมินโครงการนี้ไปใช้วางแผนพัฒนาการดำเนินโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนในทุกมิติ

ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการครั้งต่อไป

1. ควรนำผลการประเมินโครงการที่ได้ เป็นข้อมูลในการตัดสินใจปรับปรุงกิจกรรมสำหรับนักเรียนเฉพาะกลุ่มเป็นรายกรณี (case by case ) เนื่องจากนักเรียนอาจมีปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม อันเนื่องมาจากปัญหาเฉพาะบุคคล ซึ่งการใช้กิจกรรมแบบเดียวกันอาจไม่ประสบผลสำเร็จได้ตามที่คาดหวัง

2. ควรมีการประเมินโครงการ ซึ่งเป็นโครงการกิจกรรมอื่น ๆ โดยใช้รูปแบบการประเมินเดียวกันนี้

โพสต์โดย โด้ย : [31 พ.ค. 2565 เวลา 19:28 น.]
อ่าน [292] ไอพี : 171.96.232.84
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,392 ครั้ง
ครูยุคใหม่ แค่มีจิตวิญญาณครู-ไม่พอ
ครูยุคใหม่ แค่มีจิตวิญญาณครู-ไม่พอ

เปิดอ่าน 7,109 ครั้ง
สารอาหารแห่งอนาคต
สารอาหารแห่งอนาคต

เปิดอ่าน 7,523 ครั้ง
ความคิดสร้างสรรค์ (1)
ความคิดสร้างสรรค์ (1)

เปิดอ่าน 81,349 ครั้ง
การกำเนิดของศาสนาพราหมณ์
การกำเนิดของศาสนาพราหมณ์

เปิดอ่าน 7,291 ครั้ง
กูเกิลทำแว่นวิเศษ
กูเกิลทำแว่นวิเศษ

เปิดอ่าน 15,064 ครั้ง
คลิปข่าวทุจริตสอบ ล่าสุดจาก เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ 9 มี.ค.56
คลิปข่าวทุจริตสอบ ล่าสุดจาก เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ 9 มี.ค.56

เปิดอ่าน 10,835 ครั้ง
การประคบร้อน และ ประคบเย็น ที่ถูกต้อง
การประคบร้อน และ ประคบเย็น ที่ถูกต้อง

เปิดอ่าน 7,667 ครั้ง
ตอนนี้สามารถรับประทานเนื้อหมู ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่
ตอนนี้สามารถรับประทานเนื้อหมู ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

เปิดอ่าน 37,067 ครั้ง
6 ขั้นตอนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันในองค์กร เพื่อรักษาคนเก่งขององค์กร
6 ขั้นตอนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันในองค์กร เพื่อรักษาคนเก่งขององค์กร

เปิดอ่าน 10,055 ครั้ง
แก้ปัญหา รักแร้ดำ
แก้ปัญหา รักแร้ดำ

เปิดอ่าน 163,996 ครั้ง
เทคโนโลยี หมายถึงอะไร
เทคโนโลยี หมายถึงอะไร

เปิดอ่าน 24,381 ครั้ง
สรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560
สรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560

เปิดอ่าน 11,749 ครั้ง
นม ร.ร.ป้องกัน มะเร็ง ช่วยไม่ให้เกิดขึ้นเมื่อตอนเป็นผู้ใหญ่
นม ร.ร.ป้องกัน มะเร็ง ช่วยไม่ให้เกิดขึ้นเมื่อตอนเป็นผู้ใหญ่

เปิดอ่าน 28,104 ครั้ง
บาร์โค้ด ประวัติ การประดิษฐ์บาร์โค้ด รหัสแท่งมหัศจรรย์
บาร์โค้ด ประวัติ การประดิษฐ์บาร์โค้ด รหัสแท่งมหัศจรรย์

เปิดอ่าน 15,205 ครั้ง
เปลือกไข่ช่วยให้ผ้าขาว
เปลือกไข่ช่วยให้ผ้าขาว

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 15,299 ครั้ง
สุดประทับใจ! ครูสาวแบกนร.หญิงป่วยหนัก เดินลงจากดอยไปส่งรพ.
สุดประทับใจ! ครูสาวแบกนร.หญิงป่วยหนัก เดินลงจากดอยไปส่งรพ.

เปิดอ่าน 9,693 ครั้ง
น้ำคั้นหัวบีทรู้ท ช่วยลดความดันได้ชัวร์
น้ำคั้นหัวบีทรู้ท ช่วยลดความดันได้ชัวร์

เปิดอ่าน 11,546 ครั้ง
พระคุณแม่  (ตอนที่ 1)
พระคุณแม่ (ตอนที่ 1)

เปิดอ่าน 8,088 ครั้ง
กังนัมสไตล์ ฮิตขนาดน้องหมาเลียนแบบ
กังนัมสไตล์ ฮิตขนาดน้องหมาเลียนแบบ

เปิดอ่าน 13,627 ครั้ง
ไมโครซอฟท์ประกาศ ยุติโปรแกรม Paint แล้ว หลังอยู่คู่วินโดวส์มา 32ปี!
ไมโครซอฟท์ประกาศ ยุติโปรแกรม Paint แล้ว หลังอยู่คู่วินโดวส์มา 32ปี! เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ