ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนากระบวนการนิเทศ 3A4C เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ เชิงรุกสาหรับครูคณิตศาสตร์

ชื่อเรื่อง การพัฒนากระบวนการนิเทศ 3A4C เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ เชิงรุกสาหรับครูคณิตศาสตร์

ผู้ประเมิน นางเบญจวรรณ อินต๊ะวงศ์

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

คำสำคัญ กระบวนการนิเทศ 3A4C, สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก, ครูคณิตศาสตร์

บทคัดย่อ

การพัฒนากระบวนการนิเทศ 3A4C เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสาหรับครูคณิตศาสตร์ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ การเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสาหรับครูผู้สอน 2) สร้างกระบวนการนิเทศ 3A4C เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสาหรับครูผู้สอน 3) ศึกษาผลการใช้กระบวนการนิเทศ 3A4C เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสาหรับครูผู้สอน และ 4) ประเมินกระบวนการนิเทศ 3A4C เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสาหรับครูผู้สอน ซึ่งประชากรในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ครูคณิตศาสตร์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จานวน 114 คน โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 23 คน จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ชุดฝึกอบรม จานวน 4 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เล่มที่ 2 แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เล่มที่ 3 การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เล่มที่ 4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เชิงรุก แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบประเมิน และแบบบันทึกข้อมูล ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่และค่าร้อยละ และการทดสอบค่าที (t – test แบบ one sample) ผลการวิจัย พบว่า

1) สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสาหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ พบว่า เนื่องด้วยสภาวการณ์ปัจจุบันถูกแทรกแซงจากปัจจัยหลายส่วน อาทิ ความเจริญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพสังคมที่เป็นสังคมเมืองมากขึ้น การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันเป็นวงกว้าง ทาให้ครูต้องปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จากการสอบถามความความต้องการของครู พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความต้องการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน การทาวิจัยและนาผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญที่เชื่อมโยงไปสู่สมรรถนะผู้เรียน และนอกจากนี้จากการสัมภาษณ์ พบว่า “ครูมีความต้องการได้รับการส่งเสริมให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท้าทาย ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ครูมีความเข้าใจและสร้างบรรยากาศ การเรียนรู้ด้วยการเคารพคุณค่าในตัวผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการสร้างวินัยเชิงบวกให้ผู้เรียน ครูเรียนรู้ ค้นพบและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยความศรัทธาในวิชาชีพครูอย่างแท้จริง”

2) ผลการสร้างกระบวนการนิเทศ 3A4C เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสาหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นกระบวนการนิเทศที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครู จานวน 7 องค์ประกอบ ได้แก่ A1: Analysis ศึกษาวิเคราะห์ตั้งรับ A2: Absorb ซึมซับสร้างการเรียนรู้ A3: Approach วางแผนมุ่งสู่เส้นทางฝัน C1: Creativity สร้างสรรค์นวัตกรรมพัฒนา C2: Coach นาพาเสริมพลังชี้แนะ C3: Conclusion แยกแยะสรุปประเมินผล C4: Circulation แยบยลต่อยอดพัฒนา และจากการสร้างนวัตกรรมการนิเทศที่นามาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาครู พบว่า ชุดฝึกอบรม ทั้ง 4 เล่ม ประกอบด้วย เล่มที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เล่มที่ 2 แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เล่มที่ 3 การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เล่มที่ 4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เชิงรุก มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80

3) ผลการใช้กระบวนการนิเทศ 3A4C เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสาหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ พบว่า 1) ความรู้ความเข้าใจของครูที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก หลังการพัฒนาสูงกว่าเกณฑ์ทั้งในภาพรวมและรายด้าน โดยด้านที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดตามลาดับ ได้แก่ ความรู้ความเข้าเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เชิงรุก ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 2) ผลการประเมินศักยภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยยุทธวิธีการเรียนรู้เชิงรุก (Strategic Learning) ที่มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด ได้แก่ ขั้นสร้างการเชื่อมต่อ (Plugging in) ขั้นเสริมพลังการเรียนรู้ (Powering up) ขั้นสังเคราะห์ข้อมูลสร้างความหมาย (Synthesizing) ขั้นใช้แหล่งความรู้ภายนอกสนับสนุน (Outsourcing) และขั้นไตร่ตรองสะท้อนคิด (Reflecting) ตามลาดับ

4) ผลการประเมินกระบวนการนิเทศ 3A4C เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสาหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความคิดเห็นว่ากระบวนการนิเทศมีความถูกต้องตามหลักวิชา ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาส่งเสริมครูอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเห็นว่ามีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโดยการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Network: PLN) ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ครูเกิดการเรียนรู้ พัฒนา ต่อยอดออกแบบการจัดการเรียนรู้ร่วมกันตามหลักการการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-operative learning) และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน นอกจากนี้จากการสอบถามครู พบว่า มีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมในระดับมากที่สุด โดยเห็นว่ากระบวนการพัฒนามีความต่อเนื่องเชื่อมโยงให้ผู้เรียนมีทั้งปัญญาภายในและภายนอก โดยมีกิจกรรม ที่หลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมจิตศึกษา การออกแบบและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้เชิงรุกตามความถนัดของครู การออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลสมรรถนะผู้เรียนที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้

โพสต์โดย ครูกรม : [2 มิ.ย. 2565 เวลา 08:27 น.]
อ่าน [476] ไอพี : 110.77.152.235
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 67,378 ครั้ง
เทคนิคจำศัพท์ภาษาอังกฤษ
เทคนิคจำศัพท์ภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 26,482 ครั้ง
ศิลปะการเห่เรือ
ศิลปะการเห่เรือ

เปิดอ่าน 8,415 ครั้ง
คลิปช้างกินไอโฟน
คลิปช้างกินไอโฟน

เปิดอ่าน 17,563 ครั้ง
คุณครูที่กำลังมองหาวิธีเพิ่มความน่าสนใจของนักเรียนในห้องเรียน ลองใช้วิธีนี้ดูสิ
คุณครูที่กำลังมองหาวิธีเพิ่มความน่าสนใจของนักเรียนในห้องเรียน ลองใช้วิธีนี้ดูสิ

เปิดอ่าน 50,577 ครั้ง
วิจัยคืออะไร
วิจัยคืออะไร

เปิดอ่าน 29,998 ครั้ง
ผักบำรุงสมอง
ผักบำรุงสมอง

เปิดอ่าน 3,935 ครั้ง
ไลเซนต์ Open Source ต่างกับไลเซนต์อื่นอย่างไร?
ไลเซนต์ Open Source ต่างกับไลเซนต์อื่นอย่างไร?

เปิดอ่าน 9,965 ครั้ง
มันมากับ กาแฟ ไม่ใช่คาเฟอีน!!
มันมากับ กาแฟ ไม่ใช่คาเฟอีน!!

เปิดอ่าน 17,658 ครั้ง
เตรียมตัวให้พร้อม...ผลไม้ไทย ทานอย่างไรให้ดีต่อตัวเอง
เตรียมตัวให้พร้อม...ผลไม้ไทย ทานอย่างไรให้ดีต่อตัวเอง

เปิดอ่าน 12,001 ครั้ง
คู่มือถนอมผิวสวยใต้แสงแดด
คู่มือถนอมผิวสวยใต้แสงแดด

เปิดอ่าน 122,499 ครั้ง
เตือนข้าราชการ นอกใจ มีชู้ มีกิ๊ก โดนโทษวินัย โทษมีตั้งแต่ตัดเงินเดือนจนถึงไล่ออก
เตือนข้าราชการ นอกใจ มีชู้ มีกิ๊ก โดนโทษวินัย โทษมีตั้งแต่ตัดเงินเดือนจนถึงไล่ออก

เปิดอ่าน 12,953 ครั้ง
16 กันยายน วันโอโซนโลก
16 กันยายน วันโอโซนโลก

เปิดอ่าน 56,808 ครั้ง
9 สุดยอดสัตว์มีพิษที่อันตรายที่สุดในโลก
9 สุดยอดสัตว์มีพิษที่อันตรายที่สุดในโลก

เปิดอ่าน 18,860 ครั้ง
ประตูบ้านให้ลาภ
ประตูบ้านให้ลาภ

เปิดอ่าน 9,153 ครั้ง
เทคนิคการคูณเลขแบบญี่ปุ่นกรณีมีเลขศูนย์อยู่ด้วย
เทคนิคการคูณเลขแบบญี่ปุ่นกรณีมีเลขศูนย์อยู่ด้วย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 18,641 ครั้ง
เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2555 (ว7-ว8)
เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2555 (ว7-ว8)

เปิดอ่าน 21,397 ครั้ง
นักวิชาการแจงข้อสอบเด็ก ป.3 สุดยาก เป็นการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนในห้องพิเศษ
นักวิชาการแจงข้อสอบเด็ก ป.3 สุดยาก เป็นการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนในห้องพิเศษ

เปิดอ่าน 12,813 ครั้ง
พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

เปิดอ่าน 55,407 ครั้ง
ห้องสมุด 3 ดี
ห้องสมุด 3 ดี

เปิดอ่าน 22,281 ครั้ง
การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยโครงงาน
การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยโครงงาน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ