ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPIEST

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPIEST

ผู้ประเมิน นางเบญจวรรณ อินต๊ะวงศ์

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

คำสำคัญ

การประเมินโครงการ, ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา, รูปแบบการประเมิน CIPIEST

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPIEST ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบท (Context Evaluation) 2) ประเมินปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation) 3) ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) 4) ประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 5) ประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) 6) ประเมินความยั่งยืน (Sustainability Evaluation) และ 7) ประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability Evaluation) ของโครงการ ซึ่งประชากรในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จานวน 226 คน จาก 113 โรงเรียน โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่าง จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) จานวน 144 คน จาก 72 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีจานวน 8 ฉบับ ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบประเมิน และแบบบันทึกข้อมูล ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่และค่าร้อยละ ผลการประเมินโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

1) ด้ำนบริบท ประเด็นความต้องการจาเป็นในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ความสอดคล้องเหมาะสมของโครงการ และความเป็นไปได้ของโครงการ พบว่า ทุกประเด็นอยู่ในระดับมากที่สุด และนอกจากนี้ผู้บริหารและครูประกันคุณภาพการศึกษามีความเห็นว่า “การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามีความสาคัญ เนื่องจากการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือในการสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้กับผู้มีส่วนได้ส่วยเสียว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องตามความต้องการและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากาหนด ดังนั้น การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาจึงมีความจาเป็น เนื่องจากการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต้องมีการดาเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) เชิงประจักษ์ และการนาผลไปพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง”

2) ด้ำนปัจจัยนำเข้ำ ประเด็นความพร้อมของปัจจัยสนับสนุน และประเด็นความพร้อมของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และนอกจากนี้ผู้บริหารและครูประกันคุณภาพการศึกษา มีความเห็นว่า “แต่ละกิจกรรมของโครงการมีการกาหนดแนวคิด วัตถุประสงค์ วิธีการดาเนินงาน และการวัดประเมินผลที่ชัดเจน ซึ่งสามารถนาไปสู่การปฏิบัติที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา มีการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา รวมถึงมีรูปแบบการขับเคลื่อน ในแต่ละกิจกรรมที่เหมาะสมเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมอย่างยิ่ง และเห็นว่างบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่กาหนดไว้ในโครงการมีความเหมาะสม เนื่องจากแต่ละกิจกรรมมีการกาหนดรูปแบบ วิธีการดาเนินงานที่ยืดหยุ่นแตกต่างกัน ซึ่งมีความสอดคล้องเหมาะสมกับทรัพยากรที่ใช้สนับสนุน การดาเนินงาน”

3) ด้ำนกระบวนกำร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด หากพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดของด้านการวางแผน ได้แก่ มีการวางแผนจัดทาเอกสาร เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวัดประเมินผลความสาเร็จของโครงการ ด้านการดาเนินงาน ได้แก่ มีการดาเนินงานที่ส่งเสริมให้สถานศึกษาบรรลุค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ทั้ง 3 ด้าน ด้านการวัดประเมินผล ได้แก่ มีเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาซึ่งสถานศึกษาสามารถนาไปใช้ในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาได้ และด้านการนาผลไปปรับปรุงการดาเนินงาน ได้แก่ การนาผลจากการศึกษาสภาพปัญหาจากการนิเทศติดตาม และการถอดประสบการณ์การประเมินภายนอกเพื่อวางแผนกาหนดกิจกรรมและแนวทางการดาเนินงาน

4) ด้ำนผลกระทบ จาแนกเป็น 1) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัด ระดับการศึกษาปฐมวัย จานวน 109 โรงเรียน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 113 โรงเรียน พบว่า ทุกโรงเรียนมีผลการประเมินในภาพรวมระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100 2) ผลการประเมินภายนอก จาก สมศ. ของโรงเรียนที่รับการประเมิน จาแนกเป็นระดับการศึกษาปฐมวัย จานวน 65 โรงเรียน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 66 โรงเรียน ผลการประเมิน พบว่า ทุกโรงเรียนมีผลการประเมินในภาพรวมระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100 3) ผลงานที่สถานศึกษาได้รับจากการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาที่มีผลการประเมินความโดดเด่น จากการประเมินภายนอกจาก สมศ. ในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ สถานศึกษารางวัล IQA AWARD ยอดเยี่ยมระดับประเทศ สถานศึกษารางวัล IQA AWARD การบริหารจัดการโดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นฐาน (Internal Quality Assurance based Management : IQABM) ระดับยอดเยี่ยม ระดับดีเลิศ และระดับดี 4) ผลการประเมินด้านคุณภาพของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 พิจารณาจาก ผลการประเมินตนเองมาตรฐาน

คุณภาพของเด็ก ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับดีขึ้นไป จานวน 109 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินตนเองมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับดีขึ้นไป จานวน 113 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการทดสอบ O-Net และผลการทดสอบ RT ในภาพรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

5) ด้ำนประสิทธิผล จาแนกเป็น 1) การดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมและทุกองค์ประกอบมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด โดยประเด็น การประเมินที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดขององค์ประกอบการกาหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายที่ ท้าทาย ได้แก่ วิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา จุดเน้น อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา และประเด็นที่ควรพัฒนาจากผลการประเมินที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ได้แก่ กาหนดวิธีการดาเนินงานกิจกรรมโครงการที่นาไปสู่การปฏิบัติได้จริง องค์ประกอบการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ได้แก่ กาหนดปฏิทินดาเนินกิจกรรมโครงการเพื่อนาแผนปฏิบัติการประจาปีสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน องค์ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ได้แก่ กาหนดบทบาทหน้าที่และปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอย่างชัดเจน องค์ประกอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ได้แก่ จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศให้สอดคล้องกับประเด็นพิจารณาตามมาตรฐานการศึกษา และองค์ประกอบการจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) เชิงประจักษ์ ได้แก่ มีกระบวนการนาผลการประเมินตนเองไปใช้วางแผนกาหนดกิจกรรมโครงการเพื่อการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาในรอบปีการศึกษาต่อไป 2) ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา โดยภาพรวมและทุกด้านมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ประเด็นการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ได้แก่ การนาแผนสู่การปฏิบัติ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ได้แก่ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ และด้านสมรรถนะผู้เรียน ได้แก่ ความสามารถในการคิด

6) ด้ำนควำมยั่งยืน พบว่า แนวทางการดาเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้ประสบผลสาเร็จอย่างยั่งยืนจากการดาเนินโครงการ ในปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย 1) สถานศึกษาสร้างความเข้มแข็งในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสร้างชุมชนการเรียนรู้ (PLC) ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานทุกองค์ประกอบของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารและครูผู้สอนสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและมีกระบวนการนาผลการประเมินตนเองไปวางแผนการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ 2) ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบมีการหนุนเสริมสถานศึกษาให้มีการดาเนินงานประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้นวัตกรรมคือรูปแบบการนิเทศเชิงบูรณาการโดยใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นฐาน(Internal Quality Assurance based Integrated Supervision: IQABIS) ซึ่งเป็นรูปแบบการนิเทศที่มีหลักการเพื่อมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งในการดาเนินงานประกันคุณภาพให้กับสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการนิเทศ 3A4C ในการขับเคลื่อน กล่าวคือ Awareness-การสร้างความตระหนัก Analysis-การวิเคราะห์ตนเอง Accountability-การแสดงเจตจานงรับผิดรับชอบ Coach-การให้คาชี้แนะ Creativity-การสร้างสรรค์นวัตกรรม Cooperation-การมีส่วนร่วม Community-การสร้างเครือข่าย 3) มีกิจกรรมส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนพัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นฐาน (Internal Quality Assurance based Management: IQABM) ที่สอดคล้องตามบริบทของสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน 4) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา (NLC: Network Learning Community) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดระบบและกลไกการบริหารจัดการ ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง เพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนดไว้อย่างยั่งยืน

7) ด้ำนกำรถ่ำยทอดส่งต่อ พบว่า แนวทางการขยายผลความสาเร็จโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จากการดาเนินโครงการ ในปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย 1) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานตามช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 2) เวทีวิชาการ การนาเสนอผลการดาเนินงานที่ประสบความสาเร็จ กิจกรรมเวทีวิชาการ: ประกวดนวัตกรรมการบริหารจัดการโดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นฐาน (Internal Quality Assurance based Management : IQABM) สาหรับผู้บริหาร 3) การสร้างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา (NLC: Network Learning Community) โดยมีสถานศึกษาแกนนาซึ่งเป็นต้นแบบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ขับเคลื่อนการจัดระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาร่วมพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง และมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 เพื่อนาไปสู่สถานศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานที่กาหนดไว้ โดยทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คาแนะนา ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดาเนินงานที่ประสบความสาเร็จ กากับติดตาม และประเมินผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาร่วมพัฒนา

โพสต์โดย ครูกรม : [2 มิ.ย. 2565 เวลา 08:32 น.]
อ่าน [598] ไอพี : 110.77.152.235
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,283 ครั้ง
40 ปี โครงการหลวง สนุก ดี ใต้พระบารมีพ่อหลวง
40 ปี โครงการหลวง สนุก ดี ใต้พระบารมีพ่อหลวง

เปิดอ่าน 11,570 ครั้ง
พระคุณแม่  (ตอนที่ 1)
พระคุณแม่ (ตอนที่ 1)

เปิดอ่าน 12,175 ครั้ง
PowerPoint ชี้แจงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
PowerPoint ชี้แจงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

เปิดอ่าน 30,380 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 10 ลูกบอลอยู่ในการเล่นและอยู่นอกการเล่น
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 10 ลูกบอลอยู่ในการเล่นและอยู่นอกการเล่น

เปิดอ่าน 8,183 ครั้ง
ฟรีแวร์สำหรับแสดงและแก้ไขรูปภาพ
ฟรีแวร์สำหรับแสดงและแก้ไขรูปภาพ

เปิดอ่าน 13,226 ครั้ง
ชาอู่หลง ช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรือ
ชาอู่หลง ช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรือ

เปิดอ่าน 30,945 ครั้ง
หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

เปิดอ่าน 9,891 ครั้ง
ความสุขกันมะเร็งได้ ผู้มีความสุขในชีวิตหนีโรคร้ายได้ 1 ใน 4
ความสุขกันมะเร็งได้ ผู้มีความสุขในชีวิตหนีโรคร้ายได้ 1 ใน 4

เปิดอ่าน 9,819 ครั้ง
แก๊งขโมยหมา ลักหมาไปขาย ออกอาละวาดที่จีน
แก๊งขโมยหมา ลักหมาไปขาย ออกอาละวาดที่จีน

เปิดอ่าน 8,851 ครั้ง
เคยได้ยินแต่ Copyright อย่างเดียว มาดูว่า Copyleft บ้าง
เคยได้ยินแต่ Copyright อย่างเดียว มาดูว่า Copyleft บ้าง

เปิดอ่าน 8,011 ครั้ง
ทำอย่างไรการเรียนรู้จึงเกิดขึ้นกับคนทั้งประเทศ โดย นพ.ประเวศ วะสี
ทำอย่างไรการเรียนรู้จึงเกิดขึ้นกับคนทั้งประเทศ โดย นพ.ประเวศ วะสี

เปิดอ่าน 8,968 ครั้ง
กระเป๋านักเรียนหนักเสี่ยง! หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
กระเป๋านักเรียนหนักเสี่ยง! หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

เปิดอ่าน 40,511 ครั้ง
วิจัยและสถิติ
วิจัยและสถิติ

เปิดอ่าน 9,030 ครั้ง
สตอเรจแก้วเก็บข้อมูลได้หลายร้อยล้านปี
สตอเรจแก้วเก็บข้อมูลได้หลายร้อยล้านปี

เปิดอ่าน 10,242 ครั้ง
คลิปกัปตันออกมายอมรับ ผมกลับเข้าห้องนักบินไม่ได้ !!
คลิปกัปตันออกมายอมรับ ผมกลับเข้าห้องนักบินไม่ได้ !!

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 33,965 ครั้ง
เอกภพสัมพัทธ์ (Relative Universe)
เอกภพสัมพัทธ์ (Relative Universe)

เปิดอ่าน 12,827 ครั้ง
"ไข่ปลิงในผักบุ้งผักกระเฉด ทนความร้อน 500 องศา"  เป็นเรื่องหลอกลวง
"ไข่ปลิงในผักบุ้งผักกระเฉด ทนความร้อน 500 องศา" เป็นเรื่องหลอกลวง

เปิดอ่าน 19,569 ครั้ง
การปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศเเละต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560
การปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศเเละต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560

เปิดอ่าน 21,341 ครั้ง
อ่านกันชัดๆ ที่นี่ "อยากเป็นครู ทำอย่างไร?"
อ่านกันชัดๆ ที่นี่ "อยากเป็นครู ทำอย่างไร?"

เปิดอ่าน 40,581 ครั้ง
"แคดอกแดง" มีประโยชน์อย่างไร?
"แคดอกแดง" มีประโยชน์อย่างไร? เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ