ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยการประยุกต์ใช้รูปแบบ CIPP Model ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้าน คือ การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประกอบด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 30 คน นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 128 คนและผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 128คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จำนวน 286 คน ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)

ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 ประเมินโดยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา ภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ ด้านผลผลิต มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ด้านบริบท มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและด้านที่มีระดับความคิดเห็นต่ำสุด ได้แก่ ด้านปัจจัยนำเข้า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทุกด้านมีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน

1.1 ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 ด้านบริบท ภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ มีแผนปฏิบัติการครอบคลุมทั้ง 10 องค์ประกอบของการส่งเสริมสุขภาพ รองลงมา ได้แก่ นโยบายการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน สอดคล้องกับ นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และระดับความคิดเห็นเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ โรงเรียนได้กำหนดนโยบายของการส่งเสริมสุขภาพ ไว้อย่างเหมาะสมและชัดเจน ทุกข้อมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน

1.2 ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5

ด้านปัจจัยนำเข้า ภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ ห้องพยาบาล มีเวชภัณฑ์และ อุปกรณ์ การปฐมพยาบาลและอุปกรณ์การป้องกันโรค ที่เพียงพอต่อนักเรียน รองลงมา ได้แก่ ครูและบุคลากร นักเรียนสามารถเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพได้ และระดับความคิดเห็นเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ พัฒนา ครูและบุคลากร ให้สามารถดำเนินการส่งเสริมสุขภาพได้อย่างต่อเนื่อง ทุกข้อมีระดับ ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน

1.3 ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5

ด้านกระบวนการ ภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) มาให้ความรู้และร่วมรณรงค์การป้องกันโรคติดต่อกับทางโรงเรียนเสมอ รองลงมา ได้แก่ มีการกำกับ ดูแล รายงาน ประเมินผลด้านภาวะโภชนาการของนักเรียนให้ชุมชนทราบโดยตลอด และระดับความคิดเห็นเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ โรงเรียนสนับสนุนข้อมูลข่าวสารความรู้ เรื่องอาหารและนักเรียนสามารถเลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ทุกข้อมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน

1.4 ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5

ด้านผลผลิต ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง รองลงมา ได้แก่ ครู บุคลากรปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพแก่นักเรียนและชุมชน และระดับความคิดเห็นเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ นักเรียนมีความรู้และทักษะ ในการป้องกัน ทุกข้อมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมิน

ตอนที่ 2 ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 ด้านผลผลิต ประเมินโดยนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ นักเรียนมีความรู้และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้เรื่องสุขภาพ และโครงการส่งเสริมสุขภาพ รองลงมา ได้แก่ นักเรียนสามารถดูแลสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพของตนเองและครอบครัว ได้อย่างเหมาะสมและระดับความคิดเห็นเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่นักเรียนมีความรู้และทักษะในการป้องกันยาเสพติด ทุกข้อมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมิน

ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียน รวมไทยพัฒนา 5 ภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน บุคลากร นักเรียน สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ รองลงมา ได้แก่ อาคารสถานที่ ที่ใช้จัดกิจกรรมตามโครงการ และระดับความคิดเห็นเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ การมีส่วนร่วม หรือการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียนในการดูแล ส่งเสริมสุขภาพ ทุกข้อ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน

โพสต์โดย คิด : [7 มิ.ย. 2565 เวลา 11:56 น.]
อ่าน [377] ไอพี : 223.24.160.37
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 39,435 ครั้ง
"แคนา แคทุ่ง แคอ่าว" มีดีอย่างไร ทำไมจึงนิยมปลูกในบ้านหรือปั๊มน้ำมันกันจังเลย
"แคนา แคทุ่ง แคอ่าว" มีดีอย่างไร ทำไมจึงนิยมปลูกในบ้านหรือปั๊มน้ำมันกันจังเลย

เปิดอ่าน 14,241 ครั้ง
เทคนิคการตกแต่งบ้านด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้
เทคนิคการตกแต่งบ้านด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้

เปิดอ่าน 63,025 ครั้ง
การเรียนการสอนแบบ e-Learning
การเรียนการสอนแบบ e-Learning

เปิดอ่าน 11,294 ครั้ง
ซดชา 3 ถ้วยช่วยต้านมะเร็ง ป้องกันโรคเนื้อร้ายของรังไข่สตรีได้
ซดชา 3 ถ้วยช่วยต้านมะเร็ง ป้องกันโรคเนื้อร้ายของรังไข่สตรีได้

เปิดอ่าน 13,629 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่องแนวทางการปรับเงินเดือน ขรก.ที่ปรับใหม่
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่องแนวทางการปรับเงินเดือน ขรก.ที่ปรับใหม่

เปิดอ่าน 13,393 ครั้ง
ตัวอย่างแนววินิจฉัยของ ก.พ.ค. 24 กรณี
ตัวอย่างแนววินิจฉัยของ ก.พ.ค. 24 กรณี

เปิดอ่าน 11,611 ครั้ง
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่1
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่1

เปิดอ่าน 42,014 ครั้ง
6 หลักสำคัญ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้เด็กดี เก่ง มีความสุข
6 หลักสำคัญ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้เด็กดี เก่ง มีความสุข

เปิดอ่าน 16,484 ครั้ง
วางตำแหน่งถ่ายภาพแบบไหนจึงสวย
วางตำแหน่งถ่ายภาพแบบไหนจึงสวย

เปิดอ่าน 8,680 ครั้ง
เคล็ดของการมีอายุครบ 100 ปี ต้องมีคู่ออกกำลังและหมั่นล้างมือ
เคล็ดของการมีอายุครบ 100 ปี ต้องมีคู่ออกกำลังและหมั่นล้างมือ

เปิดอ่าน 3,593 ครั้ง
Quiet Quitting คืออะไร? เหตุใดคนรุ่นใหม่ไม่เชื่อว่าทุ่มเทแล้วจะได้ดี
Quiet Quitting คืออะไร? เหตุใดคนรุ่นใหม่ไม่เชื่อว่าทุ่มเทแล้วจะได้ดี

เปิดอ่าน 123,765 ครั้ง
โครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์

เปิดอ่าน 17,768 ครั้ง
คู่มือการอุทธรณ์และการร้องทุกข์และแนววินิจฉัยของ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญสำหรับครู
คู่มือการอุทธรณ์และการร้องทุกข์และแนววินิจฉัยของ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญสำหรับครู

เปิดอ่าน 8,846 ครั้ง
เด็กนั่งกลางที่เบาะหลังรถ มีแนวโน้มเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ
เด็กนั่งกลางที่เบาะหลังรถ มีแนวโน้มเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ

เปิดอ่าน 8,677 ครั้ง
"มิเชล โอบามา" สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของอเมริกา มีวันนี้ได้เพราะความเสียสละของแม่
"มิเชล โอบามา" สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของอเมริกา มีวันนี้ได้เพราะความเสียสละของแม่

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 14,488 ครั้ง
เคล็ดลับเด็ด "ลดหน้าท้อง"
เคล็ดลับเด็ด "ลดหน้าท้อง"

เปิดอ่าน 24,662 ครั้ง
เกลือในทะเล มาจากไหน?
เกลือในทะเล มาจากไหน?

เปิดอ่าน 11,136 ครั้ง
ฮาก๊ากคู่รักตัวกะเปี๊ยก นัดวิวาห์เหาะข้ามทวีป
ฮาก๊ากคู่รักตัวกะเปี๊ยก นัดวิวาห์เหาะข้ามทวีป

เปิดอ่าน 11,303 ครั้ง
รูปหัวใจทำไมเป็นแบบนี้
รูปหัวใจทำไมเป็นแบบนี้

เปิดอ่าน 13,698 ครั้ง
อะไรคือ "คุณภาพแท้" ของการศึกษา
อะไรคือ "คุณภาพแท้" ของการศึกษา เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ