ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาต้น แบบเรียนรวมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา

สุวรรณา เข็มเพชร : การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาต้น

แบบเรียนรวมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กตามแนว

ทางการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบเรียนรวมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา 2) พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวทางการพัฒนา

สถานศึกษาต้นแบบเรียนรวมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำหรับผู้เรียนระดับ

ประถมศึกษา 3) ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กฯ และ4) ศึกษาประสิทธิภาพของ

รูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กฯ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการ

สุ่มอย่างง่าย กลุ่มตัวอย่างคือผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ได้รับ

รางวัลด้านการพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาและของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษหรือผู้เรียนที่มีความ

บกพร่องทางการเรียนรู้ จำนวน 4 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 59 คน จำนวน 59 คน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา จำนวน 59 คน ผู้ปกครอง จำนวน 59 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 59 คน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 1 และ 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 32

คน กำลังศึกษาปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพิจิตรเขต 1 และ 2 วิเคราะห์ข้อมูลการเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา และประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กฯ ด้วยสถิติ

ค่าความถี่ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (𝑋̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบเรียนรวมเพื่อ

เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา ในภาพรวมมี

ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย (𝑋̅ = 2.12 S.D. = 0.52) และแนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

ควรเน้นแนวทางการมีส่วนร่วมของสมาชิกในโรงเรียน

2. การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบเรียน

รวมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา

ประกอบด้วยแนวคิดเพื่อนร่วมงานของบุช (Collegial) โดยอาศัยกระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กของฟา

โยล (POCCC) และดำเนินการสอนและประเมินผลตามโครงสร้าง SEAT มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

(𝑋̅ = 4.78 S.D. = 0.37) และความถูกต้องครอบคลุมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑋̅ = 4.85 S.D. = 0.24)

3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจระดับมากที่สุดที่สุด (𝑋̅ =

4.57 S.D. = 0.36) ในการใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาต้น

แบบเรียนรวมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา

และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับการเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ใน

ระดับมาก (𝑋̅ = 4.49 S.D. = 0.60)

4. รูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบเรียนรวมเพื่อ

เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษามีประสิทธิภาพด้าน

ความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑋̅ = 4.89 S.D. = 0.15) และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด

(𝑋̅ = 4.98 S.D. = 0.03)

คำสำคัญ: รูปแบบ / การบริหาร/ โรงเรียนขนาดเล็ก/ สถานศึกษาต้นแบบเรียนรวม/ การแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์

Abstract

Suwanna Champhet : The Development of Small-sized School Management Model

accordance with Inclusive Education Role Model School Development to Enhance Creative

Problem-Solving Ability for Pratomsuksa Student

The purpose of this research were to 1) 1) study the conditions and guidelines for the

small-sized school management model accordance with inclusive education role model

school development to enhance creative problem-solving ability for Pratomsuksa student 2)

development of small-sized school management model accordance with inclusive education

role model school development to enhance creative problem-solving ability for Pratomsuksa

student3) study result of small-sized school management model and 4) study efficiency result

of small-sized school management model. This research was Research and Development

Research (R&D Research). The sample group was selected by simple random sampling

example: school administrators; 4 best practice schools under the Primary Education Service

Area and 59 school administrators under the Primary Education Service Area, Phichit 1,2 ; 59

teachers and educational personnel ; 59 guidance and 59 Board of Basic Education Institutions

under the Primary Education Service Area, Phichit 1,2 and 32 students in grades 4-6 studying

in the academic year 2021 at Bumrungrad Wittayakhom School. The data was analyzed on

enhancing creative problem solving abilities for primary school learners and the efficiency of

the small school management model with the statistics of frequency percentage (%), mean

(𝑋̅) and standard deviation (S.D.), the results showed that;

1. the conditions for the small-sized school management model accordance with

inclusive education role model school development to enhance creative problem-solving

ability for Pratomsuksa student at low level (𝑋̅ = 2.12 S.D. = 0.52) and small-sized school

administration guidelines should emphasize approaches to the participation of school

members

2. development of small-sized school management model accordance with inclusive

education role model school development to enhance creative problem-solving ability for

Pratomsuksa student incorporates the Collegial concept (Bush) , based on small-sized school

administration (POCCC) (Fayol), conducting structured teaching and evaluation, SEAT offers the

highest level of propriety standard (𝑋̅ = 4.78 S.D. = 0.37) and accuracy standard (𝑋̅ = 4.85

S.D. = 0.24).

3. school administrators, teachers and educational personnel had the highest level of

satisfaction (𝑋̅ = 4.57 S.D. = 0.36) in using the small-sized school management model

accordance with inclusive education role model school development to enhance creative

problem-solving ability for Pratomsuksa student. Students in grades 4-6 were strengthened in

their creative problem-solving ability at a high level (𝑋̅ = 4.49 S.D. = 0.60).

4. the small-sized school management model accordance with inclusive education

role model school development to enhance creative problem-solving ability for Pratomsuksa

student efficiency has the highest level of feasibility standard (𝑋̅ = 4.98 S.D. = 0.03) and utility

standard (𝑋̅ = 4.89 S.D. = 0.15).

Keywords : Model/ Management/ Small-sized School/ Inclusive Education Role Model

School/ Creative Problem-Solving

โพสต์โดย สุวรรณา : [13 มิ.ย. 2565 เวลา 17:53 น.]
อ่าน [376] ไอพี : 223.207.242.100
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,876 ครั้ง
เจ๋ง! วิธีทำหน้าจอคอมฯ ให้มีแต่คนที่ใส่แว่นเท่านั้นที่เห็น
เจ๋ง! วิธีทำหน้าจอคอมฯ ให้มีแต่คนที่ใส่แว่นเท่านั้นที่เห็น

เปิดอ่าน 18,991 ครั้ง
เทคนิคเลือกกระถางต้นไม้ให้เหมาะสม
เทคนิคเลือกกระถางต้นไม้ให้เหมาะสม

เปิดอ่าน 28,506 ครั้ง
รู้แล้ว สโตนเฮนจ์ มีไว้ทำไม
รู้แล้ว สโตนเฮนจ์ มีไว้ทำไม

เปิดอ่าน 13,869 ครั้ง
กินวิตามินอย่างไรให้ได้ประโยชน์
กินวิตามินอย่างไรให้ได้ประโยชน์

เปิดอ่าน 54,206 ครั้ง
ใครว่าการเขียนด้วยลายมือนั้นล้าสมัย?
ใครว่าการเขียนด้วยลายมือนั้นล้าสมัย?

เปิดอ่าน 11,126 ครั้ง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ

เปิดอ่าน 18,143 ครั้ง
เคล็ดลับการเลือกสีผมจากสีผิว
เคล็ดลับการเลือกสีผมจากสีผิว

เปิดอ่าน 7,512 ครั้ง
รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 3 มกราคม 2559 แถลงผลงานกระทรวงศึกษาธิการ
รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 3 มกราคม 2559 แถลงผลงานกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 17,669 ครั้ง
มโนทัศน์ของเทคโนโลยีการศึกษา
มโนทัศน์ของเทคโนโลยีการศึกษา

เปิดอ่าน 32,181 ครั้ง
การใช้ตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การใช้ตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 14,455 ครั้ง
ระเบียบรักษาความปลอดภัย
ระเบียบรักษาความปลอดภัย

เปิดอ่าน 31,038 ครั้ง
การอ่านจับใจความสำคัญ
การอ่านจับใจความสำคัญ

เปิดอ่าน 11,615 ครั้ง
ภัยลิปสติกเจล เสี่ยงมะเร็ง!
ภัยลิปสติกเจล เสี่ยงมะเร็ง!

เปิดอ่าน 206,073 ครั้ง
รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 ธันวาคม 2558
รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 ธันวาคม 2558

เปิดอ่าน 11,054 ครั้ง
ไส้เดือนดิน
ไส้เดือนดิน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 34,372 ครั้ง
หยุด การศึกษาที่สร้างทุกข์ให้นักเรียน และผู้ปกครอง
หยุด การศึกษาที่สร้างทุกข์ให้นักเรียน และผู้ปกครอง

เปิดอ่าน 20,998 ครั้ง
Active Learning กำลังจะมา แต่ผล Pisa ของไทยกำลังไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น… : โดย ณรงค์ ขุ้มทอง
Active Learning กำลังจะมา แต่ผล Pisa ของไทยกำลังไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น… : โดย ณรงค์ ขุ้มทอง

เปิดอ่าน 371,431 ครั้ง
ปรัชญาและคุณธรรมสำหรับครู และลักษณะครูที่ดี
ปรัชญาและคุณธรรมสำหรับครู และลักษณะครูที่ดี

เปิดอ่าน 20,427 ครั้ง
ซักซ้อมแนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ (เพิ่มเติม)
ซักซ้อมแนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ (เพิ่มเติม)

เปิดอ่าน 18,666 ครั้ง
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ระบบการจัดการฐานข้อมูล เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ