ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาต้น แบบเรียนรวมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา

สุวรรณา เข็มเพชร : การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาต้น

แบบเรียนรวมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กตามแนว

ทางการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบเรียนรวมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา 2) พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวทางการพัฒนา

สถานศึกษาต้นแบบเรียนรวมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำหรับผู้เรียนระดับ

ประถมศึกษา 3) ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กฯ และ4) ศึกษาประสิทธิภาพของ

รูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กฯ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการ

สุ่มอย่างง่าย กลุ่มตัวอย่างคือผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ได้รับ

รางวัลด้านการพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาและของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษหรือผู้เรียนที่มีความ

บกพร่องทางการเรียนรู้ จำนวน 4 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 59 คน จำนวน 59 คน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา จำนวน 59 คน ผู้ปกครอง จำนวน 59 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 59 คน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 1 และ 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 32

คน กำลังศึกษาปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพิจิตรเขต 1 และ 2 วิเคราะห์ข้อมูลการเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา และประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กฯ ด้วยสถิติ

ค่าความถี่ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (𝑋̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบเรียนรวมเพื่อ

เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา ในภาพรวมมี

ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย (𝑋̅ = 2.12 S.D. = 0.52) และแนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

ควรเน้นแนวทางการมีส่วนร่วมของสมาชิกในโรงเรียน

2. การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบเรียน

รวมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา

ประกอบด้วยแนวคิดเพื่อนร่วมงานของบุช (Collegial) โดยอาศัยกระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กของฟา

โยล (POCCC) และดำเนินการสอนและประเมินผลตามโครงสร้าง SEAT มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

(𝑋̅ = 4.78 S.D. = 0.37) และความถูกต้องครอบคลุมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑋̅ = 4.85 S.D. = 0.24)

3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจระดับมากที่สุดที่สุด (𝑋̅ =

4.57 S.D. = 0.36) ในการใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาต้น

แบบเรียนรวมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา

และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับการเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ใน

ระดับมาก (𝑋̅ = 4.49 S.D. = 0.60)

4. รูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบเรียนรวมเพื่อ

เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษามีประสิทธิภาพด้าน

ความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑋̅ = 4.89 S.D. = 0.15) และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด

(𝑋̅ = 4.98 S.D. = 0.03)

คำสำคัญ: รูปแบบ / การบริหาร/ โรงเรียนขนาดเล็ก/ สถานศึกษาต้นแบบเรียนรวม/ การแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์

Abstract

Suwanna Champhet : The Development of Small-sized School Management Model

accordance with Inclusive Education Role Model School Development to Enhance Creative

Problem-Solving Ability for Pratomsuksa Student

The purpose of this research were to 1) 1) study the conditions and guidelines for the

small-sized school management model accordance with inclusive education role model

school development to enhance creative problem-solving ability for Pratomsuksa student 2)

development of small-sized school management model accordance with inclusive education

role model school development to enhance creative problem-solving ability for Pratomsuksa

student3) study result of small-sized school management model and 4) study efficiency result

of small-sized school management model. This research was Research and Development

Research (R&D Research). The sample group was selected by simple random sampling

example: school administrators; 4 best practice schools under the Primary Education Service

Area and 59 school administrators under the Primary Education Service Area, Phichit 1,2 ; 59

teachers and educational personnel ; 59 guidance and 59 Board of Basic Education Institutions

under the Primary Education Service Area, Phichit 1,2 and 32 students in grades 4-6 studying

in the academic year 2021 at Bumrungrad Wittayakhom School. The data was analyzed on

enhancing creative problem solving abilities for primary school learners and the efficiency of

the small school management model with the statistics of frequency percentage (%), mean

(𝑋̅) and standard deviation (S.D.), the results showed that;

1. the conditions for the small-sized school management model accordance with

inclusive education role model school development to enhance creative problem-solving

ability for Pratomsuksa student at low level (𝑋̅ = 2.12 S.D. = 0.52) and small-sized school

administration guidelines should emphasize approaches to the participation of school

members

2. development of small-sized school management model accordance with inclusive

education role model school development to enhance creative problem-solving ability for

Pratomsuksa student incorporates the Collegial concept (Bush) , based on small-sized school

administration (POCCC) (Fayol), conducting structured teaching and evaluation, SEAT offers the

highest level of propriety standard (𝑋̅ = 4.78 S.D. = 0.37) and accuracy standard (𝑋̅ = 4.85

S.D. = 0.24).

3. school administrators, teachers and educational personnel had the highest level of

satisfaction (𝑋̅ = 4.57 S.D. = 0.36) in using the small-sized school management model

accordance with inclusive education role model school development to enhance creative

problem-solving ability for Pratomsuksa student. Students in grades 4-6 were strengthened in

their creative problem-solving ability at a high level (𝑋̅ = 4.49 S.D. = 0.60).

4. the small-sized school management model accordance with inclusive education

role model school development to enhance creative problem-solving ability for Pratomsuksa

student efficiency has the highest level of feasibility standard (𝑋̅ = 4.98 S.D. = 0.03) and utility

standard (𝑋̅ = 4.89 S.D. = 0.15).

Keywords : Model/ Management/ Small-sized School/ Inclusive Education Role Model

School/ Creative Problem-Solving

โพสต์โดย สุวรรณา : [13 มิ.ย. 2565 เวลา 17:53 น.]
อ่าน [904] ไอพี : 223.207.242.100
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 31,590 ครั้ง
ปวดหัว แก้ด้วยวารีบำบัด
ปวดหัว แก้ด้วยวารีบำบัด

เปิดอ่าน 46,157 ครั้ง
111 ประโยคอังกฤษสั้นๆ เพื่อผู้เริ่มหัดสนทนา
111 ประโยคอังกฤษสั้นๆ เพื่อผู้เริ่มหัดสนทนา

เปิดอ่าน 20,429 ครั้ง
ตำนานคิวปิด
ตำนานคิวปิด

เปิดอ่าน 16,116 ครั้ง
ชมพูภูคาพันธุ์ไม้หายากของโลก
ชมพูภูคาพันธุ์ไม้หายากของโลก

เปิดอ่าน 10,443 ครั้ง
อวัยวะภายนอกและการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย
อวัยวะภายนอกและการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย

เปิดอ่าน 8,621 ครั้ง
พบกล้องโทรทรรศน์
พบกล้องโทรทรรศน์'ไอสไตน์'ที่หายสาบสูญไปนาน

เปิดอ่าน 11,408 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : เด็กจะกระตือรือร้นและมีความสุขในการเรียนเมื่อใด......ภาพนี้มีคำตอบ
ตูนส์ศึกษา : เด็กจะกระตือรือร้นและมีความสุขในการเรียนเมื่อใด......ภาพนี้มีคำตอบ

เปิดอ่าน 18,427 ครั้ง
รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 กับฉบับ 2549 เหมือน-ต่างกันตรงไหน
รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 กับฉบับ 2549 เหมือน-ต่างกันตรงไหน

เปิดอ่าน 10,753 ครั้ง
กินแคลเซียมป้องกันโรคกระดูกผุ กลับไปเสี่ยงให้เกิดหัวใจวายขึ้น
กินแคลเซียมป้องกันโรคกระดูกผุ กลับไปเสี่ยงให้เกิดหัวใจวายขึ้น

เปิดอ่าน 18,381 ครั้ง
วิธีกินอย่างฉลาด
วิธีกินอย่างฉลาด

เปิดอ่าน 17,777 ครั้ง
อาหารที่เคยคิดว่าดี แท้จริงคือตัวการทำร้ายสุขภาพ
อาหารที่เคยคิดว่าดี แท้จริงคือตัวการทำร้ายสุขภาพ

เปิดอ่าน 16,027 ครั้ง
เครื่องเรือน อาวุธ และเครื่องนุ่งห่มกับตัวไม้ประกอบเรือนของชาวสยาม
เครื่องเรือน อาวุธ และเครื่องนุ่งห่มกับตัวไม้ประกอบเรือนของชาวสยาม

เปิดอ่าน 10,901 ครั้ง
ขนุนอินโดนีเซีย
ขนุนอินโดนีเซีย

เปิดอ่าน 10,773 ครั้ง
ใส่ 8 ข้อ เขียนจดหมายสมัครงานให้สะดุดตา สะดุดใจ
ใส่ 8 ข้อ เขียนจดหมายสมัครงานให้สะดุดตา สะดุดใจ

เปิดอ่าน 21,573 ครั้ง
มดใช้อะไรดมกลิ่น
มดใช้อะไรดมกลิ่น

เปิดอ่าน 31,384 ครั้ง
คำนาม
คำนาม
เปิดอ่าน 19,164 ครั้ง
อาลัยการศึกษาไทย เก่งเจ๋งในกระดาษ
อาลัยการศึกษาไทย เก่งเจ๋งในกระดาษ
เปิดอ่าน 9,596 ครั้ง
ทำยาเม็ดกินก่อความรัก ไปสร้างปฏิกิริยาเคมีขึ้นภายในสมอง
ทำยาเม็ดกินก่อความรัก ไปสร้างปฏิกิริยาเคมีขึ้นภายในสมอง
เปิดอ่าน 3,058 ครั้ง
ปลูก กล้วยน้ำว้านวลจันทร์ สายพันธุ์ดี สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ
ปลูก กล้วยน้ำว้านวลจันทร์ สายพันธุ์ดี สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ
เปิดอ่าน 3,412 ครั้ง
10 เรื่องที่ประชาชนต้องรู้เกี่ยวกับ PDPA
10 เรื่องที่ประชาชนต้องรู้เกี่ยวกับ PDPA

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ