ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 2564 โรงเรียนนารีวุฒิ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม

1. ด้านคุณภาพของเด็ก

                 โรงเรียนจัดการศึกษาที่ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนเต็มตามศักยภาพ โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการทดลอง การลงมือปฏิบัติผ่านประสบการณ์ ผ่านกิจกรรมรูปแบบออนไลน์และออนไซด์ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นเด็กดี มีคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีจิตซาเลเซียน มีทักษะชีวิต ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สามารถดำรงชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รักความเป็นไทย โดยสถานศึกษาประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองทุกวัน เพื่อการพัฒนาเด็กให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข  

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ

                โรงเรียนดำเนินการพัฒนา มีกระบวนการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน มีหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง  มีเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์อย่างเหมาะสม เพียงพอ หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ โดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ มีระบบประกันคุณภาพภายใน จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  มีการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน  มีบุคลากรเพียงพอกับจำนวนเด็กและชั้นเรียน ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ  ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ใช้นวัตกรรม Project Approach จัดประสบการณ์หน่วย ส่งเสริมคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชน

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

                 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน เพื่อให้เด็กมีทักษะ กระบวนการ มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็ก รู้จักเด็กเป็นรายบุคคล ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และออนไซด์  ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพเด็กครอบคลุมทั้งด้านความรู้  ทักษะ กระบวนการ  สาระสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เน้นการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติอย่างมีความสุข  ผ่านหน่วยการเรียน การใช้สื่อออนไลน์ต่าง ๆ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในครอบครัว ในโรงเรียน  ครูผลิตสื่อเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการอ่าน  และแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งภายในและนอกโรงเรียน   

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม

โรงเรียนกำหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน จำนวน 2 ด้าน ได้แก่

          1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีผลแข่งขันต่างๆ  อยู่ในอันดับต้นๆ ของจังหวัดราชบุรี นักเรียนได้เป็นตัวแทนจังหวัดราชบุรีเข้าแข่งขัน  งานศิลปหัตถกรรมระดับภาค  และได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองในหลายรายวิชา

          2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย นักเรียนมีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีผ่านกิจกรรม STAR  นักเรียนมีจิตอาสา  นักเรียนมีใจเมตตาผู้อยู่ในความทุกข์เดือดร้อน  เช่น การบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19   นักเรียนมีมารยาทดี  มีความเป็นกุลสตรีไทยมีเอกลักษณ์ ในการฟัง        การยืน การนั่งพับเพียบ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม

สถานศึกษามีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับแนวทางปฎิรูปตามแผนการศึกษาชาติ  ตามนโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน มีผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  บุคลการมีส่วนร่วมในการบริหาร  มีการประชุมชี้แจงงานโดยผู้บริหารและผู้รับผิดชอบฝ่าย/โครงการ ตั้งแต่ก่อนเปิดภาคเรียน  มีการประชุมครูหัวหน้าฝ่าย/สาระทุกสัปดาห์  ประชุมครูทุกเดือน  มีการมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ  มีระบบการนิเทศติดตามงาน มีการประเมินและพัฒนา  มีการใช้ผลการประเมินการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนากิจกรรม ตามหลักการวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ร่วมกับหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (Good Governance)  มีการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอทั้งทางด้านวิชาการ จิตวิทยาความเป็นครู และการอยู่กับนักเรียนเยี่ยงผู้อบรมซาเลเซียน อันเป็นลักษณะเฉพาะของโรงเรียน โรงเรียนทำ MOU ด้านวิชาการกับสสวท. เปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทำ MOU และ MOA กับคณะวิศกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปกร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงเปิดห้องเรียนพันธมิตรกับสถาบันปัญญาภิวัฒน์  เพื่อให้นักเรียนและครูได้รับโอกาสทางการเรียนรู้ที่มากขึ้น สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันและนักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองถนัดและสนใจ

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2

สถานศึกษามีแผนพัฒนา  แผนปฏิบัติการประจำปี  คู่มือครูและปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาพร้อมทั้งนำมาวางแผนพัฒนา การดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการและนโยบายของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมวางแผนโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการที่เป็นระบบและต่อเนื่อง

ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการและมีวิสัยทัศน์ที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์มีความมุ่งมั่นและเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน ส่งเสริมพัฒนาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ ใช้ระบบ School Bright และ Google Classroom เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนและบุคลากร  ใช้การวัดผลประเมินผลของผู้เรียน และนำมาประยุกต์ใช้กับงานด้านการเรียนการสอน โดยเฉพาะช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ที่ครูต้อง work from home และนักเรียนต้องเรียน online ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้สามารถดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม

ครูผู้สอนทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะการแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูผู้สอนเข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอทั้งในส่วนที่โรงเรียนจัดและส่วนที่หน่วยงานต่าง ๆ จัด   มีการนิเทศกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผู้เรียน โดยผู้บริหาร ครูหัวหน้าสาระ เพื่อนครูในสายงาน  และกลุ่มศึกษานิเทศก์ของสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดราชบุรี ทำให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น ครูผู้สอนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3                           

โรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านกระบวนการนิเทศ ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับนักเรียนภายใต้แนวคิด ครูรักเด็ก เด็กรักครู มีการอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการเช่น เรียนรู้สู่เรียนคิดโดยใช้โครงงานเป็นฐาน นารีวุฒิสัมพันธ์วันวิชาการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมค่าย STEM กิจกรรมค่าย Coding มีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อศึกษาปัญหาและแก้ไขผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน เพื่อจะได้นวัตกรรมการสอนใหม่ๆสำหรับผู้เรียน

โพสต์โดย Kru Fye : [14 มิ.ย. 2565 เวลา 12:36 น.]
อ่าน [1638] ไอพี : 159.192.115.106
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,650 ครั้ง
เทคนิคใหม่จากสิงคโปร์ทำภาพสีไม่ใช้หมึกคมชัดกว่าเลเซอร์เจ็ท
เทคนิคใหม่จากสิงคโปร์ทำภาพสีไม่ใช้หมึกคมชัดกว่าเลเซอร์เจ็ท

เปิดอ่าน 9,157 ครั้ง
ตะลึง!!! 90% ของอีเมล์เป็น "สแปม"
ตะลึง!!! 90% ของอีเมล์เป็น "สแปม"

เปิดอ่าน 10,018 ครั้ง
มาดูกันว่า "เกาหลีใต้" เริ่มต้นการเป็นผู้นำด้านการศึกษาโฉมใหม่ของโลกอย่างไร?
มาดูกันว่า "เกาหลีใต้" เริ่มต้นการเป็นผู้นำด้านการศึกษาโฉมใหม่ของโลกอย่างไร?

เปิดอ่าน 10,670 ครั้ง
เอาไฟฉายส่องตา แก้เมาเครื่องบินได้
เอาไฟฉายส่องตา แก้เมาเครื่องบินได้

เปิดอ่าน 10,755 ครั้ง
รวยด้วยมรรค 8
รวยด้วยมรรค 8

เปิดอ่าน 16,326 ครั้ง
อาหารมงคล 10 อย่าง สำหรับบ่าวสาว
อาหารมงคล 10 อย่าง สำหรับบ่าวสาว

เปิดอ่าน 16,804 ครั้ง
การลำดับรุ่นเครื่องคอมพิวเตอร์
การลำดับรุ่นเครื่องคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 131,686 ครั้ง
นิยามทางการศึกษา
นิยามทางการศึกษา

เปิดอ่าน 87,717 ครั้ง
โรงเรียนร่วมพัฒนา(Partnership School)
โรงเรียนร่วมพัฒนา(Partnership School)

เปิดอ่าน 25,678 ครั้ง
"ข้าว" ในสมัยพุทธกาล
"ข้าว" ในสมัยพุทธกาล

เปิดอ่าน 9,323 ครั้ง
การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

เปิดอ่าน 20,169 ครั้ง
"ข้าวลืมผัว"อร่อยจนลืมผัว ข้าวชาวเขา ที่ชาวเมืองก็ควรกิน
"ข้าวลืมผัว"อร่อยจนลืมผัว ข้าวชาวเขา ที่ชาวเมืองก็ควรกิน

เปิดอ่าน 19,004 ครั้ง
เหงื่อบอกโรค
เหงื่อบอกโรค

เปิดอ่าน 25,440 ครั้ง
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2555
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2555

เปิดอ่าน 52,885 ครั้ง
เทคนิคที่ทำให้คุณเป็นคนฉลาดและมีความจำดี
เทคนิคที่ทำให้คุณเป็นคนฉลาดและมีความจำดี

เปิดอ่าน 11,540 ครั้ง
คลิปเทคนิคการลดคาง 2 ชั้น ที่คุณสามารถทำได้ด้วยตนเอง
คลิปเทคนิคการลดคาง 2 ชั้น ที่คุณสามารถทำได้ด้วยตนเอง
เปิดอ่าน 22,368 ครั้ง
คู่มือประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5ปี) ฉบับสถานศึกษา(แก้ไข)
คู่มือประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5ปี) ฉบับสถานศึกษา(แก้ไข)
เปิดอ่าน 33,236 ครั้ง
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
เปิดอ่าน 8,475 ครั้ง
5เทคนิคสุขภาพดีสำหรับคุณแม่ที่ยุ่งตลอดเวลา
5เทคนิคสุขภาพดีสำหรับคุณแม่ที่ยุ่งตลอดเวลา
เปิดอ่าน 5,534 ครั้ง
วันเกิด...บอกนิสัยการทำงาน
วันเกิด...บอกนิสัยการทำงาน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ