ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนบ้านคลองรอก อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประเมินโครงการโดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ของโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนบ้านคลองรอก อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนบ้านคลองรอก อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3. เพื่อประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluationของโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนบ้านคลองรอก อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

4. เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนบ้านคลองรอก อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด จำนวน 151 คน จำแนกเป็น ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 16.56 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.60 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 74.84 สามารถสรุปผลการประเมินได้ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบประเมินด้านสภาพแวดล้อม และด้านปัจจัยนำเข้า ฉบับที่ 2 การประเมินด้านกระบวนการ ฉบับที่ 3 การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ฉบับที่ 4 แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ โดยแบ่งเป็นความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมิน พบว่า

การประเมินด้านสภาพแวดล้อมหรือบริบท (Context)

ผลการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนบ้านคลองรอก อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในด้านสภาพแวดล้อมหรือบริบท (Context) โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีคะแนนสูงที่สุด คือ โรงเรียนบ้านคลองรอกกำหนดโครงการโรงเรียนปลอดขยะไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน รองลงมาเป็นโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนบ้านคลองรอกสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ำสุด คือ ข้อที่ 5 ข้อ 7 และข้อที่ 10 อยู่ในระดับที่มาก

การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input)

ผลการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนบ้านคลองรอก อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีในด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ตามคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีคะแนนสูงที่สุด คือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์มีเพียงพอในการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนบ้านคลองรอก อยู่ในระดับมากที่สุด ระดับคะแนนรองลงมาเป็นมากที่สุด อยู่ในด้านงบประมาณมีเพียงพอและเหมาะสมในการสนับสนุนโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนบ้านคลองรอก ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ำสุด คือ ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบัน และพร้อมที่จะนำไปใช้ในการบริหารจัดการโครงการ อยู่ในระดับที่มาก

การประเมินด้านกระบวนการ (Process)

1 ด้านการวางแผน ผลการศึกษาพบว่า การดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนบ้านคลองรอก อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีกระบวนการ (Process) ด้านการวางแผน โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีคะแนนสูงที่สุด คือ การศึกษาความต้องการของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนในการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นคะแนนที่อยู่ในระดับที่มากที่สุดเช่นกัน อยู่ในด้านการศึกษาสภาพปัญหาของสถานศึกษาในการดำเนินโครงการ ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ำสุด คือ กำหนดการจัดกิจกรรมในโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อยู่ในระดับที่มาก

2 ด้านการดำเนินงาน ผลการศึกษาพบว่า การดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนบ้านคลองรอก อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีกระบวนการ (Process) ด้านการดำเนินงาน โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีคะแนนสูงที่สุด คือ ประสานงานและสร้างความร่วมมือ เพื่อให้เกิดความสำเร็จจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อยู่ในระดับที่มากที่สุด รองลงมาเป็นการจัดประชุมชี้แจง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีความเข้าใจในการดำเนินโครงการ คะแนนอยู่ที่ระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ำสุด คือ การจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานที่ชัดเจน และดำเนินกิจกรรมตามขั้นตอนที่กำหนด อยู่ในระดับที่มาก

3 ด้านการประเมินผล ผลการศึกษาพบว่า การดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนบ้านคลองรอก อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบวนการ (Process) ด้านการประเมินผล โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีคะแนนสูงที่สุด คือ ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามกิจกรรมที่กำหนด อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นด้าน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินโครงการ อยู่ในระดับที่มากที่สุด ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ำสุด คือ ประเมินผลการดำเนินงานก่อนดำเนินการระหว่างดำเนินการ และสิ้นสุดโครงการ อยู่ในระดับที่มาก

4 ด้านการนำผลไปปรับปรุงพัฒนา ผลการศึกษาพบว่า ผลการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนบ้านคลองรอก อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีกระบวนการ (Process) ด้านการนำผลไปปรับปรุงพัฒนา โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีคะแนนสูงที่สุด คือ การดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นคะแนนข้อที่ 18 ดำเนินการสร้างเครือข่ายการพัฒนาอย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ำสุด คือ ข้อที่ 15 และข้อที่ 16 อยู่ในระดับที่มาก

สรุปภาพรวมของด้านกระบวนการ (Process) และรายผลการประเมินโครงการ อยู่ระดับมากที่สุด โดยเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการประเมินผล อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านการดำเนินงาน และด้านการนำผลไปปรับปรุงพัฒนา และด้านการวางแผน อยู่ในระดับมาก

การประเมินด้านผลผลิต ได้แก่

ผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา

การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนบ้านคลองรอก อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีในการประเมินด้านผลผลิต ดังนี้

(1) การกำหนดนโยบาย พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีคะแนนสูงที่สุด คือ การนำผลการติดตามมาพัฒนา นโยบาย/แผนงาน/โครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนบ้านคลองรอกในสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นการมีนโยบายนำโครงการโรงเรียนปลอดขยะมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา และบูรณาการกิจกรรมในแผนปฏิบัติงานประจำปีของโรงเรียนบ้านคลองรอกอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ำสุด คือ อยู่ในระดับที่มาก ดำเนินการตามนโยบาย และแผนปฏิบัติงานประจำปีที่นำหลักกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก

(2) การบริหารวิชาการ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีคะแนนสูงที่สุด คือ ติดตามผล แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนบ้านคลองรอกสู่การเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนบ้านคลองรอกสู่การเรียนรู้ ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ำสุด คือ ข้อที่ 2.1 และข้อที่ 2.4 อยู่ในระดับที่มากที่สุด อยู่ในระดับมากที่สุด

(3) การบริหารงบประมาณ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีคะแนนสูงที่สุด คือ ข้อที่ 3.2 ดำเนินการตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนบ้านคลองรอก อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนบ้านคลองรอก อยู่ในระดับที่มาก ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ำสุด คือ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนบ้านคลองรอก อยู่ในระดับที่มากที่สุด

(4) การบริหารทั่วไป พบว่า ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีคะแนนสูงที่สุด คือ การบริหารจัดการอาคารสถานที่และแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาตามกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนบ้านคลองรอก อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นการประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนบ้านคลองรอกของผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด

อย่างไรก็ตาม โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนบ้านคลองรอก อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีในด้านผลผลิตมีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ผลการดำเนินงานด้านด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การดำเนินงานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนบ้านคลองรอก อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีในการประเมินด้านผลผลิต ดังนี้

(1) การจัดหน่วยการเรียนรู้กิจกรรมปลอดขยะ (Zero Waste School) พบว่า โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีคะแนนสูงที่สุด คือ การนิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล การนำหน่วย การเรียนรู้กิจกรรมปลอดขยะ (Zero Waste School) ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นหัวข้อที่มีการศึกษา/วิเคราะห์/วิจัย เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการ เรียนรู้กิจกรรมปลอดขยะ (Zero Waste School) อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ำสุด คือ มีหน่วยการเรียนรู้กิจกรรมปลอดขยะ (Zero Waste School) ตามมาตรฐานการเรียนรู้ อยู่ในระดับที่มากที่สุด

(2) การบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ในกิจกรรมปลอดขยะ (Zero Waste School) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีคะแนนสูงที่สุด คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการกิจกรรมปลอดขยะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการกิจกรรมปลอดขยะ (Zero Waste School) อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ำสุด คือ ข้อที่ 2.1 และข้อที่ 2.2 อยู่ในระดับที่มากที่สุด อยู่ในระดับมาก

(3) สื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมปลอดขยะ (Zero Waste School) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีคะแนนสูงที่สุด คือ การจัดหา/ผลิต/ใช้/เผยแพร่สื่อการเรียนรู้ เพื่อบูรณาการกิจกรรมปลอดขยะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด และการใช้แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนที่เสริมสร้างการพัฒนากิจกรรมปลอดขยะ (Zero Waste School) ของผู้เรียน

(4) การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกิจกรรมปลอดขยะ (Zero Waste School) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีคะแนนสูงที่สุด คือ การใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย และสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการกิจกรรมปลอดขยะ รองลงมาเป็นการจัดทำเครื่องมือ และวัดและประเมินผลที่หลากหลาย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมปลอดขยะ อยู่ในระดับมากที่สุด (Zero Waste School) ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ำสุด คือ การจัดแสดง/เผยแพร่/ประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานของผู้เรียน ที่เกิดจาก การนำกิจกรรมปลอดขยะไปประยุกต์ใช้ อยู่ในระดับที่มากที่สุด

อย่างไรก็ตาม โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนบ้านคลองรอก อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีในด้านผลผลิตมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มี

ผลการดำเนินงานด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ

การดำเนินงานด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดังนี้

(1) สถานศึกษา พบว่า ครู บุคลากร นักเรียน มีการแบ่งปัน สามัคคี ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน รวมถึงการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูวัฒนธรรม /ภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นครู บุคลากร นักเรียน มีการแบ่งปัน สามัคคี ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ำสุด คือ มีความสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตามกิจกรรมปลอดขยะ (Zero Waste School) อยู่ในระดับที่มากที่สุด

(2) ผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า มีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ให้กับตนเองและสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด มี รองลงมามีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ให้กับตนเองและสถานศึกษา ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้คุณธรรมนำความรู้ในการดำเนินชีวิต อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ำสุด คือ มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับกิจกรรมปลอดขยะ (Zero Waste School) อยู่ในระดับที่มาก

(3) ครู และบุคลากรของ สถานศึกษา พบว่า ครู บุคคลากรจัดการทรัพยากรและดำเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจอย่างสอดคล้องกับกิจกรรมปลอดขยะ (Zero Waste School) อยู่ในระดับมากที่สุด มี รองลงมาเป็นครู บุคลากรดำเนินชีวิตอย่างมีฐานรากทางวัฒนธรรม และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจากกระแสโลกาภิวัตน์ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ำสุด คือ ครู บุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมปลอดขยะ อยู่ในระดับที่มาก

(4) นักเรียน พบว่า การปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นการปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม และการปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัฒนธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ำสุด คือ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมปลอดขยะ (Zero Waste School) ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละระดับชั้นปีการศึกษา อยู่ในระดับที่มาก

ทั้งนี้ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนบ้านคลองรอก อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีในด้านผลผลิตมีผลการดำเนินงานด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จทั้ง 4 ด้าน โดยภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ความพึงพอใจของครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ความพึงพอใจของครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนบ้านคลองรอก อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนบ้านคลองรอก อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีคะแนนสูงที่สุด คือ วิธีการวัดและประเมินผลโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนบ้านคลองรอกมีความเหมาะสม และโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนบ้านคลองรอกทำให้ครู บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจโครงการฯ มากขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาอยู่เป็นกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนบ้านคลองรอกที่โรงเรียนดำเนินการมีความเหมาะสม และน่าสนใจ และนักเรียน สถานศึกษา ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนากระบวนการปลูกฝังคุณลักษณะ “การจัดการขยะ” รวมถึงประโยชน์จากโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนบ้านคลองรอกมากขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ำสุด คือ รูปแบบและวิธีการจัดโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนบ้านคลองรอกมีความเหมาะสม และสื่อและแหล่งเรียนรู้สำหรับใช้ในการพัฒนาตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนบ้านคลองรอกน่าสนใจและมีประโยชน์ และนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนบ้านคลองรอกอย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด

สรุปได้ว่า ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนบ้านคลองรอก อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้ 1.1 การดำเนินการประเมินในรอบถัดไปควรมีเก็บข้อมูลเชิงลึกกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ของโรงเรียน เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายเชิงพื้นที่ 1.2 ควรเกิดการส่งต่อผลประเมิน และกระบวนการประเมินเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงของการจัดโครงการ 1.3 ในการจัดการประเมินครั้งต่อไปควรขยายกลุ่มเป้าหมายของผู้ให้ข้อมูลมากขึ้น นอกเหนือจากนักเรียนชุดเดิมควรเป็นนักเรียนกลุ่มใหม่ที่มีผลต่อโครงการทั้งในระดับทางตรงและทางอ้อม และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการประเมินในรูปแบบ 360 องศา และรอบด้านที่สุด

โพสต์โดย หมี : [27 มิ.ย. 2565 เวลา 21:22 น.]
อ่าน [2127] ไอพี : 171.6.249.219
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 38,780 ครั้ง
ผลึกความรู้นิทรรศการวันครูสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา : เดชาพัชร  สมหมาย
ผลึกความรู้นิทรรศการวันครูสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา : เดชาพัชร สมหมาย

เปิดอ่าน 12,316 ครั้ง
8 วิธีปราบสภาวะกินอาหารตามอารมณ์ให้อยู่หมัด
8 วิธีปราบสภาวะกินอาหารตามอารมณ์ให้อยู่หมัด

เปิดอ่าน 11,229 ครั้ง
คู่มือสำหรับประชาชน [ทุกกระทรวง]
คู่มือสำหรับประชาชน [ทุกกระทรวง]

เปิดอ่าน 3,335 ครั้ง
การละลาย (Solubility)
การละลาย (Solubility)

เปิดอ่าน 29,094 ครั้ง
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา

เปิดอ่าน 42,326 ครั้ง
โมเดลกระดาษ
โมเดลกระดาษ

เปิดอ่าน 12,980 ครั้ง
เปิด4เมนูอาหารชุด นิยมใช้ตักบาตร ทำสงฆ์ป่วยสารพัดโรค
เปิด4เมนูอาหารชุด นิยมใช้ตักบาตร ทำสงฆ์ป่วยสารพัดโรค

เปิดอ่าน 34,928 ครั้ง
ย้อนอดีตสอนภาษาไทย : แจกลูก-สะกดคำ
ย้อนอดีตสอนภาษาไทย : แจกลูก-สะกดคำ

เปิดอ่าน 10,379 ครั้ง
สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหว8.9ริคเตอร์
สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหว8.9ริคเตอร์

เปิดอ่าน 22,365 ครั้ง
ตำนานคิวปิด
ตำนานคิวปิด

เปิดอ่าน 10,964 ครั้ง
เผยโฉมอินเตอร์เฟซของ Google Pad
เผยโฉมอินเตอร์เฟซของ Google Pad

เปิดอ่าน 47,953 ครั้ง
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กราฟิก
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กราฟิก

เปิดอ่าน 18,467 ครั้ง
อาการของมะเร็งที่อวัยวะต่าง ๆ
อาการของมะเร็งที่อวัยวะต่าง ๆ

เปิดอ่าน 38,773 ครั้ง
วันครู ประวัติวันครู ความเป็นมาวันครู ความหมายวันครู การจัดงานวันครู คำปฏิญาณตนของครู
วันครู ประวัติวันครู ความเป็นมาวันครู ความหมายวันครู การจัดงานวันครู คำปฏิญาณตนของครู

เปิดอ่าน 12,911 ครั้ง
นมปั่นสูตรเพิ่มพลังงาน
นมปั่นสูตรเพิ่มพลังงาน

เปิดอ่าน 19,198 ครั้ง
พระศิวะ
พระศิวะ
เปิดอ่าน 29,417 ครั้ง
ครูให้การบ้านแต่งโคลงสี่สุภาพ นร.ออกมาเป็นมินเนี่ยน... !?
ครูให้การบ้านแต่งโคลงสี่สุภาพ นร.ออกมาเป็นมินเนี่ยน... !?
เปิดอ่าน 1,311 ครั้ง
ความหวาน มีประโยชน์หรือโทษขึ้นอยู่กับปริมาณ
ความหวาน มีประโยชน์หรือโทษขึ้นอยู่กับปริมาณ
เปิดอ่าน 13,855 ครั้ง
คู่มือหาความสุข
คู่มือหาความสุข
เปิดอ่าน 18,795 ครั้ง
VTR การพัฒนาครูในรูปแบบใหม่ โดยการใช้การพัฒนาอย่างครบวงจร
VTR การพัฒนาครูในรูปแบบใหม่ โดยการใช้การพัฒนาอย่างครบวงจร

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ