ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตของกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนวัดบ้านดาบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตของกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนวัดบ้านดาบ 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตของกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนวัดบ้านดาบ 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตของกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนวัดบ้านดาบ 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตของกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนวัดบ้านดาบ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองของยุวเกษตรกรในโรงเรียนวัดบ้านดาบ และยุวเกษตรกรในโรงเรียนวัดบ้าน ปีการศึกษา 2564 รวมจำนวน 113 คน จำแนกเป็นครู จำนวน 6 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ผู้ปกครองของยุวเกษตรกรในโรงเรียนวัดบ้านดาบ จำนวน 50 คน และยุวเกษตรกรในโรงเรียนวัดบ้านดาบ จำนวน 50 คน ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม และแบบทดสอบ ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)

ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตของกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนวัดบ้านดาบ โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.62 , SD = 0.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 9 รายการ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง (x̄ = 4.92 , SD = 0.27) รองลงมาคือ กิจกรรมและการดำเนินงานของโครงการ มีความชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ (x̄ = 4.85 , SD = 0.37) และวัตถุประสงค์ของโครงการ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (x̄ = 4.77 , SD = 0.43) ส่วนรายการที่มีระดับความคิดเห็นต่ำสุด คือ โครงการมีความสำคัญในการสนับสนุนการจัดการศึกษา (x̄ = 4.38 , SD = 0.65) มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตของกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนวัดบ้านดาบ โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.65 , SD = 0.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 5 รายการ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ ความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา (x̄ = 4.92 , SD = 0.27) รองลงมาคือ ความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนโครงการของหน่วยงานอื่น (x̄ = 4.85 , SD = 0.37) และความพร้อมของผู้รับผิดชอบโครงการ (x̄ = 4.77 , SD = 0.43) ส่วนรายการที่มีระดับความคิดเห็นต่ำสุด คือ ความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนโครงการของเครือข่ายผู้ปกครอง และครู (x̄ = 4.46 , SD = 0.51) มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตของกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนวัดบ้านดาบ โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (x-ba r= 4.62 , SD = 0.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 16 รายการ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ การกำหนดกิจกรรมโครงการเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพของสถานศึกษา (x̄ = 4.97 , SD = 0.16) รองลงมาคือ มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเกษตรของกลุ่มยุวเกษตรกร (x̄ = 4.89 , SD = 0.33) และมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม การดำเนินงาน และผลผลิต (x̄ = 4.88 , SD = 0.37) ส่วนรายการที่มีระดับการปฏิบัติต่ำสุด คือ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อร่วมปฏิบัติกิจกรรม พิจารณางบประมาณ นิเทศ กำกับ และติดตามโครงการ (x̄ = 4.42 , SD = 0.71) มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับระดับความคิดเห็น และความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตของกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนวัดบ้านดาบ โดยสอบถามจากครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และยุวเกษตรกรหลังเสร็จสิ้นโครงการ รวมทั้งการประเมินความรู้ในด้านการเกษตรของกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน วัดบ้านดาบ หลังเสร็จสิ้นโครงการ

4.1 ผลการประเมินความรู้ในด้านการเกษตรของยุวเกษตรกรในการประเมินโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตของกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนวัดบ้านดาบด้านผลผลิตหลังเสร็จสิ้นโครงการ ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 90.00 และ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 10.00

4.2 ผลการประเมินทักษะในด้านการเกษตรของกลุ่มยุวเกษตรกรในการประเมินของโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตของกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนวัดบ้านดาบด้านผลผลิตหลังเสร็จสิ้นโครงการโดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.54 , SD = 0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 3 รายการ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ ทักษะการแปรรูปผลผลิต (x̄ = 4.59 , SD = 0.50) รองลงมาคือ ทักษะการปลูกพืชสมุนไพร (x̄ = 4.55 , SD = 0.49) และทักษะการปลูกผักในโรงเรือนไฮโดรโพนิกส์ (x̄ = 4.55 , SD = 0.45) ส่วนรายการที่มีระดับความคิดเห็นต่ำสุด คือ ทักษะการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ (x̄ = 4.48 , SD = 0.45) มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

4.3 ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และยุวเกษตรกรที่มีต่อความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ในการประเมินของโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตของกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนวัดบ้านดาบหลังเสร็จสิ้นโครงการ โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.55 , SD = 0.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (x̄ = 4.56 , SD = 0.40) รองลงมาคือ การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น (x̄ = 4.55 , SD = 0.43) และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น (x̄ = 4.54 , SD = 0.36) ส่วนรายการที่มีระดับความคิดเห็นต่ำสุด คือ การจัดการกับอารมณ์ และความเครียด (x̄ = 4.54 , SD = 0.36) มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

4.4 ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และยุวเกษตรกรที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาความสามารถ ในการใช้ทักษะชีวิตของกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนวัดบ้านดาบหลังเสร็จสิ้นโครงการ โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.78 , SD = 0.21) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (x̄ = 4.94 , SD = 0.24) รองลงมาคือ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการปฏิบัติจริง (x̄ = 4.93 , SD = 0.25) และโรงเรียนมีการจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และฝึกทักษะด้านการเกษตร (x̄ = 4.91 , SD = 0.28) ส่วนรายการที่มีระดับความคิดเห็นต่ำสุด คือ กลุ่มยุวเกษตรกร มีความรู้ในเรื่องการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ (x̄ = 4.62 , SD = 0.54) มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย รติสกุลดิลก : [29 มิ.ย. 2565 เวลา 11:09 น.]
อ่าน [1888] ไอพี : 101.108.38.72
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 45,855 ครั้ง
ปรากฏการณ์เรือนกระจก
ปรากฏการณ์เรือนกระจก

เปิดอ่าน 27,193 ครั้ง
พยาธิใบไม้ในตับ
พยาธิใบไม้ในตับ

เปิดอ่าน 9,286 ครั้ง
Google Wave ของเล่นใหม่จากูเกิ้ล
Google Wave ของเล่นใหม่จากูเกิ้ล

เปิดอ่าน 20,612 ครั้ง
เช็กสุขภาพ 12 ราศี พื้นดวงแบบนี้มีอะไรต้องระวัง
เช็กสุขภาพ 12 ราศี พื้นดวงแบบนี้มีอะไรต้องระวัง

เปิดอ่าน 36,270 ครั้ง
การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย
การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย

เปิดอ่าน 13,399 ครั้ง
เหรียญศานติมาลา
เหรียญศานติมาลา

เปิดอ่าน 5,524 ครั้ง
ติดฟิล์มรถยนต์ราคาถูก ติดรุ่นไหนดี ควรเลือกอย่างไร ?
ติดฟิล์มรถยนต์ราคาถูก ติดรุ่นไหนดี ควรเลือกอย่างไร ?

เปิดอ่าน 11,169 ครั้ง
8 สถานที่ยอดฮิตฉลองปีใหม่
8 สถานที่ยอดฮิตฉลองปีใหม่

เปิดอ่าน 16,168 ครั้ง
พระประวัติ  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เปิดอ่าน 35,695 ครั้ง
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สพฐ.
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สพฐ.

เปิดอ่าน 52,704 ครั้ง
ธรรมชาติของห่วงโซ่อาหาร
ธรรมชาติของห่วงโซ่อาหาร

เปิดอ่าน 29,156 ครั้ง
ครูให้การบ้านแต่งโคลงสี่สุภาพ นร.ออกมาเป็นมินเนี่ยน... !?
ครูให้การบ้านแต่งโคลงสี่สุภาพ นร.ออกมาเป็นมินเนี่ยน... !?

เปิดอ่าน 28,955 ครั้ง
การถ่ายภาพมาโคร MACRO PHOTOGRAPHY
การถ่ายภาพมาโคร MACRO PHOTOGRAPHY

เปิดอ่าน 140,290 ครั้ง
การทำงานของเอนไซม์
การทำงานของเอนไซม์

เปิดอ่าน 9,797 ครั้ง
ประกาศสงกรานต์ ปี ๒๕๕๒
ประกาศสงกรานต์ ปี ๒๕๕๒

เปิดอ่าน 14,054 ครั้ง
ตัวอย่างแนววินิจฉัยของ ก.พ.ค. 24 กรณี
ตัวอย่างแนววินิจฉัยของ ก.พ.ค. 24 กรณี
เปิดอ่าน 13,728 ครั้ง
อย่าละเลยอาการไหล่ติด
อย่าละเลยอาการไหล่ติด
เปิดอ่าน 59,808 ครั้ง
กฏอัยการศึก ถูกประกาศใช้มาแล้ว 8 ครั้ง ประกาศโดย ผบ.ทบ.และสถานการณ์ใดบ้าง
กฏอัยการศึก ถูกประกาศใช้มาแล้ว 8 ครั้ง ประกาศโดย ผบ.ทบ.และสถานการณ์ใดบ้าง
เปิดอ่าน 76,196 ครั้ง
สรรพคุณของ "ปลีกล้วย"
สรรพคุณของ "ปลีกล้วย"
เปิดอ่าน 18,063 ครั้ง
เทศกาล "ไหว้บะจ่าง"
เทศกาล "ไหว้บะจ่าง"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ