ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะเชิงสร้างสรรค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ การรู้ค่าจำนวน 1-10 ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2

ผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)

1. ชื่อผลงาน “กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเชิงสร้างสรรค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์

การรู้ค่าจำนวน 1-10 ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2”

2. ชื่อผู้เสนอผลงาน นางจินตนา ใจมะโน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

โทรศัพท์ 053-681525 โทรศัพท์มือถือ 089-5544368

3. ความสำคัญของผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่นำเสนอ

เด็กอายุ 3 - 6 ปี เป็นวัยที่ร่างกายและสมองของเด็กกำลังเจริญเติบโต โดยเฉพาะทางด้านสมองจะพัฒนาและเติบโตเร็วที่สุด เด็กวัยนี้ควรมีโอกาสเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าได้สำรวจ เล่น ทดลอง คิดแก้ปัญหาและค้นพบด้วยตนเอง ดังนั้นหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ได้กำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยไว้ คือ ให้เด็กเจริญเติบโตตามวัย มีสุขนิสัยที่ดี กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้คล่องแคล่วประสานสัมพันธ์ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมความเป็นไทย อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย ซึ่งสอดคล้องกับสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546:5) ที่ได้กล่าวไว้ว่า “ในการจัดประสบการณ์ให้เด็กอายุ 3 - 5 ปี จะต้องยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูควบคู่กับการให้การศึกษา โดยต้องคำนึงถึงความสนใจและความต้องการของเด็กทุกคน เพื่อให้เด็กพัฒนาทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างสมดุล โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย บูรณาการผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เป็นประสบการณ์ตรง ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า เหมาะสมกับวัย และความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลำดับขั้นพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพ” ดังนั้นเด็กในช่วงอายุ 3-6 ปี จึงเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของพัฒนาการทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ประสบการณ์ที่เด็กได้รับในช่วงวัยนี้ จึงมีอิทธิพลมากต่อการเสริมสร้างฐานความพร้อมสำหรับการพัฒนาต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของประสบการณ์ที่เด็กได้รับ เพราะเด็กวัยนี้สามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ปัจจุบันนี้ ในชีวิตประจำวันของเราจะต้องเกี่ยวข้องกับตัวเลขดังนั้น เด็กปฐมวัยควรจะเริ่มเรียนรู้ตัวเลข คณิตศาสตร์จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจำวันของเด็ก เพราะในการเล่น การพูดคุยของเด็กมักจะมีเรื่องคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข จำนวน การเปรียบเทียบ การวัด ครูจึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมและพัฒนาความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ให้กับเด็กในขณะที่อยู่โรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ สุนีย์ เพียรซ้าย (2540:1) ที่

กล่าวว่า เด็กปฐมวัย จำเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อการศึกษาในขั้นสูงขึ้น ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย นอกจากครูจะจัดประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของเด็กแล้ว ยังต้องอาศัยการจัดกิจกรรมที่มีการวางแผน และเตรียมการอย่างดี จากครูผู้สอนด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก ได้ศึกษาค้นคว้า แก้ปัญหาการเรียนรู้ และพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคณิตศาสตร์มีทักษะและมีความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ที่จะเป็นรากฐานสำหรับการศึกษาที่สูงขึ้น และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป (สายพิณ ใจยวน , 2549 :2) ซึ่งสอดคล้องกับนิตยา ประพฤติกิจ (2541: 3-4) ที่ได้กล่าวไว้ว่า “โดยทั่วไปการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยนั้น มีจุดหมายเพื่อการพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เช่น การบวกหรือการเพิ่ม และการลบหรือการลด เพื่อให้เด็กปฐมวัยรู้จัก และให้เด็กได้ใช้กระบวนการคิดในการหาคำตอบ เพื่อให้เด็กปฐมวัยรู้จัก และให้เด็กได้ใช้กระบวนการคิดในการหาคำตอบ เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เช่น รู้จักและเข้าใจคำศัพท์ และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ขั้นต้น เพื่อให้เด็กฝึกฝนทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐาน เช่น การนับ การวัด การจับคู่การจัดประเภท การเปรียบเทียบ และการจัดลำดับ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ค้นคว้า หาคำตอบด้วยตนเอง และส่งเสริมให้เด็กมีความรู้และอยากค้นคว้าทดลอง” ความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาของเด็กปฐมวัยซึ่งหมายถึง ประสบการณ์หรือความรู้เบื้องต้น ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์เด็กควรจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการเปรียบเทียบ การเรียงลำดับ การวัด การจับคู่หนึ่งต่อหนึ่ง การนับ ก่อนที่เด็กจะเรียนเรื่องตัวเลขและวิธีคิดคำนวณ ประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์เปรียบเสมือนบันไดขั้นต้น ที่ช่วยเตรียมเด็กให้พร้อมที่จะก้าวไปสู่ประสบการณ์พื้นฐานต่อไป ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สามารถสอดแทรกได้ทุกกิจกรรมกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเป็นแนวทางหนึ่ง ในการส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เนื่องจากเด็กปฐมวัยชอบเคลื่อนไหว ชอบเสียงเพลงและจังหวะที่สนุกสนาน ตอบสนองความต้องการของเด็กไม่ว่าจะเป็นความอยากรู้อยากเห็น การยอมรับ ความเข้าใจ และการรับรู้ หากครูสามารถจัดกิจกรรมที่ทำให้เด็กมีความสนใจยิ่งขึ้น ก็จะทำให้การเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ไม่เป็นเรื่องที่น่าเบื่ออีกต่อไป

จากการสังเกตเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร พบว่า เด็กชอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ชอบเสียงเพลงดนตรี ร่วมปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมทุกครั้ง เนื่องจากการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะมีวิธีการสร้างสรรค์และกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจในกิจกรรมได้มากมาย ได้แก่ การสร้างข้อตกลงในการเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวตามทิศทาง การเคลื่อนไหวตามสัญญาณ การเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ การเคลื่อนไหวตามผู้นำผู้ตาม และจากการประเมินผลการเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ จำนวน 1-10 พบว่า เด็กจะท่องจำตัวเลขโดยการท่องแบบปากเปล่า แต่เด็กจะไม่รู้ค่าของตัวเลขที่ท่องและจำนวนนับได้ จากความสำคัญของคณิตศาสตร์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ และสภาพปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทำให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ การรู้ค่าจำนวน 1-10 โดยใช้ชุดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเชิงสร้างสรรค์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่าน

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเชิงสร้างสรรค์ ด้วยความสนใจ สนุกสนาน เพลิดเพลิน มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ในการรู้ค่าจำนวน 1-10 โดยผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

4. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน

1. เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเชิงสร้างสรรค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์การรู้ค่าจำนวน 1-10 ของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2

5. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน

ผู้ศึกษาได้นำวงจรเดมมิ่ง (Deming Circle)หรือ PDCA มาวางแผนเพื่อจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมโดยมีการวางแผนการจัดกิจกรรม ดังนี้

Plan (วางแผน)

1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

2. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร

3. ศึกษาคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี

4. ศึกษาเอกสารกรอบมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัย สสวท.

5. ศึกษาทฤษฎีของดีนส์ นักจิตวิทยา การจัดการเรียนการสอนที่เริ่มจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปหานามธรรม

6. ศึกษาและวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล ทำให้ทราบถึงพื้นฐานความรู้ ความสนใจ/ความต้องการ/ ความถนัดของนักเรียน เป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นความใฝ่เรียนของนักเรียน

7. วางแผนการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเชิงสร้างสรรค์แต่ละหน่วยการเรียนรู้ จำนวน 4 หน่วยการเรียนรู้ ( หน่วยอาหารดีมีประโยชน์ หน่วยฝน หน่วยสัตว์น่ารัก หน่วยคมนาคม)

Do (ปฏิบัติตามแผน)

1. จัดเตรียมชุดสื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้

1.1 แผนการจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ การรู้ค่าจำนวน 1-10

โดยใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 4 หน่วยการเรียนรู้ คือหน่วยอาหารดีมีประโยชน์ หน่วยฝน หน่วยสัตว์น่ารัก หน่วยคมนาคม

1.2 สื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์การรู้ค่าจำนวน 1-10 จำนวน 4 ชุดกิจกรรม ดังนี้

1.2.1 สื่อการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์การรู้ค่าจำนวน 1-3 หน่วย อาหารดีมีประโยชน์ ประกอบด้วย บัตรจำนวน 1-3 , ที่คาดศีรษะรูปอาหารดีมีประโยชน์ เครื่องเคาะจังหวะ , ชาร์ทเพลงอาหารหลักห้าหมู่

1.2.2 สื่อการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์การรู้ค่าจำนวน 4-6 หน่วย ฝน ประกอบด้วย บัตรจำนวน 4- 6 , ร่ม, เครื่องเคาะจังหวะ , ชาร์ทเพลงฝนตกกางร่ม

1.2.3 สื่อการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์การรู้ค่าจำนวน 7-10 หน่วย สัตว์น่ารัก ประกอบด้วย บัตรจำนวน 7-10 , หมวกสัตว์น่ารัก รูปไก่ รูปช้าง รูปแกะ รูปกบ, เครื่องเคาะจังหวะ , ชาร์ทเพลงแม่ช้าง ลูกช้าง เพลงกบน้อย เพลงลูกแพะลูกแกะ เพลงแม่ไก่กระต๊าก

1.2.4 สื่อการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์การรู้ค่าจำนวน 1-10 หน่วย คมนาคม ประกอบด้วย บัตรจำนวน 1-10 , ห่วงวงกลม , เครื่องเคาะจังหวะ ,ริบบิ้น, เพลงยานพาหนะ , เพลงรถไฟ

1.3 ชุดประเมินการเรียนรู้เรื่องจำนวนและตัวเลข 1-10 จำนวน 4 ชุดกิจกรรม ดังนี้

1.3.1 ชุดนับจำนวนแครอท 1-3

1.3.2 ชุดวัฏจักรการเกิดฝน 4-6

1.3.3 ชุดหนังสือนับจำนวนลูกสัตว์ 7-10

1.3.4 ชุดนับจำนวนยานพาหนะ 1-10

1.4 จัดทำแบบบันทึกพฤติกรรมด้านการเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ การรู้ค่าจำนวน 1-10

2. จัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะเชิงสร้างสรรค์ตามหน่วยการเรียนรู้ 4 หน่วยการเรียนรู้ ตามตารางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้วางแผนไว้ ดังนี้

2.1.1 สัปดาห์ที่ 1 ( 28 - 2 กรกฎาคม 2564 ) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยอาหารดีมีประโยชน์

2.1.2 สัปดาห์ที่ 2 ( 5- 9 กรกฎาคม 2564 ) หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วย ฝน

2.1.3 สัปดาห์ที่ 3 ( 12-16 กรกฎาคม 2564) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วย สัตว์น่ารัก

2.1.4 สัปดาห์ที่ 4 ( 19 - 23 สิงหาคม 2564) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน่วย คมนาคม

Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน)

ประเมินผลเด็กตามสภาพจริงตามศักยภาพของผู้เรียน โดยมีแบบประเมินต่าง ๆ ดังนี้

1. แบบสังเกตพฤติกรรมด้านการเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ การรู้ค่าจำนวน 1-10

2. ประเมินจากชุดประเมินการเรียนรู้เรื่องจำนวนและตัวเลข 1-10 จำนวน 4 ชุดกิจกรรม

Act (ปรับปรุงแก้ไข)

1.สรุปผลการประเมินเป็นรายบุคคล

2.นำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อปรับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งต่อไป

6.ผลการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับ

ผู้ศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเชิงสร้างสรรค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร โดยมีผลการศึกษา ดังนี้

1. ความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ การรู้ค่าจำนวน 1-10 ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีค่าคะแนนหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเชิงสร้างสรรค์สามารถพัฒนาความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ การรู้ค่าจำนวนของเด็กปฐมวัยได้ดีขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะเชิงสร้างสรรค์ ร้อยละ 71.60 ค่าเฉลี่ยหลังจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะเชิงสร้างสรรค์ ร้อยละ 91.20 โดยมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.60

5.ปัจจัยความสำเร็จ

1.ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และให้การสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรม

2.ครูมีความตั้งใจและเสียสละในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

3.โรงเรียนมีงบประมาณให้การสนับสนุน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

4.บุคลากรครูปฐมวัยในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างสื่อชุดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเชิงสร้างสรรค์

5.ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมด้านการเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ โดยให้เด็กทบทวนความรู้ผ่านอนุบาลสารสัมพันธ์ ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้

6.นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ให้ความสนใจในกิจกรรมและร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนใจ กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม

6.บทเรียนที่ได้รับ

ผู้ศึกษาได้ศึกษาและจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะเชิงสร้างสรรค์ จึงส่งผลให้ได้รูปแบบการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเชิงสร้างสรรค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ การรู้ค่าจำนวน1-10 สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป

โพสต์โดย ๋่jint22 : [3 ก.ค. 2565 เวลา 20:29 น.]
อ่าน [1594] ไอพี : 118.172.66.199
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,626 ครั้ง
หญิงไทยยังเมินเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทำไอคิวเด็กไทยต่ำ
หญิงไทยยังเมินเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทำไอคิวเด็กไทยต่ำ

เปิดอ่าน 14,677 ครั้ง
ลายมือผู้วิเศษ
ลายมือผู้วิเศษ

เปิดอ่าน 16,085 ครั้ง
TEPE Online มีอะไรดีๆ เยอนะ รู้จักกันหรือยัง?
TEPE Online มีอะไรดีๆ เยอนะ รู้จักกันหรือยัง?

เปิดอ่าน 9,096 ครั้ง
วิธีแบกเป้ไปโรงเรียนอย่างปลอดภัย
วิธีแบกเป้ไปโรงเรียนอย่างปลอดภัย

เปิดอ่าน 34,665 ครั้ง
ปลาสวยงาม
ปลาสวยงาม

เปิดอ่าน 9,597 ครั้ง
สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหว8.9ริคเตอร์
สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหว8.9ริคเตอร์

เปิดอ่าน 12,743 ครั้ง
นางสงกรานต์ ปี 2552
นางสงกรานต์ ปี 2552

เปิดอ่าน 207,351 ครั้ง
สรุปสูตรพาราโบลา
สรุปสูตรพาราโบลา

เปิดอ่าน 83,488 ครั้ง
สรุปสูตร วงกลม
สรุปสูตร วงกลม

เปิดอ่าน 17,308 ครั้ง
วีดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.5 โดย สสวท.
วีดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.5 โดย สสวท.

เปิดอ่าน 112,424 ครั้ง
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับทะเบียนบ้านกลาง
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับทะเบียนบ้านกลาง

เปิดอ่าน 61,816 ครั้ง
เอกสารการใช้หลักสูตรใหม่ และทำหน่วยอิงมาตรฐานด้วยเทคนิคBackward Design ฉบับ update‏
เอกสารการใช้หลักสูตรใหม่ และทำหน่วยอิงมาตรฐานด้วยเทคนิคBackward Design ฉบับ update‏

เปิดอ่าน 27,330 ครั้ง
สรุปสูตรการเลื่อนแกนทางขนาน
สรุปสูตรการเลื่อนแกนทางขนาน

เปิดอ่าน 22,372 ครั้ง
รวมตำนานอิทธิฤทธิ์ ขุนโจรพันธุ์เสือ ตำนานโรบินฮู้ดเมืองไทย
รวมตำนานอิทธิฤทธิ์ ขุนโจรพันธุ์เสือ ตำนานโรบินฮู้ดเมืองไทย

เปิดอ่าน 37,246 ครั้ง
ครม.ตั้ง "จ.บึงกาฬ" จังหวัดที่77 แยกจากหนองคาย
ครม.ตั้ง "จ.บึงกาฬ" จังหวัดที่77 แยกจากหนองคาย

เปิดอ่าน 10,111 ครั้ง
Facebook และ Twitter ใช้ยิ่งมาก...สุขภาพยิ่งดีกว่านะ
Facebook และ Twitter ใช้ยิ่งมาก...สุขภาพยิ่งดีกว่านะ
เปิดอ่าน 14,602 ครั้ง
ผู้ว่าฯ เชียงราย ผุดไอเดีย สร้างถนนดอกซากุระ สั่งซื้อจากญี่ปุ่น
ผู้ว่าฯ เชียงราย ผุดไอเดีย สร้างถนนดอกซากุระ สั่งซื้อจากญี่ปุ่น
เปิดอ่าน 25,765 ครั้ง
ร่วมทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ร่วมทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เปิดอ่าน 17,708 ครั้ง
โรคมะเร็งจอประสาทตา (Retinoblastoma)
โรคมะเร็งจอประสาทตา (Retinoblastoma)
เปิดอ่าน 13,982 ครั้ง
ประกาศแล้ว..ผลประกวดคำขวัญกรุงเทพ​ฯ
ประกาศแล้ว..ผลประกวดคำขวัญกรุงเทพ​ฯ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ