ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้นวัตกรรม CARE System ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้นวัตกรรม CARE System ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้นวัตกรรม CARE System ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้นวัตกรรม CARE System ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้นวัตกรรม CARE System ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนบางปะอิน ราชานุเคราะห์ ๑” และ 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้นวัตกรรม CARE System ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”ได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model) ประกอบด้วย ประเด็นการประเมิน 4 ด้าน คือ ประกอบด้วย การประเมินด้านบริบท การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า การประเมินด้านกระบวนการ และการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 4 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 69 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน นักเรียน จำนวน 224 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 224 คน และรวมทั้งหมด จำนวน 534 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ รวมทั้งสิ้น 6 ฉบับ ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้ค่าความเชื่อมั่นฉบับที่ 1 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .902 ฉบับที่ 2 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .878 ฉบับที่ 3 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .934 ฉบับที่ 4 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .915 ฉบับที่ 5 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .915 และฉบับที่ 6 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .900 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการ พบว่า

การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้นวัตกรรม CARE System ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” สรุปผลได้ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้นวัตกรรม CARE System ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ในภาพรวม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.34, S.D. = 0.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความต้องการจำเป็น (x̄ = 4.40, S.D. = 0.73) รองลงมา คือ ความเป็นไปได้ของโครงการ ( x̄ = 4.37, S.D. = 0.74) ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ( x̄ = 4.33, S.D. = 0.83) ส่วนด้านที่มีระดับความคิดเห็นต่ำสุด คือ ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ( x̄ = 4.25, S.D. = 0.84) มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก ตามลำดับ เมื่อเทียบกับ เกณฑ์การประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้นวัตกรรม CARE System ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” โดยภาพรวมตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีระดับความพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.73, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับความพร้อมในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การบริหารจัดการ ( x̄ = 4.83, S.D. = 0.39) รองลงมา คือ ความพร้อมของบุคลากร ( x̄ = 4.79, S.D. = 0.48) สื่อ และเครื่องมือในการดำเนินงานโครงการ ( x̄ = 4.69,S.D. = 0.61) ความเพียงพอของงบประมาณ ( x̄ = 4.68, S.D. = 0.64) ส่วนด้านที่มีระดับต่ำสุด คือ หน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ (x̄ = 4.67, S.D. = 0.64) มีระดับระดับความพร้อมในระดับมากที่สุด ตามลำดับ เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้นวัตกรรม CARE System ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” โดยภาพรวม ตามการปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.78, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับการปฏิบัติ ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมแนะแนว (x̄ = 4.84, S.D. = 0.39) รองลงมา คือ ด้านการนิเทศ ติดตามประเมินผล และรายงานผล (x̄ = 4.83, S.D. = 0.38) ด้านการส่งต่อนักเรียน (x̄ = 4.82, S.D. = 0.39) ด้านการวางระบบบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (x̄ = 4.79, S.D. = 0.40) การส่งเสริมพัฒนานักเรียนหลากหลาย (x̄ = 4.80, S.D. = 0.43) ด้านการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข (x̄ =4.73, S.D. = 0.46) ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (x̄ = 4.71, S.D. = 0.48) ส่วนด้านที่มีระดับการปฏิบัติต่ำสุด คือ ด้านการจำแนก คัดกรองนักเรียน (x̄ = 4.70, S. D. = 0.58) มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ผลประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้นวัตกรรม CARE System ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” หลังเสร็จสิ้นโครงการ ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.86, S.D. = 0.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( x̄ = 4.88, S.D. = 0.27) รองลงมา คือ ระดับความคิดเห็นของนักเรียน (x̄ = 4.87, S.D. = 0.30) และความพึงพอใจ ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน (x̄ = 4.84, S.D. = 0.38) ตามลำดับ เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีรายละเอียดดังนี้

4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของนักเรียนจากการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้นวัตกรรม CARE System ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” หลังเสร็จสิ้นโครงการ โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.87, S.D. = 0.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ นักเรียนมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน / สถานศึกษา (x̄ = 5.00, S.D. = 0.00) รองลงมา คือ นักเรียนทุกกลุ่มได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ปกป้อง คุ้มครอง ความปลอดภัย แก้ไขและพัฒนาตามศักยภาพ (x̄ = 4.97, S.D .= 0.16) และนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( x̄ = 4.96, S.D. = 0.25) ส่วนรายการที่มีระดับความคิดเห็นต่ำสุด คือนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจของแต่ละคนตามหลักสูตรที่กําหนดไว้ ( x̄ = 4.67, S.D. = 0.53) มีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ตามลำดับ เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้นวัตกรรม CARE System ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” หลังเสร็จสิ้นโครงการโดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.88, S.D. = 0.27) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่มีการบูรณาการทักษะชีวิตการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และโรงเรียนให้การช่วยเหลือนักเรียนด้านเงินทุนด้านการเรียน ด้านสุขภาพและอื่นๆ ( x̄ = 5.00, S.D. = 0.00) รองลงมา คือ โรงเรียนติดตามพฤติกรรมจากการช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ( x̄ = 4.97, S.D. = 0.18) และมีการประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามระยะเวลา ที่กำหนด (x̄ = 4.96, S.D. = 0.20) ส่วนรายการที่มีระดับความคิดเห็นต่ำสุด คือ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ( x̄ = 4.65, S.D. = 0.52) มีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ตามลำดับ เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.3 ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อ การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้นวัตกรรม CARE System ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” หลังเสร็จสิ้นโครงการ โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.84, S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยเรียงจากมาก ไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถได้รับการพัฒนาตามความสนใจ และนักเรียนไม่เสพสิ่งเสพติด ไม่ยุ่งเกี่ยว และไม่แสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติด (x̄ = 4.93, S.D. = 0.26) รองลงมา คือ นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพจากครูประจำชั้นที่ปรึกษาหรือโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูประจำชั้นได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ( x̄ = 4.96, S.D. = 0.19) และครูประจำชั้นให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้การช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ ( x̄ = 4.91, S.D. = 0.31) ส่วนรายการที่มีระดับความพึงพอใจต่ำสุด คือ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทำให้นักเรียนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ( x̄ = 4.74, S.D. = 0.49) มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดตามลำดับ เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

โพสต์โดย สมรักษ์ : [4 ก.ค. 2565 เวลา 09:54 น.]
อ่าน [618] ไอพี : 171.97.48.121
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 23,515 ครั้ง
เรื่องของเหรียญบาท
เรื่องของเหรียญบาท

เปิดอ่าน 13,266 ครั้ง
"โปรตีน" ตัวช่วยของสาวอยากผอม
"โปรตีน" ตัวช่วยของสาวอยากผอม

เปิดอ่าน 22,552 ครั้ง
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดอ่าน 12,083 ครั้ง
ฮอตมาก อาจารย์สถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย ดัดแปลงเพลงฮิต "ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน" ทวงการบ้านนักศึกษา
ฮอตมาก อาจารย์สถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย ดัดแปลงเพลงฮิต "ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน" ทวงการบ้านนักศึกษา

เปิดอ่าน 29,449 ครั้ง
วิธีการเรียนรู้ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
วิธีการเรียนรู้ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ

เปิดอ่าน 11,259 ครั้ง
แบคทีเรียกินเนื้อคน แพทย์แนะล้างแผลฆ่าเชื้อโรคทันที หากถูกก้างปลาตำ
แบคทีเรียกินเนื้อคน แพทย์แนะล้างแผลฆ่าเชื้อโรคทันที หากถูกก้างปลาตำ

เปิดอ่าน 66,249 ครั้ง
วิธีลดธงครึ่งเสาที่ถูกต้อง
วิธีลดธงครึ่งเสาที่ถูกต้อง

เปิดอ่าน 29,057 ครั้ง
สัมภาษณ์ "น้องเรนนี่" เด็กไทยอัจฉริยะ สอบได้คะแนนอันดับที่ 1 ของโลก
สัมภาษณ์ "น้องเรนนี่" เด็กไทยอัจฉริยะ สอบได้คะแนนอันดับที่ 1 ของโลก

เปิดอ่าน 17,321 ครั้ง
เราจะรู้อายุของโลกและสิ่งมีชีวิตต่างๆได้อย่างไร
เราจะรู้อายุของโลกและสิ่งมีชีวิตต่างๆได้อย่างไร

เปิดอ่าน 5,030 ครั้ง
รวมสื่อการสอน Back to School 2565
รวมสื่อการสอน Back to School 2565

เปิดอ่าน 19,788 ครั้ง
เรื่องน่ารู้ของ "ขิงป่า"
เรื่องน่ารู้ของ "ขิงป่า"

เปิดอ่าน 8,074 ครั้ง
(ร่าง)กรอบทิศทางแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔
(ร่าง)กรอบทิศทางแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔

เปิดอ่าน 9,080 ครั้ง
คลิปรวมยอดฮิต 2013 ของ YouTube
คลิปรวมยอดฮิต 2013 ของ YouTube

เปิดอ่าน 15,105 ครั้ง
คลิปรายการ เจาะข่าวเด่น 6 มี.ค.2556 ตอน "ทุจริตสอบครูผู้่ช่วย"
คลิปรายการ เจาะข่าวเด่น 6 มี.ค.2556 ตอน "ทุจริตสอบครูผู้่ช่วย"

เปิดอ่าน 19,373 ครั้ง
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี 52 จังหวัดอุบลราชธานี
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี 52 จังหวัดอุบลราชธานี

เปิดอ่าน 14,296 ครั้ง
‘ครู’กับ‘ศิษย์’ ใกล้ชิดแค่ไหน? จึงจะ‘พอดี’ : โดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
‘ครู’กับ‘ศิษย์’ ใกล้ชิดแค่ไหน? จึงจะ‘พอดี’ : โดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
เปิดอ่าน 13,687 ครั้ง
มาอัพเดทดวงของคุณในรอบ 2 สัปดาห์
มาอัพเดทดวงของคุณในรอบ 2 สัปดาห์
เปิดอ่าน 25,969 ครั้ง
การเรียนการสอนทางไกลแบบปฏิสัมพันธ์
การเรียนการสอนทางไกลแบบปฏิสัมพันธ์
เปิดอ่าน 8,782 ครั้ง
โรคภูมิแพ้ที่กิดจากอาหาร
โรคภูมิแพ้ที่กิดจากอาหาร
เปิดอ่าน 18,022 ครั้ง
คลิปประทับใจความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ นักเรียนเซอร์ไพรส์คุณครู ก่อนจะย้าย เชื่อว่าหลายท่านเคย..
คลิปประทับใจความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ นักเรียนเซอร์ไพรส์คุณครู ก่อนจะย้าย เชื่อว่าหลายท่านเคย..

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ