ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ KHLONG RUEA MODEL

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ KHLONG RUEA MODEL ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านคลองเรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัยการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านคลอง 3) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ KHLONG RUEA MODEL ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านคลองเรือ 4) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการ KHLONG RUEA MODEL ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านคลองเรือ และ5) เพื่อประเมินผลรูปแบบการบริหารจัดการ KHLONG RUEA MODEL ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านคลองเรือ โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 1) การศึกษาองค์ประกอบของการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์โรงเรียนและสถานประกอบการที่เป็นแบบอย่าง 2) การศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แบบสอบถาม และยืนยันข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม 3) การพัฒนารูปแบบรูปแบบการบริหารจัดการ KHLONG RUEA MODEL ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านคลองเรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ 4) การทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการ KHLONG RUEA MODEL ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านคลองเรือ 1 ณ โรงเรียนบ้านคลองเรื่อง ในปีการศึกษา 2563โดยคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและปราชญ์ชาวบ้าน และ5) ประเมินรูปแบบการบริหารจัดการ KHLONG RUEA MODEL ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านคลองเรือ ที่พัฒนาขึ้น ซึ่งใช้แบบประเมินรูปแบบ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

สรุปผลการวิจัย

¬1. ผลการศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านคลองเรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1พบว่า องค์ประกอบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านคลองเรือ มี 5 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 2) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4) ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา และ 5) ด้านการนำองค์ความรู้สู่ชุมชน

2. ผลการศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัยการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านคลองเรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 สรุปผลได้ดังนี้

2.1 ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านคลองเรือ ใน 5 ด้าน คือ 1) การบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนมีการวางแผนสำรวจสภาพ ปัญหา และความต้องการ มีการทบทวน ปรับปรุง พัฒนา โครงสร้าง และกระบวนการบริหารจัดการตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม มีการปรับปรุงเพิ่มเติมแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้ครอบคลุมการพัฒนาการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการตามแผนน้อย และมีการติดตามประเมินผลการพัฒนาจัดการศึกษา และนำผลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารจัดการของสถานศึกษาไม่เป็นระบบและต่อเนื่อง 2) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนไม่มีการวิเคราะห์ หรือปรับปรุงหลักสูตรแบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการสอดแทรกในกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ มีแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดหา/ผลิต/ใช้/เผยแพร่ สื่อการเรียนรู้เพื่อบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้น้อย ครูจัดทำเครื่องมือวัดผลและประเมินผลไม่หลากหลาย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการประเมินผลไม่ต่อเนื่อง และนำผลมาปรับปรุง/พัฒนาการ สถานศึกษาขาดการรายงานผลการประเมินการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดแสดง/เผยแพร่/ประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ 3) ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนวางแผนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วางแผนงาน/โครงการโดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารีหรือผู้บำเพ็ญประโยชน์ จัดตั้งชุมนุม/ชมรม/ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้อย ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม แนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำผลปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ไม่ต่อเนือง 4) ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา โรงเรียนวางแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา วางแผนการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ น้อย จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาน้อย ติดตามผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้อย นำผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ตลอดจนขยายผลและเผยแพร่ ผลปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้อย 5) ด้านการนำองค์ความรู้สู่ชุมชน โรงเรียนมีการวางแผนการ/โครงการพัฒนาคนในชุมชนให้ตระหนักในคุณค่าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดประชุมจัดโครงการพัฒนาคนในชุมชนเพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพเสริมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่คนในชุมชน ประเมินผล ติดตามและนำผลที่ได้มาพัฒนาการดำเนินงานการนำองค์ความรู้สู่ชุมชนไม่เป็นระบบและต่อเนื่อง

2.2 ผลการศึกษาปัญหาการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านคลองเรือ ใน 5 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียนและชุมชน มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาและชุมชนน้อย มีการสำรวจปัญหา ความต้องการในด้านการบริหารจัดการในโรงเรียนให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาน้อย มีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานในแต่ละมาตรฐานว่าต้องการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านใด ระดับใด มีการนำแผนการดำเนินงานกำหนดไว้นำสู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพน้อย มีการจัดทำแผนงาน/โครงการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่เป็นระบบขาดความต่อเนื่อง และไม่เป็นปัจจุบัน และไม่มีการนำผลการดำเนินงานมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนให้ดีขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 2) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีการศึกษา/วิเคราะห์/วิจัย เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหน่วยการเรียนรู้ไม่ครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้อย จัดการเรียนที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ได้น้อย ขาดวิธีสอนที่เหมาะสม ไม่เน้นการจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน ครูขาดความรู้ ความเข้าใจ เทคนิค และแนวทาง การวัดผลและประเมินผลที่ประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนและการเรียนรู้ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอนขาดความต่อเนื่องและเป็นระบบ และครูนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินย้อนกลับไปให้แก่ผู้เรียนน้อย 3) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนผู้เรียน มีการวางแผนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักการได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีน้อย การวางแผนงาน/โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อให้ผู้เรียน “อยู่อย่างพอเพียง” มีน้อย มีการจัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผนชีวิตของตนเองได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีน้อย ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น/วัฒนธรรม/หลักคำสอนทางศาสนาในการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีน้อย นำผลการติดตามมา ปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีน้อย 4) ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา มีมีแผนงานส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงน้อย วางแผนการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้อย จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากรของสถานศึกษามีน้อย มีโครงการพัฒนาบุคลากรให้บุคลากรแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่สม่ำเสมอ ขยายผลและเผยแพร่ ผลการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้อย นำผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้อย 5) ด้านการนำองค์ความรู้สู่ชุมชน ส่งเสริมให้คนในชุมชนแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้อย มีแผนงาน/โครงการพัฒนาคนในชุมชนสอดคล้อง

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ครอบคลุมทุกงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพเสริมมีน้อย จัดโครงการจัดการประชุมพัฒนาคนในชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีน้อย ขยายผลและเผยแพร่ ผลการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของบุคลากรตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงน้อย นำผล การติดตามมาปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินงานของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้อย

2.3 ผลการศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านคลองเรือ ดังนี้

2.3.1 ด้านปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านคลองเรือ จำนวน 5 ด้าน พบว่า 1) ด้านผู้บริหาร มีรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีเจตคติที่ดีต่อการบริหารจัดการศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และเป็นผู้นำการบริหารจัดการศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 2) ด้านครูผู้สอน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนมีเจตคติดีต่ออาชีพครู และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย 3) ด้านงบประมาณ การบริหารจัดการด้านงบประมาณ มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ใน การบริหารงบประมาณของโรงเรียน ความเหมาะสมเพียงพอการแสวงหาทุนในการสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนได้เพียงพอและความหลากหลายของแหล่งเงินงบประมาณสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียน 4) ด้านวัสดุ อุปกรณ์ มีความทันสมัยของวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการสอนของโรงเรียน ความพร้อมของสื่อการสอน และICT ของโรงเรียนมีเพียงพอต่อผู้เรียน และ ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างเพียงพอ 5) ด้านวัฒนธรรมองค์กร มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรมีจิตสำนึก มีเป้าหมายร่วมกันและมีแนวทางการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนร่วมมือ ร่วมใจปฏิบัติงาน และมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม และ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นความมีคุณภาพ

2.3.2 ด้านปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านคลองเรือ จำนวน 4 ด้าน พบว่า 1) ด้านสังคม ประชาชนในชุมชน มีเจตคติที่ดีต่อโรงเรียน ลักษณะของชุมชนและอาชีพของคนในชุมชน ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ ความช่วยเหลือของชุมชนในรูปแบบต่างๆที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 2) ด้านเทคโนโลยี ผู้ปกครองส่งเสริมให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ได้ในบ้านเรือน ในชุมชนรอบๆโรงเรียนมีแหล่งบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซึ่งเอื้อต่อการศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ของคนในชุมชน ความเพียงพอและทันสมัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 3) ด้านกฎหมายและการเมือง ลักษณะของการเมืองท้องถิ่นที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายของรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ระเบียบ กฎหมาย ข้อกำหนด และนโยบายที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 4) ด้านอำนาจผู้มีส่วนได้เสีย การยอมรับให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจาก กรรมการสถานศึกษา การยอมรับให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจากเครือข่ายผู้ปกครอง และการยอมรับให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ปกครองและชุมชน

3. ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ KHLONG RUEA MODEL ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านคลองเรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ซึ่งผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ KHLONG RUEA MODEL ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านคลองเรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 พบว่า รูปแบบมีองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน คือ 1) ด้านหลักการและเหตุผล 2) ด้านวัตถุประสงค์3) ด้านปัจจัยนำเข้า 4) ด้านกระบวนการ และ 5) ด้านผลผลิต

4. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการ KHLONG RUEA MODEL ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านคลองเรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และมีข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปรับปรุงใช้รูปแบบการบริหารจัดการ KHLONG RUEA MODEL ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านคลองเรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

5. ผลการประเมินผลรูปแบบการบริหารจัดการ KHLONG RUEA MODEL ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านคลองเรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 มีองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านหลักการและเหตุผล 2) ด้านวัตถุประสงค์ 3) ด้านปัจจัยนำเข้า 4) ด้านกระบวนการ และ 5) ด้านผลผลิต พบว่า มีผลการประเมินในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ ความเป็นประโยชน์ อยู่ระดับมาก

โพสต์โดย ครูวีระ : [4 ก.ค. 2565 เวลา 12:25 น.]
อ่าน [650] ไอพี : 1.2.174.83
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,777 ครั้ง
จุ่มลวก (หรือลวง)
จุ่มลวก (หรือลวง)

เปิดอ่าน 20,543 ครั้ง
อะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนถนัดขวามีมากกว่าคนถนัดซ้าย
อะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนถนัดขวามีมากกว่าคนถนัดซ้าย

เปิดอ่าน 54,511 ครั้ง
คลิปเด็กฝรั่งท่อง ก.ไก่จนจบ น่ารักมากครับ
คลิปเด็กฝรั่งท่อง ก.ไก่จนจบ น่ารักมากครับ

เปิดอ่าน 9,229 ครั้ง
เปิดศักราช 2559 ต้อนรับ "AEC" จุดเปลี่ยนอาเซียนสู่ก้าวใหม่ "ค้าบริการ-นวัตกรรม"มาแรง
เปิดศักราช 2559 ต้อนรับ "AEC" จุดเปลี่ยนอาเซียนสู่ก้าวใหม่ "ค้าบริการ-นวัตกรรม"มาแรง

เปิดอ่าน 14,642 ครั้ง
เคล็ดลับ!! เติมพลังใจคนวัยทำงาน
เคล็ดลับ!! เติมพลังใจคนวัยทำงาน

เปิดอ่าน 20,737 ครั้ง
ความรู้ ความเชื่อ และการปฏิบัติ
ความรู้ ความเชื่อ และการปฏิบัติ

เปิดอ่าน 10,043 ครั้ง
อาหารก่อมะเร็ง
อาหารก่อมะเร็ง

เปิดอ่าน 10,597 ครั้ง
สีเขียว ช่วยให้คุณครีเอทีฟ
สีเขียว ช่วยให้คุณครีเอทีฟ

เปิดอ่าน 9,269 ครั้ง
จริง...หรือ ?
จริง...หรือ ?

เปิดอ่าน 25,714 ครั้ง
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์

เปิดอ่าน 9,018 ครั้ง
พิชิตสุขภาพการเงินที่ดีใน 31 วัน
พิชิตสุขภาพการเงินที่ดีใน 31 วัน

เปิดอ่าน 8,574 ครั้ง
สื่อเผย ดิกชันนารีฯ อาจไร้คนสนใจในอนาคต
สื่อเผย ดิกชันนารีฯ อาจไร้คนสนใจในอนาคต

เปิดอ่าน 8,418 ครั้ง
รวมฮิตโรคเด่น-เด็กเสี่ยงเป็นมากที่สุดในหน้าฝน!
รวมฮิตโรคเด่น-เด็กเสี่ยงเป็นมากที่สุดในหน้าฝน!

เปิดอ่าน 31,722 ครั้ง
100 สุภาษิตกฎหมาย
100 สุภาษิตกฎหมาย

เปิดอ่าน 13,559 ครั้ง
9 สัญญาณเตือนภัย! ถึงเวลาต้องลดความอ้วนแล้ว
9 สัญญาณเตือนภัย! ถึงเวลาต้องลดความอ้วนแล้ว

เปิดอ่าน 290,721 ครั้ง
สุภาษิตอิศรญาณ
สุภาษิตอิศรญาณ
เปิดอ่าน 11,861 ครั้ง
บริหารหน้าอย่างไร ให้ดูน่ามอง
บริหารหน้าอย่างไร ให้ดูน่ามอง
เปิดอ่าน 10,037 ครั้ง
การทำงานของ"รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์"ในสายตาประชาชน
การทำงานของ"รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์"ในสายตาประชาชน
เปิดอ่าน 14,624 ครั้ง
กินวิตามินอย่างไรให้ได้ประโยชน์
กินวิตามินอย่างไรให้ได้ประโยชน์
เปิดอ่าน 13,913 ครั้ง
ครูใช้เวลาว่างเลี้ยงไก่งวงขายลูกค้าสั่งซื้อเพียบ เตรียมรวมกลุ่มส่งขายต่างประเทศ
ครูใช้เวลาว่างเลี้ยงไก่งวงขายลูกค้าสั่งซื้อเพียบ เตรียมรวมกลุ่มส่งขายต่างประเทศ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ