ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การแก้ปัญหาความคงทนในการจำคำศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยใช้ชุดเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาที่สำคัญต่อผู้คนทั่วโลก เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างภายในและภายนอกประเทศได้ ซึ่งการเรียนภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่จำเป็น โดยเฉพาะกับนักเรียน ไม่ว่าระดับชั้นใดก็ตาม นักเรียนจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะภาษาทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเฉพาะในระดับเริ่มต้น คือระดับประถมศึกษา จากสภาพปัญหาในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า การจดจำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ จะเป็นปัญหาในการพัฒนาความรู้และความเข้าใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งนักเรียนไทยส่วนมากมักมีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ค่อนข้างน้อยและไม่เพียงพอต่อการเรียนในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้ให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการเรียนภาษา คำศัพท์เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนภาษาในด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนได้ดีด้วย ซึ่งปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านบ่อพระ ในเรื่องการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนยังน้อย มีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ค่อนข้างอ่อนถึงปานกลาง แม้จะมีการท่องศัพท์ทุกวัน แต่ก็ไม่สามารถช่วยให้นักเรียนจดจำคำศัพท์ได้ดี เนื่องจากความจำกัดของเวลา และปริมาณของคำศัพท์ที่มีมากเกินไป

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้พยายามศึกษาคิดค้นนวัตกรรม วิธีการในฐานะครูผู้สอน จึงมีความสนใจที่จะนำชุดเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาใช้แก้ปัญหา เพื่อให้นักเรียนมีความสนุกสนานและสามารถจดจำคำศัพท์ได้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อแก้ปัญหาการจดจำคำศัพท์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยใช้ชุดเกมเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

2. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

สมมติฐานของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีสมมติฐานดังนี้

1. นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนมีความถาวรในการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

๓. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

ขอบเขตของการวิจัย

ขอบเขตด้านเนื้อหา การแก้ปัญหาความคงทนในการจำคำศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยใช้ชุดเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ประชากรของการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ของโรงเรียนบ้านบ่อพระ ภาคเรียน ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕ คน

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ของโรงเรียนบ้านบ่อพระ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕ คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง

ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒ สัปดาห์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ มีการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น

๒. นักเรียนมีความสนุกสนานในการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น

วิธีดำเนินการวิจัย

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

๑. แบบทดสอบวัดความรู้ด้านคำศัพท์ (Pre-test)

๒. ชุดเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

๓. ทดสอบการจดจำคำศัพท์ โดยใช้บัตรคำและบัตรภาพ

๔. แบบทดสอบวัดความรู้ด้านคำศัพท์ (Post-test)

ขั้นตอนการดำเนินการ

ในการดำเนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการจดจำคำศัพท์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยใช้ชุดเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยได้วางแผนการดำเนินการศึกษา สร้างแบบทดสอบ และชุดเกมคำศัพท์ต่าง ๆ โดยยึดคำศัพท์ตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านบ่อพระ และได้ดำเนินการซึ่งมีรายละเอียดเป็นขั้นตอนดังนี้

๑. ขั้นวิเคราะห์ ( Analysis)

๑.๑ วิเคราะห์ผู้เรียน การวิเคราะห์ผู้เรียนได้กำหนดไว้ดังนี้

ประชากร คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านบ่อพระ

มีจำนวน ๑๕ คน

๑.๒ วิเคราะห์เนื้อหา ขั้นตอนดำเนินการมีดังนี้

ชุดเกมคำศัพท์ เรื่อง family, things in my classroom, place, sports, food and drinks and animals

๒. ขั้นดำเนินการ มีการดำเนินการดังนี้

๒.๑ ทำการทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านบ่อพระ จำนวน ๑๕ คน โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดความจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนเรียน และทำการบันทึกคะแนน

๒.๒ ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเนื้อหาข้างต้น โดยใช้ชุดเกมคำศัพท์ในการพัฒนาการจดจำคำศัพท์ของนักเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

๒.๓ ดำเนินการทดสอบการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยใช้บัตรคำและบัตรภาพ สัปดาห์ละ 1 เรื่อง

๓. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

๓.๑ วิเคราะห์ข้อมูล

- วิเคราะห์ผลจากคะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบ คือ

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน

ซึ่งนักเรียนต้องผ่านแบบทดสอบหลังเรียน ๖๐%

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

จากการศึกษาวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการจดจำคำศัพท์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยใช้ชุดเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านบ่อพระ จำนวน ๑๕ คน ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบก่อนเรียนโดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดความจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนเรียน โดยสามารถวิเคราะห์ผลได้ดังนี้

- ผลการวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการจดจำคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่าง ๆ

- ผลการวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการจดจำคำศัพท์จากคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

สรุปผลการวิจัย

จากผลในการวิจัยในเรื่องการแก้ปัญหาในด้านการจดจำคำศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ซึ่งมีจำนวนนักเรียน ๔ คน ได้แก่ เด็กชายสุวรรณชัย สายพือ, เด็กชายพิชญุฒม์ พลสวัสดิ์, เด็กชายธีรภัทร กำเนิดและเด็กชายพงพัฒน์ ประสารศรี อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง ดังนั้นครูจึงใช้แนวการสอนและเทคนิคต่าง ๆ ในการที่จะให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และได้ให้เพื่อนๆ ในห้องได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป

ข้อเสนอแนะ

ในการวิจัยครั้งต่อไปควรคัดกรองนักเรียนตามความสามารถทางการเรียนรู้เพื่อจัดทำแบบฝึกได้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม

โพสต์โดย AungVeeda : [6 ก.ค. 2565 เวลา 12:32 น.]
อ่าน [1165] ไอพี : 182.232.251.229
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,017 ครั้ง
เตือนปั่นจักรยานหนักกระเทือน จนเป็นเหตุให้ "นกเขาไม่ขันได้"
เตือนปั่นจักรยานหนักกระเทือน จนเป็นเหตุให้ "นกเขาไม่ขันได้"

เปิดอ่าน 26,648 ครั้ง
ศิลปะการเห่เรือ
ศิลปะการเห่เรือ

เปิดอ่าน 7,607 ครั้ง
คุณครูกับคนดี โดย กล้า สมุทวณิช
คุณครูกับคนดี โดย กล้า สมุทวณิช

เปิดอ่าน 10,452 ครั้ง
โซเชียลทำพิษ... 5 โรคฮิตของคนติดจอ
โซเชียลทำพิษ... 5 โรคฮิตของคนติดจอ

เปิดอ่าน 10,250 ครั้ง
ปฏิรูปโครงสร้างการศึกษาระดับภูมิภาค สะท้อนความล้มเหลวของใคร หรือจะหนีเสือปะจระเข้ โดย ณรงค์ ขุ้มทอง
ปฏิรูปโครงสร้างการศึกษาระดับภูมิภาค สะท้อนความล้มเหลวของใคร หรือจะหนีเสือปะจระเข้ โดย ณรงค์ ขุ้มทอง

เปิดอ่าน 14,651 ครั้ง
โซเชียลเน็ตเวิร์กทำครอบครัวร้าว
โซเชียลเน็ตเวิร์กทำครอบครัวร้าว

เปิดอ่าน 17,498 ครั้ง
การย้ายพนักงานงานราชการ
การย้ายพนักงานงานราชการ

เปิดอ่าน 10,708 ครั้ง
ชาวเน็ตควรรู้ไว้ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ มีผล 4 ส.ค. แชร์ภาพผู้อื่นต้องระวังให้ดี
ชาวเน็ตควรรู้ไว้ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ มีผล 4 ส.ค. แชร์ภาพผู้อื่นต้องระวังให้ดี

เปิดอ่าน 13,288 ครั้ง
จารีตประเพณีของชาวสยามตามชั้นบุคคลในฐานะต่าง ๆ
จารีตประเพณีของชาวสยามตามชั้นบุคคลในฐานะต่าง ๆ

เปิดอ่าน 27,650 ครั้ง
9 เพลงที่มีจังหวะตรงตามงานวิจัยว่าจะช่วยให้คุณผอม!!
9 เพลงที่มีจังหวะตรงตามงานวิจัยว่าจะช่วยให้คุณผอม!!

เปิดอ่าน 19,965 ครั้ง
PHP Multi Elearning II
PHP Multi Elearning II

เปิดอ่าน 11,161 ครั้ง
ฮาก๊ากคู่รักตัวกะเปี๊ยก นัดวิวาห์เหาะข้ามทวีป
ฮาก๊ากคู่รักตัวกะเปี๊ยก นัดวิวาห์เหาะข้ามทวีป

เปิดอ่าน 10,305 ครั้ง
"เลี้ยง"ต้องแบบไหน? "ลูกยุคดิจิตอล" ข้ามวิกฤต..สู่ไทย 4.0
"เลี้ยง"ต้องแบบไหน? "ลูกยุคดิจิตอล" ข้ามวิกฤต..สู่ไทย 4.0

เปิดอ่าน 13,787 ครั้ง
ขยันอย่างไร?...จึงจะประสบความสำเร็จ
ขยันอย่างไร?...จึงจะประสบความสำเร็จ

เปิดอ่าน 44,038 ครั้ง
10 อันดับของผลไม้ที่มี "วิตามินอี" สูง
10 อันดับของผลไม้ที่มี "วิตามินอี" สูง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 40,818 ครั้ง
140 ที่สุดในโลก
140 ที่สุดในโลก

เปิดอ่าน 7,114 ครั้ง
แนะพ่อแม่เลือกเฟ้น หลีกของเล่นอันตราย
แนะพ่อแม่เลือกเฟ้น หลีกของเล่นอันตราย

เปิดอ่าน 16,354 ครั้ง
ภาวะหมดไฟในการทำงาน (burnout syndrome)
ภาวะหมดไฟในการทำงาน (burnout syndrome)

เปิดอ่าน 17,481 ครั้ง
ชุดประจำชาติที่ ‘น้องไข่มุก’ ใส่ประกวดมิสยูนิเวิร์สปีนี้
ชุดประจำชาติที่ ‘น้องไข่มุก’ ใส่ประกวดมิสยูนิเวิร์สปีนี้

เปิดอ่าน 13,082 ครั้ง
4 ความผิดพลาดทางการเงิน ที่นักศึกษาพึงระวัง!!
4 ความผิดพลาดทางการเงิน ที่นักศึกษาพึงระวัง!! เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ