ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนโรงเรียนสีวะรา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ชื่อผลงาน โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ

นักเรียนโรงเรียนสีวะรา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี

เขต 1

ชื่อผู้ประเมิน นายชวาลวิท บุสาโรง

ปีที่ทาการประเมิน 2564

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ของนักเรียนโรงเรียนสีวะรา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้กาหนด

วัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 1) เพื่อประเมินบริบท (Context evaluation : C) ของโครงการพัฒนาทักษะชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนสีวะรา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 2) เพื่อประเมินปัจจัยนาเข้า (Input evaluation : I) ของโครงการพัฒนา

ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนสีวะรา สานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process evaluation : P) ของ

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนสีวะรา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และ4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product

evaluation : P) ของโครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน

โรงเรียนสีวะรา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยใช้รูปแบบการประเมิน

โครงการแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ครั้งนี้ คณะครู จานวน 5 คน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 7 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 35 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 35 คน เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม และการเก็บรวบรวม

เอกสารรายงานที่เกี่ยวข้อง ทาการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย (  ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS for Window

ผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ของนักเรียนโรงเรียนสีวะรา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สรุปได้ดังนี้

1. ด้านบริบทของโครงการ

1.1 ความคิดเห็นของคณะครู ต่อผลการดาเนินการด้านบริบทของโครงการ อยู่ใน

ระดับมาก ( =4.23) พบว่า โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ

นักเรียนโรงเรียนสีวะรา มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( =4.46) โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการในปัจจุบัน( =4.46) และ

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกิดจากความต้องการของบุคลากร

ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ( =4.46) เท่ากัน อยู่ในลาดับสูงสุด และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด

ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียน

โรงเรียนสีวะรา สามารถนาไปปฏิบัติได้ ( =3.93)

1.2 ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ที่สุด (  =4.53) พบว่า โครงการพัฒนาทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้อง

กับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (  =4.66) กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนโรงเรียนสีวะรา สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

โครงการ (  =4.66) และโครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น

โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม (  =4.66) เท่ากัน อยู่ในลาดับสูงสุด และ

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนโรงเรียนสีวะรา สามารถนาไปปฏิบัติได้ (  =4.33)

2. ด้านปัจจัยนาเข้า จากความคิดเห็นของคณะครู มีความคิดเห็นต่อผลการดาเนินการใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.20) พบว่า มีแผนการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิตตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (  =4.53) อยู่ในลาดับสูงสุด รองลงมาได้แก่ การจัดสรร

งบประมาณสาหรับการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเหมาะสม

( =4.40) และการจัดสรรงบประมาณสาหรับการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มีความเหมาะสม ( =4.40) เท่ากัน และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์

มีจานวนเพียงพอสาหรับสนับสนุน การจัดกิจกรรม ( =3.80) ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินที่

กาหนดไว้

3. ด้านกระบวนการดาเนินงาน จากความคิดเห็นของคณะครู เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

( =4.32) พบว่า การประเมินการดาเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง อย่างต่อเนื่อง( =4.60) อยู่ในลาดับสูงสุด รองลงมาได้แก่ มีการประชุมชี้แจ้งให้

นักเรียน ให้ทราบเกี่ยวกับโครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

( =4.53) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ การดาเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนที่กาหนด(  =4.06) และมีการกากับ ติดตาม การดาเนิน

กิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( =4.06) เท่ากัน

ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่กาหนด

4. ด้านผลผลิต

4.1 ความคิดเห็นของคณะครู เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ=4.20) พบว่า นักเรียนมีความรู้

เกี่ยวกับแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (μ=4.48) อยู่ในลาดับสูงสุด รองลงมาได้แก่ นักเรียน

นาผลผลิตมาสนับสนุนโครงการอื่นๆ เช่น โครงการอาหารกลางวัน โครงการหารายได้ระหว่างเรียน

(μ=4.45) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ นักเรียนสามารถนาความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ

ในอนาคตได้ (μ=3.85) และนักเรียนดารงชีวิตโดยยึดหลักความพอเพียง (μ=3.85) เท่ากัน ซึ่งเป็นไป

ตามเกณฑ์การประเมินที่กาหนด

4.2 ความคิดเห็นของนักเรียน เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  =4.23) พบว่า นักเรียนนา

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต (  =4.60) อยู่ในลาดับสูงสุด

รองลงมาได้แก่ นักเรียนนาแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต

(  =4.42) และนักเรียนนาผลผลิตที่ได้มา บริโภคเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน (  =4.41) และ

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม (  =3.92)

และนักเรียนสามารถวางแผน ในการทางานเกี่ยวกับการเกษตร (  =3.92) เท่ากัน ซึ่งเป็นไปตาม

เกณฑ์การประเมินที่กาหนด

4.3 ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  =4.20) พบว่า

นักเรียนนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต (  =4.60) อยู่ในลาดับ

สูงสุด รองลงมาได้แก่ โรงเรียนมีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดการโครงการ

เศรษฐกิจพอเพียง (  =4.46) และนักเรียนนาผลผลิตมาสนับสนุนโครงการอื่นๆ เช่น โครงการอาหาร

กลางวัน โครงการหารายได้ระหว่างเรียน (  =4.42) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ นักเรียน

วางแผนการทางานอย่างมีเหตุผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (  =3.68) ซึ่งเป็นไปตาม

เกณฑ์การประเมินที่กาหนด

โพสต์โดย ชวาลวิท : [8 ก.ค. 2565 เวลา 05:59 น.]
อ่าน [811] ไอพี : 58.9.83.65
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 19,207 ครั้ง
แคะกระปุกเช็กด่วน! ใครมีเหรียญ 5 บาทผลิตปี 2540 ขายได้เหรียญละ 1,500 บาท
แคะกระปุกเช็กด่วน! ใครมีเหรียญ 5 บาทผลิตปี 2540 ขายได้เหรียญละ 1,500 บาท

เปิดอ่าน 17,920 ครั้ง
กินปลาจะช่วยป้องกันรักษาชีวิต สกัดหลอดเลือดตีบตัน
กินปลาจะช่วยป้องกันรักษาชีวิต สกัดหลอดเลือดตีบตัน

เปิดอ่าน 23,892 ครั้ง
มันมือเสือ
มันมือเสือ

เปิดอ่าน 9,852 ครั้ง
มารู้จัก ทุน"เสมาพัฒนาชีวิต"กันเถอะ
มารู้จัก ทุน"เสมาพัฒนาชีวิต"กันเถอะ

เปิดอ่าน 25,962 ครั้ง
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศส

เปิดอ่าน 13,429 ครั้ง
ความเป็นมา  "วันสงกรานต์"
ความเป็นมา "วันสงกรานต์"

เปิดอ่าน 21,152 ครั้ง
กุ้งเดินขบวน Unseen in Thailand มหัศจรรย์ธรรมชาติ อ.น้ำยืน
กุ้งเดินขบวน Unseen in Thailand มหัศจรรย์ธรรมชาติ อ.น้ำยืน

เปิดอ่าน 9,253 ครั้ง
ขนาดเด็กน้อยยังต้องฟัง กังนัม สไตล์ กินข้าว
ขนาดเด็กน้อยยังต้องฟัง กังนัม สไตล์ กินข้าว

เปิดอ่าน 91,183 ครั้ง
เพลงลูกเสือ เพลงประกอบท่าทาง
เพลงลูกเสือ เพลงประกอบท่าทาง

เปิดอ่าน 13,601 ครั้ง
ข่าวจริง! การใส่หน้ากากอนามัย ส่งผลร้ายต่อการทำงานของสมองของเด็กต่ำกว่า 12 ปี
ข่าวจริง! การใส่หน้ากากอนามัย ส่งผลร้ายต่อการทำงานของสมองของเด็กต่ำกว่า 12 ปี

เปิดอ่าน 7,944 ครั้ง
วิตามินไม่ป้องกันโรคหัวใจ คนทั่วโลกเป็นล้านหลงกินกันมานมนาน
วิตามินไม่ป้องกันโรคหัวใจ คนทั่วโลกเป็นล้านหลงกินกันมานมนาน

เปิดอ่าน 31,991 ครั้ง
10 อันดับของคำที่มักออกเสียงผิดบ่อยๆ
10 อันดับของคำที่มักออกเสียงผิดบ่อยๆ

เปิดอ่าน 14,326 ครั้ง
แฉ! ภัยร้านซ่อมคอมพ์ที่คุณต้องรู้
แฉ! ภัยร้านซ่อมคอมพ์ที่คุณต้องรู้

เปิดอ่าน 10,594 ครั้ง
ชวนรู้เรื่อง "มะเร็งลำไส้"
ชวนรู้เรื่อง "มะเร็งลำไส้"

เปิดอ่าน 10,893 ครั้ง
นอร์เวย์มอบรางวัลไทย ปท.น่าเที่ยวที่สุด6ปีซ้อน
นอร์เวย์มอบรางวัลไทย ปท.น่าเที่ยวที่สุด6ปีซ้อน

เปิดอ่าน 27,160 ครั้ง
ครูทึ่ง ! เด็กป.1 ฝีมือบรรเจิด วาดภาพสวยเกินวัย-ความจำดีเลิศ
ครูทึ่ง ! เด็กป.1 ฝีมือบรรเจิด วาดภาพสวยเกินวัย-ความจำดีเลิศ
เปิดอ่าน 15,963 ครั้ง
การตากข้าว สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 3
การตากข้าว สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 3
เปิดอ่าน 9,253 ครั้ง
กุญแจไขโจทย์คุณภาพการศึกษาไทย
กุญแจไขโจทย์คุณภาพการศึกษาไทย
เปิดอ่าน 9,501 ครั้ง
คณิตศาสตร์ชุมชน : โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน, ชุติมา ชุมพงศ์
คณิตศาสตร์ชุมชน : โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน, ชุติมา ชุมพงศ์
เปิดอ่าน 9,921 ครั้ง
วิธีง่าย ๆ ในการเผาผลาญแคลอรีนอกยิม
วิธีง่าย ๆ ในการเผาผลาญแคลอรีนอกยิม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ