ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน“กิจกรรม Supervision ยกกำลัง” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน“กิจกรรม Supervision ยกกำลัง” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

ผู้ประเมิน : นายยุทธนา สุวรรณวิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ

สถานศึกษา : โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

ปีที่ประเมิน : ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการโครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน “กิจกรรม Supervision ยกกำลัง” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประจำปีการศึกษา 2564 ประเมินโดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ประเมินโครงการในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบท (Context Evaluation) เกี่ยวกับความต้องการจำเป็น ความเป็นไปได้ของโครงการ ความพร้อมและเหมาะสมของสถานศึกษา ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 2) ประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการ ภาวะผู้นำของผู้บริหาร การจัดโครงสร้างองค์กร คุณลักษณะของบุคลากร งบประมาณและทรัพยากร วัฒนธรรมในการทำงาน และการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3) ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ การประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและการรายงานผลการประเมินตนเอง 4) ประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เกี่ยวกับด้านคุณภาพนักเรียน ด้านสมรรถนะของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ด้านความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน โดยกิจกรรม“Supervision ยกกำลัง” เป็นการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภายในมีกระบวนการติดตามสร้างความเข้มข้นในการนิเทศโดยแบ่งรูปแบบเป็น 3 แบบได้แก่ 1) การนิเทศชั้นเรียนแบบจับคู่พัฒนา (Coaching) ซึ่งครูผู้สอนจับคู่นิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน และเพื่อรองรับการประเมินแบบ ว PA 2) การนิเทศชั้นเรียนแบบคณะกรรมการ (Committee) ซึ่งครูผู้สอนต้องผ่านกระบวนการดังกล่าวในแต่ละภาคเรียนโดยมีตารางกำหนดการนิเทศและคณะกรรมการที่ลงนิเทศตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3) การนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ (Group – Based PLC) โดยทีมผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 4 ฝ่าย กำกับนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้ การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม “Supervision ยกกำลัง” นวัตกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 120 คน โดยมีกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครูผู้สอน จำนวน 92 คน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างของเครซี่ และมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้ประเมินกิจกรรมคือ แบบประเมินการดำเนินกิจกรรมและแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วยเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ จำนวนผู้ประเมินจำนวน 92 คน เป็นเพศชาย 27 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 และเพศหญิง 65 คน คิดเป็นร้อยละ 70.7 ประสบการณ์และการมีส่วนร่วมในโรงเรียน ประสบการณ์ต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 ประสบการณ์ 5- 10 ปี จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 40.2 และประสบการณ์มากกว่า 10 ปี จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 48.9 ตำแหน่งในการประเมิน ผู้บริหาร 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4 กรรมการสถานศึกษา 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4 และครูผู้สอน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 89.1

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 5 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามประเมินบริบท ประเมินก่อนการดำเนินงานโครงการ มีข้อคำถามจำนวน 8 ข้อค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.96 ประเมินโดย ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 2 แบบสอบถามประเมินปัจจัยนำเข้า ประเมินก่อนการดำเนินงานโครงการ มีข้อคำถามจำนวน 12 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.98 ประเมินโดย ผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 3 แบบสอบถามประเมินกระบวนการ ประเมินระหว่างดำเนินงานโครงการ ข้อคำถามจำนวน 12 ข้อมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 ประเมินโดย ผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 4 แบบสอบถามประเมินผลผลิต ประเมินหลังเสร็จสิ้นการดำเนินงานโครงการ มีข้อคำถาม จำนวน 6 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 ประเมินโดยผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 5 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการ ประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ มีข้อคำถาม จำนวน 33 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 ประเมินโดยผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการตอบแบบสอบถามตามประเด็นการประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยค่าสถิติ คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows 17.0 ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ จำนวน 8 ข้อ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีขึ้นไปทั้ง 8 ข้อ โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของแต่ละข้อโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยพบว่า ผู้บริหารตระหนักให้ความสำคัญต่อโครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน “กิจกรรม Supervision ยกกำลัง”มีความเหมาะสมมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.67 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.537 รองลงมาคือ วัตถุประสงค์ของโครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน “กิจกรรม Supervision ยกกำลัง”มีความเหมาะสมและสามารถนำไปปฏิบัติได้ คิดเป็นค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.53 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.583 ตามลำดับ

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ จำนวน 12 ข้อ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไปทั้ง 12 ข้อ โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของแต่ละข้อโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยพบว่า โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน “กิจกรรม Supervision ยกกำลัง” มีความเหมาะสมมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.55 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.669 รองลงมาคือโรงเรียนมีการจัดทำแผนการนิเทศและติดตามผลการดำเนินงาน คิดเป็นค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.54 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.653 ตามลำดับ

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ จำนวน 12 ข้อ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไปทั้ง 12 ข้อ โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัดโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า โรงเรียนกำหนดให้ผู้บริหารดำเนินการนิเทศทางตรงโดยเป็นผู้นิเทศ เช่น การสังเกตการณ์สอนในชั้นเรียน การสาธิตการสอน การให้คำปรึกษามีความเหมาะสมมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.45 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.669 รองลงมาคือ โรงเรียนมีคณะกรรมการนิเทศภายในทำการนิเทศที่มุ่งเน้นดูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คิดเป็นค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.43 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.668 ตามลำดับ

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน “กิจกรรม Supervision ยกกำลัง” พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีมากทั้ง 5 ประเด็น โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของแต่ละข้อโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยพบว่า ด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสมรรถนะของผู้เรียน ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามลำดับ

5. ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน “กิจกรรม Supervision ยกกำลัง” ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ ผลการประเมินส่วนที่ 1 กระบวนการดำเนินงานนิเทศภายใน“Supervision ยกกำลัง”หลังการดำเนินงานโดยรวมเฉลี่ยทุกด้านความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.39 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.750 โดยมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละด้านตามลำดับจากมากไปน้อยดังนี้ คือ ด้านรูปแบบการนิเทศภายใน ความพึงพอใจรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านแนวการปฏิบัติ ความพึงพอใจรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและการวางแผน ความพึงพอใจรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านการนิเทศภายใน ความพึงพอใจรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และด้านการประเมินผลการนิเทศภายใน ความพึงพอใจรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานการนิเทศภายใน“Supervision ยกกำลัง”ที่ส่งผลในการพัฒนาหลังการดำเนินงานโดยรวมความพึงพอใจเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.42 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.770 โดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยในแต่ละด้านตามลำดับจากมากไปน้อยดังนี้ คือ ด้านครูผู้สอน ความพึงพอใจรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านนักเรียน ความพึงพอใจรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และด้านผู้บริหาร ความพึงพอใจรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

1. เป็นโครงการที่ดีมากและควรส่งเสริมกิจกรรมต่อไป รูปแบบของการนิเทศแบบการจับคู่นิเทศเป็นรูปแบบที่ดี แต่ควรมีเงื่อนไข เช่น ครูผู้ช่วยไม่ควรจับคู่กัน หรือลูกจ้างกับลูกจ้าง ก็ไม่ควรเช่นกัน

2. การนิเทศควรเรียกผู้รับการนิเทศมารับฟังคำชี้แนะหลังจากทำการสอนเสร็จทันที เพื่อจะได้ปรับปรุงในโอกาสต่อไป

3. ควรมีคู่มือหรือสื่อสำหรับแจกครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับการนิเทศและเพื่อพัฒนาภายหลังรับการนิเทศ เช่น อาจเป็นลักษณะ Q & A สรุปผลการนิเทศ แนวทางการปฏิบัติที่ดี แหล่งพัฒนาตนเองของครู เป็นต้น

4. การนิเทศแบบจับคู่พัฒนาทำให้ครูได้เห็นถึงเทคนิคการสอน วิธีการต่างๆและนำมาปรับปรุงพัฒนาได้ดีกว่าการนิเทศโดยคณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพราะครูต่างได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น สะท้อนปัญหาร่วมกัน ได้ฟังมุมมองการสอนของตนเองทั้งข้อดีและข้อเสียจากอีกฝ่าย ในขณะเดียวกันก็ได้เห็นถึงเทคนิคการสอนของครูที่เป็นคู่พัฒนา

5. การประเมินผลการนิเทศที่ใช้ Google Form ทำให้สามารถทำการประเมินได้รวดเร็ว สามารถทราบผลการนิเทศและได้เก็บภาพถ่ายใน Google Drive สะดวกในการเก็บข้อมูลและรวดเร็ว

โพสต์โดย Dr.Yoottana : [9 ก.ค. 2565 เวลา 17:00 น.]
อ่าน [115] ไอพี : 1.4.243.110
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,460 ครั้ง
น้ำเพื่อสุขภาพ
น้ำเพื่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 24,438 ครั้ง
โอนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ อปท.เพื่อแก้ปัญหาความล้าหลังการศึกษาของไทย (บทความ โดย ถวิล ไพรสณฑ์)
โอนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ อปท.เพื่อแก้ปัญหาความล้าหลังการศึกษาของไทย (บทความ โดย ถวิล ไพรสณฑ์)

เปิดอ่าน 69,029 ครั้ง
มช.เจ๋งพบสารเซซมิน"งาดำ" รักษามะเร็งครั้งแรกของโลก
มช.เจ๋งพบสารเซซมิน"งาดำ" รักษามะเร็งครั้งแรกของโลก

เปิดอ่าน 21,482 ครั้ง
เกร็ดประวัติวัดโพธิ์
เกร็ดประวัติวัดโพธิ์

เปิดอ่าน 16,461 ครั้ง
1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่

เปิดอ่าน 32,394 ครั้ง
คู่มือเรียนรู้และปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน พลศึกษา
คู่มือเรียนรู้และปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน พลศึกษา

เปิดอ่าน 15,043 ครั้ง
3 โรค ที่กระเทียมสามารถป้องกันได้
3 โรค ที่กระเทียมสามารถป้องกันได้

เปิดอ่าน 6,839 ครั้ง
บริหารงานอย่างไร จึงจะครองใจลูกน้อง
บริหารงานอย่างไร จึงจะครองใจลูกน้อง

เปิดอ่าน 17,524 ครั้ง
รายงานการวิจัย สถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรองรับการปฏิรูปการศึกษ
รายงานการวิจัย สถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรองรับการปฏิรูปการศึกษ

เปิดอ่าน 7,685 ครั้ง
ปรับฮวงจุ้ย รับหน้าฝน
ปรับฮวงจุ้ย รับหน้าฝน

เปิดอ่าน 11,232 ครั้ง
ไอพ่นเกือบยิงจานผีร่วง เครื่องบินขับไล่อังกฤษกระหน่ำจานบิน
ไอพ่นเกือบยิงจานผีร่วง เครื่องบินขับไล่อังกฤษกระหน่ำจานบิน

เปิดอ่าน 108,937 ครั้ง
ดาวน์โหลดหนังสือ Brain-based Learning (BBL) 7 เล่ม เขียนโดย อ.พรพิไล เลิศวิชา
ดาวน์โหลดหนังสือ Brain-based Learning (BBL) 7 เล่ม เขียนโดย อ.พรพิไล เลิศวิชา

เปิดอ่าน 48,700 ครั้ง
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ"คำนำหน้านาม"
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ"คำนำหน้านาม"

เปิดอ่าน 51,433 ครั้ง
ประโยชน์และโทษของเทคโนโลยี
ประโยชน์และโทษของเทคโนโลยี

เปิดอ่าน 8,044 ครั้ง
มหัศจรรย์อาหารไทย
มหัศจรรย์อาหารไทย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 14,081 ครั้ง
เรียนอะไร ได้ค่าตอบแทนสูงสุด ต้องคลิกมาอ่านนี่เลย
เรียนอะไร ได้ค่าตอบแทนสูงสุด ต้องคลิกมาอ่านนี่เลย

เปิดอ่าน 156,282 ครั้ง
หลักการออกแบบของ ADDIE model
หลักการออกแบบของ ADDIE model

เปิดอ่าน 15,673 ครั้ง
อะควาโพนิค ต้นแบบสวนครัวยุคใหม่...ปลูกผักเลี้ยงปลา
อะควาโพนิค ต้นแบบสวนครัวยุคใหม่...ปลูกผักเลี้ยงปลา

เปิดอ่าน 16,656 ครั้ง
เชื่อทางช้างเผือก มีดาวเหมือนโลกนับร้อยดวง
เชื่อทางช้างเผือก มีดาวเหมือนโลกนับร้อยดวง

เปิดอ่าน 48,047 ครั้ง
โลกนี้มีกี่ภาษา
โลกนี้มีกี่ภาษา เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ