ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
วิจัยในชั้นเรียน

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการอ่าน การเขียน คำศัพท์สำหรับพระภิกษุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เกมบันไดงู

ชื่อผู้วิจัย นางสาวสาวิตรี โคตรศรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

ภาษาไทยเป็นวิชาที่มีความสำคัญ และจำเป็นในการสื่อสารของมนุษย์ การสื่อสารของมนุษย์ใช้ทักษะที่สำคัญหลายทักษะที่จำเป็นได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน การใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ โดยเฉพาะคนไทยที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ แต่คำศัพท์สำหรับพระภิกษุ เป็นสิ่งที่ไกลตัวสำหรับนักเรียนเนื่องจากนักเรียนไม่ค่อยได้ใช้เป็นประจำ จึงทำให้ผู้เรียนไม่รู้จักคำศัพท์สำหรับพระภิกษุบางคำ ทำให้เป็นปัญหาในการสื่อสาร

ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน การเขียน พัฒนาการอ่านคำศัพท์สำหรับพระภิกษุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้เกมบันไดงู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยใช้นักเรียนจำนวนทั้งหมด 20 คน ทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 1 ชุดกิจกรรม โดยบันทึกคะแนนเป็นตาราง และสรุปผลการเปรียบเทียบเป็นร้อยละ

ผลการศึกษาครั้งนี้ ปรากฏว่าการใช้เกมบันไดงูเพื่อพัฒนาพัฒนาการอ่าน การเขียน คำศัพท์สำหรับพระภิกษุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนสามารถอ่าน เขียน พูด และจดจำคำศัพท์สำหรับพระภิกษุได้ และทำแบบทดสอบหลังเรียนได้ค่อนข้างสูง คิดค่าเฉลี่ยไว้เป็นร้อยละ 76.5

ข้อเสนอแนะจากการทำวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาการอ่าน การเขียน คำศัพท์สำหรับพระภิกษุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เกมบันไดงู นักเรียนจะมีความสนุกสนานในการเรียนรู้คำศัพท์ต่าง ๆ ได้ดี เมื่อมีการแข่งขันและเสริมแรงจากการใช้คำยกย่องชมเชยจากครู

จุดมุ่งหมายของการวิจัย

เพื่อการพัฒนาการอ่าน การเขียน คำศัพท์สำหรับพระภิกษุให้ได้มากขึ้น และมีความสนุกสนานในการเรียน

ตัวแปรที่ศึกษา

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 20 คน

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการอ่าน การเขียน คำศัพท์สำหรับพระภิกษุของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จำนวน 20 คน ผู้วิจัยได้ทำเกมบันไดงู เพื่อแบบฝึกอ่าน การเขียน คำศัพท์สำหรับพระภิกษุ ซึ่งมีความยากง่ายกับระดับชั้นของนักเรียนจำนวน 1 ชุด กิจกรรม และใช้การเสริมแรงโดยใช้การยกย่องชมเชย และให้คะแนนระหว่างทำกิจกรรม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) นักเรียนอ่าน เขียน และจำคำศัพท์สำหรับพระภิกษุให้ได้ถูกต้องและมากขึ้น

2) มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน การเขียนสูงขึ้น

3) นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ขอบเขตการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสร้างเกมบันไดงูเพื่อส่งเสริมพัฒนาการอ่าน การเขียน คำศัพท์สำหรับพระภิกษุเพื่อส่งเสริมการอ่านสะกดคำวิชาภาษาไทย โดยใช้เกมบันไดงู เพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน คำศัพท์สำหรับพระภิกษุ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีขอบเขตการวิจัยครั้งนี้

1) จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 20 คน

2) คำศัพท์สำหรับพระภิกษุ

วิธีดำเนินการวิจัย

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

1) 1 – 15 ส.ค.2563 - ศึกษาสภาพปัญหา และวิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหา

2) 16 – 31 ส.ค.2563 - เลือกลุ่มเป้าหมาย ตลอดเดือน สิงหาคม2562

- ทดสอบความสามารถในการอ่าน การเขียน คำศัพท์สำหรับพระภิกษุ

โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน (ผู้วิจัยทำการบันทึกคะแนน)

4) 1 - 30 ก.ย.2563 - ใช้เครื่องมือ (เกมบันไดงู)

- วัดความสามารถในการอ่าน เขียน คำศัพท์ โดยใช้แบบทดสอบหลังเรียน

(ผู้วิจัยทำการบันทึกคะแนน)

5) 1 - 31 ต.ค.2563 - เก็บข้อมูล , สรุปวิเคราะห์ผลการวิจัย , จัดทำรูปเล่ม

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

๑. เกมบันไดงูคำศัพท์สำหรับพระภิกษุ

๒. การเสริมแรงระหว่างปฏิบัติกิจกรรม เช่น คำยกย่องชมเชย การให้คะแนน ของรางวัล

๓. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลของนักเรียนจำนวน 20 คน จากการอ่าน การเขียน คำศัพท์สำหรับพระภิกษุโดยใช้เกมบันไดงู มีจำนวน 1 ชุด กิจกรรมที่ 1 อธิบายความหมายของคำ คิดเป็นร้อยละ .......

สรุปผลการศึกษาวิจัย

จากการศึกษา และวิเคราะห์คะแนนที่ได้จากการทำชุดกิจกรรม เกี่ยวกับการอ่าน การเขียน คำศัพท์สำหรับพระภิกษุโดยใช้เกมบันไดงู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 1 (ก่อนเรียน) คิดค่าร้อยละ ได้เท่ากับ …………. และครั้งที่ 2 (หลังเรียน) คิดได้ค่าร้อยละ .............. แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีพัฒนาด้านการอ่าน การเขียน คำศัพท์สำหรับพระภิกษุโดยใช้เกมบันไดงู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพิ่มขึ้นจากเดิม นักเรียนสามารถทำคะแนนได้ดีตามลำดับเป็นที่น่าพอใจ และจากการวิเคราะห์ผลการทดสอบเป็นรายบุคคลยังพบว่ามีนักเรียนที่เรียนอ่อนมาก ๆ เท่านั้น ที่คะแนนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์เป็นรายบุคคลต่อไป

การเสริมแรงขณะปฏิบัติกิจกรรมช่วยให้นักเรียนมีกำลังใจ และทำงานได้คะแนนดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ

1. การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่าน เขียน คำศัพท์ ควรมีความหลากหลาย โดยอาจจะทำได้ในรูปของการเขียนตามคำบอก จับคู่โยงคำก็ได้ตามแต่ผู้วิจัยจะจัดทำ

2. การให้กำลังใจ คำยกย่อง ชมเชย เข้าช่วยในการสอนอ่านสะกดคำ ทำให้นักเรียนสนุกกับการ

เรียนวิชาภาษาไทยมากยิ่งขึ้น

โพสต์โดย โบว์7 : [25 ก.ค. 2565 เวลา 03:06 น.]
อ่าน [1288] ไอพี : 1.1.194.109
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,227 ครั้ง
MV เพลง จำขึ้นใจ เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการปฏิบัติตนตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณ
MV เพลง จำขึ้นใจ เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการปฏิบัติตนตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณ

เปิดอ่าน 9,631 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาเรียนรู้จากผู้ประสบความสำเร็จ: "สิงคโปร์"
ปฏิรูปการศึกษาเรียนรู้จากผู้ประสบความสำเร็จ: "สิงคโปร์"

เปิดอ่าน 15,318 ครั้ง
มาทำกายบริหารให้สมองกันเถอะ
มาทำกายบริหารให้สมองกันเถอะ

เปิดอ่าน 12,582 ครั้ง
10 วิธีสร้าง "บ้านสุข" ที่ไม่ใช่แค่ทฤษฎี
10 วิธีสร้าง "บ้านสุข" ที่ไม่ใช่แค่ทฤษฎี

เปิดอ่าน 6,487 ครั้ง
ราชบัณฑิตยสภาบัญญัติคำ "Metaverse" ใช้คำภาษาไทยว่า "จักรวาลนฤมิต"
ราชบัณฑิตยสภาบัญญัติคำ "Metaverse" ใช้คำภาษาไทยว่า "จักรวาลนฤมิต"

เปิดอ่าน 2,396 ครั้ง
วัยทำงานนั่งนาน 8 ชั่วโมง เมินขยับ ไม่มีกิจกรรมทางกาย เสี่ยงอ้วนลงพุง
วัยทำงานนั่งนาน 8 ชั่วโมง เมินขยับ ไม่มีกิจกรรมทางกาย เสี่ยงอ้วนลงพุง

เปิดอ่าน 40,669 ครั้ง
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561

เปิดอ่าน 18,080 ครั้ง
การย้ายพนักงานงานราชการ
การย้ายพนักงานงานราชการ

เปิดอ่าน 29,794 ครั้ง
ลายมือนักบริหาร ต้องมีเส้นอิทธิพล
ลายมือนักบริหาร ต้องมีเส้นอิทธิพล

เปิดอ่าน 41,198 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)
คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)

เปิดอ่าน 21,434 ครั้ง
การศึกษาความสัมพันธ์ของประสบการณ์การทำงานฯ ต่อวัฒนธรรมการทำงานของครู
การศึกษาความสัมพันธ์ของประสบการณ์การทำงานฯ ต่อวัฒนธรรมการทำงานของครู

เปิดอ่าน 10,190 ครั้ง
"เจตพังคี" คืออะไร?
"เจตพังคี" คืออะไร?

เปิดอ่าน 12,235 ครั้ง
ยากับน้ำผลไม้ อันตรายกว่าที่คิด
ยากับน้ำผลไม้ อันตรายกว่าที่คิด

เปิดอ่าน 25,350 ครั้ง
วัสดุในชีวิตประจำวัน
วัสดุในชีวิตประจำวัน

เปิดอ่าน 3,379 ครั้ง
ไฟฟ้ามาจากไหน ใช้อะไรในการผลิต
ไฟฟ้ามาจากไหน ใช้อะไรในการผลิต

เปิดอ่าน 12,356 ครั้ง
ลูกน้อยทานยาลดไข้หลายวัน เป็นอันตรายไหม
ลูกน้อยทานยาลดไข้หลายวัน เป็นอันตรายไหม
เปิดอ่าน 11,527 ครั้ง
บทร้อยกรองสำหรับการฝึกการออกเสียง สระเอือ
บทร้อยกรองสำหรับการฝึกการออกเสียง สระเอือ
เปิดอ่าน 2,754 ครั้ง
ประโยคเพื่อการสื่อสาร
ประโยคเพื่อการสื่อสาร
เปิดอ่าน 25,444 ครั้ง
คุณรู้ไหมว่า 25 มกราคม2556 ! เกิด "กรม"ใหม่เกิดขึ้นในระบบราชการไทย
คุณรู้ไหมว่า 25 มกราคม2556 ! เกิด "กรม"ใหม่เกิดขึ้นในระบบราชการไทย
เปิดอ่าน 3,030 ครั้ง
จัดอาหารกลางวันมีคุณภาพ กระตุ้นพัฒนาการเด็กวัยเรียน
จัดอาหารกลางวันมีคุณภาพ กระตุ้นพัฒนาการเด็กวัยเรียน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ