ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองจอก (จิตติ–บุญศรี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต ๑

ชื่อผลงาน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ–บุญศรี) สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ชื่อผู้ประเมิน นายจักรพงศ์ บางวัด

ปีที่ทำการประเมิน 2564

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจอก (จิตติ–บุญศรี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจอก (จิตติ–บุญศรี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจอก (จิตติ–บุญศรี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจอก (จิตติ–บุญศรี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และ4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน บ้านหนองจอก (จิตติ–บุญศรี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์ (CIPP Model) ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน ครั้งนี้ คณะครู 7 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 44 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 44 คน เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม ทำการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS for Window

ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจอก (จิตติ–บุญศรี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สรุปได้ดังนี้

1. ด้านบริบทของโครงการ

1.1 ความคิดเห็นของคณะครู ต่อผลการดำเนินการด้านบริบทของโครงการ อยู่ในระดับมาก ( =4.20) พบว่า โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน มีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ( =4.42) อยู่ในลำดับสูงสุด รองลงมา ได้แก่ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ของโรงเรียนบ้านหนองจอก (จิตติ–บุญศรี) มีวัตถุประสงค์ชัดเจน( =4.41) และโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการในปัจจุบัน ( =4.40) และโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน เกิดจากความต้องการของบุคลากร ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ( =4.40) เท่ากัน และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ 1) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน มีความสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนบ้านหนองจอก (จิตติ–บุญศรี) ( =3.85) และโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม ( =3.85) เท่ากัน

1.2 ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.47) พบว่า โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ตอบสนอง ต่อการส่งเสริมคุณภาพของนักเรียน ( =4.48) อยู่ในลำดับสูงสุด รองลงมา ได้แก่โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ของโรงเรียน บ้านหนองจอก (จิตติ–บุญศรี) มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( =4.47) และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจอก (จิตติ–บุญศรี) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ( =4.44) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน มีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ( =4.28) และโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน มีความสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนบ้านหนองจอก (จิตติ–บุญศรี) ( =4.28) เท่ากัน

2. ด้านปัจจัยนำเข้า จากความคิดเห็นของคณะครู มีความคิดเห็นต่อผลการดำเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มาก ( =3.92) ผู้บริหารกำหนดขอบข่ายหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบโครงการได้อย่างชัดเจน ( =4.42) อยู่ในลำดับสูงสุด รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนจัดสถานที่และแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการดำเนินโครงการ ( =4.14) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ 1) โรงเรียนจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ในแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างต่อเนื่องชัดเจน ( =3.71) และผู้บริหารจัดบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินงานของโครงงาน ( =3.71) เท่ากัน

3. ด้านกระบวนการดำเนินงาน จากความคิดเห็นของคณะครู เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.12) พบว่า ผู้บริหารมีการประเมินผลของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และมีการจัดเก็บของมูลอย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการนำไปใช้ปรับปรุงพัฒนา( =4.48) อยู่ในลำดับสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดำเนินการตามแผนและขั้นตอนการดำเนินงานที่ว่างไว้ในโครงการ( =4.47) และผู้บริหารจัดประชุมชี้แจงให้ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าใจในขั้นตอนการทำงาน และบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย( =4.42) ตามลำดับ สำหรับประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ผู้บริหารมีการประเมิน วิเคราะห์ และสรุปผลการประเมิน รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ( =3.57) 4. ด้านผลผลิต

4.1 ความคิดเห็นของคณะครู เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (µ=4.20) พบว่า นักเรียนมีนิสัยไม่เคยกล่าวให้ร้ายใคร เพื่อให้ตนพ้นผิด (µ=4.43) อยู่ในลำดับสูงสุด รองลงมา ได้แก่ นักเรียนมีค่านิยมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (µ=4.42) และนักเรียนปฏิบัติตนตามสิทธิหน้าที่ของพลเมืองที่ดีของชาติ (µ=4.42) เท่ากัน และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ นักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์สุจริต(µ=3.85) นักเรียนปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล (µ=3.85) และนักเรียนร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีพื้นบ้าน และวัฒนธรรมไทย (µ=3.85) เท่ากัน

4.2 ความคิดเห็นของนักเรียน เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.23) พบว่า นักเรียนพยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานให้แล้วเสร็จ( =4.43) อยู่ในลำดับสูงสุด รองลงมา ได้แก่ นักเรียนยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ ( =4.42) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม( =3.92) และนักเรียนเอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ ( =3.92) เท่ากัน 4.3 ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.20) พบว่า นักเรียนพยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานให้แล้วเสร็จ ( =4.60) อยู่ในลำดับสูงสุด รองลงมา ได้แก่ นักเรียนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน( =4.46) และนักเรียนมีค่านิยมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ( =4.40) สำหรับประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ นักเรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ เทคโนโลยีต่าง ๆ ( =3.68)

โพสต์โดย ผอ.เอ็ม : [25 ก.ค. 2565 เวลา 05:42 น.]
อ่าน [682] ไอพี : 159.192.107.110
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 26,611 ครั้ง
4 วิธีบังคับให้ตัวเองออมเงินได้จริง
4 วิธีบังคับให้ตัวเองออมเงินได้จริง

เปิดอ่าน 20,429 ครั้ง
เกมส์ลูกตุ้มแดนมังกร
เกมส์ลูกตุ้มแดนมังกร

เปิดอ่าน 10,731 ครั้ง
โรคไบโพลาร์
โรคไบโพลาร์

เปิดอ่าน 19,056 ครั้ง
(ก.ค.ศ.)การจ่ายค่าตอบแทนมีความสำคัญยิ่งในฐานะเป็นหน้าที่หลักประการหนึ่งของหน่วยงาน
(ก.ค.ศ.)การจ่ายค่าตอบแทนมีความสำคัญยิ่งในฐานะเป็นหน้าที่หลักประการหนึ่งของหน่วยงาน

เปิดอ่าน 13,323 ครั้ง
10 อันตรายทลายโลก จากเทคโนโลยี
10 อันตรายทลายโลก จากเทคโนโลยี

เปิดอ่าน 23,932 ครั้ง
ร้อยความเชื่อหลักการ
ร้อยความเชื่อหลักการ 'ตั้งชื่อ'

เปิดอ่าน 10,286 ครั้ง
5 ซุปเปอร์ฟู้ดส์...ที่สาวๆ ขาดไม่ได้
5 ซุปเปอร์ฟู้ดส์...ที่สาวๆ ขาดไม่ได้

เปิดอ่าน 48,264 ครั้ง
ฝึกลูกจำศัพท์อังกฤษ50คำได้ไม่ต้องท่อง หมวดสิ่งของทั่วไป
ฝึกลูกจำศัพท์อังกฤษ50คำได้ไม่ต้องท่อง หมวดสิ่งของทั่วไป

เปิดอ่าน 48,711 ครั้ง
ลูกประคบสมุนไพร
ลูกประคบสมุนไพร

เปิดอ่าน 16,429 ครั้ง
การศึกษาชำรุด-เด็กไม่รู้จักตัวเอง ปรับระบบสอบแค่แก้ปัญหาปลายเหตุ
การศึกษาชำรุด-เด็กไม่รู้จักตัวเอง ปรับระบบสอบแค่แก้ปัญหาปลายเหตุ

เปิดอ่าน 16,489 ครั้ง
วิธีการพับเสื้อยืดอย่างรวดเร็ว
วิธีการพับเสื้อยืดอย่างรวดเร็ว

เปิดอ่าน 7,325 ครั้ง
ยัน"เขื่อนศรีฯ"ยังรับน้ำได้อีก
ยัน"เขื่อนศรีฯ"ยังรับน้ำได้อีก

เปิดอ่าน 11,027 ครั้ง
เรื่องน่ารู้ สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทุกท่าน
เรื่องน่ารู้ สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทุกท่าน

เปิดอ่าน 23,243 ครั้ง
แพทย์ชี้เด็กยิ่งเล่นยิ่งฉลาด แนะพ่อแม่ส่งเสริมการเล่นอย่างอิสระ 7 ประการ
แพทย์ชี้เด็กยิ่งเล่นยิ่งฉลาด แนะพ่อแม่ส่งเสริมการเล่นอย่างอิสระ 7 ประการ

เปิดอ่าน 10,421 ครั้ง
ภูมิปัญญา "การแพทย์แผนไทย" สู้ภัยร้อนจัดของประเทศ
ภูมิปัญญา "การแพทย์แผนไทย" สู้ภัยร้อนจัดของประเทศ

เปิดอ่าน 15,367 ครั้ง
ยาคุมแบบฉีด ทำมวลกระดูกเสื่อมอย่างน้อย 5%
ยาคุมแบบฉีด ทำมวลกระดูกเสื่อมอย่างน้อย 5%
เปิดอ่าน 24,409 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาแล้ว ปฏิรูปการลูกเสือด้วยครับ โดย จารึก อะยะวงศ์
ปฏิรูปการศึกษาแล้ว ปฏิรูปการลูกเสือด้วยครับ โดย จารึก อะยะวงศ์
เปิดอ่าน 13,878 ครั้ง
"ทองหลาง" ไม้ตระกูลถั่วที่สำคัญกับดิน
"ทองหลาง" ไม้ตระกูลถั่วที่สำคัญกับดิน
เปิดอ่าน 11,230 ครั้ง
บั้งไฟพญานาค
บั้งไฟพญานาค
เปิดอ่าน 15,620 ครั้ง
ข่าวดีของคนอ้วน รูปร่างอวบตอนหลังกลับยืดอายุให้ยืน
ข่าวดีของคนอ้วน รูปร่างอวบตอนหลังกลับยืดอายุให้ยืน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ