ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

ผู้วิจัย นภัสวรรณ คูหาทอง

ปีการศึกษา 2565

บทคัดย่อ

การมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) การมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 2) แนวทางการพัฒนาในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นการประเมินโครงการแบบพรรณนา(Describe) โดยใช้แนวคิดของ โคเฮน (Cohen) และอัฟฮอฟ (Uphoff) และประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครู จำนวน 10 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ จำนวน 42 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน รวม 61 คน สำหรับเครื่องมือเป็นแบบสอบถามจำนวน 2 ฉบับ โดยแบบสอบถามแต่ละฉบับแบ่งออกเป็น 2 ตอน แบบสอบถามฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบถาม จำนวน 32 ข้อ แบบสอบถามฉบับที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( μ )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ ) โดยใช้ค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบ

ผลการวิจัย

1. การมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยรวมค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับปานกลาง ( μ = 3.40 , σ = 0.53 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านที่ 2 ด้านการดำเนินงาน( μ = 4.07 , σ = 0.60 ) รองลงมาด้านที่ 1 ด้านการตัดสินใจ (μ = 3.73 , σ = 0.64 ) และต่ำสุดด้านที่ 3 ด้านรับผลประโยชน์ ( μ = 2.40 , σ = 0.38 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้าน พบว่า

1.1) ด้านการตัดสินใจ (Decision-Making)โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก ( μ = 3.73 , σ = 0.64 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อที่ 3 การมีส่วนร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( μ = 4.90 , σ = 0.30 ) รองลงมาข้อที่ 7 การมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ( μ = 3.92 , σ = 0.82 ) และต่ำสุดข้อที่ 10 การมีการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ( μ = 3.34 , σ = 0.91 )

1.2) ด้านการดำเนินงาน (Implementation) โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก ( μ = 4.07 , σ = 0.60 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อที่ 1 การมีส่วนร่วมดำเนินงานด้านระดมทุนเพื่อการศึกษา ( μ = 4.23 , σ = 0.61) รองลงมาข้อที่ 6 การมีส่วนร่วมดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ( μ = 4.23 , σ = 0.71 ) และต่ำสุดข้อที่ 3 การมีส่วนร่วมให้คำแนะนำในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น ( μ = 3.77 , σ = 0.73 )

1.3) ด้านการรับผลประโยชน์ (Benefits) โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ น้อย ( μ = 2.40 , σ = 0.38 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อที่ 4 การเคยเข้าร่วมการประชุมกับโรงเรียน ( μ = 2.70 , σ = 0.55 ) รองลงมาข้อที่ 1 การเคยได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากโรงเรียน ( μ = 2.57 , σ = 0.76 ) และต่ำสุดข้อที่ 3 การเคยได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากโรงเรียน ( μ = 1.87 , σ = 0.38 )

1.4) ด้านการประเมินผล (Evaluation) โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ปานกลาง ( μ = 3.42 , σ = 0.68 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อที่ 4 การมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ สื่อ เทคโนโลยี รวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ( μ = 3.61 , σ = 0.86 ) รองลงมาข้อที่ 2 การมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบเงินรายได้ที่ได้รับจากการระดมทุนเพื่อการศึกษา ( μ = 3.44 , σ = 0.59 ) และต่ำสุดข้อที่ 3 การมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น ( μ =3.33 , σ = 0.74 )

จากการสัมภาษณ์ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ประเด็นในการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 สรุปได้ดังนี้คือ

1) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน โดยการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ผู้ปกครอง ผู้ที่เข้ามาติดต่อกับโรงเรียนได้เห็น ได้รับทราบ

2) นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น เสียงตามสาย รวมถึงสื่อ Social Media ที่นิยมมาใช้ในงานประชาสัมพันธ์

3) ประชาสัมพันธ์การยกย่องสรรเสริญในคุณความดีของครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มากขึ้น และทำบ่อยครั้ง

4) จัดกิจกรรมที่ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถมีส่วนร่วมรับรู้ให้บ่อยขึ้น

5) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ยกย่องชมเชยคุณความดี รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ประชาชนหรือผู้ปกครองได้รับรู้

6) เชิญชวนบุคลากรทั้งภายใน – ภายนอกโรงเรียนให้มีส่วนร่วม รวมถึงคัดเลือกครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติเพื่อยกย่องสรรเสริญในคุณงามความดี

7) เชิญชวนผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา รวมถึงร่วมเป็นคณะกรรมการในการนับจำนวนเงินและตรวจสอบเงินรายได้จากการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และร่วมเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกครูอัตราจ้างของโรงเรียน

8) จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียน

9) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ศิษย์เก่า คณะครูอย่างสม่ำเสมอ

โพสต์โดย นภัสวรรณ คูหาทอง : [25 ก.ค. 2565 เวลา 11:15 น.]
อ่าน [667] ไอพี : 125.27.209.133
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,021 ครั้ง
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.

เปิดอ่าน 29,067 ครั้ง
6 ประโยชน์ของการอาบน้ำที่คุณอาจยังไม่รู้
6 ประโยชน์ของการอาบน้ำที่คุณอาจยังไม่รู้

เปิดอ่าน 11,775 ครั้ง
การถ่ายภาพอาหารด้วยสมาร์ทโฟนช่วยลดน้ำหนักได้
การถ่ายภาพอาหารด้วยสมาร์ทโฟนช่วยลดน้ำหนักได้

เปิดอ่าน 9,003 ครั้ง
นี่ล่ะ..สังคมแรกของหนู
นี่ล่ะ..สังคมแรกของหนู

เปิดอ่าน 26,169 ครั้ง
Youtube เผย 10 อันดับคลิปที่มีผู้เข้าชมมากสุดปี 2011
Youtube เผย 10 อันดับคลิปที่มีผู้เข้าชมมากสุดปี 2011

เปิดอ่าน 7,547 ครั้ง
FOCUS ประเด็นจาก PISA : การกำกับดูแลที่มีประสิทธิผลส่งผลอย่างไรต่อการเรียนรู้
FOCUS ประเด็นจาก PISA : การกำกับดูแลที่มีประสิทธิผลส่งผลอย่างไรต่อการเรียนรู้

เปิดอ่าน 11,373 ครั้ง
เชื่อไหมว่าเรามียาดีประจำบ้าน ก็เกลือที่อยู่ในครัวนี่เอง
เชื่อไหมว่าเรามียาดีประจำบ้าน ก็เกลือที่อยู่ในครัวนี่เอง

เปิดอ่าน 13,646 ครั้ง
คนจีนแห่เที่ยวไทย ตามรอยหนังดัง Lost in Thailand ชมตัวอย่างหนังเรื่องนี้กันเลย
คนจีนแห่เที่ยวไทย ตามรอยหนังดัง Lost in Thailand ชมตัวอย่างหนังเรื่องนี้กันเลย

เปิดอ่าน 4,081 ครั้ง
ฝึกกล้ามเนื้อเข่าให้แข็งแรง ช่วยป้องกันและลดการบาดเจ็บข้อเข่าจากกีฬา
ฝึกกล้ามเนื้อเข่าให้แข็งแรง ช่วยป้องกันและลดการบาดเจ็บข้อเข่าจากกีฬา

เปิดอ่าน 107,816 ครั้ง
มารู้จักปุ่ม F บนคีย์บอร์ดกันดีกว่า
มารู้จักปุ่ม F บนคีย์บอร์ดกันดีกว่า

เปิดอ่าน 41,538 ครั้ง
เทคนิคการพับกล่องแบบมีฝา จากกระดาษไว้สอนนักเรียนครับ
เทคนิคการพับกล่องแบบมีฝา จากกระดาษไว้สอนนักเรียนครับ

เปิดอ่าน 16,716 ครั้ง
เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ
เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ

เปิดอ่าน 14,528 ครั้ง
10 เคล็ดลับคลายความเหนื่อยล้า ปลุกพลังกลับมาอีกครั้ง
10 เคล็ดลับคลายความเหนื่อยล้า ปลุกพลังกลับมาอีกครั้ง

เปิดอ่าน 28,209 ครั้ง
ใครที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์นานๆ ปวดเมื่อยแล้วนวดไม่หาย ต้องอ่านเรื่องนี้
ใครที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์นานๆ ปวดเมื่อยแล้วนวดไม่หาย ต้องอ่านเรื่องนี้

เปิดอ่าน 11,847 ครั้ง
"ครอบฟันสี" อย่าคิดเป็นอื่นไกล นี่คือพืชชนิดหนึ่ง
"ครอบฟันสี" อย่าคิดเป็นอื่นไกล นี่คือพืชชนิดหนึ่ง

เปิดอ่าน 18,633 ครั้ง
การมีจินตนาการโดยไม่มีความรู้และความเข้าใจนั้นเรียกว่า การฝันกลางวัน
การมีจินตนาการโดยไม่มีความรู้และความเข้าใจนั้นเรียกว่า การฝันกลางวัน
เปิดอ่าน 8,651 ครั้ง
Professor Switch ชั้นเรียนสุดอลังการ เวทีหมุนเปลี่ยนคลาสเรียน
Professor Switch ชั้นเรียนสุดอลังการ เวทีหมุนเปลี่ยนคลาสเรียน
เปิดอ่าน 14,800 ครั้ง
ตุ๊กตาดินเผา เสริมฮวงจุ้ยให้บ้านเรา
ตุ๊กตาดินเผา เสริมฮวงจุ้ยให้บ้านเรา
เปิดอ่าน 9,324 ครั้ง
ไอ้หยา!ด.ญ.ร้องพิธีเปิดโอลิมปิกก็ลวง
ไอ้หยา!ด.ญ.ร้องพิธีเปิดโอลิมปิกก็ลวง
เปิดอ่าน 10,613 ครั้ง
คลิปเรื่องเด่นเย็นนี้ กับความเป็นจริงเรื่อง การถอดวิชานาฏศิลป์ ?
คลิปเรื่องเด่นเย็นนี้ กับความเป็นจริงเรื่อง การถอดวิชานาฏศิลป์ ?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ