ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานประเมินโครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีสำนึกความเป็นไทยของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ชื่อเรื่อง รายงานประเมินโครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีสำนึกความเป็นไทยของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ผู้รายงาน ประภาส พริพล

ปีที่รายงาน 2565

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม

มีจิตสาธารณะและมีสำนึกความเป็นไทยของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยใช้รูปแบบซิปโมเดล (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ในการประเมินบริบท (Context) ประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) ประเมินกระบวนการ (Process) ประเมินผลผลิต (Product) 2) เพื่อประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและมีสำนึกความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าตามทัศนะของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง และ 3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีสำนึกความเป็นไทยของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จำนวน 825 คน โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามประเมินโครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีสำนึกความเป็นไทย จำนวน 4 ชุด มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 59 ข้อ โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.751 2) แบบประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและมีสำนึกความเป็นไทย มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 36 ข้อ โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.737 3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีสำนึกความเป็นไทย มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 26 ข้อ โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.729 ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean)

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและ

มีสำนึกความเป็นไทยของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยใช้รูปแบบซิปโมเดล (CIPP Model) จำแนกเป็นด้าน

1.1 ผลการประเมินบริบท (Context) โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

(Mean = 4.51 , SD =0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา มีความคิดเห็นว่า โครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม

มีจิตสาธารณะและมีความสำนึกความเป็นไทยเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ช่วยให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีสำนึกความเป็นไทย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (Mean = 4.69 ,

SD =0.46 ) รองลงมาคือ โครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีสำนึกความเป็นไทยเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความประพฤติและค่านิยมอันดีงามให้กับผู้เรียน (Mean = 4.63 , SD =0.48 ) และมีความชัดเจนและเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ โครงการกำหนดวัตถุประสงค์เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (Mean= 4.62 , SD =0.49 ) ตามลำดับ

1.2 ผลการประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.52 , SD =0.50 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา มีความคิดเห็นว่า บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความสามารถและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามโครงการ พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสริมคุณธรรม - จริยธรรม ส่งเสริมวินัยด้านความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การมีจิตสาธารณะและมีสำนึกความเป็นไทย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (Mean = 4.68 , SD =0.48 ) รองลงมาคือ ผู้บริหารโรงเรียนและผู้นำ มีความรู้และ

ให้การสนับสนุน ร่วมวางแผนการดำเนินงาน และมีการประชุมวางแผนและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบงานอย่างชัดเจน (Mean = 4.58 , SD =0.50 ) และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน ซึ่งเป็นตัวแทนของบ้าน วัด โรงเรียน (Mean = 4.56 ,

SD =0.51) ตามลำดับ

1.3 ผลการประเมินกระบวนการ (Process) โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.65 , SD =0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา มีความคิดเห็นว่า มีการวิเคราะห์และนำผลการประเมินมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (Mean = 4.75, SD =0.43 ) รองลงมาคือ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลายครบทุกกิจกรรม (Mean = 4.73,

SD =0.45) และมีการประชุมและวางแผนการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ (Mean = 4.72 , SD =0.45) ตามลำดับ

1.4 ผลการประเมินผลผลิต (Product) โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

(Mean = 4.53, SD =0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา มีความคิดเห็นว่า ผลการดำเนินโครงการทำให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและข้อปฏิบัติของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (Mean = 4.70 , SD =0.48 ) รองลงมาคือ

ผลการดำเนินโครงการทำให้นักเรียนมีความตั้งใจเพียรพยายามทำหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ (Mean = 4.59 ,SD =0.51 ) และผลการดำเนินโครงการทำให้นักเรียนดูแลรักษาสาธารณะสมบัติ และสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ (Mean = 4.57 , SD =0.50 ) ตามลำดับ

2. พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและสำนึกความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าตามทัศนะของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง โดยรวมค่าเฉลี่ยของระดับพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม

จิตสาธารณะและสำนึกความเป็นไทย อยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.60 , SD =0.50)

3. ความพึงพอใจของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่มีต่อผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีสำนึกความเป็นไทยของโรงเรียน

นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

(Mean = 4.52 , SD =0.50)

โพสต์โดย ครูน.ต.อ.น. : [26 ก.ค. 2565 เวลา 09:26 น.]
อ่าน [512] ไอพี : 125.25.9.247
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,297 ครั้ง
"ศุภโชค"
"ศุภโชค"

เปิดอ่าน 11,538 ครั้ง
กลิ่นหอมหวาน ช่วยให้ทนความเจ็บปวด
กลิ่นหอมหวาน ช่วยให้ทนความเจ็บปวด

เปิดอ่าน 51,126 ครั้ง
เเนะ 7 วิธีมี "เงินเก็บ" เพิ่มมากขึ้นภายใน 1 ปี
เเนะ 7 วิธีมี "เงินเก็บ" เพิ่มมากขึ้นภายใน 1 ปี

เปิดอ่าน 20,679 ครั้ง
10 เคล็ดลับการถ่ายภาพสวย สำหรับมือสมัครเล่น
10 เคล็ดลับการถ่ายภาพสวย สำหรับมือสมัครเล่น

เปิดอ่าน 9,920 ครั้ง
"เดอะ เกรท ไฟร์วอลล์" กรณีศึกษา "อินเทอร์เน็ต เกตเวย์" จากจีน
"เดอะ เกรท ไฟร์วอลล์" กรณีศึกษา "อินเทอร์เน็ต เกตเวย์" จากจีน

เปิดอ่าน 12,466 ครั้ง
3 เรื่องที่ต้องรู้ "ตั้งเป้ารวยก่อนแก่"
3 เรื่องที่ต้องรู้ "ตั้งเป้ารวยก่อนแก่"

เปิดอ่าน 79,645 ครั้ง
วิธีปฐมพยาบาลคนเป็นลม
วิธีปฐมพยาบาลคนเป็นลม

เปิดอ่าน 8,432 ครั้ง
เคล็ดลับลูกน้อย สมองดีมีคุณธรรม
เคล็ดลับลูกน้อย สมองดีมีคุณธรรม

เปิดอ่าน 9,118 ครั้ง
ถนนราดยาง หรือ ถนนลาดยาง
ถนนราดยาง หรือ ถนนลาดยาง

เปิดอ่าน 1,665 ครั้ง
ความหมายดีๆ ของการตกแต่งต้นคริสต์มาส?
ความหมายดีๆ ของการตกแต่งต้นคริสต์มาส?

เปิดอ่าน 18,327 ครั้ง
คลิปโฆษณาไทย ที่ซึ้งกินใจคนทั่วโลก
คลิปโฆษณาไทย ที่ซึ้งกินใจคนทั่วโลก

เปิดอ่าน 14,124 ครั้ง
ดื่ม"กาแฟ"มากเกินไป เสี่ยงตายเพิ่มขึ้น
ดื่ม"กาแฟ"มากเกินไป เสี่ยงตายเพิ่มขึ้น

เปิดอ่าน 8,347 ครั้ง
ชะตากรรมผู้ให้กำเนิด"บล็อก"
ชะตากรรมผู้ให้กำเนิด"บล็อก"

เปิดอ่าน 36,896 ครั้ง
ครม.ตั้ง "จ.บึงกาฬ" จังหวัดที่77 แยกจากหนองคาย
ครม.ตั้ง "จ.บึงกาฬ" จังหวัดที่77 แยกจากหนองคาย

เปิดอ่าน 141,307 ครั้ง
เผยแพร่หลักสูตรสถานศึกษา(ฉบับปรับปรุง2560) ในรูปแบบไฟล์เวิร์ด โดยโรงเรียนบ้านฝาผนัง สพป.นครราชสีมา เขต 7
เผยแพร่หลักสูตรสถานศึกษา(ฉบับปรับปรุง2560) ในรูปแบบไฟล์เวิร์ด โดยโรงเรียนบ้านฝาผนัง สพป.นครราชสีมา เขต 7

เปิดอ่าน 19,036 ครั้ง
คำขอมับัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ตาม พ.ร.บ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
คำขอมับัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ตาม พ.ร.บ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
เปิดอ่าน 14,955 ครั้ง
ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาลที่มีลักษณะเหมือนโลก
ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาลที่มีลักษณะเหมือนโลก
เปิดอ่าน 217 ครั้ง
จัดบ้านให้ปลอดภัยต่อวัยสูงอายุ
จัดบ้านให้ปลอดภัยต่อวัยสูงอายุ
เปิดอ่าน 2,824 ครั้ง
4 ประโยชน์ของอะโวคาโด กินอย่างไรให้ได้ประโยชน์มากที่สุด
4 ประโยชน์ของอะโวคาโด กินอย่างไรให้ได้ประโยชน์มากที่สุด
เปิดอ่าน 11,093 ครั้ง
เตือนกินเค็มจัดเป็นมะเร็งกระเพาะ ยังทำให้ความดันโลหิตถีบตัวขึ้นสูง
เตือนกินเค็มจัดเป็นมะเร็งกระเพาะ ยังทำให้ความดันโลหิตถีบตัวขึ้นสูง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ