ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปการณ์บริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการดําเนินการ สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม “POSE-PS”

การพัฒนารูปการณ์บริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการดําเนินการ สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม “POSE-PS”

ชื่อผู้วิจัย ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉรา รัตตะมาน

โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง นักเรียนในการดําเนินการสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม “POSE-PS” 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการดําเนินการสถานศึกษา ปลอดภัยดีเด่น โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม “POSE-PS” 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารแบบมี ส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการดําเนินการสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธา ราม “POSE-PS” 4) เพื่อประเมินผลและยืนยันรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง นักเรียนในการดําเนินการสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม “POSE-PS” กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ได้แก่ บุคลากรของโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม ได้แก่ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน จํานวน 258 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 5 คน เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่า IOC ระหว่าง 0.80 – 1.00 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.98 และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์สําเร็จรูป

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพปัจจุบันการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการดําเนินการสถานศึกษา ปลอดภัยดีเด่น โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม “POSE-PS” โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ย สูงสุด คือ นักเรียนมีความพร้อม มีความรู้ และทักษะพื้นฐานพอที่จะเรียนในแต่ละระดับ และมีวุฒิ ภาวะที่จะเรียนรู้เหมาะสมกับวัย รองลงมา คือ สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ สถานศึกษาใช้นวัตกรรมหลากหลายในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ร่างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง นักเรียนในการดําเนินการสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม “POSE-PS” ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การบริหารแบบมีส่วนร่วม มี 5 องค์ประกอบย่อย 1) ด้านการศึกษาปัญหา และกําหนดนโยบาย 2) ด้านการค้นหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหา 3) ด้านการส่งเสริมความร่วมมือ 4) ด้านการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย 5) ด้านการติดตาม ประเมินผล องค์ประกอบที่ 2 การจัดการความรู้การดําเนินการสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น มี 2 องค์ประกอบย่อย 1) ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุใน สถานศึกษา 2) ภัยที่เกิดผลกระทบกลุ่มเสี่ยงสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียน

2. การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการดําเนินการ สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม “POSE-PS” ผู้วิจัยสร้างรูปแบบการบริหาร แบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการดําเนินการสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น โรงเรียนชุมชนวัด ท่าสุธาราม “POSE-PS” โดยมีองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในรูปแบบตามโครงสร้างที่กําหนด ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 หลักการ (Principles =P ) ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ (Objective=O ) ส่วนที่ 3 สาระสําคัญ (Summary=S ) ส่วนที่ 4 องค์ประกอบ (Element= E ) มี 2 องค์ประกอบแยกออกเป็น 1) การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participatory Management) การมีส่วนร่วมด้านการส่งเสริมความ ร่วมมือ2)การจัดการความรู้ความปลอดภัยในสถานศึกษา (SafetySchool)ด้านมาตรการและ แก้ไขป้องกันอุบัติเหตุในสถานศึกษา และด้านมาตรการป้องกันสุขภาพอนามัยของนักเรียน

3. การทดลองใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการดําเนินการ สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม “POSE-PS” พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการค้นหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหา รองลงมา คือ ด้านการ ปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ ด้านการติดตาม ประเมินผล

4. การประเมินประสิทธิผลรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการ ดําเนินการสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม“POSE-PS” ตามความคิดเห็น ของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ทั้ง 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 หลักการ ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ ส่วนที่ 3 สาระสําคัญ ส่วนที่ 4 องค์ประกอบการพัฒนา มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก สามารถนําไปใช้ใน โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คําสําคัญ การพัฒนารูป, การบริหารแบบมีส่วนร่วม, การดําเนินการสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น, โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม “POSE-PS”

โพสต์โดย Atcha : [26 ก.ค. 2565 เวลา 17:05 น.]
อ่าน [670] ไอพี : 171.6.230.51
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 2,706 ครั้ง
ที่มาของทฤษฏีพีทาโกรัส
ที่มาของทฤษฏีพีทาโกรัส

เปิดอ่าน 8,011 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 45 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 45 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 11,637 ครั้ง
ถั่งเช่า ยาอายุวัฒนะ
ถั่งเช่า ยาอายุวัฒนะ

เปิดอ่าน 30,873 ครั้ง
ไข่ขาวสามารถใช้รักษาแผลน้ำร้อนลวกได้ จริงหรือ?
ไข่ขาวสามารถใช้รักษาแผลน้ำร้อนลวกได้ จริงหรือ?

เปิดอ่าน 25,357 ครั้ง
ระบบสี Subtractive
ระบบสี Subtractive

เปิดอ่าน 7,345 ครั้ง
"ครูพันธุ์วิจัย" สร้างเด็กไทยคิดได้ทำเป็น
"ครูพันธุ์วิจัย" สร้างเด็กไทยคิดได้ทำเป็น

เปิดอ่าน 22,870 ครั้ง
แพทย์ชี้เด็กยิ่งเล่นยิ่งฉลาด แนะพ่อแม่ส่งเสริมการเล่นอย่างอิสระ 7 ประการ
แพทย์ชี้เด็กยิ่งเล่นยิ่งฉลาด แนะพ่อแม่ส่งเสริมการเล่นอย่างอิสระ 7 ประการ

เปิดอ่าน 33,108 ครั้ง
หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

เปิดอ่าน 9,079 ครั้ง
คนนอนกรนไม่ต้องกลัวเป็นโรคหัวใจไม่เกี่ยวพันกับโรคหัวใจและหลอดเลือด
คนนอนกรนไม่ต้องกลัวเป็นโรคหัวใจไม่เกี่ยวพันกับโรคหัวใจและหลอดเลือด

เปิดอ่าน 14,575 ครั้ง
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (photosynthesis)
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (photosynthesis)

เปิดอ่าน 12,594 ครั้ง
บุคลิกภาพที่อาจนำไปสู่โรคร้าย
บุคลิกภาพที่อาจนำไปสู่โรคร้าย

เปิดอ่าน 51,251 ครั้ง
จรรยาบรรณครู
จรรยาบรรณครู

เปิดอ่าน 17,617 ครั้ง
เคล็ดลับ จำง่าย การอ่านหนังสือเตรียมสอบครูผู้ช่วย
เคล็ดลับ จำง่าย การอ่านหนังสือเตรียมสอบครูผู้ช่วย

เปิดอ่าน 12,206 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 9,091 ครั้ง
เคล็ดลับการดูแลเท้า
เคล็ดลับการดูแลเท้า

เปิดอ่าน 13,834 ครั้ง
เจ้านายจู้จี้ ขี้บ่น ทำยังไงดี
เจ้านายจู้จี้ ขี้บ่น ทำยังไงดี
เปิดอ่าน 12,812 ครั้ง
หยุดทำร้ายเด็กไทยโดยใช้ผลการสอบ O-NET ตัดสินเลื่อนชั้น(ได้-ตก)
หยุดทำร้ายเด็กไทยโดยใช้ผลการสอบ O-NET ตัดสินเลื่อนชั้น(ได้-ตก)
เปิดอ่าน 20,154 ครั้ง
คลิป "สมรักษ์" แพ้ "จอมโหด"
คลิป "สมรักษ์" แพ้ "จอมโหด"
เปิดอ่าน 14,061 ครั้ง
"ลูกชายคนกวาดขยะ" โฆษณาขยี้ใจ น้ำตาไหลอิ่มใจไม่รู้ตัว
"ลูกชายคนกวาดขยะ" โฆษณาขยี้ใจ น้ำตาไหลอิ่มใจไม่รู้ตัว
เปิดอ่าน 11,619 ครั้ง
ในอนาคตคาดว่าจะมีวิธีการประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผอ.-รองผอ.โรงเรียน มากกว่าการสอบข้อเขียนเพียงอย่างเดียว
ในอนาคตคาดว่าจะมีวิธีการประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผอ.-รองผอ.โรงเรียน มากกว่าการสอบข้อเขียนเพียงอย่างเดียว

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ