ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาโรงเรียนวัดนมโท (สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

ชื่อเรื่องการประเมิน : การประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กรณีศึกษาโรงเรียนวัดนมโท (สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

ชื่อผู้ประเมิน : นิติ นิยมศิลป์ชัย

ปีที่ประเมิน : พ.ศ. 2564

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาโรงเรียนวัดนมโท (สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท มีวัตถุประสงค์ของการประเมินดังนี้ เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation)ของโครงการเพื่อประเมินปัจจัยการดำเนินงาน (Input Evaluation) ของโครงการ เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation) ของโครงการ เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการ ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ จำนวน 340 คน ประกอบด้วยคณะครู จำนวน 13 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดนมโท (สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) จำนวน 7 คน นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 154 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 154 คน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จำนวน 12 คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ จำนวน 134 คน ประกอบด้วย 1) คณะครู จำนวน 13 คน 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดนมโฑ (สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) จำนวน 7 คน ได้มาโดยการเทียบตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 608) 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 51 คน 3) ผู้ปกครองนักเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 51 คน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จำนวน 12 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selecting) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการประกอบด้วย แบบสอบถามเพื่อประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation)ของโครงการ แบบสอบถามเพื่อประเมินปัจจัยการดำเนินงาน (Input Evaluation) ของโครงการแบบสอบถามเพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงาน ( Process Evaluation) ของโครงการแบบสอบถามเพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) และแบบสัมภาษณ์ กึ่งโครงสร้าง (Semi - Structure Inteview) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ผลการประเมินโดยสรุป ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาโรงเรียนวัดนมโฑ (สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เกี่ยวกับการประเมินความต้องการจำเป็นของโครงการ ความเป็นไป-ได้ของโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการพบว่า ในภาพรวม มีความต้องการจำเป็นของโครงการความเป็นไปได้ของโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ที่สรุปว่า สภาพสังคม ปัญหาและความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ในด้านครอบครัวที่ไม่มีเวลา ดูแลเอาใจใส่บุตรหลานมากนัก ทำให้บุตรหลานที่เป็นนักเรียนขาดความรู้ ความเข้าใจ ไม่มีจิตสาธารณะ มีค่านิยมแบบผิดๆ วัตถุนิยมสูงรับวัฒนธรรมต่างชาติมามาก โรงเรียนจึงควรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา ที่นำไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเองของนักเรียนในระดับต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอนและถ้าทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือกัน ชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายชุมชนที่แข็งแรง ให้ความรู้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินโครงการ เมื่อทุกภาคส่วนร่วมมือกันความเป็นไปได้ของโครงการที่จะทำให้การดำเนินงานสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ ส่วนวัตถุประสงค์ของโครงการ พบว่า โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาโรงเรียนวัดนมโท (สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) ได้มีความสอดคล้องกับกับความต้องการของโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยการดำเนินงาน (Input Evaluation) ของโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาโรงเรียนวัดนมโท (สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และ ความเพียงพอของปัจจัยการดำเนินงานของโครงการอยู่ในระดับมาก

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation) ของโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาโรงเยนวัดนมโท (สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พบว่า มีการปฏิบัติตามการดำเนินงานของโครงการอยู่ในระดับมาก

4. ผลการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการสรุปได้ ดังนี้

4.1 ผลการประเมินการดำเนินวิถีชีวิตที่มีคุณภาพของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านจิตใจ/วัฒนธรรม/ศาสนา 2) ด้านสังคม 3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4) ด้านเทคโนโลยี และ 5) ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ในภาพรวมอยู่การปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด

4.2 ผลการดำเนินการ การเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้หรือแนวทางการปฏิบัติของครูนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนของโรงเรียน ในการดำเนินการวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ในภาพรวมอยู่การปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด

4.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ปีการศึกษา 2564 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีคะแนนรวมเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เท่ากับร้อยละ 78.86 และเมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนรวมเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด

4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาโรงเรียนวัดนมโท (สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พบว่า ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

4.5 ผลที่แสดงถึงความสำเร็จของโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษาโรงเรียนวัดนมโท (สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท จากเอกสารหรือเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พบว่า จำนวนรางวัลที่นักเรียน ครูและโรงเรียนได้รับตั้งแต่ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขึ้นไป ในปีการศึกษา 2564 ได้รับรางวัล จำนวน 17 รายการ เป็นไปตามเกณฑ์ และผ่านเกณฑ์ตามกำหนดบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

โพสต์โดย niti_b : [3 ส.ค. 2565 เวลา 18:07 น.]
อ่าน [2061] ไอพี : 49.237.38.143
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,568 ครั้ง
รักต้องเปิด (แน่นอก ) เวอร์ชั่นนี้ ฮาระเบิดระเบ้อ!
รักต้องเปิด (แน่นอก ) เวอร์ชั่นนี้ ฮาระเบิดระเบ้อ!

เปิดอ่าน 50,529 ครั้ง
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 5 ด้าน 9 ข้อ ที่ครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องจำขึ้นใจ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 5 ด้าน 9 ข้อ ที่ครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องจำขึ้นใจ

เปิดอ่าน 18,859 ครั้ง
การมีจินตนาการโดยไม่มีความรู้และความเข้าใจนั้นเรียกว่า การฝันกลางวัน
การมีจินตนาการโดยไม่มีความรู้และความเข้าใจนั้นเรียกว่า การฝันกลางวัน

เปิดอ่าน 8,296 ครั้ง
How to งานถูกจิต เงินเดือน ถูกใจ
How to งานถูกจิต เงินเดือน ถูกใจ

เปิดอ่าน 9,976 ครั้ง
สร้างนวัตกรรมเพื่อคนไทย ใช้ "ปัญญา" แก้ "ปัญหา"
สร้างนวัตกรรมเพื่อคนไทย ใช้ "ปัญญา" แก้ "ปัญหา"

เปิดอ่าน 12,698 ครั้ง
12 เคล็ดลับที่ช่วยให้หนุ่ม ๆ ลดน้ำหนักได้เร็วขึ้น
12 เคล็ดลับที่ช่วยให้หนุ่ม ๆ ลดน้ำหนักได้เร็วขึ้น

เปิดอ่าน 47,662 ครั้ง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

เปิดอ่าน 9,830 ครั้ง
วิธีดูแลต้นไม้ในหน้าร้อน
วิธีดูแลต้นไม้ในหน้าร้อน

เปิดอ่าน 29,847 ครั้ง
ย้อนรอยสายราชสกุล…ในพระบรมราชจักรีวงศ์ (จบ)
ย้อนรอยสายราชสกุล…ในพระบรมราชจักรีวงศ์ (จบ)

เปิดอ่าน 10,776 ครั้ง
ดูกันหรือยัง "กังนัม สไตล์" Original
ดูกันหรือยัง "กังนัม สไตล์" Original

เปิดอ่าน 99,705 ครั้ง
ดาวน์โหลดโปรแกรม ปพ.1 ใหม่ 2556 (Excel)
ดาวน์โหลดโปรแกรม ปพ.1 ใหม่ 2556 (Excel)

เปิดอ่าน 12,334 ครั้ง
เก็บหนังสือเก่าไม่ให้ขึ้นรา
เก็บหนังสือเก่าไม่ให้ขึ้นรา

เปิดอ่าน 24,492 ครั้ง
เมฆสีรุ้ง
เมฆสีรุ้ง

เปิดอ่าน 22,895 ครั้ง
สรรพคุณทางยาของ "บวบหอม"
สรรพคุณทางยาของ "บวบหอม"

เปิดอ่าน 12,556 ครั้ง
เดินหน้าปฏิรูป โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 59 โดย เพชร เหมือนพันธุ์
เดินหน้าปฏิรูป โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 59 โดย เพชร เหมือนพันธุ์

เปิดอ่าน 33,233 ครั้ง
ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
เปิดอ่าน 29,094 ครั้ง
หลักสูตรการสอบภาค ข ครูผู้ช่วย สพฐ. ตามหนังสือ ว14/2558
หลักสูตรการสอบภาค ข ครูผู้ช่วย สพฐ. ตามหนังสือ ว14/2558
เปิดอ่าน 15,659 ครั้ง
11 กิจกรรมดี ๆ ช่วงปิดเทอม
11 กิจกรรมดี ๆ ช่วงปิดเทอม
เปิดอ่าน 52,213 ครั้ง
อนาคตของนักเรียน: ทักษะแรงงาน รายได้จากการทำงาน และโอกาสจากหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
อนาคตของนักเรียน: ทักษะแรงงาน รายได้จากการทำงาน และโอกาสจากหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
เปิดอ่าน 16,119 ครั้ง
ร.ร.ประชารัฐ-ร.ร.ไอซียู : สมหมาย ปาริจฉัตต์
ร.ร.ประชารัฐ-ร.ร.ไอซียู : สมหมาย ปาริจฉัตต์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ