ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสันติคีรี

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสันติคีรี สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

ผู้รายงาน : ธนันชัย พิพิธพงศ์สันต์

ปีการศึกษา : 2564

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสันติคีรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อประเมินบริบทของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสันติคีรี เกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 นโยบายโรงเรียนและความต้องการจำเป็นของโรงเรียน 2. เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสันติคีรี เกี่ยวกับความเหมาะสมเพียงพอของโครงการเกี่ยวกับ บุคลากร งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถของคณะทำงาน การสนับสนุนของฝ่ายบริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน 3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสันติคีรี เกี่ยวกับความร่วมมือของคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิทินการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ ขั้นตอน จุดเด่น จุดด้อย การนิเทศติดตามและสิ่งที่ต้องการแก้ไขในการดำเนินงาน 4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสันติคีรีเกี่ยวกับ 4.1 เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสันติคีรี 4.2 เพื่อประเมินประสิทธิผลของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสันติคีรี 4.3 เพื่อประเมินความยั่งยืนของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสันติคีรี 4.4 เพื่อประเมินการถ่ายทอดส่งต่อของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสันติคีรี 5. เพื่อประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสันติคีรี ระยะเวลาในประเมินโครงการ ปีการศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใช้ในประเมินคือแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ และ 5 ระดับ โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสันติคีรี ตามความคิดเห็นของ ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับความสอดคล้องมากที่สุด เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้ว พบว่า ความสอดคล้องของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของผู้เรียนกับหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดส่วนความสอดคล้องของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของผู้เรียนมีความเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสันติคีรี ตามความคิดเห็นของ ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับความเหมาะสมและเพียงพอมากที่สุด เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้ว พบว่า บุคลากรในโรงเรียนมีจำนวนเพียงพอสามารถปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบกิจกรรมตามโครงการ ฯ ได้ และ ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถสรรหาคณะกรรมการกิจกรรมตามโครงการ ฯ ได้ตามจำนวนที่ต้องการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนระยะเวลาทีใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสันติคีรี ตามความคิดเห็นของ ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับของการปฏิบัติมากที่สุด เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้ว พบว่า การประชุมวางแผนเขียนกิจกรรมตามโครงการ ฯ การดำเนินงาน มีระดับของการปฏิบัติมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนการนำผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสันติคีรี ตามความคิดเห็นของ ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับผลผลิตของโครงการที่เกี่ยวกับผลกระทบ ประสิทธิผล ความยั่งยืน การถ่ายทอดส่งต่อ ของกิจกรรมในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ (T=Transportability Evaluation) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามเกณฑ์ 3.51 พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน และเมื่อพิจารณาแต่ละด้านปรากฏผล ดังนี้

4.1 ด้านการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้ว พบว่า นักเรียนชอบเล่าเรื่องจากหนังสือที่อ่านให้สมาชิกในบ้านฟัง และ นักเรียนจะอ่านหนังสือโดยไม่ให้ผู้อื่นคอยเตือน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และ และนักเรียนมักจะยืมหนังสือจากห้องสมุดไปอ่านที่บ้าน มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

4.2 ด้านการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายกิจกรรม พบว่า กิจกรรมที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน กิจกรรมหนูน้อยยอดนักอ่าน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

4.3 ด้านความยั่งยืนโครงการ (S=Sustainability Evaluation) มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้ว พบว่า โครงการสามารถสนองตอบต่อความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนได้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนโครงการมีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

4.4 ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ (T=Transportability Evaluation) มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้ว พบว่า โรงเรียนสามารถเป็นต้นแบบการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หรือผู้สนใจได้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนนักเรียนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากการร่วมกิจกรรมในโครงการไปใช้ในโครงการหรือกิจกรรมอื่นได้ และ นักเรียนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เพื่อน ผู้ปกครอง ชุมชน หรือผู้ที่สนใจได้ มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

5. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสันติคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปรากฏผล ดังนี้

ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอน ที่มีต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสันติคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้ว พบว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมทำให้นักเรียนรักการอ่านยิ่งขึ้น มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ส่วนการประเมินผลการดำเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนบ้านสันติคีรี ที่มีต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสันติคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้ว พบว่า กิจกรรมต่าง ๆ ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ส่วนกิจกรรมมีความหลากหลายน่าสนใจ และครูผู้สอนเป็นผู้มีความรู้ด้านภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านสันติคีรี ที่มีต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสันติคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้ว พบว่า เด็กมีพัฒนาการด้านทักษะการอ่านที่ดีขึ้น และเด็กมีนิสัยรักการอ่าน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ส่วนผู้ปกครองมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

โพสต์โดย ชัย : [5 ส.ค. 2565 เวลา 06:27 น.]
อ่าน [392] ไอพี : 58.9.59.154
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 21,013 ครั้ง
"ย่านาง" ตำรับยาแก้ไข้ สมุนไพรอายุวัฒนะ
"ย่านาง" ตำรับยาแก้ไข้ สมุนไพรอายุวัฒนะ

เปิดอ่าน 23,812 ครั้ง
แมงมุม
แมงมุม

เปิดอ่าน 2,924 ครั้ง
ประวัติ ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ชนะการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ประวัติ ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ชนะการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เปิดอ่าน 14,781 ครั้ง
ยอดวิวเยอะมาก รายการ "ดูให้รู้ ตอน คุณครูฮาร์ดคอร์"
ยอดวิวเยอะมาก รายการ "ดูให้รู้ ตอน คุณครูฮาร์ดคอร์"

เปิดอ่าน 6,702 ครั้ง
กว่าจะมาเป็น "ไอโฟน" จุดกำเนิดและความบังเอิญ
กว่าจะมาเป็น "ไอโฟน" จุดกำเนิดและความบังเอิญ

เปิดอ่าน 16,556 ครั้ง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

เปิดอ่าน 72,891 ครั้ง
อนาคตที่เป็นไปได้ เริ่มต้นที่ความใส่ใจของคุณครูทุกคน
อนาคตที่เป็นไปได้ เริ่มต้นที่ความใส่ใจของคุณครูทุกคน

เปิดอ่าน 23,275 ครั้ง
ตำนานกระต่ายในดวงจันทร์
ตำนานกระต่ายในดวงจันทร์

เปิดอ่าน 63,080 ครั้ง
การวาดภาพนกเบื้องต้น
การวาดภาพนกเบื้องต้น

เปิดอ่าน 16,447 ครั้ง
Windows XP มีโปรแกรมซ่อนอยู่ตั้ง 23 โปรแกรม
Windows XP มีโปรแกรมซ่อนอยู่ตั้ง 23 โปรแกรม

เปิดอ่าน 22,771 ครั้ง
AutoPlay Media Studio
AutoPlay Media Studio

เปิดอ่าน 29,581 ครั้ง
หนึ่งศตวรรษผ่านไป "เวลา" ของ "ไอน์สไตน์" ยังถูกต้อง
หนึ่งศตวรรษผ่านไป "เวลา" ของ "ไอน์สไตน์" ยังถูกต้อง

เปิดอ่าน 15,590 ครั้ง
หมอชี้ "มะเร็งตับอ่อน" ไม่กินเหล้าสูบบุหรี่ก็เป็นได้ แนะ 5 ทำ 5 ไม่
หมอชี้ "มะเร็งตับอ่อน" ไม่กินเหล้าสูบบุหรี่ก็เป็นได้ แนะ 5 ทำ 5 ไม่

เปิดอ่าน 34,763 ครั้ง
Verb Tenses Continuous/Non-continuous Verbs
Verb Tenses Continuous/Non-continuous Verbs

เปิดอ่าน 50,986 ครั้ง
เเนะ 7 วิธีมี "เงินเก็บ" เพิ่มมากขึ้นภายใน 1 ปี
เเนะ 7 วิธีมี "เงินเก็บ" เพิ่มมากขึ้นภายใน 1 ปี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 14,183 ครั้ง
อินจัด แชร์กันว่อนไปทั่วโลก โฆษณาของไทย
อินจัด แชร์กันว่อนไปทั่วโลก โฆษณาของไทย

เปิดอ่าน 30,983 ครั้ง
สมุนไพรใกล้บ้าน มารู้จัก "เจตมูลเพลิง" กันดีกว่า
สมุนไพรใกล้บ้าน มารู้จัก "เจตมูลเพลิง" กันดีกว่า

เปิดอ่าน 18,022 ครั้ง
เคล็ดเด็กเก่งวิชา เรขาคณิต-พีชคณิต
เคล็ดเด็กเก่งวิชา เรขาคณิต-พีชคณิต

เปิดอ่าน 7,609 ครั้ง
เทคนิคนวดผมพาเพลิน
เทคนิคนวดผมพาเพลิน

เปิดอ่าน 17,218 ครั้ง
การบริหารกล้ามเนื้อตา
การบริหารกล้ามเนื้อตา เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ