ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการนิเทศที่ส่งเสริมการสอนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

การพัฒนารูปแบบการนิเทศที่ส่งเสริมการสอนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีความมุ่งหมายของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการการส่งเสริมการสอนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศที่ส่งเสริมการสอนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการนิเทศที่ส่งเสริมการสอนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และ 4) เพื่อขยายผลการใช้รูปแบบการนิเทศที่ส่งเสริมการสอนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยดำเนินการเป็น 4 ระยะ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการการส่งเสริมการสอนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 238 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการนิเทศที่ส่งเสริมการสอนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 238 คน กลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 7 คน กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการวิพากษ์และตรวจสอบร่างรูปแบบการนิเทศ จำนวน 21 คน และกุล่มผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบรูปแบบการนิเทศ จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบประเมิน ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการนิเทศที่ส่งเสริมการสอนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มเป้าหมายในการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศ ได้แก่ โรงเรียนกันทรวิชัย โรงเรียนผดุงนารี และโรงเรียนยางวิทยาคม ประกอบด้วย ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หรือที่ได้รับมอบหมาย และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 9 คน นักเรียนจำนวน 204 คน และกลุ่มเป้าหมายในการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการนิเทศ จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบทดสอบ แบบประเมินความสามารถในการนิเทศการสอนของครูผู้นิเทศ และครูผู้รับการนิเทศ แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้นิเทศและครูผู้รับการนิเทศ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครองและนักเรียนและแบบประเมินผลรูปแบบการนิเทศ และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระยะที่ 4 การขยายผลการใช้รูปแบบการนิเทศที่ส่งเสริมการสอนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หรือที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 52 คน และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ทำการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จำนวน 80 คน รวมทั้งหมดจำนวน 132 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 6 สหวิทยาเขต จำนวน 6 โรงเรียน รวมจำนวน 287 คน และผู้ปกครองและชุมชน จำนวน 160 คน

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการการส่งเสริมการสอนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พบว่า โดยรวม สภาพปัจจุบันมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง และมีปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความต้องการ ต้องการให้มีการส่งเสริมการสอนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

2. ผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศที่ส่งเสริมการสอนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พบว่า รูปแบบการนิเทศ มีองค์ประกอบหลัก 6 ประการ คือ องค์ประกอบที่ 1 หลักการของรูปแบบ องค์ประกอบที่ 2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ องค์ประกอบที่ 3 กลไกการดำเนินงาน องค์ประกอบที่ 4 กระบวนการนิเทศ PPDE มี 4 ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ขั้นที่ 2 การวางแผนการนิเทศ ขั้นที่ 3 การอบรมให้ความรู้ ขั้นที่ 4 การปฏิบัติการนิเทศ และขั้นที่ 5 การประเมินผลการนิเทศ องค์ประกอบที่ 5 การประเมินรูปแบบ และองค์ประกอบที่ 6 เงื่อนไขความสำเร็จของการนำรูปแบบไปใช้

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศที่ส่งเสริมการสอนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พบว่า 1) ครูผู้นิเทศ ครูผู้รับการนิเทศมีความรู้สูงกว่าก่อนได้รับการอบรมพัฒนา 2) ครูผู้นิเทศ ครูผู้รับการนิเทศมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลังได้รับการนิเทศสูงกว่าก่อนได้รับการนิเทศ และมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก 3) นักเรียนมีความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และนักเรียนมีความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับดีมาก 6) ความพึงพอใจของครูผู้นิเทศและครูผู้รับการนิเทศที่มีต่อรูปแบบการนิเทศที่ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 7) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 8) ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนที่มีต่อการนำผลการนิเทศตามกระบวนการนิเทศไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ 9) ผลการประเมินผลรูปแบบการนิเทศ โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด

4. ผลการขยายผลการใช้รูปแบบการนิเทศที่ส่งเสริมการสอนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พบว่า 1) ความรู้ความเข้าใจของครูผู้นิเทศ ครูผู้รับการนิเทศ กลุ่มขยายผล มีความรู้สูงกว่าก่อนได้รับการอบรมพัฒนา 2) ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้นิเทศ ครูผู้รับการนิเทศ กลุ่มขยายผล หลังได้รับการนิเทศสูงกว่าก่อนได้รับการนิเทศ อยู่ในระดับดีมากทุกด้าน 3) ความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน กลุ่มขยายผล หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีมากทุกด้าน 4) ความพึงพอใจของครูผู้นิเทศและครูผู้รับการนิเทศ ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน กลุ่มขยายผล โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 5) ความคิดเห็นของนักเรียน กลุ่มขยายผลที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 6) ผลการประเมินผลรูปแบบการนิเทศ โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด และ 10) ผลการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานตามรูปแบบการนิเทศ โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ซึ่งผลการวิจัยนี้ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะหรือความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

โพสต์โดย เอมอร : [5 ส.ค. 2565 เวลา 07:29 น.]
อ่าน [545] ไอพี : 61.19.109.141
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 110,911 ครั้ง
น้ำค้างเกิดขึ้นจากอะไร
น้ำค้างเกิดขึ้นจากอะไร

เปิดอ่าน 38,626 ครั้ง
มาดูซิว่า คนญี่ปุ่นฝึกเด็กให้เป็นคนมีคุณภาพ มีมารยาทและระเบียบวินัยได้อย่างไร?
มาดูซิว่า คนญี่ปุ่นฝึกเด็กให้เป็นคนมีคุณภาพ มีมารยาทและระเบียบวินัยได้อย่างไร?

เปิดอ่าน 12,752 ครั้ง
มัลติมีเดีย ที่มาของการขยายเทคโนโลยีเครือข่าย
มัลติมีเดีย ที่มาของการขยายเทคโนโลยีเครือข่าย

เปิดอ่าน 13,428 ครั้ง
ADSL ทำงานอย่างไร?
ADSL ทำงานอย่างไร?

เปิดอ่าน 16,063 ครั้ง
หัวเผือก-หัวมัน กินเล่น ๆ แต่ได้ประโยชน์จริง
หัวเผือก-หัวมัน กินเล่น ๆ แต่ได้ประโยชน์จริง

เปิดอ่าน 7,763 ครั้ง
ตำนานสงกรานต์
ตำนานสงกรานต์

เปิดอ่าน 14,744 ครั้ง
คอกาแฟมีหวังอายุยืนกว่าคนไม่ดื่ม ช่วยป้องกันภัยโรคหัวใจหลอดเลือด
คอกาแฟมีหวังอายุยืนกว่าคนไม่ดื่ม ช่วยป้องกันภัยโรคหัวใจหลอดเลือด

เปิดอ่าน 12,363 ครั้ง
qr code คืออะไร
qr code คืออะไร

เปิดอ่าน 9,473 ครั้ง
12 เรื่องน่ารู้ การถ่ายภาพ ด้วยกล้องดิจิตอล
12 เรื่องน่ารู้ การถ่ายภาพ ด้วยกล้องดิจิตอล

เปิดอ่าน 8,555 ครั้ง
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

เปิดอ่าน 12,558 ครั้ง
ฮือฮาอ้าง"กูเกิ้ลเอิร์ธ"จับภาพ "เนสซี่"ทะเลสาปล็อคเนสได้ ใช้โปรแกรมภาพถ่ายดาวเทียม 3มิติ
ฮือฮาอ้าง"กูเกิ้ลเอิร์ธ"จับภาพ "เนสซี่"ทะเลสาปล็อคเนสได้ ใช้โปรแกรมภาพถ่ายดาวเทียม 3มิติ

เปิดอ่าน 18,211 ครั้ง
ความลับของ "คนรวย"
ความลับของ "คนรวย"

เปิดอ่าน 15,963 ครั้ง
แบบคำร้องขอย้ายครู ตามหนังสือ ว 18/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
แบบคำร้องขอย้ายครู ตามหนังสือ ว 18/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 9,313 ครั้ง
เทคนิคการคูณเลขแบบญี่ปุ่นกรณีมีเลขศูนย์อยู่ด้วย
เทคนิคการคูณเลขแบบญี่ปุ่นกรณีมีเลขศูนย์อยู่ด้วย

เปิดอ่าน 34,345 ครั้ง
ราคากลางอาคารเรียน , อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
ราคากลางอาคารเรียน , อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 60,896 ครั้ง
ดินสอทำไมมีตัว H กับตัว B
ดินสอทำไมมีตัว H กับตัว B

เปิดอ่าน 9,577 ครั้ง
5 อภิมหาม้าเหล็ก ทุบสถิติ วิ่งเร็วที่สุดในโลก
5 อภิมหาม้าเหล็ก ทุบสถิติ วิ่งเร็วที่สุดในโลก

เปิดอ่าน 35,903 ครั้ง
Adjectives - Determiners
Adjectives - Determiners

เปิดอ่าน 20,513 ครั้ง
ออมเงิน..คนเงินเดือนน้อย
ออมเงิน..คนเงินเดือนน้อย

เปิดอ่าน 9,253 ครั้ง
ทำยาเม็ดกินก่อความรัก ไปสร้างปฏิกิริยาเคมีขึ้นภายในสมอง
ทำยาเม็ดกินก่อความรัก ไปสร้างปฏิกิริยาเคมีขึ้นภายในสมอง เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ