ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การใช้ตารางสูตรคูณ เพื่อแก้ปัญหาการท่องจำแม่สูตรคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย

ชื่อนวัตกรรม : การใช้ตารางสูตรคูณ เพื่อแก้ปัญหาการท่องจำแม่สูตรคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย

ผู้เสนอนวัตกรรม : นางสาววิไลพร นามสกุล สาธาอาจ

ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ความเป็นมา และความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรม

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล เป็นขั้นตอน เพื่อใช้แก้ปัญหาต่างๆที่ซับซ้อน คณิตศาสตร์เข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ตลอดเวลา คณิตศาสตร์จึงเป็นสิ่งที่มีค่าต่อการพัฒนาคุณภาพของประชาชนทุกชาติ การคูณเป็นทักษะที่สำคัญเพราะเป็นทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน และมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ชั้นสูง รวมทั้งเป็นทักษะที่สัมพันธ์กับการบวก การลบ และการหาร ทักษะการคูณต้องอาศัยทักษะการบวกเป็นพื้นฐาน ส่วนการลบและการหารต้องอาศัยการบวกและการคูณ ดังนั้นถ้านักเรียนมีทักษะการคูณที่ดีจะทำให้มีทักษะอื่น ๆ ตามไปด้วย เมื่อไปศึกษารายละเอียดของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วพบว่า นักเรียนมีปัญหาเรื่องการคูณมากที่สุด เพราะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นเป็นเรื่องยากทั้งครูผู้สอนและนักเรียน ครูผู้สอนต้องใช้สื่อรูปธรรมมาช่วยสอนให้มาก จึงช่วยให้ผู้เรียนเกิดมโนคติและทักษะการคูณ เป็นการสอนให้นักเรียนเกิดแนวคิดและสอนวิธีทำโดยการนำวิธีทำไปสัมพันธ์กับแนวคิดเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระทำยาก ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการคูณของนักเรียนอยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้สาเหตุที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร อาจเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ คือปัญหาจากตัวนักเรียน เช่น นักเรียนขาดความรู้พื้นฐานที่ดีจากการเรียนในระดับขั้นต้น นักเรียนขาดความรับผิดชอบ ขาดความสนใจ มีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

ในปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เนื่องจากมีความคิดในแง่ลบเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ เช่น ยาก น่าเบื่อ เรียนไม่เก่ง เด็กเก่งเท่านั้นที่จะเรียนคณิตศาสตร์รู้เรื่อง เรียนไปก็ไม่ได้ใช้ เพราะมีเครื่องคิดเลข เป็นต้น ซึ่งจากความคิดเหล่านี้จะนำพาไปสู่ความไม่ตั้งใจเรียน แต่ถ้ามองให้ลึกลงไปในปัญหาจริงๆแล้ว การที่นักเรียนไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์เป็นเพราะมีพื้นฐานในการคำนวณที่ไม่ดี เช่น การบวก การลบ การคูณ การหาร หรือแม้กระทั่งการท่องสูตรคูณที่ใครหลายคนมองข้าม ไม่สนใจในการท่อง การท่องสูตรคูณเป็นสิ่งที่สำคัญในการคิดคำนวณทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นักเรียนที่ท่องสูตรคูณ คูณไม่คล่อง จะคิดคำนวณได้ช้า ได้คำตอบที่ผิดและไม่สนุกกับการเรียน และมีพฤติกรรมการติดใช้เครื่องคิดเลขแทนการคำนวณด้วยตนเอง ซึ่งการแก้ปัญหามีด้วยกันหลายวิธี เช่น การให้นักเรียนท่องสูตรคูณพร้อมกัน ให้ท่องเป็นรายบุคคล

จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องการคูณ ในปีการศึกษา 2564 ผลการประเมินนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 บางคนยังท่องสูตรคูณไม่คล่อง ผู้รายงานในฐานะครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงหาแนวทางที่จะพัฒนาปรับปรุงแก้ไขด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ดังนั้น วิธีหนึ่งที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอน คือ การหาสื่อ หรือ กิจกรรมเสริมมาประกอบการจัดการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นความสนใจ และการเรียนรู้ของนักเรียน โดยจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย พบว่า นักเรียนจะชอบเล่มเกมหรือชอบกิจกรรมที่นักเรียนได้ลงมือทำด้วยตนเอง

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้รายงานจึงมีความสนใจที่จะพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ มีความคิดที่จะนำตารางสูตรคูณมาประยุกต์ใช้กับการเรียนคณิตศาสตร์ โดยได้ทำการสร้างนวัตกรรมสื่อการจัดการเรียนรู้ ที่เรียกว่า “ตารางสูตรคูณ แม่ 1 – 9” มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ แก้ปัญหาการท่องสูตรคูณไม่คล่อง และฝึกทักษะการคิดคำนวณ การคูณ และการหาร นอกจากนี้นักเรียนจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวตั้งคูณ ตัวคูณ ผลคูณ กฎการสลับที่การคูณ ประโยคสัญลักษณ์การคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนใช้ฝึกได้ทั้งในเวลาเรียน และนอกเวลาเรียน โดยมุ่งหวังว่าเมื่อนำตารางสูตรคูณมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วจะสามารถช่วยแก้ปัญหาการท่องสูตรคูณไม่คล่องของนักเรียน และพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการคูณ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานในการเรียนชั้นสูงต่อไป รวมทั้งเพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียน ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นการพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้นด้วย

วัตถุประสงค์ของการพัฒนานวัตกรรม

1. เพื่อนำนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้“ตารางสูตรคูณ” ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาในการท่องจำแม่สูตรคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2. เพื่อยกระดับผลสัมทธิ์ทางการเรียนเรื่องการคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้สูงขึ้น

ขอบเขตการศึกษา

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565 มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 57 คน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565 มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 40 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย

ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัย

- ตัวแปรอิสระ คือ การใช้ตารางสูตรคูณ เพื่อการแก้ปัญหาการท่องจำสูตรคูณ

- ตัวแปรตาม คือ นักเรียนสามารถท่องแม่สูตรคูณได้

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ใช้เวลา 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 คาบ คาบละ 60 นาที

เนื้อหาที่ใช้ในการพัฒนานวัตกรรม

เนื้อหาที่ใช้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การใช้ตารางสูตรคูณ เพื่อการแก้ปัญหาการท่องจำสูตรคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

อภิปรายผล

จากการใช้นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง การใช้ตารางสูตรคูณ เพื่อแก้ปัญหาการท่องจำ แม่สูตรคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวน 40 คน โดยใช้ระยะเวลาในการทำการศึกษา 2 สัปดาห์ โดยใช้เวลาสัปดาห์ 5 คาบ คาบละ 60 นาที เริ่มตั้งแต่ 13 มิถุนายน – 24 มิถุนายน 2565 พบว่า การนำนวัตกรรม “ตารางสูตรคูณ” มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน เพื่อการแก้ปัญหาการท่องจำแม่สูตรคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนสามารถท่องจำแม่สูตรคูณได้ดีขึ้น และมีประโยชน์ต่อการพัฒนาการคิดคำนวณ สื่อนวัตกรรมช่วยให้นักเรียนทุกคนมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมด้วยการใช้ตารางสูตรคูณ โดยนักเรียนจะต้องมีการคิดผลการคูณ การวางตัวเลขคำตอบของการคูณ นอกจากจะช่วยพัฒนาเรื่องการคิดคำนวณการคูณเลข และยังช่วยให้ผู้เรียนนั้นมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และเรียนคณิตศาสตร์ได้อย่างมีความสุข

ผลการนำนวัตกรรม “ตารางสูตรคูณ” มาใช้เพื่อแก้ปัญหาการท่องจำแม่สูตรคูณ นักเรียนมีการจดจำสูตรคูณมากขึ้น สามารถท่องสูตรคูณได้คล่องขึ้น ฝึกการคิดเลขในใจมากขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาการคิดคำนวณโดยไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลข จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ตารางสูตรคูณ เหมาะสมสำหรับการจัดกิจกรรมในรายวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นการสร้างให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดคำนวณ และสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนนทดสอบการท่องสูตรคูณก่อนและหลังการใช้ตารางสูตรคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีระดับคะแนนการท่องสูตรคูณก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 36.56 และระดับคะแนนการท่องสูตรคูณหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ78.44 ซึ่งจะเห็นได้ว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น และนักเรียนสามารถหาคำตอบของผลคูณได้ดีขึ้น จากการที่จะทำการใช้ตารางสูตรคูณ เพื่อแก้ปัญหาการท่องจำแม่สูตรคูณ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โพสต์โดย ครูพิม : [10 ส.ค. 2565 เวลา 06:39 น.]
อ่าน [2438] ไอพี : 159.192.202.224
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 7,738 ครั้ง
เอกสารหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.เขต
เอกสารหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.เขต

เปิดอ่าน 10,028 ครั้ง
การจัดการเรียนการสอนในยุคโลกดิจิตอล
การจัดการเรียนการสอนในยุคโลกดิจิตอล

เปิดอ่าน 17,118 ครั้ง
น้ำขิงมะนาว สูตรนี้ได้คุณค่าจากสมุนไพรคูณสอง !
น้ำขิงมะนาว สูตรนี้ได้คุณค่าจากสมุนไพรคูณสอง !

เปิดอ่าน 12,115 ครั้ง
สูตรการเรียนเก่ง จากท่าน ว.วชิรเมธี
สูตรการเรียนเก่ง จากท่าน ว.วชิรเมธี

เปิดอ่าน 15,871 ครั้ง
รวม 10 อันดับขับรถสุดเห่ย ขอให้มีสตินะครับ
รวม 10 อันดับขับรถสุดเห่ย ขอให้มีสตินะครับ

เปิดอ่าน 17,191 ครั้ง
แจกฟรี powerpoint ฟิสิกส์ ม.ปลาย (บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด)
แจกฟรี powerpoint ฟิสิกส์ ม.ปลาย (บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด)

เปิดอ่าน 10,638 ครั้ง
นอน ถูกท่า ถูกวิธี.. เพิ่มความงามแบบไม่รู้ตัว
นอน ถูกท่า ถูกวิธี.. เพิ่มความงามแบบไม่รู้ตัว

เปิดอ่าน 8,059 ครั้ง
โรงเรียนยุคมิลเลนเนียล
โรงเรียนยุคมิลเลนเนียล

เปิดอ่าน 95,911 ครั้ง
ความหมายของ e-Learning (โดย รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง)
ความหมายของ e-Learning (โดย รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง)

เปิดอ่าน 4,588 ครั้ง
คุณหมอญี่ปุ่นแนะนำ! วิธีสร้างนิสัยการนอนหลับที่ดีเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อม
คุณหมอญี่ปุ่นแนะนำ! วิธีสร้างนิสัยการนอนหลับที่ดีเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อม

เปิดอ่าน 10,992 ครั้ง
ข้อคิดจากเศรษฐีในประเทศไทย
ข้อคิดจากเศรษฐีในประเทศไทย

เปิดอ่าน 25,736 ครั้ง
นมวัว กับ นมถั่วเหลือง.. นมไหนดีกว่ากัน
นมวัว กับ นมถั่วเหลือง.. นมไหนดีกว่ากัน

เปิดอ่าน 30,082 ครั้ง
6 ประโยชน์ของการอาบน้ำที่คุณอาจยังไม่รู้
6 ประโยชน์ของการอาบน้ำที่คุณอาจยังไม่รู้

เปิดอ่าน 25,173 ครั้ง
วิจัยชี้ 22ตำหรับอาหารไทยต้านโรคมะเร็ง
วิจัยชี้ 22ตำหรับอาหารไทยต้านโรคมะเร็ง

เปิดอ่าน 12,661 ครั้ง
"เด็กรุ่นใหม่" ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด?
"เด็กรุ่นใหม่" ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด?

เปิดอ่าน 13,728 ครั้ง
ชีวิตหลังเกษียณ (1)
ชีวิตหลังเกษียณ (1)
เปิดอ่าน 11,894 ครั้ง
เป็นอันธพาลเป็นโรคจิต เหตุเพราะขาดฮอร์โมนคุมการประพฤติ
เป็นอันธพาลเป็นโรคจิต เหตุเพราะขาดฮอร์โมนคุมการประพฤติ
เปิดอ่าน 45,697 ครั้ง
การปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาล
เปิดอ่าน 184,536 ครั้ง
สัตว์ในป่าชายเลน
สัตว์ในป่าชายเลน
เปิดอ่าน 41,315 ครั้ง
เป้าหมายของเทคโนโลยีการศึกษา
เป้าหมายของเทคโนโลยีการศึกษา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
สมัครบัตรเครดิต
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ