ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
“การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษด้วยการสอนแบบ Active Learning ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สื่อมัลติมิเดีย เรื่อง fruits for fun”

3. ความสำคัญของสื่อ นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่นำเสนอ

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศอันเป็นภาษาสากลที่นิยมใช้สื่อสารแพร่หลายกันทั่วโลก ในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร โดยเฉพาะการสื่อสารระหว่างประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียนด้วยกันและกลุ่มประเทศอื่นๆ ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทในชีวิตประจาวันของคนไทยมากขึ้น สภาพปัจจุบันและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนปรากฏว่านักเรียนขาดทักษะในการเรียนรู้ภาษาทั้งด้านการฟัง และการพูดประโยคพื้นฐานง่ายๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จึงส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ จึงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยการเน้นการพูดสื่อสาร เพื่อให้นักเรียนสามารถสนทนาสื่อสารประโยคง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงผ่านกระบวนการเรียนการสอนแบบActive Learning ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมี ปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดม สมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และกรณีศึกษา เป็นต้น โดยกิจกรรมที่นามาใช้ควรช่วยพัฒนาทักษะการ คิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสื่อสารการนำเสนอ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ได้อย่างเหมาะสม บทบาทของผู้เรียนนอกจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน และผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันด้วย ผู้สอนควรลดบทบาทในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนในลักษณะการบรรยายลง และเพิ่มบทบาท ในการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้Active Learning ทำให้ผู้เรียนสามารถรักษาผลการเรียนรู้ให้อยู่คงทนได้มากและนานกว่ากระบวนการเรียนรู้ Passive Learning เพราะกระบวนการเรียนรู้ Active Learning สอดคล้องกับการทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องกับความจำโดยสามารถเก็บและจำสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนผู้สอน สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ได้ผ่านการปฏิบัติจริง

ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้นในช่วงที่สถานศึกษาปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากปกติเป็นการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ครูผู้สอนจึงใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อมัลติมิเดีย เนื่องจากปัจจุบันการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง อีกทั้งงานวิจัยหลายเรื่องสนับสนุนว่า การใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คอมพิวเตอร์กับการเรียนการสอนจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและส่งผลต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเกิดแนวคิดในการทำให้การเรียนการสอนมีความสนุกสนานและดึงดูดความ สนใจของผู้เรียนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยใช้การเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมิเดีย ที่ทำให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อมๆกัน ทำให้การเรียนรู้ไม่น่าเบื่อ และมีความท้าทาย

4. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน

1.เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อมัลติมิเดีย

2.เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในรายวิชาภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

3.เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น

5. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน

Plan : วิเคราะห์สภาพปัญหาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสอนภาษาอังกฤษแบบ Active Learning โดยเน้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Do : การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษด้วยการสอนแบบ Active Learningในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สื่อมัลติมิเดีย เรื่อง fruits for fun

ขั้นที่ 1 การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยดึงเทคนิคการสอนแบบ Active Learning

มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีขั้นตอนดังนี้

๑. ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

๒. ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑

๓. จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

๔. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษด้วยการสอนแบบ Active Learning ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สื่อมัลติมิเดีย เรื่อง fruits for fun

๕. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning นักเรียนลงมือปฏิบัติและ

นำเสนอผลงาน

๖. ครูประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมและสรุปผลการเรียนรู้จากการร่วมกิจกรรมของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ขั้นที่ 2 ค้นหาผู้เรียนที่มีความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษสู่ความเป็นเลิศ โดยนำนักเรียนที่มี

ความสามารถมาฝึกฝนและพัฒนานอกเหนือจากชั้นเรียนปกติ

ขั้นที่ 3 ให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีกิจกรรมที่จัดขึ้น ดังนี้

 กิจกรรมภาษาอังกฤษประจำสัปดาห์ (English every week) เป็นการนำเสนอคำศัพท์

และประโยคสนทนาตามสถานการณ์ต่างในชีวิตประจาวัน

กิจกรรมการแข่งขัน Impromptu speech เป็นเวทีให้ผู้เรียนแสดงความสามารถด้านการ

พูด เพื่อค้นหาตัวแทนโรงเรียนในการแข่งขันในระดับต่อไป

Check : ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. การสำรวจความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษด้วยการสอนแบบ

Active Learning โดยใช้สื่อมัลติมิเดีย ของผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้เรียน และผู้ปกครอง

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ อันเป็นผลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

Action : สรุปผลการดำเนินงาน ตามแบบสำรวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม รวมทั้งรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเสนอต่อผู้บริหารโรงเรียนทราบ เพื่อปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนแบบ Active Learning และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้ดีขึ้นไป

6. ผลการดำเนินการ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่ได้รับ

ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

- นักเรียนสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้

- นักเรียนมีความกล้าแสดงออก

- นักเรียนมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน

- นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ

ผลที่เกิดขึ้นกับครู

- ครูมีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

- ครูมีการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาเผยแพร่ ต่อยอด

ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน

- ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น

- ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

7. ปัจจัยความสำเร็จ

- ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนและให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรม ให้คำปรึกษา คำแนะนำต่างๆ

ตลอดจนส่งเสริมในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้มัลติมิเดีย

- ครูผู้สอนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะพัฒนากระบวนการเรียนรู้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์

8. บทเรียนที่ได้รับ

- การดำเนินการการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษด้วยการสอนแบบ Active Learning ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประสบความสำเร็จได้ เพราะทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ สนับสนุน ช่วยเหลือ และมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้สื่อมัลติมิเดีย

- แรงจูงใจและความน่าสนใจ ทันสมัย และความตื่นเต้นในเนื้อหาของบทเรียน เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของผู้เรียน ดังนั้นหากผู้เรียนมีเจตคติที่ดี อาจส่งผลให้มีความขยัน ตั้งใจอยากเรียนรู้ จนทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชานั้นๆ สูงขึ้นไปด้วยตามลำดับ

- การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษด้วยการสอนแบบ Active Learning เป็นวิธีการสอนที่เอื้อ และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยครูผู้สอนต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และได้ฝึกปฏิบัติจริง จึงจะทำให้การสอนภาษาประสบความสำเร็จ นั่นคือ ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ อันส่งผลให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการประยุกต์ใช้ภาษา

- การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ เป็นการสร้างขวัญ กาลังใจให้ผู้เรียนมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะฝึกฝน ตลอดจนสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น ทาให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์ผลงาน และมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง

9. การเผยแพร่ และการได้รับการยอมรับ (รางวัลที่ได้รับ)

- เผยแพร่คณะครู โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ)

- ได้นำไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนครูต่างโรงเรียนที่เป็นเครือข่าย

- ได้เผยแพร่ลงใน facebook : siri choosakul

- ได้เผยแพร่ลงใน youtube : siriphan choosakul

10. การขยายผลต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ผลงานหรือนวัตกรรม

- พัฒนาสื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

- นำสื่อที่ทันสมัย น่าสนใจ มาจัดการเรียนการสอน

โพสต์โดย ปู : [10 ส.ค. 2565 เวลา 11:04 น.]
อ่าน [6476] ไอพี : 171.4.239.56
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,484 ครั้ง
การปฏิรูปการศึกษาอย่าทำแบบปะผุ...ต้องปรับทั้งระบบ
การปฏิรูปการศึกษาอย่าทำแบบปะผุ...ต้องปรับทั้งระบบ

เปิดอ่าน 4,287 ครั้ง
กรมอนามัย เผย 6 วิธี ป้องกันโควิด-19 บนรถรับ-ส่งนักเรียน
กรมอนามัย เผย 6 วิธี ป้องกันโควิด-19 บนรถรับ-ส่งนักเรียน

เปิดอ่าน 12,353 ครั้ง
คิดเอาเองว่าเครียด ร้ายหนักกว่าเครียดจริง
คิดเอาเองว่าเครียด ร้ายหนักกว่าเครียดจริง

เปิดอ่าน 28,833 ครั้ง
การถ่ายภาพมาโคร MACRO PHOTOGRAPHY
การถ่ายภาพมาโคร MACRO PHOTOGRAPHY

เปิดอ่าน 56,910 ครั้ง
จรรยาบรรณครู
จรรยาบรรณครู

เปิดอ่าน 26,654 ครั้ง
หาที่ฝึกงานยังไงให้โดนและมีโอกาสได้ทำงานต่อ
หาที่ฝึกงานยังไงให้โดนและมีโอกาสได้ทำงานต่อ

เปิดอ่าน 124,802 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 1 สนามแข่งขัน (The Pitch)
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 1 สนามแข่งขัน (The Pitch)

เปิดอ่าน 36,659 ครั้ง
อบรมการสร้าง 7 อุปนิสัย ให้เด็กดีมีความสุข
อบรมการสร้าง 7 อุปนิสัย ให้เด็กดีมีความสุข

เปิดอ่าน 11,470 ครั้ง
คลิปเทคนิคการลดคาง 2 ชั้น ที่คุณสามารถทำได้ด้วยตนเอง
คลิปเทคนิคการลดคาง 2 ชั้น ที่คุณสามารถทำได้ด้วยตนเอง

เปิดอ่าน 177,532 ครั้ง
การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม
การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม

เปิดอ่าน 6,027 ครั้ง
คำถามยอดฮิต วิทยฐานะใหม่ (PA)
คำถามยอดฮิต วิทยฐานะใหม่ (PA)

เปิดอ่าน 16,266 ครั้ง
กระเทียม....เปี่ยมคุณค่า
กระเทียม....เปี่ยมคุณค่า

เปิดอ่าน 6,483 ครั้ง
แนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบภาวะถดถอยทางการเรียน ด้านการอ่านการเขียนภาษาไทย
แนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบภาวะถดถอยทางการเรียน ด้านการอ่านการเขียนภาษาไทย

เปิดอ่าน 19,509 ครั้ง
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือน (2)
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือน (2)

เปิดอ่าน 21,756 ครั้ง
คลิปรายการ "เปิดปม" กรณีทุจริตสอบครูผู้ช่วย รีบดูครับ
คลิปรายการ "เปิดปม" กรณีทุจริตสอบครูผู้ช่วย รีบดูครับ

เปิดอ่าน 14,894 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 47 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 47 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดอ่าน 23,288 ครั้ง
การเขียนกราฟ
การเขียนกราฟ
เปิดอ่าน 31,685 ครั้ง
คำศัพท์คุ้นหูที่แปลว่า “ครู” เหมือนกัน แต่ใช้ไม่เหมือนกัน มาดูกันว่า…มีอะไรบ้าง
คำศัพท์คุ้นหูที่แปลว่า “ครู” เหมือนกัน แต่ใช้ไม่เหมือนกัน มาดูกันว่า…มีอะไรบ้าง
เปิดอ่าน 62,299 ครั้ง
Verb Tenses (Present Tenses )
Verb Tenses (Present Tenses )
เปิดอ่าน 12,752 ครั้ง
วิธีใช้น้ำในห้องน้ำอย่างประหยัด
วิธีใช้น้ำในห้องน้ำอย่างประหยัด

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ