ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด

ชื่อผู้ประเมิน : นางกัลยา อินปาน

ปีการศึกษา : 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด มีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการเพื่อ 1) ประเมินบริบทของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 3) ประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด และ 4) ประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด โดยพิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้ 4.1) ผลการดำเนินงานโดยภาพรวมของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด ด้านคุณลักษณะของนักเรียน ประกอบด้วย ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สามารถเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม สามารถเรียนได้ตามศักยภาพ มีเจตคติต่อการเรียนรู้ และมีความเป็นอยู่ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับตนเอง 4.2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง รวมจำนวน 169 คน ประกอบด้วย 1) ครู จำนวน 12 คน ยกเว้นผู้บริหารสถานศึกษา 2) กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ยกเว้นผู้แทนครู และผู้บริหารสถานศึกษา 3) ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษา 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 75 คน 4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 75 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินได้แก่ แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ ฉบับที่ 1-3 สอบถามครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า และด้านกระบวนการของโครงการ ฉบับที่ 4 สอบถามครู ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับผลผลิตด้านคุณลักษณะของนักเรียนด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และฉบับที่ 5 สอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการประเมิน

1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด ตามความคิดเห็นของครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านบริบทการดำเนินโครงการ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ("x" ̅ = 4.38, S.D. = 0.213) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเป็นไปได้ของโครงการมีความคิดเห็นสูงที่สุดอยู่ในระดับมาก ("x" ̅ = 4.39, S.D. = 0.262) และด้านความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับนโยบายทางการศึกษาและความต้องการของสังคมมีความคิดเห็นต่ำที่สุด แต่ยังคงอยู่ในระดับมาก ("x" ̅ = 4.37, S.D. = 0.3)

2. ผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด ตามความคิดเห็นของครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านปัจจัยนำเข้าในการดำเนินโครงการ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ("x" ̅ = 4.35, S.D. = 0.225) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบุคลากรมีความคิดเห็นสูงที่สุดอยู่ในระดับมาก ("x" ̅ = 4.37, S.D. = 0.231) เท่ากับด้านสถานที่ ("x" ̅ = 4.37, S.D. = 0.337) และด้านงบประมาณมีความคิดเห็นต่ำที่สุด แต่ยังคงอยู่ในระดับมาก ("x" ̅ = 4.30, S.D. = 0.405)

3. ผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด ตามความคิดเห็นของครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านกระบวนการโครงการ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ("x" ̅ = 4.30, S.D. = 0.114) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามีความคิดเห็นสูงที่สุดอยู่ในระดับมาก ("x" ̅ = 4.36, S.D. = 0.231) และด้านการส่งต่อมีความคิดเห็นต่ำที่สุด แต่ยังคงอยู่ในระดับมาก ("x" ̅ = 4.27, S.D. = 0.128)

4. ผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านคุณลักษณะของนักเรียนโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ("x" ̅ = 4.27, S.D. = 0.151) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านนักเรียนมีความเป็นอยู่ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับตนเองมีความคิดเห็นสูงที่สุดอยู่ในระดับมาก ("x" ̅ = 4.34, S.D. = 0.309) และด้านนักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมมีความคิดเห็นต่ำที่สุด แต่ยังคงอยู่ในระดับมาก ("x" ̅ = 4.20, S.D. = 0.268)

5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ("x" ̅ = 4.48, S.D. = 0.192) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ข้อที่ 2 การออกเยี่ยมบ้านของครูประจำชั้น ("x" ̅ = 4.73, S.D. = 0.475) รองลงมา คือ ข้อที่ 25 การอบรมให้ความรู้ในเรื่องการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ("x" ̅ = 4.71, S.D. = 0.514) ขณะที่ข้อที่ 18 นักเรียนได้รับการอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด แต่ยังคงอยู่ในระดับมาก ("x" ̅ = 4.05, S.D. = 0.490)

ข้อเสนอแนะ

1. เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ควรจัดกิจกรรมแบบบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ลงไปในทุกทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และนำกิจกรรมย่อยของโครงการไปฝึกปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนได้ซึมซับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไปโดยไม่รู้ตัว

2. รูปแบบของการจัดกิจกรรม ควรให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบดำเนินงาน เพื่อให้เข้ากับสภาพชุมชน สังคม สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ควรระดมทรัพยากรจากทุกฝ่าย เพื่อนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการดำเนินงาน

3. การส่งเสริมนักเรียน ครูควรแนะนำนักเรียนได้ทุกเรื่องและหากนักเรียนมีปัญหาไปปรึกษาควรเก็บเป็นความลับ ไม่ซ้ำเติมนักเรียน

4. ควรมีมาตรการในการรักษามาตรฐาน การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและพัฒนาการดำเนินงานให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติต่อไป

5. ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ควรสนับสนุนให้ครู ผู้ปกครองและชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในการวิจัยหรือประเมิน เพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วม และมีกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต่อเนื่องและอยู่ในวิถีชีวิตของเด็กและเยาวชน อย่างยั่งยืน

6. ผู้บริหารควรให้ความสำคัญและเป็นผู้นำในการดำเนินโครงการระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งจัดให้มีการอบรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ความรู้และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

7. การดำเนินโครงการควรมีการประเมินพฤติกรรมนักเรียน โดยใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐานเพื่อตรวจสอบผลผลิตในการดำเนินการประเมินโครงการทุกปีการศึกษา และนำผลการประเมินมาเปรียบเทียบพัฒนาการในการดำเนินการโครงการต่อไป

8. ควรประเมินผลจากการจัดกิจกรรมย่อยของทุกกิจกรรม ของโครงการ เพื่อหาคุณภาพความสำเร็จของกิจกรรมให้ตรงประเด็นที่ต้องการ

9. ควรมีการศึกษา เรื่อง พฤติกรรมนักเรียนจากการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน

โพสต์โดย กัลยา : [13 ส.ค. 2565 เวลา 08:34 น.]
อ่าน [285] ไอพี : 101.109.69.199
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 56,941 ครั้ง
ผลสัมฤทธิ์การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (The Achievement of Education Reform)
ผลสัมฤทธิ์การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (The Achievement of Education Reform)

เปิดอ่าน 18,461 ครั้ง
เพราะมาก "ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน" เวอร์ชั่นนักเรียนร้องประสานเสียง
เพราะมาก "ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน" เวอร์ชั่นนักเรียนร้องประสานเสียง

เปิดอ่าน 11,141 ครั้ง
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษครูอาชีวะทั่วประเทศ
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษครูอาชีวะทั่วประเทศ

เปิดอ่าน 69,066 ครั้ง
"สมุยหอม หรือ หมุย" พืชสารพัดประโยชน์
"สมุยหอม หรือ หมุย" พืชสารพัดประโยชน์

เปิดอ่าน 24,058 ครั้ง
"คาวตอง"สมุนไพรไทยยาปราบไข้หวัด 2009
"คาวตอง"สมุนไพรไทยยาปราบไข้หวัด 2009

เปิดอ่าน 974 ครั้ง
กรมอนามัย เตือน นมข้นหวานห้ามใช้เลี้ยงทารก ให้กินนมแม่อย่างเดียวต่อเนื่อง 6 เดือน ดีที่สุด
กรมอนามัย เตือน นมข้นหวานห้ามใช้เลี้ยงทารก ให้กินนมแม่อย่างเดียวต่อเนื่อง 6 เดือน ดีที่สุด

เปิดอ่าน 9,000 ครั้ง
"โตเกียว" ค่าครองชีพแพงสุดในเอเชีย
"โตเกียว" ค่าครองชีพแพงสุดในเอเชีย

เปิดอ่าน 10,124 ครั้ง
คู่มือสำหรับประชาชน [ทุกกระทรวง]
คู่มือสำหรับประชาชน [ทุกกระทรวง]

เปิดอ่าน 11,402 ครั้ง
ฮอตมาก อาจารย์สถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย ดัดแปลงเพลงฮิต "ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน" ทวงการบ้านนักศึกษา
ฮอตมาก อาจารย์สถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย ดัดแปลงเพลงฮิต "ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน" ทวงการบ้านนักศึกษา

เปิดอ่าน 7,981 ครั้ง
H1N1...ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
H1N1...ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

เปิดอ่าน 8,979 ครั้ง
ตรวจสอบคุณภาพยางรถ
ตรวจสอบคุณภาพยางรถ

เปิดอ่าน 29,118 ครั้ง
งานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา
งานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา

เปิดอ่าน 11,553 ครั้ง
ไปรษณีย์ไทย เเจ้ง ส่งไปรษณีย์ต้องแสดงบัตรประชาชน เริ่ม 8เม.ย.นี้
ไปรษณีย์ไทย เเจ้ง ส่งไปรษณีย์ต้องแสดงบัตรประชาชน เริ่ม 8เม.ย.นี้

เปิดอ่าน 13,443 ครั้ง
10 เคล็ดลับ แค่นั่งก็ลดน้ำหนักได้
10 เคล็ดลับ แค่นั่งก็ลดน้ำหนักได้

เปิดอ่าน 6,187 ครั้ง
ซูปเปอร์ไฮเวย์การศึกษา
ซูปเปอร์ไฮเวย์การศึกษา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 172,133 ครั้ง
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของอาเซียน
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของอาเซียน

เปิดอ่าน 17,092 ครั้ง
สูตรการจัดทำเกณฑ์ความสำเร็จ
สูตรการจัดทำเกณฑ์ความสำเร็จ

เปิดอ่าน 25,468 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 15 การเตะโทษ ณ จุดโทษ
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 15 การเตะโทษ ณ จุดโทษ

เปิดอ่าน 9,873 ครั้ง
คอมพิวเตอร์ วิชั่น-ออฟฟิศ ซินโดรม โรคฮิตของคนเมืองทางแก้เริ่มที่ตัวเอง
คอมพิวเตอร์ วิชั่น-ออฟฟิศ ซินโดรม โรคฮิตของคนเมืองทางแก้เริ่มที่ตัวเอง

เปิดอ่าน 15,166 ครั้ง
หมอชี้ "มะเร็งตับอ่อน" ไม่กินเหล้าสูบบุหรี่ก็เป็นได้ แนะ 5 ทำ 5 ไม่
หมอชี้ "มะเร็งตับอ่อน" ไม่กินเหล้าสูบบุหรี่ก็เป็นได้ แนะ 5 ทำ 5 ไม่ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ