ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) สังกัด

บทสรุปสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินด้านบริบท 2) ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า 3)ประเมินด้านกระบวนการ และ 4) ประเมิน ด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ การประเมินซิปป์ (CIPP Model) ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 9 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน นักเรียน จำนวน 43 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 43 คน รวมทั้งหมด จำนวน 102 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ แบบสอบถามที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติการคำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน

ผลการประเมินโครงการ พบว่า

1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 4.13,  = 0.88) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบาย ของหน่วยงานต้นสังกัด ( = 4.44,  = 0.73) รองลงมา คือ โครงการสอดคล้องกับสภาพปัญหา ของโรงเรียนและชุมชน ( = 4.38,  = 0.80) และวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน และการประสานงานสามารถทำให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินโครงการ ( = 4.19,  = 0.83) ส่วนรายการที่มีระดับความคิดเห็นต่ำสุด คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีส่วนร่วม ในการกำหนดเป้าหมายและแผนงานของโครงการและได้มีส่วนร่วมในการกำหนด เป้าหมาย และแผนงานของโครงการและผู้บริหารมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบสังคมรอบๆโรงเรียนและชุมชน เพื่อให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ( = 3.88 ,  = 0.96)

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.78,  = 0.47) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ การสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด ( = 5.00,  = 0.00) รองลงมา มีคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( = 4.94,  = 0.25) และการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่น ( = 4.88,  = 0.34) ส่วนรายการที่มีระดับความคิดเห็นต่ำสุด คือ โรงเรียนมีแนวทางปฏิบัติ และเกณฑ์ในการจำแนกคัดกรองที่อาศัยหลักวิชาเป็นข้อตกลงร่วมกันของผู้เกี่ยวข้อง ( = 4.63,  = 0.72)

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.77,  = 0.42) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ระดับการปฏิบัติในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ ครูประจำชั้นเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน เพื่อรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างรอบด้าน ทั้งด้านสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ พฤติกรรม ด้านครอบครัว เศรษฐกิจ และการคุ้มครองความปลอดภัยนักเรียนด้านอื่นๆ และเก็บข้อมูลนักเรียน ( = 4.96,  = 0.19) รองลงมา คือ ครูประจำชั้นมีการบันทึกพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลบันทึกการตรวจสุขภาพ ด้วยตนเอง ประเมินจุดอ่อน จุดแข็งนักเรียน (SDQ) ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และคัดกรองนักเรียนรายบุคคล ( = 4.92,  = 0.27) และครูประจำชั้นมีการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลนักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ทั้งระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน ( = 4.89,  = 0.31) ส่วนรายการที่มีระดับการปฏิบัติต่ำสุด คือ โรงเรียนมีเครือข่ายสหวิชาชีพที่มีการจัดตั้งมีแผนดำเนินงานและมีกิจกรรมประสานงานการให้ความร่วมมือกันดำเนินงานป้องกันแก้ไข ส่งเสริมและดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ( = 4.53,  = 0.72) มีระดับการปฏิบัติในระดับมาก

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID - 19) โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.83,  = 0.36) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากมาก ไปหาน้อย ได้แก่ ระดับความคิดเห็นของนักเรียน ( = 4.85,  = 0.33) รองลงมา คือ ระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน ( = 4.84,  = 0.35) และความพึงพอใจ ( = 4.80,  = 0.40) ตามลำดับ มีรายละเอียด ดังนี้

4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.85,  = 0.33) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ( = 5.00,  = 0.00) รองลงมา คือ นักเรียนได้นำกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ ( = 4.98,  = 0.15) และนักเรียนแจ้งเหตุข้อร้องเรียนหรือประสบเหตุที่เกิดความไม่ปลอดภัยกับนักเรียนผ่านทางกลุ่มไลน์ของครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน และกลุ่มไลน์เครือข่ายผู้ปกครองเป็นต้น นักเรียนมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนและนักเรียนมีทักษะชีวิตรู้ เท่าทันภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม และสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได้เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 ( = 4.91,  = 0.29) ส่วนรายการที่มีระดับความคิดเห็นในระดับต่ำสุด คือ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจของแต่ละคน ตามหลักสูตรที่กําหนดไว้ ( = 4.64,  = 0.49)

4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนโดยภาพรวมระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.84, = 0.35) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ระดับ ความคิดเห็นในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ มีการบูรณาการทักษะชีวิตการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้และการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ( = 4.98, = 0.12) รองลงมา คือ มีการบูรณาการทักษะชีวิตการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) ( = 4.97, = 0.18) และโรงเรียนให้การช่วยเหลือนักเรียนด้านเงินทุน ด้านการเรียน ด้านสุขภาพและอื่นๆ( = 4.90 , = 0.30) ส่วนรายการที่มีระดับความคิดเห็นในระดับต่ำสุด คือ โรงเรียนจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนทั้งกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา ( = 4.67,  = 0.48)

4.3 ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.80,  = 0.40) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ ครูประจำชั้นได้จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน (Buddy) และผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมประชุมชั้นเรียน (Classroom meeting) กับครูประจำชั้น ( = 4.97,  = 0.18) รองลงมา คือ ครูประจำชั้นให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และให้การช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ ( = 4.90,  = 0.30) และครูประจำชั้นและโรงเรียน จัดกิจกรรมซ่อมเสริมให้นักเรียน

( = 4.89,  = 0.32) ส่วนรายการที่มีระดับความพึงพอใจต่ำสุด คือ โรงเรียนให้กรรมการนักเรียนมีส่วนร่วม ในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ( = 4.63,  = 0.54)

โพสต์โดย ART : [13 ส.ค. 2565 เวลา 18:00 น.]
อ่าน [410] ไอพี : 49.48.240.188
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 20,253 ครั้ง
สรรพคุณทางยาของ "บวบหอม"
สรรพคุณทางยาของ "บวบหอม"

เปิดอ่าน 13,594 ครั้ง
เจ้านายจู้จี้ ขี้บ่น ทำยังไงดี
เจ้านายจู้จี้ ขี้บ่น ทำยังไงดี

เปิดอ่าน 25,292 ครั้ง
สรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560
สรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560

เปิดอ่าน 28,461 ครั้ง
การดองผลไม้
การดองผลไม้

เปิดอ่าน 22,963 ครั้ง
"สธ."เตือนอย่าให้เด็กกิน "คลอโรฟิลล์"
"สธ."เตือนอย่าให้เด็กกิน "คลอโรฟิลล์"

เปิดอ่าน 91,227 ครั้ง
รายชื่อโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 4,000 คนขึ้นไป ปีการศึกษา 2559 (เรียงลำดับตามจำนวนนักเรียนจากมากไปน้อย)
รายชื่อโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 4,000 คนขึ้นไป ปีการศึกษา 2559 (เรียงลำดับตามจำนวนนักเรียนจากมากไปน้อย)

เปิดอ่าน 45,468 ครั้ง
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือน

เปิดอ่าน 29,015 ครั้ง
ลายมือของคนจะสบายตอนบั้นปลาย
ลายมือของคนจะสบายตอนบั้นปลาย

เปิดอ่าน 141,809 ครั้ง
ความหมายของครู
ความหมายของครู

เปิดอ่าน 6,190 ครั้ง
Facebook แง้มกำลังเพิ่มปุ่มแสดงความเสียใจ บนเฟซบุ๊ก
Facebook แง้มกำลังเพิ่มปุ่มแสดงความเสียใจ บนเฟซบุ๊ก

เปิดอ่าน 58,696 ครั้ง
วิธีการทดสอบน้ำผึ้งแท้หรือปลอม
วิธีการทดสอบน้ำผึ้งแท้หรือปลอม

เปิดอ่าน 8,348 ครั้ง
ปัดฝุ่น "สถาบันฝึกหัดครู" พัฒนาพลเมืองการศึกษาศตวรรษ 21
ปัดฝุ่น "สถาบันฝึกหัดครู" พัฒนาพลเมืองการศึกษาศตวรรษ 21

เปิดอ่าน 50,731 ครั้ง
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ"คำนำหน้านาม"
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ"คำนำหน้านาม"

เปิดอ่าน 15,446 ครั้ง
คนทึ่ง ชมคลิปวาดภาพเหมือน "มอร์แกน ฟรีแมน" บนไอแพด 9 ล้านวิว
คนทึ่ง ชมคลิปวาดภาพเหมือน "มอร์แกน ฟรีแมน" บนไอแพด 9 ล้านวิว

เปิดอ่าน 17,610 ครั้ง
กาแล็กซี่ เกลียวทับทิม
กาแล็กซี่ เกลียวทับทิม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 8,238 ครั้ง
เตือนสถานที่วัยรุ่นเสี่ยงติดหวัด 2009 จะมีที่ไหนบ้าง เตรียมระวัง!
เตือนสถานที่วัยรุ่นเสี่ยงติดหวัด 2009 จะมีที่ไหนบ้าง เตรียมระวัง!

เปิดอ่าน 12,907 ครั้ง
เซอร์บาเดน เพาเวล
เซอร์บาเดน เพาเวล

เปิดอ่าน 12,803 ครั้ง
วิธีล้างคราบน้ำชาที่ติดแก้ว
วิธีล้างคราบน้ำชาที่ติดแก้ว

เปิดอ่าน 13,498 ครั้ง
เตือนภัยยาเสียสาวแพร่ระบาด
เตือนภัยยาเสียสาวแพร่ระบาด

เปิดอ่าน 11,697 ครั้ง
สังเคราะห์ยาเสพติดรูปแบบใหม่ขึ้นอีก แรงกว่ากัญชา 5 เท่า
สังเคราะห์ยาเสพติดรูปแบบใหม่ขึ้นอีก แรงกว่ากัญชา 5 เท่า เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ