ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) สังกัด

บทสรุปสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินด้านบริบท 2) ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า 3)ประเมินด้านกระบวนการ และ 4) ประเมิน ด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ การประเมินซิปป์ (CIPP Model) ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 9 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน นักเรียน จำนวน 43 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 43 คน รวมทั้งหมด จำนวน 102 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ แบบสอบถามที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติการคำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน

ผลการประเมินโครงการ พบว่า

1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 4.13,  = 0.88) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบาย ของหน่วยงานต้นสังกัด ( = 4.44,  = 0.73) รองลงมา คือ โครงการสอดคล้องกับสภาพปัญหา ของโรงเรียนและชุมชน ( = 4.38,  = 0.80) และวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน และการประสานงานสามารถทำให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินโครงการ ( = 4.19,  = 0.83) ส่วนรายการที่มีระดับความคิดเห็นต่ำสุด คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีส่วนร่วม ในการกำหนดเป้าหมายและแผนงานของโครงการและได้มีส่วนร่วมในการกำหนด เป้าหมาย และแผนงานของโครงการและผู้บริหารมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบสังคมรอบๆโรงเรียนและชุมชน เพื่อให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ( = 3.88 ,  = 0.96)

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.78,  = 0.47) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ การสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด ( = 5.00,  = 0.00) รองลงมา มีคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( = 4.94,  = 0.25) และการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่น ( = 4.88,  = 0.34) ส่วนรายการที่มีระดับความคิดเห็นต่ำสุด คือ โรงเรียนมีแนวทางปฏิบัติ และเกณฑ์ในการจำแนกคัดกรองที่อาศัยหลักวิชาเป็นข้อตกลงร่วมกันของผู้เกี่ยวข้อง ( = 4.63,  = 0.72)

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.77,  = 0.42) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ระดับการปฏิบัติในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ ครูประจำชั้นเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน เพื่อรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างรอบด้าน ทั้งด้านสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ พฤติกรรม ด้านครอบครัว เศรษฐกิจ และการคุ้มครองความปลอดภัยนักเรียนด้านอื่นๆ และเก็บข้อมูลนักเรียน ( = 4.96,  = 0.19) รองลงมา คือ ครูประจำชั้นมีการบันทึกพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลบันทึกการตรวจสุขภาพ ด้วยตนเอง ประเมินจุดอ่อน จุดแข็งนักเรียน (SDQ) ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และคัดกรองนักเรียนรายบุคคล ( = 4.92,  = 0.27) และครูประจำชั้นมีการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลนักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ทั้งระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน ( = 4.89,  = 0.31) ส่วนรายการที่มีระดับการปฏิบัติต่ำสุด คือ โรงเรียนมีเครือข่ายสหวิชาชีพที่มีการจัดตั้งมีแผนดำเนินงานและมีกิจกรรมประสานงานการให้ความร่วมมือกันดำเนินงานป้องกันแก้ไข ส่งเสริมและดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ( = 4.53,  = 0.72) มีระดับการปฏิบัติในระดับมาก

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID - 19) โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.83,  = 0.36) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากมาก ไปหาน้อย ได้แก่ ระดับความคิดเห็นของนักเรียน ( = 4.85,  = 0.33) รองลงมา คือ ระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน ( = 4.84,  = 0.35) และความพึงพอใจ ( = 4.80,  = 0.40) ตามลำดับ มีรายละเอียด ดังนี้

4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.85,  = 0.33) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ( = 5.00,  = 0.00) รองลงมา คือ นักเรียนได้นำกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ ( = 4.98,  = 0.15) และนักเรียนแจ้งเหตุข้อร้องเรียนหรือประสบเหตุที่เกิดความไม่ปลอดภัยกับนักเรียนผ่านทางกลุ่มไลน์ของครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน และกลุ่มไลน์เครือข่ายผู้ปกครองเป็นต้น นักเรียนมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนและนักเรียนมีทักษะชีวิตรู้ เท่าทันภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม และสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได้เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 ( = 4.91,  = 0.29) ส่วนรายการที่มีระดับความคิดเห็นในระดับต่ำสุด คือ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจของแต่ละคน ตามหลักสูตรที่กําหนดไว้ ( = 4.64,  = 0.49)

4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนโดยภาพรวมระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.84, = 0.35) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ระดับ ความคิดเห็นในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ มีการบูรณาการทักษะชีวิตการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้และการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ( = 4.98, = 0.12) รองลงมา คือ มีการบูรณาการทักษะชีวิตการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) ( = 4.97, = 0.18) และโรงเรียนให้การช่วยเหลือนักเรียนด้านเงินทุน ด้านการเรียน ด้านสุขภาพและอื่นๆ( = 4.90 , = 0.30) ส่วนรายการที่มีระดับความคิดเห็นในระดับต่ำสุด คือ โรงเรียนจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนทั้งกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา ( = 4.67,  = 0.48)

4.3 ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.80,  = 0.40) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ ครูประจำชั้นได้จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน (Buddy) และผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมประชุมชั้นเรียน (Classroom meeting) กับครูประจำชั้น ( = 4.97,  = 0.18) รองลงมา คือ ครูประจำชั้นให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และให้การช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ ( = 4.90,  = 0.30) และครูประจำชั้นและโรงเรียน จัดกิจกรรมซ่อมเสริมให้นักเรียน

( = 4.89,  = 0.32) ส่วนรายการที่มีระดับความพึงพอใจต่ำสุด คือ โรงเรียนให้กรรมการนักเรียนมีส่วนร่วม ในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ( = 4.63,  = 0.54)

โพสต์โดย ART : [13 ส.ค. 2565 เวลา 18:00 น.]
อ่าน [833] ไอพี : 49.48.240.188
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,256 ครั้ง
ถ้อยคำกินใจ..จากแม่ผู้เป็นแม่ค้า ส่งเสียลูกเรียนมหาวิทยาลัย
ถ้อยคำกินใจ..จากแม่ผู้เป็นแม่ค้า ส่งเสียลูกเรียนมหาวิทยาลัย

เปิดอ่าน 14,931 ครั้ง
ใบชะมวง ต้านมะเร็งและแบคทีเรีย
ใบชะมวง ต้านมะเร็งและแบคทีเรีย

เปิดอ่าน 15,768 ครั้ง
มะขามป้อม
มะขามป้อม

เปิดอ่าน 20,029 ครั้ง
"ข้าวลืมผัว"อร่อยจนลืมผัว ข้าวชาวเขา ที่ชาวเมืองก็ควรกิน
"ข้าวลืมผัว"อร่อยจนลืมผัว ข้าวชาวเขา ที่ชาวเมืองก็ควรกิน

เปิดอ่าน 16,177 ครั้ง
ห้ามพลาด!! เช็คดวงปี 59 "หมอช้าง"เผยกันย์ดวงดีสุด ส่วนสิงห์เตรียมรับราหู
ห้ามพลาด!! เช็คดวงปี 59 "หมอช้าง"เผยกันย์ดวงดีสุด ส่วนสิงห์เตรียมรับราหู

เปิดอ่าน 28,034 ครั้ง
การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เปิดอ่าน 14,238 ครั้ง
อย.เตือนหยุดใช้ลิปสติกดังบางรุ่นชั่วคราว หลังสื่อนอกตีข่าวพบปนเปื้อนสารตะกั่ว
อย.เตือนหยุดใช้ลิปสติกดังบางรุ่นชั่วคราว หลังสื่อนอกตีข่าวพบปนเปื้อนสารตะกั่ว

เปิดอ่าน 71,231 ครั้ง
พี่หมื่นจัดให้! เพลง บุพเพสันนิวาส English Version  by Tony Wathasilp (โทนี่ อังกฤษศิลป์)
พี่หมื่นจัดให้! เพลง บุพเพสันนิวาส English Version by Tony Wathasilp (โทนี่ อังกฤษศิลป์)

เปิดอ่าน 20,938 ครั้ง
แชร์สนั่น! เด็ก ศน.สอบผ่านแอดมิชชั่นยกห้อง
แชร์สนั่น! เด็ก ศน.สอบผ่านแอดมิชชั่นยกห้อง

เปิดอ่าน 16,226 ครั้ง
นางสงกรานต์ปี 2558 ชื่อ "รากษสเทวี"
นางสงกรานต์ปี 2558 ชื่อ "รากษสเทวี"

เปิดอ่าน 54,377 ครั้ง
มารยาทในการพูดโทรศัพท์ (Phone Manners)
มารยาทในการพูดโทรศัพท์ (Phone Manners)

เปิดอ่าน 60,968 ครั้ง
วิธีตอนกิ่งมะละกอ ให้ผลผลิตเร็ว ต้นเตี้ยไม่กลัวลม
วิธีตอนกิ่งมะละกอ ให้ผลผลิตเร็ว ต้นเตี้ยไม่กลัวลม

เปิดอ่าน 41,985 ครั้ง
เทคนิคการพับกล่องแบบมีฝา จากกระดาษไว้สอนนักเรียนครับ
เทคนิคการพับกล่องแบบมีฝา จากกระดาษไว้สอนนักเรียนครับ

เปิดอ่าน 909,816 ครั้ง
แบบฟอร์มทางราชการ
แบบฟอร์มทางราชการ

เปิดอ่าน 10,098 ครั้ง
หน่วยจัดประสบการณ์และหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
หน่วยจัดประสบการณ์และหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

เปิดอ่าน 33,284 ครั้ง
เดินหน้าปฏิรูปครู พฤติกรรมการสอนของ ครู 59
เดินหน้าปฏิรูปครู พฤติกรรมการสอนของ ครู 59
เปิดอ่าน 16,125 ครั้ง
เจาะเทคนิค "ฝึกภาษาอังกฤษ" ทำเองได้ ไม่ยากเลย
เจาะเทคนิค "ฝึกภาษาอังกฤษ" ทำเองได้ ไม่ยากเลย
เปิดอ่าน 9,955 ครั้ง
คุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จ (1)
คุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จ (1)
เปิดอ่าน 24,540 ครั้ง
ไขข้อข้องใจ การบ้านยังจำเป็นสำหรับเด็กยุคใหม่หรือไม่?
ไขข้อข้องใจ การบ้านยังจำเป็นสำหรับเด็กยุคใหม่หรือไม่?
เปิดอ่าน 10,162 ครั้ง
วิธีดูแลรักษาที่นอน
วิธีดูแลรักษาที่นอน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร



 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ