ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการบริหารกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

การพัฒนารูปแบบการบริหารกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบการบริหารกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 4) เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาผลการทดลองใช้และประเมินการจัดการเรียนรู้ คือ ครูในโรงเรียนบัวใหญ่ คณะกรรมการบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบัวใหญ่ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) รูปแบบการบริหารกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 2) คู่มือการใช้รูปแบบการบริหารกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 3) แบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยใช้การใช้รูปแบบการบริหารกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 4) แบบวัดสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ที่จัดกิจกรรม PLC โดยใช้การใช้รูปแบบการบริหารกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 5) แบบวัดความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้รูปแบบการบริหารกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 6) แบบประเมินรูปแบบการบริหารกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

สรุปผลการวิจัย

1. ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบการบริหารกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้จากการศึกษาสภาพทั่วไป ความต้องการใช้รูปแบบ หลักการพัฒนารูปแบบ และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการบริหารกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยได้ข้อมูล ดังนี้

1.1 สภาพการจัดกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของครูผู้สอน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย ( x̄ = 3.39 = S.D. = 0.66) ในประเด็นดังนี้ 1. ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนการออกแบบการจัดกิจกรรม PLC มีค่าเฉลี่ย ( x̄ = 2.88 S.D. = 0.86) 2. มีการประชุมสร้างความเข้าใจให้ความรู้ PLC กับครู มีค่าเฉลี่ย ( x̄ = 3.06 S.D. = 0.88) 3. กระบวนการในกิจกรรม PLC เน้นการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนมีค่าเฉลี่ย ( x̄ ) = 3.08 S.D. = 0.90) 4. มีการสะท้อนผลการจัดกิจกรรมทั้งในกลุ่มย่อยและภาพรวมของสถานศึกษา ( x̄ = 3.08 S.D. = 0.80)

1.2 ความต้องการกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของคณะกรรมการบริหารวิชาการ พบว่า กิจกรรมควรมีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ด้านการจัดกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างชัดเจน เป็นระบบ ฝึกอบรมให้ความรู้ การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงโดยอาศัยกิจกรรมการทำงานเป็นทีม และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน จัดกิจกรรมโดยมุ่งเน้นที่ตัวผู้เรียน จัดกิจกรรมได้ตามแผนที่กำหนดไว้ มีกระบวนการการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนที่เกิดจากกลุ่ม PLC มีการสะท้อนผลการจัดกิจกรรม มีหลักกัลยาณมิตรในการจัดกิจกรรม มีการสรุปรายงานแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ มีการสนับสนุนด้านการพัฒนากิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรทางการศึกษา

1.3 หลักการพัฒนารูปแบบการบริหารกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า กระบวนการจัดกิจกรรมในการพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ต้องมีการศึกษาแนวคิดทฤษฎีหลักการสำคัญของการพัฒนารูปแบบการบริหาร กระบวนการวิจัยและพัฒนา ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของของความต้องการใช้รูปแบบ กระบวนการขั้นตอนของการพัฒนารูปแบบ และการพัฒนาครูผู้ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการจัดกิจกรรม ทั้งการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และออกแบบจัดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์เป็นทีมอย่างกัลยาณมิตร ในการปฏิรูปการเรียนรู้และสะท้อน ให้เห็นถึงการสร้างสรรค์งานของครูในการพัฒนาวิชาชีพของตนเองและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน

1.4 การศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบ มีองค์ประกอบที่เหมาะสมและสอดคล้อง นำมาพัฒนารูปแบบการบริหารกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่สำคัญคือ แนวคิดเกี่ยวกับการการพัฒนารูปแบบการบริหาร แนวคิดและทฤษฎีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ และแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการบริหาร ที่สำคัญดังนี้ 1) ทฤษฎีและหลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการ 4) การสนับสนุน และ5) การนำรูปแบบไปใช้ และจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ได้รูปแบบ ATDRIS Model ซึ่งประกอบด้วย 1. การสร้างความตระหนักความเข้าใจ (Awareness) 2 การฝึกอบรมให้ความรู้ (Training ) 3 การจัดกลุ่มสาธิต (Demo group) ที่ 4 การนำสู่การเรียนรู้ (Instruction) ขั้นที่ 5 การสรุปรายงาน (Summary report) และ และจากการการศึกษาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ด้านการจัดการเรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครู ที่สำคัญคือ ด้านที่ 1 สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 7 ตัวบ่งชี้ คือ1. การออกแบบการเรียนรู้ 2. จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3. ใช้บทเรียนที่น่าสนใจและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ 4. แนะแนวทาง ในการเรียนรู้ แก่นักเรียน (guide/coach) 5. อำนวยความสะดวก (facilitator) ในการเรียนรู้ของนักเรียน 6. ร่วมเรียนรู้ร่วมศึกษากับนักเรียน (Co-learner/co-Investigator) และ 7. มีความรู้ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ มียุติธรรมและสามารถใช้เทคโนโลยีในการประเมิน ด้านที่ 2 สมรรถนะการพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ 1. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน 2. พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการทำงานเป็นทีม และสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้เรียน และ 3.ปลูกฝังการคิดและทำหน้าที่เป็นพลโลก ด้านที่ 3 สมรรถนะการบริหารจัดการชั้นเรียน ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ คือ 1. จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ความสุขและความปลอดภัยของผู้เรียน และ 2. กำกับดูแลพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์

โพสต์โดย par2563 : [14 ส.ค. 2565 เวลา 16:24 น.]
อ่าน [313] ไอพี : 171.97.73.158
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,913 ครั้ง
เหรียญงานพระราชสงครามยุโรป
เหรียญงานพระราชสงครามยุโรป

เปิดอ่าน 50,426 ครั้ง
การปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาล

เปิดอ่าน 10,270 ครั้ง
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่!! ข้อคิดวันตรุษจีน
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่!! ข้อคิดวันตรุษจีน

เปิดอ่าน 11,571 ครั้ง
"บรมครูอินเตอร์เน็ต" ชี้อีก 50 ปี จะไม่มีหนังสือพิมพ์กระดาษ
"บรมครูอินเตอร์เน็ต" ชี้อีก 50 ปี จะไม่มีหนังสือพิมพ์กระดาษ

เปิดอ่าน 42,499 ครั้ง
แผนภาพของเวน (Venn Diagram)
แผนภาพของเวน (Venn Diagram)

เปิดอ่าน 13,428 ครั้ง
รู้จัก รู้ใช้ ถุงลมนิรภัย
รู้จัก รู้ใช้ ถุงลมนิรภัย

เปิดอ่าน 43,478 ครั้ง
พืชสมุนไพรพื้นบ้าน
พืชสมุนไพรพื้นบ้าน

เปิดอ่าน 13,485 ครั้ง
12 วิธีอยู่อย่างไรให้ห่างไกลมะเร็ง
12 วิธีอยู่อย่างไรให้ห่างไกลมะเร็ง

เปิดอ่าน 37,059 ครั้ง
โมเดลกระดาษ
โมเดลกระดาษ

เปิดอ่าน 26,152 ครั้ง
4 วิธีบังคับให้ตัวเองออมเงินได้จริง
4 วิธีบังคับให้ตัวเองออมเงินได้จริง

เปิดอ่าน 14,006 ครั้ง
ร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
ร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์

เปิดอ่าน 11,339 ครั้ง
11 ก.พ.นี้ ห้ามสูบบุหรี่ใน "ผับ-เธค-สวนอาหาร-จตุจักร"
11 ก.พ.นี้ ห้ามสูบบุหรี่ใน "ผับ-เธค-สวนอาหาร-จตุจักร"

เปิดอ่าน 10,568 ครั้ง
15 ภาพ “หมาธรรมดา” กลายเป็น “หมายักษ์” ด้วยมุมกล้อง
15 ภาพ “หมาธรรมดา” กลายเป็น “หมายักษ์” ด้วยมุมกล้อง

เปิดอ่าน 10,039 ครั้ง
กลุ่มคน 1%ของโลก ครอบครองทรัพย์สินกว่าครึ่งโลก
กลุ่มคน 1%ของโลก ครอบครองทรัพย์สินกว่าครึ่งโลก

เปิดอ่าน 13,314 ครั้ง
วิธีแก้อาการอ่อนเพลีย หลังเดินทาง
วิธีแก้อาการอ่อนเพลีย หลังเดินทาง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 187,758 ครั้ง
ระดับชั้นความลับและความเร็วของหนังสือราชการ
ระดับชั้นความลับและความเร็วของหนังสือราชการ

เปิดอ่าน 11,542 ครั้ง
คลิป ดช ตาบอด 4 ขวบ ไม่ท้อชีวิต ใช้ไม้เท้าฝึกข้ามถนนเอง
คลิป ดช ตาบอด 4 ขวบ ไม่ท้อชีวิต ใช้ไม้เท้าฝึกข้ามถนนเอง

เปิดอ่าน 12,007 ครั้ง
นม ร.ร.ป้องกัน มะเร็ง ช่วยไม่ให้เกิดขึ้นเมื่อตอนเป็นผู้ใหญ่
นม ร.ร.ป้องกัน มะเร็ง ช่วยไม่ให้เกิดขึ้นเมื่อตอนเป็นผู้ใหญ่

เปิดอ่าน 13,354 ครั้ง
ศรัทธา 4
ศรัทธา 4

เปิดอ่าน 17,767 ครั้ง
สาวไส้ความง่อยเปลี้ยระบบศึกษาไทย ใครอยู่เบื้องหลังความเหวอะหวะซ้ำซาก?
สาวไส้ความง่อยเปลี้ยระบบศึกษาไทย ใครอยู่เบื้องหลังความเหวอะหวะซ้ำซาก? เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ