ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการบริหารกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ผู้วิจัย นายอรรถพงษ์ เพ็ชรรัตน์

ตำแหน่ง รองผู้อานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ

ปีกำรศึกษำ 2564

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการบริหารกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานสาหรับการพัฒนารูปแบบการบริหารกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 4) เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาผลการทดลองใช้และประเมินการจัดการเรียนรู้ คือ ครูในโรงเรียนบัวใหญ่ คณะกรรมการบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบัวใหญ่ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) รูปแบบการบริหารกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 2) คู่มือการใช้รูปแบบการบริหารกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 3) แบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยใช้การใช้รูปแบบการบริหารกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 4) แบบวัดสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ที่จัดกิจกรรม PLC โดยใช้การใช้รูปแบบการบริหารกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 5) แบบวัดความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้รูปแบบการบริหารกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 6) แบบประเมินรูปแบบการบริหารกิจกรรมการ

สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

สรุปผลกำรวิจัย

1. ข้อมูลพื้นฐานสาหรับการพัฒนารูปแบบการบริหารกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้จากการศึกษาสภาพทั่วไป ความต้องการใช้รูปแบบ หลักการพัฒนารูปแบบ และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการบริหารกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยได้ข้อมูล ดังนี้

1.1 สภาพการจัดกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของครูผู้สอน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย (

= 3.39 = S.D. = 0.66) ในประเด็นดังนี้ 1. ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนการออกแบบการจัดกิจกรรม PLC มีค่าเฉลี่ย (

= 2.88 S.D. = 0.86) 2. มีการประชุมสร้างความเข้าใจให้ความรู้ PLC กับครู มีค่าเฉลี่ย (

= 3.06 S.D. = 0.88) 3. กระบวนการในกิจกรรม PLC เน้นการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนมีค่าเฉลี่ย (

) = 3.08 S.D. = 0.90) 4. มีการสะท้อนผลการจัดกิจกรรมทั้งในกลุ่มย่อยและภาพรวมของสถานศึกษา (

= 3.08 S.D. = 0.80)

1.2 ความต้องการกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของคณะกรรมการบริหารวิชาการ พบว่า กิจกรรมควรมีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ด้านการจัดกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างชัดเจน เป็นระบบ ฝึกอบรมให้ความรู้ การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงโดยอาศัยกิจกรรมการทางานเป็นทีม และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน จัดกิจกรรมโดยมุ่งเน้นที่ตัวผู้เรียน จัดกิจกรรมได้ตามแผนที่กาหนดไว้ มีกระบวนการการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนที่เกิดจากกลุ่ม PLC มีการสะท้อนผลการจัดกิจกรรม มีหลักกัลยาณมิตรในการจัดกิจกรรม มีการสรุปรายงานแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ มีการสนับสนุนด้านการพัฒนากิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรทางการศึกษา

1.3 หลักการพัฒนารูปแบบการบริหารกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า กระบวนการจัดกิจกรรมในการพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ต้องมีการศึกษาแนวคิดทฤษฎีหลักการสาคัญของการพัฒนารูปแบบการบริหาร กระบวนการวิจัยและพัฒนา ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของของความต้องการใช้รูปแบบ กระบวนการขั้นตอนของการพัฒนารูปแบบ และการพัฒนาครูผู้ที่

จะเป็นส่วนสาคัญในการจัดกิจกรรม ทั้งการกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และออกแบบจัดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์เป็นทีมอย่างกัลยาณมิตร ในการปฏิรูปการเรียนรู้และสะท้อน ให้เห็นถึงการสร้างสรรค์งานของครูในการพัฒนาวิชาชีพของตนเองและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน

1.4 การศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบ มีองค์ประกอบที่เหมาะสมและสอดคล้อง นามาพัฒนารูปแบบการบริหารกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่สาคัญคือ แนวคิดเกี่ยวกับการการพัฒนารูปแบบการบริหาร แนวคิดและทฤษฎีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ และแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการบริหาร ที่สาคัญดังนี้ 1) ทฤษฎีและหลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการ 4) การสนับสนุน และ5) การนารูปแบบไปใช้ และจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ได้รูปแบบ ATDRIS Model ซึ่งประกอบด้วย 1. การสร้างความตระหนักความเข้าใจ (Awareness) 2 การฝึกอบรมให้ความรู้ (Training ) 3 การจัดกลุ่มสาธิต (Demo group) ที่ 4 การนาสู่การเรียนรู้ (Instruction) ขั้นที่ 5 การสรุปรายงาน (Summary report) และ และจากการการศึกษาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ด้านการจัดการเรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครู ที่สาคัญคือ ด้านที่ 1 สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 7 ตัวบ่งชี้ คือ1. การออกแบบการเรียนรู้ 2. จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ 3. ใช้บทเรียนที่น่าสนใจและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ 4. แนะแนวทาง ในการเรียนรู้ แก่นักเรียน (guide/coach) 5. อานวยความสะดวก (facilitator) ในการเรียนรู้ของนักเรียน 6. ร่วมเรียนรู้ร่วมศึกษากับนักเรียน (Co-learner/co-Investigator) และ 7. มีความรู้ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ มียุติธรรมและสามารถใช้เทคโนโลยีในการประเมิน ด้านที่ 2 สมรรถนะการพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ 1. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน 2. พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการทางานเป็นทีม และสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้เรียน และ 3.ปลูกฝังการคิดและทาหน้าที่เป็นพลโลก ด้านที่ 3 สมรรถนะการบริหารจัดการชั้นเรียน ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ คือ 1. จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ความสุขและความปลอดภัยของผู้เรียน และ 2. กากับดูแลพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์

2. ผลการสร้างและการพัฒนารูปแบบการบริหารกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ร่างรูปแบบ ATDRIS Model มีผลการประเมินรูปแบบ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.78 และผลการประเมินคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.80

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้

3.1 ผลการวัดความรู้ความเข้าใจของครูที่จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ตามรูปแบบการบริหารกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดับ มากที่สุด (

= 4.75 , S.D. = 0.42)

3.2 ผลการวัดสมรรถนะครูจากการจัดกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามรูปแบบการบริหารกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ครูมีสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมากที่สุด (

= 4.77 , S.D. = 0.41)

3.3 ผลการวัดความพึงพอใจของครูต่อการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการบริหารกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด (

= 4.80 , S.D. = 0.40)

4. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า รูปแบบการบริหารกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความเหมาะสม ระดับมากที่สุด โดยรวมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.82 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.33 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ ผ่าน

รูปแบบกำรบริหำรกิจกรรมกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

โพสต์โดย ณัฐพงษ์ เจริญปรุ : [16 ส.ค. 2565 เวลา 06:01 น.]
อ่าน [1360] ไอพี : 61.19.123.6
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 444,434 ครั้ง
ว17/2552 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ว17/2552 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

เปิดอ่าน 13,468 ครั้ง
กินถั่ววอลนัท ตัดหนทางมะเร็ง
กินถั่ววอลนัท ตัดหนทางมะเร็ง

เปิดอ่าน 12,545 ครั้ง
ลดความอ้วน ทำได้ ไม่ต้องพึ่งยา
ลดความอ้วน ทำได้ ไม่ต้องพึ่งยา

เปิดอ่าน 24,614 ครั้ง

'ฟ้าทะลายโจร' สุดยอดสมุนไพรแห่งปี

เปิดอ่าน 20,064 ครั้ง
คลิปโฆษณาไทย ที่ซึ้งกินใจคนทั่วโลก
คลิปโฆษณาไทย ที่ซึ้งกินใจคนทั่วโลก

เปิดอ่าน 10,034 ครั้ง
หมอนดีนอนหลับสบายลดอาการปวดคอ
หมอนดีนอนหลับสบายลดอาการปวดคอ

เปิดอ่าน 13,799 ครั้ง
ทำไมแบตเตอรี่มีอายุสั้นลง?
ทำไมแบตเตอรี่มีอายุสั้นลง?

เปิดอ่าน 24,024 ครั้ง
สิงคโปร์รณรงค์เลิกบ้าคะแนนสอบ ปรามพ่อแม่อย่ากดดันลูก
สิงคโปร์รณรงค์เลิกบ้าคะแนนสอบ ปรามพ่อแม่อย่ากดดันลูก

เปิดอ่าน 20,911 ครั้ง
มารู้จัก nano sim ...ซิมแบบใหม่ใน iPhone 5
มารู้จัก nano sim ...ซิมแบบใหม่ใน iPhone 5

เปิดอ่าน 12,506 ครั้ง
ยากับน้ำผลไม้ อันตรายกว่าที่คิด
ยากับน้ำผลไม้ อันตรายกว่าที่คิด

เปิดอ่าน 12,180 ครั้ง
"คราวหน้า พับเล็กๆนะครับ" คลิปฉาวตำรวจจราจรรับเงิน
"คราวหน้า พับเล็กๆนะครับ" คลิปฉาวตำรวจจราจรรับเงิน

เปิดอ่าน 11,661 ครั้ง
กล้ามเนื้อน้อยจะอ้วนง่าย... จริงหรือ ?
กล้ามเนื้อน้อยจะอ้วนง่าย... จริงหรือ ?

เปิดอ่าน 19,461 ครั้ง
ระบบคอมพิวเตอร์
ระบบคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 13,434 ครั้ง
ลูกบาศก์ของรูบิค
ลูกบาศก์ของรูบิค

เปิดอ่าน 12,115 ครั้ง
13 นิสัย (เสีย ๆ) ที่ทำให้ปวดหลังไม่เลิกรา
13 นิสัย (เสีย ๆ) ที่ทำให้ปวดหลังไม่เลิกรา

เปิดอ่าน 10,431 ครั้ง
Powerpoint บรรยายพิเศษ ดร.ชัยพฤษ์ เสรีรักษ์ ปลัดศธ. ในโครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
Powerpoint บรรยายพิเศษ ดร.ชัยพฤษ์ เสรีรักษ์ ปลัดศธ. ในโครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เปิดอ่าน 21,840 ครั้ง
"ว่านผู้เฒ่าเฝ้าบ้าน" กับความเชื่อทางสังคม
"ว่านผู้เฒ่าเฝ้าบ้าน" กับความเชื่อทางสังคม
เปิดอ่าน 13,357 ครั้ง
โฮย่า ชนิดใหม่ พบขึ้นที่อุ้มผางแห่งเดียวในโลก
โฮย่า ชนิดใหม่ พบขึ้นที่อุ้มผางแห่งเดียวในโลก
เปิดอ่าน 18,649 ครั้ง
ผักสุกมีคุณค่าอาหารสูงกว่าดิบ
ผักสุกมีคุณค่าอาหารสูงกว่าดิบ
เปิดอ่าน 59,187 ครั้ง
"โซเชียล เน็ตเวิร์ก" ช่วยพัฒนาการเรียนการสอน
"โซเชียล เน็ตเวิร์ก" ช่วยพัฒนาการเรียนการสอน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ