ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน “ตามแนวทางโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี” โรงเรียนบ้านเกาะลิบง ปีการศึกษา 2564

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน “ตามแนวทางโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี” โรงเรียนบ้านเกาะลิบง ปีการศึกษา 2564

ผู้รายงาน นายอยุทธา ศรีจันทร์งาม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะลิบง

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2564

บทสรุป

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน “ตามแนวทางโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี” โรงเรียนบ้านเกาะลิบง ปีการศึกษา 2564 โดยใช้รูปแบบประเมินแบบซิปป์ (CIPP-Model) ของสตัฟเฟิลบีม เป็นกรอบแนวคิดในการประเมิน 4 ด้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย

1. ระดับคุณภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน “ตามแนวทางโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี” โรงเรียนบ้านเกาะลิบง ปีการศึกษา 2564

2. สุขภาวะที่ดีของนักเรียน ได้แก่ น้ำหนัก ส่วนสูง ภาวะโภชนาการทันตกรรม สถิติการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ

3. คุณภาพด้านสมรรถภาพทางกายของนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะลิบง ปีการศึกษา 2564

4. พฤติกรรมด้านสุขภาพของครูในการมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และเป็นแบบอย่างได้

5. ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน “ตามแนวทางโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี” โรงเรียนบ้านเกาะลิบง ปีการศึกษา 2564

โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทุกคน รวมทั้งสิ้น 22 คน กลุ่มตัวอย่างครูจำนวน 7 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองจำนวน 22 คน และกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 7 คน เครื่องมือการประเมินที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลรวมทั้งสิ้น จำนวน 9 ฉบับ มี 2 ลักษณะ คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยมีค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตั้งแต่ .80 -.89 และแบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริง จำนวน 3 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการประเมินพบว่า

การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี โรงเรียนบ้านเกาะลิบง ปีการศึกษา 2564 สรุปผลได้ดังนี้

1. ผลการประเมิน ด้านบริบทของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี โรงเรียนบ้านเกาะลิบง ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประเด็นตัวชี้วัดทั้งสี่ด้าน ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่า โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ยมีความเหมาะสมอยู่ที่ระดับมาก (x̄ = 4.24, S.D. = 0.56) และเมื่อพิจารณาแต่ละตัวชี้วัด พบว่า ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ยสูงสุดมีความเหมาะสมอยู่ที่ระดับมาก ( = 4.37, S.D.= 0.39) รองลงมาความเป็นไปได้ของโครงการมีความเหมาะสมที่ระดับมาก ( x̄= 4.25, S.D. = 0.69) ส่วนความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มีความเหมาะสมอยู่ที่ระดับมาก ( x̄= 4.11, S.D = 0.53) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดได้คะแนน 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ผลการการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี โรงเรียนบ้านเกาะลิบง ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของครู ตามประเด็นตัวชี้วัดทั้งห้าด้าน ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ที่ระดับมาก (x̄ = 4.40, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาแต่ละตัวชี้วัด พบว่า ความเพียงพอของงบประมาณความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีความเหมาะสมอยู่ที่ระดับมากที่สุด (x̄ = 4.50, S.D. = 0.66) รองลงมา ความเหมาะสมของการบริหารจัดการ อยู่ที่ระดับมาก ( x̄= 4.42, S.D. = 0.41) ส่วนหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการมีความเหมาะสมอยู่ที่ระดับมาก (x̄ = 4.34, S.D. = 0.62) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้คะแนน 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี โรงเรียนบ้านเกาะลิบง ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครองตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่า โดยภาพรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด มีความเหมาะสมอยู่ที่ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมินพบว่า ผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุดความเหมาะสมอยู่ที่ระดับมาก ( x̄= 4.19, S.D. = 0.42) รองลงมา คือ นักเรียน ความเหมาะสมอยู่ที่ระดับมาก (x̄ = 4.10, S.D. = 0.43) และ ครู มีความเหมาะสมอยู่ที่ระดับมาก (x̄ = 4.07, S.D. = 0.41) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้คะแนน 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี โรงเรียนบ้านเกาะลิบง ปีการศึกษา 2564 ได้คะแนน 60 คะแนน เมื่อเทียบกับเกณฑ์พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำแนกผลการประเมิน ดังนี้

4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับคุณภาพของการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี โรงเรียนบ้านเกาะลิบง ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่า โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ค่าเฉลี่ยคุณภาพอยู่ที่ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมินพบว่า นักเรียน ค่าเฉลี่ยสูงสุด มีคุณภาพอยู่ที่ระดับมาก (x̄ = 4.15, S.D. = 0.39) รองลงมาคือ ครู มีคุณภาพอยู่ที่ระดับมาก (x̄ = 4.01, S.D. = 0.38) ส่วน ผู้ปกครอง คุณภาพอยู่ที่ระดับมาก ( = 3.95, S.D. = 0.41) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้คะแนน 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.2 ผลการประเมินตามสภาพจริงด้านผลผลิตเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพของนักเรียน ได้แก่ น้ำหนัก ส่วนสูง ภาวะโภชนาการ ภาวะทางทันตกรรม สถิติการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุของนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะลิบง หลังดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี โรงเรียนบ้านเกาะลิบง ปีการศึกษา 2564 พบว่า โดยภาพรวมสภาวะสุขภาพของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 96.51 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และเมื่อพิจารณาภาวะสุขภาพแต่ละด้าน พบว่า ด้านไม่มีปัญหาภาวะทางทันตกรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 100 อยู่ในระดับดีมาก รองลงมาได้แก่ ไม่มีภาวะโภชนาการ มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 97.67 อยู่ในระดับดีมาก ส่วนด้านน้ำหนักตามเกณฑ์สมส่วนมีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ำสุด ร้อยละ 93.02 อยู่ในระดับดีมาก เช่นกัน

4.3 ผลการประเมินตามสภาพจริงด้านผลผลิตเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ได้แก่ ดัชนีมวลกาย ลุกนั่ง 60 วินาที ดันพื้น 30 วินาที และนั่งงอตัวไปข้างหน้า หลังดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี โรงเรียนบ้านเกาะลิบง ปีการศึกษา 2564 พบว่า โดยภาพรวมสมรรถภาพทางกายของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 94.77 และเมื่อพิจารณาสมรรถภาพทางกาย แต่ละรายการ พบว่า ลุกนั่ง 60 วินาที ดันพื้น 30 วินาที และนั่งงอตัวไปข้างหน้า มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุดเท่ากันร้อยละ 95.35 รองลงมาได้แก่ ดัชนีมวลกายสมส่วน ร้อยละ 93.02

4.4 ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านสุขภาพของครูในการมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี และเป็นแบบอย่างได้หลังการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี โรงเรียนบ้านเกาะลิบง ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของนักเรียน และครูตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่า โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนน 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x̄ = 4.39, S.D. = 0.48) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ กลุ่มนักเรียน (x̄ = 4.10, S.D. = 0.45) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนน 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.5 ผลการประเมินด้านผลผลิตความพึงพอใจในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี โรงเรียนบ้านเกาะลิบง ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประเด็นตัวชี้วัด

ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่า โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนน 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมินพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเฉลี่ยสูงสุดความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมาก (x̄ = 4.09, S.D. = 0.56) รองลงมาคือ นักเรียน ความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมาก (x̄ = 4.08, S.D. = 0.38) ส่วน ครู ความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมาก (x̄ = 4.00, S.D. = 0.42) มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ได้คะแนน 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน

สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี โรงเรียนบ้านเกาะลิบง ปีการศึกษา 2564 โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model) ค่าน้ำหนัก 100 ค่าคะแนนรวมเฉลี่ย 100 ผลการประเมินด้านบริบท ค่าน้ำหนัก 10 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมินด้านปัจจัยนำ เข้าค่าน้ำหนัก 10 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมินด้านกระบวนการค่าน้ำหนัก 20 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมินด้านผลผลิต ค่าน้ำหนักรวม 60 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 60 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมินครอบคลุม 4 ด้าน ค่าน้ำหนัก 100 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 100 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการประเมินไปใช้

1.1 ควรนำผลการประเมินโครงการวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อย รวมทั้งความสำเร็จและอุปสรรค เทียบเคียง เพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์ ตามแนวทางโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ที่กำลังดำเนินการอยู่ให้เกิดประสิทธิผลตามจุดมุ่งหมายของโรงเรียนอย่างยั่งยืน

1.2 ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้รับผิดชอบควรนำกิจกรรมสร้างสรรค์ ตามแนวทางโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ประยุกต์ใช้โดยปรับให้เหมาะสมกับบริบทหรือสภาพแวดล้อมแต่ละโรงเรียน เพื่อศึกษาผลกระทบในการพัฒนาสุขภาพของนักเรียน

1.3 ควรนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูล เพื่อวางแผนพัฒนาสุขภาพนักเรียนให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาฝ่ายต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาต่อไป

1.4 ครูที่ปรึกษาควรสร้างความเข้าใจอันดี มีความเป็นกัลยาณมิตรกับนักเรียนและผู้ปกครอง มีเวลาพบปะพูดคุยกับนักเรียน เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลต่อ สุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้

2. ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมิน/วิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน นอกเหนือจากรูปแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการและประสิทธิผลที่เกิดกับนักเรียน

2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาภาวะสุขภาพนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.3 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะสุขภาพที่ดีกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์โดย Ayutta : [18 ส.ค. 2565 เวลา 19:18 น.]
อ่าน [702] ไอพี : 180.183.216.25
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 35,525 ครั้ง
การจัดการศึกษาในโรงเรียนแบบเชิญชวน
การจัดการศึกษาในโรงเรียนแบบเชิญชวน

เปิดอ่าน 13,351 ครั้ง
12 วิธีอยู่อย่างไรให้ห่างไกลมะเร็ง
12 วิธีอยู่อย่างไรให้ห่างไกลมะเร็ง

เปิดอ่าน 13,033 ครั้ง
เจ๋ง! วิธีทำหน้าจอคอมฯ ให้มีแต่คนที่ใส่แว่นเท่านั้นที่เห็น
เจ๋ง! วิธีทำหน้าจอคอมฯ ให้มีแต่คนที่ใส่แว่นเท่านั้นที่เห็น

เปิดอ่าน 14,403 ครั้ง
“มะระ”ป้องเบาหวาน-จัดการริดสีดวง!
“มะระ”ป้องเบาหวาน-จัดการริดสีดวง!

เปิดอ่าน 59,161 ครั้ง
วิเคราะห์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 63-69
วิเคราะห์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 63-69

เปิดอ่าน 35,894 ครั้ง
ศึก เอล กลาซิโก้ คืออะไร
ศึก เอล กลาซิโก้ คืออะไร

เปิดอ่าน 1,779 ครั้ง
"ยาเสียสาว" คืออะไร? ต้องป้องกันตัวอย่างไร?
"ยาเสียสาว" คืออะไร? ต้องป้องกันตัวอย่างไร?

เปิดอ่าน 11,679 ครั้ง
"เสาวรส"
"เสาวรส"

เปิดอ่าน 32,693 ครั้ง
การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล (Analysis and Interpretation of Data)
การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล (Analysis and Interpretation of Data)

เปิดอ่าน 9,873 ครั้ง
แอปเปิลเปิดตัว iPhone 5S และ iPhone 5C อย่างเป็นทางการ(10ก.ย.56)
แอปเปิลเปิดตัว iPhone 5S และ iPhone 5C อย่างเป็นทางการ(10ก.ย.56)

เปิดอ่าน 9,920 ครั้ง
เดิน...ลดโรค
เดิน...ลดโรค

เปิดอ่าน 53,397 ครั้ง
การเบิกค่าเช่าบ้าน
การเบิกค่าเช่าบ้าน

เปิดอ่าน 10,978 ครั้ง
"ครอบฟันสี" อย่าคิดเป็นอื่นไกล นี่คือพืชชนิดหนึ่ง
"ครอบฟันสี" อย่าคิดเป็นอื่นไกล นี่คือพืชชนิดหนึ่ง

เปิดอ่าน 1,258 ครั้ง
CBD และ THC ในพืชกัญชา คืออะไร?
CBD และ THC ในพืชกัญชา คืออะไร?

เปิดอ่าน 18,327 ครั้ง
เคลียร์แล้วปัญหาโลกแตก "ไก่" เกิดก่อน "ไข่"
เคลียร์แล้วปัญหาโลกแตก "ไก่" เกิดก่อน "ไข่"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 11,176 ครั้ง
การถ่ายภาพอาหารด้วยสมาร์ทโฟนช่วยลดน้ำหนักได้
การถ่ายภาพอาหารด้วยสมาร์ทโฟนช่วยลดน้ำหนักได้

เปิดอ่าน 22,900 ครั้ง
เรื่องของเหรียญบาท
เรื่องของเหรียญบาท

เปิดอ่าน 14,435 ครั้ง
แบบออกกำลังพื้นฐาน
แบบออกกำลังพื้นฐาน

เปิดอ่าน 10,690 ครั้ง
ชื่นชมพระบารมี สมเด็จพระเทพฯ ทรงขับร้องเพลง "ขอใจเธอแลกเบอร์โทร"
ชื่นชมพระบารมี สมเด็จพระเทพฯ ทรงขับร้องเพลง "ขอใจเธอแลกเบอร์โทร"

เปิดอ่าน 53,576 ครั้ง
ที่ราชพัสดุ คืออะไร?
ที่ราชพัสดุ คืออะไร? เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ