ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนพุนพิน พิทยาคม ปีการศึกษา 2564

บทสรุปผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนพุนพิน พิทยาคม ปีการศึกษา 2564

ชื่อผู้ประเมิน นายจรัส แก้วมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีที่ประเมิน พ.ศ. 2564

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ และผลผลิต ในการจัดทำโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 โดยนำรูปแบบการประเมิน CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม มาใช้ในการประเมิน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาสถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอกสู่การรับรองคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ จำนวน 770 คน ประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 330 คน ครู จำนวน 95 คน ผู้ปกครอง จำนวน 330 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน ได้มาจากการเปิดตารางเครซี่และมอร์แกน โดยการกำหนดระดับความเชื่อมั่น 95% และดำเนินการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยวิธีการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ แบบสอบถาม จำนวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 แบบสอบถามการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 3 แบบสอบถามการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 4 แบบสอบถามด้านผลผลิตเกี่ยวกับคุณภาพในการดำเนินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 และ ฉบับที่ 7 แบบสอบถามด้านผลผลิต ความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 จากการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือพบว่า แต่ละฉบับมีความเหมาะสม และมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ได้ค่าความสอดคล้องแต่ละข้อคำถาม ระหว่าง .88 – 1.00 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ สามารถนำไปใช้ได้ ผ่านความเห็นชอบและหาคุณภาพของเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการ พบว่า

1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวม 4 ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.63 โดยด้านที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านสภาพแวดล้อมและ ด้านผลผลิต และด้านปัจจัยนำเข้า ตามลำดับ

2. ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับคุณภาพในการดำเนินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.55 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ โรงเรียนมีลานกิจกรรม สำหรับผู้เรียนในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา มีบรรยากาศร่มรื่น สดชื่น สวยงาม สร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี รองลงมา คือ โรงเรียนมีห้องเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบที่มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เอื้ออำนวยความสะดวกในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และโรงเรียนมีห้องสมุด มีมุมหนังสือทุกห้องเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน ตามลำดับ

3. ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจในการดำเนินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวม พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.65 โดยข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ โครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการดำเนินโครงการอย่างเพียงพอ รองลงมา คือ โรงเรียนมีอาคารเรียน วัสดุ ครุภัณฑ์ภายในอาคารเรียนและอาคารประกอบ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และมีความพร้อมในการเรียนรู้ และ โรงเรียนมีโรงอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และมีเพียงพอกับจำนวนนักเรียน ตามลำดับ

4. ผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษา ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ปีการศึกษา 2563-2564 เปรียบเทียบกับเป้าหมายของโรงเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2563-2564 โดยภาพรวมมีจำนวนร้อยละเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มากกว่าร้อยละ 70 โดยปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 59.89 ปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร้อยละ 55.09 และ ปีการศึกษา 2564 คิดเป็นร้อยละ 59.88

5. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนพุนพิน พิทยาคม ปีการศึกษา 2562-2564 ในระดับโรงเรียนและระดับประเทศ พบว่า

- ปีการศึกษา 2563 พบว่า รายวิชาภาษาไทย มีระดับค่าเฉลี่ยในระดับโรงเรียนสูงกว่าในระดับประเทศ ส่วนรายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยน้อย คือ คณิตศาสตร์ รองลงมา คือ รายวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ตามลำดับ ส่วนการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 – 2563 พบว่า ในปีการศึกษา 2563 ทุกรายวิชาที่มีระดับค่าเฉลี่ยมากกว่าปีการศึกษา 2562 โดยรายวิชาที่มีระดับมากที่สุด คือ รายวิชาภาษาไทย

- ปีการศึกษา 2564 พบว่า ทุกรายวิชามีระดับค่าเฉลี่ยในระดับโรงเรียนสูงกว่าในระดับประเทศ โดยรายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ รายวิชาภาษาไทย รองลงมา คือ รายวิชาสังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตามลำดับ ส่วนการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 – 2564 พบว่า รายวิชาที่มีระดับค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2563 คือ ภาษาไทย รองลงมา คือ รายวิชาสังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตามลำดับ

โพสต์โดย นัท : [19 ส.ค. 2565 เวลา 07:57 น.]
อ่าน [245] ไอพี : 171.6.246.33
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,749 ครั้ง
มาทำกายบริหารให้สมองกันเถอะ
มาทำกายบริหารให้สมองกันเถอะ

เปิดอ่าน 13,750 ครั้ง
ชมด่วน คลิป หมาเดาะบอลขั้นเทพ
ชมด่วน คลิป หมาเดาะบอลขั้นเทพ

เปิดอ่าน 10,411 ครั้ง
ลดความอ้วน ก็ไม่ยากซะหน่อย
ลดความอ้วน ก็ไม่ยากซะหน่อย

เปิดอ่าน 25,447 ครั้ง
ไม่ฟัง ไม่ได้แล้ว "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ " ทำไมประเทศไทย เปลี่ยนไม่ทันโลก ?
ไม่ฟัง ไม่ได้แล้ว "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ " ทำไมประเทศไทย เปลี่ยนไม่ทันโลก ?

เปิดอ่าน 9,117 ครั้ง
10 ประการที่ญี่ปุ่นก้าวหน้าระดับโลก
10 ประการที่ญี่ปุ่นก้าวหน้าระดับโลก

เปิดอ่าน 23,738 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ฉบับที่3)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ฉบับที่3)

เปิดอ่าน 22,307 ครั้ง
การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยโครงงาน
การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยโครงงาน

เปิดอ่าน 25,735 ครั้ง
ครู
ครู

เปิดอ่าน 15,559 ครั้ง
การวัดมุมในระนาบดิ่ง
การวัดมุมในระนาบดิ่ง

เปิดอ่าน 26,049 ครั้ง
การศึกษาไทยอาการหนัก คุณหมอต้องส่งเข้าห้อง ICU
การศึกษาไทยอาการหนัก คุณหมอต้องส่งเข้าห้อง ICU

เปิดอ่าน 23,594 ครั้ง
เกษียณ65ปีทางแก้ประชากรสูงอายุ มีเงินเก็บ"4แสน"ก็อยู่ลำบาก
เกษียณ65ปีทางแก้ประชากรสูงอายุ มีเงินเก็บ"4แสน"ก็อยู่ลำบาก

เปิดอ่าน 13,398 ครั้ง
ผลการเลือกตั้ง 2554 อย่างไม่เป็นทางการ
ผลการเลือกตั้ง 2554 อย่างไม่เป็นทางการ

เปิดอ่าน 12,787 ครั้ง
อะโวคาโด
อะโวคาโด

เปิดอ่าน 18,238 ครั้ง
การส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ส่งในย่าน VHF
การส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ส่งในย่าน VHF

เปิดอ่าน 39,683 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 9 การเริ่มเล่นและการเริ่มเล่นใหม่
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 9 การเริ่มเล่นและการเริ่มเล่นใหม่

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 21,214 ครั้ง
Backward Design
Backward Design

เปิดอ่าน 35,545 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ 2) ปี 2555
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ 2) ปี 2555

เปิดอ่าน 24,347 ครั้ง
ความหมายของคำว่า แม่
ความหมายของคำว่า แม่

เปิดอ่าน 19,654 ครั้ง
“อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป็น”
“อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป็น”

เปิดอ่าน 118,080 ครั้ง
บทความพิเศษ : การศึกษา 4.0 / ดร.โพยม จันทร์น้อย
บทความพิเศษ : การศึกษา 4.0 / ดร.โพยม จันทร์น้อย เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ