ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา โรงเรียนบ้านแม่สะนาม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สู่สถานศึกษา โรงเรียนบ้านแม่สะนาม อำเภอฮอด

จังหวัดเชียงใหม่

ผู้รายงาน นายชนะภูมิ ยศแสง

ปีการศึกษา

2564

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่สะนาม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียนบ้านแม่สะนาม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยสนับสนุน ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูผู้สอนที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 2 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 9 คน และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 14 คน รวมจำนวนทั้งหมด 25 คน เครื่องมือในการประเมินโครงการในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สำหรับใช้เก็บรวบรวมข้อมูลใน 3 ระยะ คือ ก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อสิ้นสุดโครงการ ประกอบด้วย แบบสอบถามครูและคณะกรรมการสถานศึกษาจำนวน 3 ฉบับ คือ แบบสอบถามฉบับที่ 1 ก่อนการดำเนินโครงการ แบบสอบถามฉบับที่ 2 ระหว่างการดำเนินการ และแบบสอบถามฉบับที่ 3 เมื่อสิ้นสุดโครงการ แบบสัมภาษณ์นักเรียน จำนวน 3 ฉบับ คือ แบบสัมภาษณ์ฉบับที่ 1 ก่อนการดำเนินโครงการ แบบสัมภาษณ์ฉบับที่ 2 ระหว่างดำเนินโครงการ และแบบสัมภาษณ์ฉบับที่ 3 เมื่อสิ้นสุดโครงการ

เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อสิ้นสุดโครงการ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่า ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนา

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียนบ้านแม่สะนาม แยกตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ความคิดเห็นของนักเรียน โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยสนับสนุน ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต สามารถสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียนบ้านแม่สะนาม ด้านบริบท พบว่า ด้านบริบทในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา แต่ละรายการ พบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 มากที่สุด รองลงมา คือ โครงการมีความเหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียน และอันดับสุดท้าย คือ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน

2. ผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียนบ้านแม่สะนาม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ด้านปัจจัยสนับสนุน พบว่า ด้านปัจจัยสนับสนุนภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่ามีนโยบายน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษาและบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจำปีมากที่สุด รองลงมา คือ มีแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนที่สนับสนุนการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ลำดับสุดท้ายคือมีหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงและผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์การประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่สะนาม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า นักเรียนได้รับความรู้จากครูภูมิปัญญาซึ่งเป็นบุคคล ที่มีความรู้ในหมู่บ้าน โดยทางโรงเรียนได้เชิญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมออมทรัพย์นักเรียน สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้านักเรียน ครูภูมิปัญญาให้ความรู้ด้านการเกษตร ได้แก่ การปลูกผักสวนครัว ผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงไก่บ้าน การปลูกอ้อยคั้นน้ำ การเลี้ยงปลานิล นักเรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงจากอินเทอร์เน็ต โรงเรียนมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในด้านกิจกรรมการเกษตร ได้แก่ แปลงปลูกกาแฟ แปลงปลูกถั่วฝักยาว แปลงปลูกมะเขือเทศ แปลงปลูกพริก แปลงปลูกผักบุ้ง โรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเพาะเห็ดนางฟ้า นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อการเรียนการสอน Power Point สื่อการสอนวีดีทัศน์ สื่อการสอนรูปภาพต่างๆ เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ได้แก่ สวนเกษตรในโรงเรียน เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ได้แก่ สวนปาดอยบ่อหลวง แปลงปลูกมะเขือเทศ แปลงปลูกพริก แปลงปลูกผักบุ้ง คอกเลี้ยงหมู โรงเพาะเห็ดนางฟ้า และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริห้วยฮ่องไคร้ครูและบุคลากรไม่มีความถนัดในการจัดกิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในบางกิจกรรม เช่น การเลี้ยงไก่บ้าน ขาดแคลนครูที่จบทางด้านการเกษตรและแหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ ผู้บริหารโรงเรียนให้การส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินโครงการ ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนในด้านการเกษตร เช่นการปลูกอ้อยคั้นน้ำ โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจริง โรงเรียนได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์และพันธุ์พืชจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริห้วยฮ่องไคร้ โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการสนับสนุนต้นกล้าพันธุ์พืชให้นักเรียนมาปลูกในโรงเรียนโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองมอบพันธุ์กล้ากาแฟจากชุมชนมาปลูกในโรงเรียน

3. ผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียนบ้านแม่สะนาม ด้านกระบวนการ

3.1 ผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา โรงเรียนบ้านแม่สะนาม ด้านกระบวนการในขั้นการวางแผน พบว่า การวางแผน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อรายการ พบว่า การศึกษาสภาพปัญหา และ ความต้องการในการดำเนินโครงการมากที่สุด รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการวางแผน การดำเนินงานตามโครงการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และอันดับสุดท้าย คือ การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดทำโครงการ

3.2 ผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่สะนาม ด้านกระบวนการในขั้นการดำเนินงานตามแผน พบว่า การดำเนินงานตามแผนอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแต่ละข้อรายการ พบว่า มีการดำเนินงานโครงการตามแผนที่กำหนดไว้มากที่สุด รองลงมา คือ การดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงไก่บ้าน และอันดับสุดท้าย คือ การดำเนินกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวและผักปลอดสารพิษ

3.3 ผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่สะนาม ด้านกระบวนการในขั้นการนิเทศและติดตามผล พบว่า การนิเทศและติดตามผลอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อรายการ พบว่า แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการมากที่สุด รองลงมาคือ การกำหนดปฏิทินการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามโครงการ และอันดับสุดท้าย คือ การจัดระบบนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ

3.4 ผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่สะนาม ด้านกระบวนการในขั้นปรับปรุงและพัฒนา พบว่า ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อรายการ พบว่า การปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง มากที่สุด รองลงมา คือ การนำผลการนิเทศ กำกับติดตามมาใช้ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินกิจกรรมในโครงการอย่างต่อเนื่อง และอันดับสุดท้าย คือ การประชุมวางแผน เพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์การประเมินโครงการขับเคลื่อน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านแม่สะนาม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านกระบวนการ พบว่า ครูจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในเรื่องของความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และเงื่อนไขคุณธรรม เงื่อนไขความรู้ ครูจัดกิจกรรมโดยเน้นการเรียนการสอนแบบโครงงาน โดยให้นักเรียนจัดทำโครงงานคุณธรรม ทุกช่วงชั้น ครูมีหน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทุกชั้น ครูจัดการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียงในวิชาสังคมศึกษาในสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ และวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในสาระการเรียนรู้การดำรงชีวิตและครอบครัวและการอาชีพ ครูจัดกิจกรรมชุมนุมต่างๆ เช่น ชุมนุมการปลูกผักสวนครัว ผักปลอดสารพิษ ชุมนุมเกษตร ชุมนุม นักเรียนได้เรียนรู้ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงจากกิจกรรมการเรียนการสอนของครู จากกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น จากวิถีชีวิตในชุมชน จากครูภูมิปัญญา จากการศึกษาค้นคว้าในอินเตอร์เน็ต จากวีดีทัศน์ และ จากการปฏิบัติจริง เช่น การออมทรัพย์นักเรียน การทำการเกษตรเช่นการปลูกผักปลอดสวนครัว และผักปลอดสารพิษ และในการจัดการเรียนการสอนของครูทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้นกว่าเดิม เพราะทำให้สามารถนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันทำให้เกิดความพอดี พออยู่ พอกิน ไม่ทำให้ครอบครัวเดือดร้อน รู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลกัน ความมีความขยัน อดทน ไม่ท้อถอย มีความสามัคคี มีการแสวงหาความร่วมมือและให้ความร่วมมือ มีการรวมกลุ่มและมีความสามารถในการทำงานร่วมกัน

4. ผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียนบ้านแม่สะนาม ด้านผลผลิต พบว่า ด้านผลผลิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา แต่ละข้อรายการ พบว่าโรงเรียนพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด รองลงมา คือ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนสามารถ นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และอันดับสุดท้าย คือ นักเรียนมีบุคลิกภาพที่ดี มีความสุภาพ ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ส่วนด้านผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินโครงการ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา แต่ละข้อรายการ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อรายการ คือ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมต่างๆ ของโครงการมากที่สุด รองลงมา คือ ความพึงพอใจที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และอันดับสุดท้าย คือ ความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานโครงการ และผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์การประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านแม่สะนาม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านผลผลิต พบว่า จากการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียนบ้านแม่สะนาม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านความรู้และด้านคุณลักษณะผู้เรียน คือ นักเรียนได้รับความรู้ โดยเน้นการปฏิบัติจริง และทำให้เห็นความสำคัญเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการฝึกนิสัย ในการประหยัด การลดรายจ่าย ขยันอดทน การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการนำแนวคิดด้านทักษะในการทำงาน ทำให้ทำงานอย่างเป็นระบบ มีนิสัยรักการทำงาน รู้จักวางแผนการทำงาน และการรู้จักปรับปรุงงานอยู่เสมอ มีการนำแนวคิดทฤษฎี เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เรื่องการฝึกอาชีพ เช่น กิจกรรมการเลี้ยงไก่บ้าน กิจกรรมการปลูกผักสวนครัวและผักปลอดสารพิษ กิจกรรมการปลูกอ้อยคั้นน้ำ กิจกรรมการเลี้ยงปลานิล นอกจากนี้ยังฝึกความประหยัดอดออม เช่น กิจกรรมออมทรัพย์นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการการสอนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้อีกด้วย

โพสต์โดย ภูมิ : [20 ส.ค. 2565 เวลา 18:25 น.]
อ่าน [282] ไอพี : 1.10.215.65
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 19,086 ครั้ง
การระบายสีจุดของกราฟ
การระบายสีจุดของกราฟ

เปิดอ่าน 8,581 ครั้ง
แค่เครียด ก็ป่วยแล้ว
แค่เครียด ก็ป่วยแล้ว

เปิดอ่าน 39,586 ครั้ง
30 สุดยอดอาหาร ที่เป็นยาดีต่อสุขภาพ
30 สุดยอดอาหาร ที่เป็นยาดีต่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 22,524 ครั้ง
แพทย์ชี้เด็กยิ่งเล่นยิ่งฉลาด แนะพ่อแม่ส่งเสริมการเล่นอย่างอิสระ 7 ประการ
แพทย์ชี้เด็กยิ่งเล่นยิ่งฉลาด แนะพ่อแม่ส่งเสริมการเล่นอย่างอิสระ 7 ประการ

เปิดอ่าน 15,107 ครั้ง
เพลง "วันพรุ่งนี้" ที่เด็กร้องแล้วผู้ใหญ่ฟังแล้วอึ้ง!
เพลง "วันพรุ่งนี้" ที่เด็กร้องแล้วผู้ใหญ่ฟังแล้วอึ้ง!

เปิดอ่าน 14,296 ครั้ง
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

เปิดอ่าน 14,069 ครั้ง
อะไรเอ่ยสะสมเชื้อโรคมากที่สุดในห้องสุขาที่คุณรัก ?
อะไรเอ่ยสะสมเชื้อโรคมากที่สุดในห้องสุขาที่คุณรัก ?

เปิดอ่าน 76,878 ครั้ง
ลำดับดาวเคราะห์
ลำดับดาวเคราะห์

เปิดอ่าน 40,868 ครั้ง
Animation สอนภาษาอังกฤษ (การทักทาย)
Animation สอนภาษาอังกฤษ (การทักทาย)

เปิดอ่าน 22,670 ครั้ง
บัญญัติ 6 ประการในการซื้อ"กล้องดิจิตอล"
บัญญัติ 6 ประการในการซื้อ"กล้องดิจิตอล"

เปิดอ่าน 139,175 ครั้ง
หนู/ผม มาไม่ทันเทียบโอนความรู้ฯ ค่ะ/ครับ ป.บัณฑิตก็ไม่มีให้เรียน  หนู/ผม อยากเป็นครู มีวิธีไหนให้ได้ใบอนุญาตบ้างคะ/ครับ?
หนู/ผม มาไม่ทันเทียบโอนความรู้ฯ ค่ะ/ครับ ป.บัณฑิตก็ไม่มีให้เรียน หนู/ผม อยากเป็นครู มีวิธีไหนให้ได้ใบอนุญาตบ้างคะ/ครับ?

เปิดอ่าน 13,151 ครั้ง
สดชื่นยามเช้าสำหรับคนนอนดึก
สดชื่นยามเช้าสำหรับคนนอนดึก

เปิดอ่าน 17,842 ครั้ง
"ว่านผู้เฒ่าเฝ้าบ้าน" กับความเชื่อทางสังคม
"ว่านผู้เฒ่าเฝ้าบ้าน" กับความเชื่อทางสังคม

เปิดอ่าน 8,551 ครั้ง
7 คำถามที่ควรถามลูก...หลังลูกจากกลับจากโรงเรียน
7 คำถามที่ควรถามลูก...หลังลูกจากกลับจากโรงเรียน

เปิดอ่าน 11,202 ครั้ง
คลิปสุดฮา ฝรั่งเผยโดนคนไทยด่าครั้งแรก
คลิปสุดฮา ฝรั่งเผยโดนคนไทยด่าครั้งแรก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 28,746 ครั้ง
วิธีปลูกหอมญี่ปุ่น
วิธีปลูกหอมญี่ปุ่น

เปิดอ่าน 14,787 ครั้ง
ปวดหลังรักษาอย่างไรดี
ปวดหลังรักษาอย่างไรดี

เปิดอ่าน 404,897 ครั้ง
Nouns ( คำนาม ) Types ( ชนิดของคำนาม )
Nouns ( คำนาม ) Types ( ชนิดของคำนาม )

เปิดอ่าน 112,298 ครั้ง
เช็คให้ดี! "ฮวงจุ้ยห้องพระ" วางตรงไหนเหมาะ วางไม่ดีอาจทำเงินทองรั่วไหล
เช็คให้ดี! "ฮวงจุ้ยห้องพระ" วางตรงไหนเหมาะ วางไม่ดีอาจทำเงินทองรั่วไหล

เปิดอ่าน 8,887 ครั้ง
วิธีเอาตัวรอดจากไฟไหม้
วิธีเอาตัวรอดจากไฟไหม้ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ