ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

ชื่อรายงาน การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

ผู้รายงาน นายพงศ์สุวรรณ พงศ์ภาวิชญาภรณ์

ปีที่ทำการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการวิจัยองค์กร ที่มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้ 1) ศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 2) ศึกษาความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครอง ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วิธีดำเนินการศึกษา มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) กำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดยการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการพัฒนางานวิชาการ กำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ แล้วตรวจสอบความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 2) ดำเนินการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา กับกลุ่มเป้าหมาย 3) ประเมินความพึงพอใจของ ผู้เกี่ยวข้อง ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง รวมจำนวนทั้งสิ้น 909 คน

ผลการศึกษา พบว่า

1. ผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 สรุปได้ ดังนี้

ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ของการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ก็พบว่า ความสามารถด้านการจัดทำหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับดีมาก ความสามารถในการเป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู อยู่ในระดับดีมาก ความสามารถในการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำที่ผู้เรียนจะได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ อยู่ในระดับดีมาก และ ความสามารถในการร่วมพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้คล่องตัว มีประสิทธิภาพโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนอยู่ในระดับดีมาก

2. ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ พบว่า

ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนและการสื่อสารภาษาไทยตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป เท่ากับ 90.97 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด (เป้าหมายร้อยละ 89 ) มีความสามารถในการอ่าน การเขียนและการสื่อสารภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป เท่ากับ 24.44 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด (เป้าหมายร้อยละ 23 ) มีความสามารถในการคิดคำนวณ ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป เท่ากับ 68.38 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด (เป้าหมายร้อยละ 65 ) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป เท่ากับ 47.34 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด (เป้าหมายร้อยละ 45 ) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป เท่ากับ 43.42 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด (เป้าหมายร้อยละ 42 ) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป เท่ากับ 71.95 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด (เป้าหมายร้อยละ 71) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีผลการเรียนเฉลี่ย ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าปีที่ผ่านมา 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด (เป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด สูงกว่าปีที่ผ่านมา 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้) มีความก้าวหน้าในผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ สูงกว่าปีที่ผ่านมา 4 รายวิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาต่างประเทศ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด สูงกว่าปีที่ผ่านมา 4 รายวิชา) และผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและ เจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อการทำงาน หรืองานอาชีพ ในระดับดีขึ้นไปเท่ากับ 96.30 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด (เป้าหมายร้อยละ 95)

ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พบว่า ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ในระดับดีขึ้นไปเท่ากับ 85.45 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด (เป้าหมายร้อยละ 85) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ในระดับดีขึ้นไปเท่ากับ 95.24 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด (เป้าหมายร้อยละ 95) ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ในระดับดีขึ้นไปเท่ากับ 95.57 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด (เป้าหมายร้อยละ 95) และมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ในระดับดีขึ้นไปเท่ากับ 95.60 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด (เป้าหมายร้อยละ 95)

3. ผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 พบว่า มีผลการปฏิบัติงานในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก เมื่อเรียงตามลำดับผลการพัฒนา รายกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ที่ 5 มีผลการปฏิบัติสูงสุดอยู่ในระดับดีมาก รองลงมา ได้แก่กลยุทธ์ที่ 2 มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก กลยุทธ์ที่ 4 มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก กลยุทธ์ที่ 1 และกลยุทธ์ที่ 3 มีผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีมาก ตามลำดับ

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก

โพสต์โดย พงศ์สุวรรณ : [21 ส.ค. 2565 เวลา 07:55 น.]
อ่าน [1003] ไอพี : 113.53.16.186
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,020 ครั้ง
"ตังกุย" คืออะไร มีสรรพคุณอย่างไร
"ตังกุย" คืออะไร มีสรรพคุณอย่างไร

เปิดอ่าน 18,203 ครั้ง
เอกสารการใช้ผลสอบ O-NET เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน 80:20
เอกสารการใช้ผลสอบ O-NET เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน 80:20

เปิดอ่าน 132,651 ครั้ง
รวมพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษา
รวมพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษา

เปิดอ่าน 14,866 ครั้ง
มะเร็งเน็ต...ภัยร้ายชนิดใหม่ เสี่ยงตายไม่รู้ตัว
มะเร็งเน็ต...ภัยร้ายชนิดใหม่ เสี่ยงตายไม่รู้ตัว

เปิดอ่าน 74,044 ครั้ง
ความสำคัญของงานกราฟิก
ความสำคัญของงานกราฟิก

เปิดอ่าน 15,149 ครั้ง
เทคนิคซ้อนฉากหลังของหนังฮอลลีวูด เจ๋งจริงๆ
เทคนิคซ้อนฉากหลังของหนังฮอลลีวูด เจ๋งจริงๆ

เปิดอ่าน 11,807 ครั้ง
เป็นอันธพาลเป็นโรคจิต เหตุเพราะขาดฮอร์โมนคุมการประพฤติ
เป็นอันธพาลเป็นโรคจิต เหตุเพราะขาดฮอร์โมนคุมการประพฤติ

เปิดอ่าน 19,793 ครั้ง
24 กันยายน วันมหิดล
24 กันยายน วันมหิดล

เปิดอ่าน 17,557 ครั้ง
รู้หรือไม่ว่า 10 ข้อที่เด็กทุกคนในโลกนี้ต้องการมากที่สุดคืออะไร
รู้หรือไม่ว่า 10 ข้อที่เด็กทุกคนในโลกนี้ต้องการมากที่สุดคืออะไร

เปิดอ่าน 49,974 ครั้ง
คำบุพบท
คำบุพบท

เปิดอ่าน 7,241 ครั้ง
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่4
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่4

เปิดอ่าน 13,338 ครั้ง
มาตรฐานข้อสอบและการให้เกรดในมหาวิทยาลัย: เกรดเฟ้อและเกรดฝืด
มาตรฐานข้อสอบและการให้เกรดในมหาวิทยาลัย: เกรดเฟ้อและเกรดฝืด

เปิดอ่าน 21,683 ครั้ง
ผวาทั้งเอเชีย ข้าวพลาสติกเมดอินไชน่าระบาด กินแล้วอาจถึงตาย
ผวาทั้งเอเชีย ข้าวพลาสติกเมดอินไชน่าระบาด กินแล้วอาจถึงตาย

เปิดอ่าน 15,315 ครั้ง
ช้อน-ส้อม จุ่มน้ำร้อนหม้อหุงข้าว ฆ่าเชื้อโรคไม่ตาย
ช้อน-ส้อม จุ่มน้ำร้อนหม้อหุงข้าว ฆ่าเชื้อโรคไม่ตาย

เปิดอ่าน 8,210 ครั้ง
เทคนิคการทำตลาดบน Social Media
เทคนิคการทำตลาดบน Social Media

เปิดอ่าน 34,218 ครั้ง
ถั่วงอกคอนโดฯ ปลูกง่ายๆ สไตล์คนเมือง
ถั่วงอกคอนโดฯ ปลูกง่ายๆ สไตล์คนเมือง
เปิดอ่าน 560 ครั้ง
เปิดตัวระบบย่อลิงก์ "dg.th" ลดปัญหาคุกคามทางไซเบอร์
เปิดตัวระบบย่อลิงก์ "dg.th" ลดปัญหาคุกคามทางไซเบอร์
เปิดอ่าน 36,180 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา (การเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม)
รับชมย้อนหลัง ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา (การเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม)
เปิดอ่าน 12,262 ครั้ง
สื่อวีดิทัศน์การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้น ม.ต้น ผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
สื่อวีดิทัศน์การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้น ม.ต้น ผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
เปิดอ่าน 9,819 ครั้ง
วิธีรักษามะเร็ง แบบธรรมชาติ
วิธีรักษามะเร็ง แบบธรรมชาติ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ