ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียน โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยใช้รูปแบบ CIPPiest (CIPPiest Model)

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียน โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยใช้รูปแบบ CIPPiest (CIPPiest Model)

ผู้รายงาน นายเลิศ ปรุงโพธิ์

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

ปี พ.ศ. 2564

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียน โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จำนวน 7 ด้าน ได้แก่การตรงต่อเวลา ความเชื่อมั่นในตนเอง การปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของโรงเรียนและสังคม ความรับผิดชอบ การเคารพสิทธิผู้อื่น ความอดทนอดกลั้น และความเป็นผู้นำ และประเมินผลกระทบ ประสิทธิผล ความยั่งยืนและการถ่ายโยงความรู้ที่ได้จากโครงการ ผู้รายงานใช้วิธีการประเมินของ Danial L. Stufflebeam รูปแบบการประเมินแบบ CIPPiest (CIPPiest Model) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามความคิดเห็นจาก ครูและบุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 จำนวน จำนวน 134 คน จำแนกเป็น ครูและบุคลากร จำนวน 10 คน ใช้ประชากรเป็นหน่วยในการวิเคราะห์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 62 คน และผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 62 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามที่ผู้รายงานได้สร้างขึ้น แบ่งเป็น 8 ชุด ข้อคำถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ รวมทั้งสิ้น จำนวน 92 ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.6 ถึง 1.0 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ 0.20 ถึง 0.90 ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.95 - 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา พบว่า

1. บริบทของโครงการ (Context) มีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 7 ข้อ และระดับมาก 3 ข้อ ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ย มากที่สุด ได้แก่ การดำเนินงานของโครงการ สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองลงมา ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด วัตถุประสงค์ของโครงการ สอดคล้องกับนโยบายการจัดการพัฒนาวินัยของท้องถิ่น

2. ปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input) มีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 5 ข้อ และระดับมาก 1 ข้อ ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ความพร้อมของผู้บริหารโครงการ รองลงมา ได้แก่ ความพร้อมของผู้รับผิดชอบโครงการ ส่วนข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ความพร้อมด้านงบประมาณ

3. กระบวนการดำเนินงานตามโครงการ (Process) มีความเหมาะสมในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 8 ข้อ และระดับมาก 12 ข้อ ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือการศึกษาสภาพปัญหาและ ความต้องการพัฒนาระบบการพัฒนาวินัย รองลงมา ได้แก่ การประสานงานให้ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนิน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ มีการประเมินโครงการระหว่างปและสิ้นสุดโครงการ

4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวินัยนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน และด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือการเคารพสิทธิผู้อื่นและความเป็นผู้นำ รองลงมาได้แก่การตรงต่อเวลา ด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ความเชื่อมั่นในตนเองและเมื่อจำแนกเป็นรายกลุ่ม ผลการประเมินเป็น ดังนี้

ครูและบุคลากรมีความคิดเห็นว่า นักเรียนมีวินัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน และด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือความเป็นผู้นำ รองลงมา ได้แก่ การเคารพสิทธิผู้อื่น ส่วนด้านที่มีค่าคะแนน เฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ความเชื่อมั่นในตนเอง

นักเรียนมีความคิดเห็นว่า นักเรียนมีวินัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือความอดทนอดกลั้น รองลงมา ได้แก่ การเคารพสิทธิผู้อื่น ส่วนด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ความรับผิดชอบ

ผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นว่า นักเรียนมีวินัยในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือการเคารพสิทธิผู้อื่น รองลงมาได้แก่ ความรับผิดชอบ ด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดได้แก่ความเชื่อมั่นในตนเอง

เมื่อเรียงลำดับคุณธรรม จริยธรรม ด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดไปหาค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด สามารถเรียงได้ดังนี้ คือ ความเป็นผู้นำ การตรงต่อเวลา การเคารพสิทธิผู้อื่น ความรับผิดชอบ การปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของโรงเรียนและสังคม ความอดทนอดกลั้น และความเชื่อมั่นในตนเอง

5. ผลกระทบ (impact) จากการดำเนินงานโครงการพัฒนาวินัยนักเรียน โรงเรียน

บ้านวังน้ำเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อเรียงลำดับวินัยนักเรียนด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ความเป็นผู้นำ การตรงต่อเวลา การเคารพสิทธิผู้อื่น ความรับผิดชอบ การปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของโรงเรียนและสังคม ความอดทนอดกลั้น และความเชื่อมั่นในตนเอง

6. ประสิทธิผล (Effectiveness) จากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาวินัยนักเรียน โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การดำเนินงานโครงการมีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษา และการดำเนินงานโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด รองลงมาได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) และผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา มีความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการพัฒนาวินัยนักเรียน ด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่การดำเนินงานโครงการมีความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าและการดำเนินงานโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และเมื่อจำแนกเป็นรายกลุ่ม พบว่า มีผลการประเมิน ดังนี้

ครูและบุคลากรมีความเห็นว่า ประสิทธิผลจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาวินัยนักเรียน โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การดำเนินงานโครงการมีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษา รองลงมา ได้แก่ การดำเนินงานโครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ข้อที่มีค่าคะแนน เฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ การดำเนินงานโครงการมีความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า

นักเรียน มีความเห็นว่า ประสิทธิผลจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาวินัยนักเรียน โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การดำเนินงานโครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น รองลงมา ได้แก่ การดำเนินงานโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่การดำเนินงานโครงการได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ปกครองนักเรียนมีความเห็นว่าประสิทธิผลจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาวินัยนักเรียน โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การดำเนินงานโครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น รองลงมาได้แก่ การดำเนินงานโครงการมีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษา ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดได้แก่การดำเนินงานโครงการได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

7. ความยั่งยืน (Sustainability) ที่ได้รับจากโครงการพัฒนาวินัยนักเรียน โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน รองลงมา ได้แก่ สามารถนำความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ในการ ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบสามารถนำความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ส่วนข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง และครอบครัว และเมื่อจำแนกเป็นรายกลุ่ม พบว่า มีผลการประเมิน ดังนี้

ครูและบุคลากรมีความเห็นว่า ความยั่งยืนจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาวินัยนักเรียน โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน รองลงมา ได้แก่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเวลา ด้านที่มีค่าคะแนน เฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเวลาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเวลา

นักเรียนมีความคิดเห็นว่า ความยั่งยืนที่ได้รับจากโครงการพัฒนาวินัยนักเรียน โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ในภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ และข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สามารถนำความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้กับการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ รองลงมาคือ สามารถรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ นำมาปรับปรุงและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือ ทำกิจกรรมอื่น ๆ ส่วนข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดคือ สามารถนำหลักการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

ผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นว่า ความยั่งยืนที่ได้รับจากโครงการพัฒนาวินัยนักเรียน โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ในภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ และข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ สามารถนำความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ในการ ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ส่วนข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดคือ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

8. การถ่ายโยงความรู้ (Transportability ) ที่ได้รับจากโครงการพัฒนาวินัยนักเรียน โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโดยใช้ช่องทางและวิธีการที่หลากหลาย รองลงมา ได้แก่ สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม สามารถถ่ายทอดความรู้ แนวคิด เกิดประโยชน์กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาศึกษาดูงาน ส่วนข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ การดำเนินงานโครงการสามารถเป็นแบบอย่างในการขยายผลสู่สถานศึกษาอื่น ๆ ได้ และเมื่อจำแนกเป็นรายกลุ่ม มีผลการประเมิน ดังนี้

ครูและบุคลากรมีความคิดเห็นว่า การถ่ายโยงความรู้ที่ได้รับจากโครงการพัฒนาวินัยนักเรียน โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ และระดับมาก 2 ข้อ ข้อที่มี ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโดยใช้ช่องทางและวิธีการที่หลากหลาย รองลงมา ได้แก่สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวินัยนักเรียน สามารถถ่ายทอดความรู้ แนวคิด เกิดประโยชน์กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาศึกษาดูงาน ส่วนข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ การดำเนินงานโครงการสามารถเป็นแบบอย่างในการขยายผลสู่สถานศึกษาอื่น ๆ ได้

นักเรียนมีความคิดเห็นว่า การถ่ายโยงความรู้ที่ได้รับจากโครงการพัฒนาวินัยนักเรียน โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ในภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ และข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้หรือขยายองค์ความรู้จากการเรียนการสอน การร่วมกิจกรรม โครงการ ไปสู่ครอบครัวของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม รองลงมาคือ การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโดยใช้ช่องทางและวิธีการที่หลากหลาย ส่วนข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดคือ สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวินัยนักเรียน สามารถถ่ายทอดความรู้ แนวคิด เกิดประโยชน์กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาศึกษาดูงาน

ผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นว่า การถ่ายโยงความรู้ที่ได้รับจากโครงการพัฒนาวินัยนักเรียน โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ และข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโดยใช้ช่องทางและวิธีการที่หลากหลาย รองลงมาคือ สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวินัยนักเรียน สามารถถ่ายทอดความรู้ แนวคิด เกิดประโยชน์กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาศึกษาดูงาน ส่วนข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดคือ การดำเนินงานโครงการสามารถเป็นแบบอย่างในการขยายผลสู่สถานศึกษาอื่น ๆ ได้

โพสต์โดย ผอ.เลิศ : [21 ส.ค. 2565 เวลา 11:46 น.]
อ่าน [680] ไอพี : 183.88.3.178
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 3,334 ครั้ง
4 ประโยชน์ของอะโวคาโด กินอย่างไรให้ได้ประโยชน์มากที่สุด
4 ประโยชน์ของอะโวคาโด กินอย่างไรให้ได้ประโยชน์มากที่สุด

เปิดอ่าน 17,013 ครั้ง
หลักเกณฑ์ใหม่ในการตั้งชื่อวัด
หลักเกณฑ์ใหม่ในการตั้งชื่อวัด

เปิดอ่าน 9,316 ครั้ง
เปิดศักราช 2559 ต้อนรับ "AEC" จุดเปลี่ยนอาเซียนสู่ก้าวใหม่ "ค้าบริการ-นวัตกรรม"มาแรง
เปิดศักราช 2559 ต้อนรับ "AEC" จุดเปลี่ยนอาเซียนสู่ก้าวใหม่ "ค้าบริการ-นวัตกรรม"มาแรง

เปิดอ่าน 80,063 ครั้ง
"สมุยหอม หรือ หมุย" พืชสารพัดประโยชน์
"สมุยหอม หรือ หมุย" พืชสารพัดประโยชน์

เปิดอ่าน 7,842 ครั้ง
จิตวิทยาระบุ มีความรู้ดีก็ยังหนีไม่พ้นโดนตุ๋นจนได้
จิตวิทยาระบุ มีความรู้ดีก็ยังหนีไม่พ้นโดนตุ๋นจนได้

เปิดอ่าน 26,599 ครั้ง
พยาธิใบไม้ในตับ
พยาธิใบไม้ในตับ

เปิดอ่าน 44,469 ครั้ง
มารู้จักชื่อและหลักเกณฑ์การกำหนดเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหารกันบ้าง โดย พล.ท.ทวี แจ่มจำรัส
มารู้จักชื่อและหลักเกณฑ์การกำหนดเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหารกันบ้าง โดย พล.ท.ทวี แจ่มจำรัส

เปิดอ่าน 22,215 ครั้ง
"ชงโค"..ไม้ประดับที่มีสรรพคุณรักษาโรค
"ชงโค"..ไม้ประดับที่มีสรรพคุณรักษาโรค

เปิดอ่าน 11,910 ครั้ง
10 เหตุผลที่ทำให้คุณกลายเป็นคนอ้วน
10 เหตุผลที่ทำให้คุณกลายเป็นคนอ้วน

เปิดอ่าน 2,318 ครั้ง
อาการปวดท้องบ่งบอกโรค
อาการปวดท้องบ่งบอกโรค

เปิดอ่าน 21,544 ครั้ง
ยุบ สพฐ. จัดตั้งของใหม่ คิดกันดีแล้วเหรอ?? ไม่เหนื่อยต่อการพายเรือในอ่างหรือ?!
ยุบ สพฐ. จัดตั้งของใหม่ คิดกันดีแล้วเหรอ?? ไม่เหนื่อยต่อการพายเรือในอ่างหรือ?!

เปิดอ่าน 18,694 ครั้ง
ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กปัญหาคุณภาพคนรากหญ้า...สู่ปัญหาชาติ
ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กปัญหาคุณภาพคนรากหญ้า...สู่ปัญหาชาติ

เปิดอ่าน 14,276 ครั้ง
เตือนภัยยาเสียสาวแพร่ระบาด
เตือนภัยยาเสียสาวแพร่ระบาด

เปิดอ่าน 9,275 ครั้ง
PISA ที่ผ่านมาบอกอะไรให้เราทราบบ้าง
PISA ที่ผ่านมาบอกอะไรให้เราทราบบ้าง

เปิดอ่าน 3,560 ครั้ง
8 โรงเรียนนวัตกรรมโลกตามหลัก Education 4.0 : สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.3
8 โรงเรียนนวัตกรรมโลกตามหลัก Education 4.0 : สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.3

เปิดอ่าน 85,131 ครั้ง
พันธุ์ไม้ในในป่าชายเลน
พันธุ์ไม้ในในป่าชายเลน
เปิดอ่าน 571,250 ครั้ง
คำราชาศัพท์
คำราชาศัพท์
เปิดอ่าน 14,867 ครั้ง
มะเร็งเน็ต...ภัยร้ายชนิดใหม่ เสี่ยงตายไม่รู้ตัว
มะเร็งเน็ต...ภัยร้ายชนิดใหม่ เสี่ยงตายไม่รู้ตัว
เปิดอ่าน 10,927 ครั้ง
"ทักษะทางสังคม" ต้นทุนได้งานนักศึกษาจบใหม่
"ทักษะทางสังคม" ต้นทุนได้งานนักศึกษาจบใหม่
เปิดอ่าน 19,164 ครั้ง
อาลัยการศึกษาไทย เก่งเจ๋งในกระดาษ
อาลัยการศึกษาไทย เก่งเจ๋งในกระดาษ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ