ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนดีตามอัตลักษณ์ผู้เรียนโรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว ปีการศึกษา 2563

ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนดีตามอัตลักษณ์ผู้เรียน โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว ปีการศึกษา 2563

ผู้รายงาน นางเขมวันต์ ศรประดิษฐ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทำนบตางหน

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2563

บทสรุป

รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนดีตามอัตลักษณ์ผู้เรียน

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว ปีการศึกษา 2563 โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม

(Stufflebeam. 1983 : 169-179) เป็นกรอบแนวคิดในการประเมิน 4 ด้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการประกอบด้วย 1) ระดับคุณภาพของโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนดีตามอัตลักษณ์ผู้เรียน

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว ปีการศึกษา 2563 2)คุณลักษณะความเป็นคนดีตามอัตลักษณ์ผู้เรียน “จรรยางาม ความรู้ดี มีวินัย”โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว ปีการศึกษา 2563 3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว ปีการศึกษา 2563 4) ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนดีตามอัตลักษณ์ผู้เรียน โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว ปีการศึกษา 2563 โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 44 คน ครู จำนวน 6 คน ผู้ปกครอง จำนวน 44 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินรวมทั้งสิ้น 7 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว เกี่ยวกับความต้องการจำเป็นของโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ ความสอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ของโรงเรียนและนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ความเป็นไปได้ของโครงการก่อนการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนดีตามอัตลักษณ์ผู้เรียน โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว ปีการศึกษา 2563 ฉบับที่2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับความเหมาะสม ปัจจัยนำเข้าในการดำเนินโครงการ ด้านความพอเพียงของงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ความพร้อมด้านบุคลากร ในการดำเนินงานของโครงการ ความเหมาะสมการบริหารจัดการ และหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนดีตามอัตลักษณ์ผู้เรียน โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว ปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 3 แบบทดสอบความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครองเกี่ยวกับกระบวนการของโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนดีตามอัตลักษณ์ผู้เรียน โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว ปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นของ ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับระดับคุณภาพในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนดีตามอัตลักษณ์ผู้เรียน โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว ปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 5 แบบสอบถามความคิดเห็นของครู และผู้ปกครอง เกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นคนดีตามอัตลักษณ์ผู้เรียน โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว ปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 6 แบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ของผู้เรียนโรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว ปีการศึกษา 2563 ตามสภาพจริง ฉบับที่ 7แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนดีตามอัตลักษณ์ผู้เรียน โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว ปีการศึกษา 2563 แบบสอบถามทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง .090 -.980 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

สรุปผลการประเมิน

ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนดีตามอัตลักษณ์ผู้เรียน โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว ปีการศึกษา 2563 สรุปผลได้ดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนดีตามอัตลักษณ์ผู้เรียน

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว ปีการศึกษา 2563 ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมก่อนดำเนินโครงการ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู พบว่า ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ย สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินและเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม ผู้ประเมินพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 4.73, S.D. = 0.09) ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนครูมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 4.52, S.D. = 0.25) ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์ การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

2. ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนดีตามอัตลักษณ์ผู้เรียน

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว ปีการศึกษา 2563 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการก่อนการดำเนิน ตามความคิดเห็นของครู พบว่าโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ( =4.41, S.D. = 0.11) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินและเมื่อพิจารณารายตัวชี้วัดแต่ละด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงเท่ากัน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความพอเพียงของงบประมาณ ( = 4.58, S.D. = 0.21) อยู่ในระดับมากที่สุด และ ด้านความพร้อมด้านบุคลากร ( = 4.58, S.D. = 0.29) อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมาคือ ด้านความเหมาะสมการบริหารจัดการ ( =4.50, S.D. = 0.17) อยู่ในระดับมากที่สุดผ่านเกณฑ์ การประเมิน และตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้านหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( =4.08, S.D. = 0.21) อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์ การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

3. ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนดีตามอัตลักษณ์ผู้เรียน โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว ปีการศึกษา 2563 ด้านกระบวนการ (Process) ของโครงการ ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง พบว่า ทั้งสามกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมินและเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มผู้ประเมินพบว่า ครูมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( =4.53, S.D. = 0.11) ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนผู้ปกครองมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 4.49, S.D.= 0 .11) ในระดับมากที่สุดได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และนักเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( =4.48, S.D.= 0 .10) ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต จำแนกเป็น

4.1 ระดับการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนดีตามอัตลักษณ์ผู้เรียน โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าทั้งสามกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินและเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มผู้ประเมินพบว่า ครู มีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 4.55, S.D. = 0.45) ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผู้ปกครอง มีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 4.54, S.D. = 0.43) ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 4.56, S.D. = 0 .38) ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

4.2 คุณลักษณะความเป็นคนดีตามอัตลักษณ์ผู้เรียน โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของครู และผู้ปกครอง พบว่า ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมินและเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มผู้ประเมินพบว่า ผู้ปกครองมีความคิดเห็น โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 4.47, S.D. = 0 .08) ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และครู มีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 4.42, S.D. = 0 .09) ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว ปีการศึกษา 2563 พบว่า โดยภาพรวมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนทั้ง 8 ประการ อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 93.34 และเมื่อพิจารณาเป็นรายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ร้อยละ 98.70 รองลงมา ได้แก่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีวินัย ซื่อสัตย์ และรักความเป็นไทย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 94.81 ส่วนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใฝ่รู้และมุ่งมั่นในการทำงาน มีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ำสุด ร้อยละ 89.61 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.4 ความพึงพอใจในโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนดีตามอัตลักษณ์ผู้เรียน โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว ปีการศึกษา 2563 พบว่า โดยรวมทั้งสี่กลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ย สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ประเมินพบว่า กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.56, S.D. = 0 .17) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มครู ( = 4.54, S.D. = 0.27) อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ กลุ่มนักเรียน และกลุ่ม ผู้ปกครอง ( = 4.49, S.D. = 0.17) อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1.1 ควรดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนดีตามอัตลักษณ์ผู้เรียน อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่คุณลักษณะความเป็นคนดีอย่างยั่งยืน

1.2 ควรมีการขยายผลการดำเนินงานโครงการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

2. ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการ หรือการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการประเมินโครงการต่างๆ ทุกโครงการที่โรงเรียนดำเนินการโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินอื่นๆ ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และสารสนเทศที่ต้องการคำตอบ

2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็น คนดีตามอัตลักษณ์ผู้เรียน

2.3 ควรมีการประเมินโครงการในระดับองค์รวมของสถานศึกษาโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของซิปป์ (CIPP Model)

โพสต์โดย สนทะเล : [22 ส.ค. 2565 เวลา 10:27 น.]
อ่าน [715] ไอพี : 49.230.175.177
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,292 ครั้ง
5 พฤติกรรมทำร้ายดวงตา
5 พฤติกรรมทำร้ายดวงตา

เปิดอ่าน 31,278 ครั้ง
ศธ.สั่งลดเวลาเรียนในห้องเรียน เหลือเพียง 14.00 น. เด็กจะได้..
ศธ.สั่งลดเวลาเรียนในห้องเรียน เหลือเพียง 14.00 น. เด็กจะได้..

เปิดอ่าน 13,032 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2552

เปิดอ่าน 186,616 ครั้ง
อิทธิบาท 4 ธรรมะที่ใช้ในการทำงาน สู่ความสำเร็จ
อิทธิบาท 4 ธรรมะที่ใช้ในการทำงาน สู่ความสำเร็จ

เปิดอ่าน 37,031 ครั้ง
กินแอปเปิ้ล ลดไข้
กินแอปเปิ้ล ลดไข้

เปิดอ่าน 9,432 ครั้ง
ชื่นชมลูก ช่วยพัฒนา
ชื่นชมลูก ช่วยพัฒนา

เปิดอ่าน 27,719 ครั้ง
ลายมือของคนที่มีเงินทองอยู่ตลอดเวลาต้องมี "ก้นหอยมหาเศรษฐี"
ลายมือของคนที่มีเงินทองอยู่ตลอดเวลาต้องมี "ก้นหอยมหาเศรษฐี"

เปิดอ่าน 12,266 ครั้ง
"ถั่ว" ยาต้านมะเร็งตับอ่อน
"ถั่ว" ยาต้านมะเร็งตับอ่อน

เปิดอ่าน 15,433 ครั้ง
ไมโครซอฟท์ประกาศ ยุติโปรแกรม Paint แล้ว หลังอยู่คู่วินโดวส์มา 32ปี!
ไมโครซอฟท์ประกาศ ยุติโปรแกรม Paint แล้ว หลังอยู่คู่วินโดวส์มา 32ปี!

เปิดอ่าน 18,703 ครั้ง
ประโยชน์และสรรพคุณทางยาของกระเทียม
ประโยชน์และสรรพคุณทางยาของกระเทียม

เปิดอ่าน 80,172 ครั้ง
"สมุยหอม หรือ หมุย" พืชสารพัดประโยชน์
"สมุยหอม หรือ หมุย" พืชสารพัดประโยชน์

เปิดอ่าน 15,458 ครั้ง
อนามัยโลกเตือนไม่ควรดื่มเครื่องดื่ม "ร้อนเกินไป"
อนามัยโลกเตือนไม่ควรดื่มเครื่องดื่ม "ร้อนเกินไป"

เปิดอ่าน 16,742 ครั้ง
วันครู "ครูไทย" การ์ตูนคิวคน โดย อรุณ วัชรสวัสดิ์
วันครู "ครูไทย" การ์ตูนคิวคน โดย อรุณ วัชรสวัสดิ์

เปิดอ่าน 35,605 ครั้ง
ร่าง พรฎ.ปรับเงินเดือนครูฯ
ร่าง พรฎ.ปรับเงินเดือนครูฯ

เปิดอ่าน 16,053 ครั้ง
ไม่ชอบออกกำลังกาย ก็แข็งแรงได้ด้วย 10 วิธีนี้
ไม่ชอบออกกำลังกาย ก็แข็งแรงได้ด้วย 10 วิธีนี้

เปิดอ่าน 17,052 ครั้ง
ภัยร้ายความเค็มสะสมจากพริกน้ำปลา
ภัยร้ายความเค็มสะสมจากพริกน้ำปลา
เปิดอ่าน 13,389 ครั้ง
สูด "ควันบุหรี่มือสอง" แค่ 30 นาทีมีสิทธิเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ
สูด "ควันบุหรี่มือสอง" แค่ 30 นาทีมีสิทธิเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ
เปิดอ่าน 20,140 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษา เรียนรู้จากผู้ประสบผลสำเร็จ : "เกาหลีใต้"
ปฏิรูปการศึกษา เรียนรู้จากผู้ประสบผลสำเร็จ : "เกาหลีใต้"
เปิดอ่าน 8,986 ครั้ง
ตะลึง!!! 90% ของอีเมล์เป็น "สแปม"
ตะลึง!!! 90% ของอีเมล์เป็น "สแปม"
เปิดอ่าน 12,819 ครั้ง
บุคลิกภาพที่อาจนำไปสู่โรคร้าย
บุคลิกภาพที่อาจนำไปสู่โรคร้าย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ