ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านโพหวาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต1

บทสรุปผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านโพหวาย

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต1

ผู้รายงาน นายภาณุพงศ์ เพชรกูล

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพหวาย

หน่วยงานที่สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านโพหวาย สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยนำเข้า

กระบวนการและผลผลิตของการดำเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ผู้ประเมินได้ใช้วิธีการประเมินตาม

แนวคิดรูปแบบการประเมินแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) นำมาใช้

ในการประเมินกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา

ผู้ปกครองและนักเรียน จำนวน 678 คน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมิน

ครั้งนี้เป็นแบบประเมินผลคุณลักษณะของผู้เรียน และแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient)

ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.833 ผู้ประเมินวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน

ได้แก่ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า (1) การประเมินบริบทของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน

บ้านโพหวาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยภาพรวมมีความ

เหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายข้อพบว่า วัตถุประสงค์

และเป้าหมายของโครงการ ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด

รองลงมาคือ วัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธส่งเสริมให้นักเรียนนำหลักธรรมและหลักความ

พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาสังคมได้และวัตถุประสงค์ของโครงการมีความ

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของชุมชน ส่วนนักเรียน

สามารถนำไปต่อยอดกิจกรรมที่จัดขึ้นในโครงการไปปรับใช้ในชีวิตประจำได้มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าข้ออื่น ๆ

(2) การประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านโพหวาย สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมและความเพียงพอ

อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายข้อพบว่าโรงเรียนมีปฏิทินการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

กำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา บุคลากรในโรงเรียนมีจำนวนเพียงพอ สามารถ

แบ่งหน้าที่รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถใน

การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ส่วนโรงเรียนกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน สามารถ

นำไป ปฏิบัติได้ทันทีมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าข้ออื่น ๆ (3) การประเมินกระบวนการของโครงการโรงเรียนวิถี

พุทธของโรงเรียนบ้านโพหวาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

โดยภาพรวมมีการดำเนินงาน อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายข้อพบว่า โรงเรียนมีการ

ดำเนินการตามปฏิทิน/แผนการปฏิบัติการของโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา โรงเรียนมีการจัด

กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม ความเป็นคนดีที่สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ

โรงเรียนได้กำหนดบทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธอย่าง

ชัดเจน ส่วนมีการนำผลการประเมิน มาร่วมกำหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาโครงการให้ดีขึ้น

มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าข้ออื่น ๆ (4) การประเมินด้านผลผลิตของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้าน

โพหวาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พบว่า (4.1) การ

ประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านโพหวาย พบว่า นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของนักเรียน

โดยภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายข้อพบว่า ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ

ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของเพลงชาติมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ไหว้พระสวดมนต์

ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ส่วนแสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึก

ความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มีค่าเฉลี่ยต่ำ

กว่าข้ออื่น ๆ (4.2) การประเมินความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องโครงการโรงเรียน

วิถีพุทธของโรงเรียนบ้านโพหวาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายข้อพบว่า ประโยชน์ที่ได้รับ

จากโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือกิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการมีความ

เหมาะสมกับนักเรียนและมีความหลากหลาย และนักเรียนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี

เมื่อผ่านการเข้าร่วมโครงการ ส่วนนักเรียนทุกคนใช้หลักธรรมของศาสนาตามหลักไตรสิกขามา

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจนเป็นกิจนิสัย มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าข้ออื่น ๆ

คำสำคัญ : รายงานการประเมินโครงการ, วิถีพุทธ

โพสต์โดย รองฯเบิร์ด : [29 ส.ค. 2565 เวลา 10:36 น.]
อ่าน [2576] ไอพี : 125.26.181.223
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 7,789 ครั้ง
จัดอันดับทุนมนุษย์
จัดอันดับทุนมนุษย์

เปิดอ่าน 10,274 ครั้ง
น้ำประปาแปลงร่าง กลายเป็นน้ำแข็งคนกลับชอบ!?
น้ำประปาแปลงร่าง กลายเป็นน้ำแข็งคนกลับชอบ!?

เปิดอ่าน 15,911 ครั้ง
เจอดาว "โลกหมายเลข 2" นาซ่าชี้คล้ายโลกเรามากๆ
เจอดาว "โลกหมายเลข 2" นาซ่าชี้คล้ายโลกเรามากๆ

เปิดอ่าน 31,165 ครั้ง
อาหรับ มาจากไหน?
อาหรับ มาจากไหน?

เปิดอ่าน 21,055 ครั้ง
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545

เปิดอ่าน 51,060 ครั้ง
มารยาทในการกล่าวขอโทษ (Excuse me)
มารยาทในการกล่าวขอโทษ (Excuse me)

เปิดอ่าน 4,095 ครั้ง
เตรียมพร้อม สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
เตรียมพร้อม สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

เปิดอ่าน 8,305 ครั้ง
"กูเกิ้ล"ผุดนวัตกรรม แว่นเสมือนจริง-รถอัตโนมัติ!
"กูเกิ้ล"ผุดนวัตกรรม แว่นเสมือนจริง-รถอัตโนมัติ!

เปิดอ่าน 15,893 ครั้ง
10 เคล็ดลับเลิกบุหรี่
10 เคล็ดลับเลิกบุหรี่

เปิดอ่าน 20,856 ครั้ง
งานบันทึกเสียงมีความเป็นมาอย่างไร?
งานบันทึกเสียงมีความเป็นมาอย่างไร?

เปิดอ่าน 25,516 ครั้ง
ยาสามัญประจำบ้าน
ยาสามัญประจำบ้าน

เปิดอ่าน 7,961 ครั้ง
ยิ่งกวดวิชามาก ยิ่งสะท้อนปัญหามาก
ยิ่งกวดวิชามาก ยิ่งสะท้อนปัญหามาก

เปิดอ่าน 7,223 ครั้ง
ซูปเปอร์ไฮเวย์การศึกษา
ซูปเปอร์ไฮเวย์การศึกษา

เปิดอ่าน 36,277 ครั้ง
หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

เปิดอ่าน 29,010 ครั้ง
SCORM (Shareable Content Object Reference Model)
SCORM (Shareable Content Object Reference Model)

เปิดอ่าน 33,509 ครั้ง
เดินหน้าปฏิรูปครู พฤติกรรมการสอนของ ครู 59
เดินหน้าปฏิรูปครู พฤติกรรมการสอนของ ครู 59
เปิดอ่าน 117,029 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 12 การเล่นที่ผิดกติกาและประพฤติผิด
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 12 การเล่นที่ผิดกติกาและประพฤติผิด
เปิดอ่าน 19,504 ครั้ง
ประกาศสงกรานต์ 2554 นางสงกรานต์ปี 2554 ชื่อ กิริณีเทวี
ประกาศสงกรานต์ 2554 นางสงกรานต์ปี 2554 ชื่อ กิริณีเทวี
เปิดอ่าน 24,691 ครั้ง
เมฆสีรุ้ง
เมฆสีรุ้ง
เปิดอ่าน 1,458 ครั้ง
ความหมายของรังสี กัมมันตภาพรังสี และธาตุกัมมันตรังสี
ความหมายของรังสี กัมมันตภาพรังสี และธาตุกัมมันตรังสี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ