ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะ การคิดของผู้เรียนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ชื่อเรื่อง : การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดของผู้เรียนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ชื่อผู้วิจัย : มานพ จิตแม้น

ปีที่วิจัย : ปีการศึกษา 2563-2564

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 2) พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดของผู้เรียนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 3) ดำเนินการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดของผู้เรียนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาล ท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ และ 4) เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดของผู้เรียนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยใช้วิธีวิจัยผสมผสานทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดำเนินการวิจัย เป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดของผู้เรียนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยการสังเคราะห์เอกสาร วิเคราะห์สภาพและแนวทางการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สภาพพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สอบถาม สัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจงจากผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 23 คน แล้วมาสังเคราะห์วิเคราะห์เนื้อหา ตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดของผู้เรียนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม จากนั้นยกร่างและตรวจสอบรูปแบบจากการสนทนากลุ่ม ตรวจสอบคุณภาพจากแบบประเมินคุณภาพ ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 9 คน ตอนที่ 3 ดำเนินการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดของผู้เรียนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ภายใต้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย (1) กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้สอนต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดของผู้เรียนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงกับผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 20 คน (2) กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดของผู้เรียนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างเทียบสัดส่วนตามระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รวมทั้งสิ้น 103 คน ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตอนที่ 4 ประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดของผู้เรียนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจงกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จำนวน 44 คน แบบสอบถามความพึงพอใจ และรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพและแนวทางการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดของผู้เรียนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ มีองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการ 3 ด้าน ได้แก่ กระบวนการบริหารจัดการงานวิชาการ กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา แนวทางการบริหารงานวิชาการ ควรมีส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางการบริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ มีการนิเทศการเรียนการสอนที่เหมาะสม มีการส่งเสริมในการพัฒนาการจัดทำแผนวัดผลที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 มีการส่งเสริมให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มีระบบการตรวจสอบผลสะท้อนกลับของการจัดการเรียนรู้ มีการจัดตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนรู้ มีการสร้างความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้ต่อผู้สอน มีการออกแบบกระบวนจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคใหม่ ๆ มีการกำกับและติดตามการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มีสนับสนุนแหล่งงบประมาณในการทำสื่อการสอน ผลการสัมภาษณ์สการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะการคิดของผู้เรียนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และพบว่า สังเคราะห์การเกิดทักษะของผู้เรียนที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาได้ 3 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะการคิดแก้ปัญหา

2. รูปแบบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดของผู้เรียนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ได้องค์ความรู้ใหม่ จากการเกิดกระบวนการพัฒนาผู้สอน 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการจัดการงานวิชาการ (2) การเรียนรู้ปฏิบัติ (3) สร้างเครือข่ายการศึกษา (4) การบริหารจัดการองค์กร (5) การบริหารแบบมีส่วนร่วม และเกิดการพัฒนาผู้เรียน 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย (1) ขั้นกำหนดเป้าหมาย ให้ผู้เรียนเป็นผู้กำหนดให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาของเรื่องที่เรียน (2) ขั้นนำเสนอการเรียนรู้แบบองค์รวม ให้ผู้สอนเป็นผู้กำหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาและทำความเข้าใจตามลำดับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ ครบทุกด้าน (3) ขั้นสร้างความคิดจินตนาการ ให้แก่ผู้เรียน โดยใช้เทคนิค PMI มาใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ ได้แก่ คิดบวก(P) คิดลบ (M) และ คิดในสิ่งที่น่าสนใจ (I) (4) ขั้นเลือกที่เหมาะสม ให้ผู้เรียนเลือกทางเลือกที่เหมาะสม ฝึกให้ผู้เรียนกล้าตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมถูกต้องกับสถานการณ์ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป และ (5) ขั้นความรู้ไปสู่การปฏิบัติ ให้ผู้เรียนนำความรู้ที่เลือกไปสู่การปฏิบัติที่ดีและถูกต้อง สามารถปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้องค์ความรู้ใหม่ ผู้วิจัยสร้างสัญลักษณ์เชิงประจักษ์ ออกมาเป็นโมเดลรูปแบบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดของผู้เรียนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ที่ผู้วิจัยได้ตั้งชื่อว่า “Ma-Think Model”

3. ผลการดำเนินการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดของผู้เรียนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ พบว่า ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้สอนต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดของผู้เรียนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดของผู้เรียนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เช่นกัน

4. ผลความพึงพอใจการประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดของผู้เรียนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

คำสำคัญ : รูปแบบ/ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา/ ทักษะการคิด/ศตวรรษที่ 21

โพสต์โดย jackular : [1 ก.ย. 2565 เวลา 08:11 น.]
อ่าน [2563] ไอพี : 223.205.218.78
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,109 ครั้ง
ใช้เทคโนโลยีสร้าง "การคิดวิเคราะห์"
ใช้เทคโนโลยีสร้าง "การคิดวิเคราะห์"

เปิดอ่าน 58,518 ครั้ง
สูตรคูณ
สูตรคูณ

เปิดอ่าน 12,803 ครั้ง
Download เอกสาร " แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน " ของ สพฐ.
Download เอกสาร " แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน " ของ สพฐ.

เปิดอ่าน 21,201 ครั้ง
บอกเล่า"ปาฏิหาริย์" สมเด็จพระสังฆราช
บอกเล่า"ปาฏิหาริย์" สมเด็จพระสังฆราช

เปิดอ่าน 33,370 ครั้ง
FOCUS ประเด็นจาก PISA : การศึกษาเวียดนาม: ทำไมนักเรียนจึงมีผลการประเมินสูง
FOCUS ประเด็นจาก PISA : การศึกษาเวียดนาม: ทำไมนักเรียนจึงมีผลการประเมินสูง

เปิดอ่าน 9,747 ครั้ง
โด๊ปวิตามินหวังบำรุงร่างกาย อาจทำให้อายุสั้นได้
โด๊ปวิตามินหวังบำรุงร่างกาย อาจทำให้อายุสั้นได้

เปิดอ่าน 7,608 ครั้ง
อย่ากวดวิชาอย่างเดียว
อย่ากวดวิชาอย่างเดียว

เปิดอ่าน 11,305 ครั้ง
ปลุกเด็กเขียนจดหมาย ลดใช้ facebook
ปลุกเด็กเขียนจดหมาย ลดใช้ facebook

เปิดอ่าน 14,413 ครั้ง
แนวปฏิบัติในการโอนบุคลากรด้านการศึกษาในสถานศึกษาไป อปท.
แนวปฏิบัติในการโอนบุคลากรด้านการศึกษาในสถานศึกษาไป อปท.

เปิดอ่าน 17,701 ครั้ง
VPN คืออะไร
VPN คืออะไร

เปิดอ่าน 13,786 ครั้ง
อันดับเมืองน่าอยู่
อันดับเมืองน่าอยู่

เปิดอ่าน 26,512 ครั้ง
เทรนด์ชุดนักศึกษาแบบตัวใหญ่ไม่รัดติ้ว กำลังจะกลับมา จริงหรือ?
เทรนด์ชุดนักศึกษาแบบตัวใหญ่ไม่รัดติ้ว กำลังจะกลับมา จริงหรือ?

เปิดอ่าน 15,420 ครั้ง
ติดพนันเสียคนตอนแก่เนื่องมาจากเป็นเพราะสมองเสื่อมโทรม
ติดพนันเสียคนตอนแก่เนื่องมาจากเป็นเพราะสมองเสื่อมโทรม

เปิดอ่าน 18,345 ครั้ง
กินยาให้ถูกโรค
กินยาให้ถูกโรค

เปิดอ่าน 466,238 ครั้ง
Nouns ( คำนาม ) Types ( ชนิดของคำนาม )
Nouns ( คำนาม ) Types ( ชนิดของคำนาม )

เปิดอ่าน 22,533 ครั้ง
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
เปิดอ่าน 43,183 ครั้ง
14 วิธีการประยุกต์ใช้ลวดเสียบกระดาษ ที่คุณคาดไม่ถึง
14 วิธีการประยุกต์ใช้ลวดเสียบกระดาษ ที่คุณคาดไม่ถึง
เปิดอ่าน 15,626 ครั้ง
โหงวเฮ้งดี เปลี่ยนได้ไ่ม่ยาก!
โหงวเฮ้งดี เปลี่ยนได้ไ่ม่ยาก!
เปิดอ่าน 122,059 ครั้ง
เนื้อเพลง อิ่มอุ่น
เนื้อเพลง อิ่มอุ่น
เปิดอ่าน 13,904 ครั้ง
เมื่อสุนัขตำรวจปลดเกษียณ สิ่งที่มนุษย์มอบให้คือ.....
เมื่อสุนัขตำรวจปลดเกษียณ สิ่งที่มนุษย์มอบให้คือ.....

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ