ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายของการประเมินคือ 1. เพื่อประเมินบริบทของโครงการพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี2. เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า

ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี

3. เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุ

เคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี

กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

และครู ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 5 คน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน ครู จำนวน 74 คน นักเรียนและผู้ปกครอง

ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยใช้ตารางการสุ่มตัวอย่างของ Krejcie

และ Morgan ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หรือยอมให้มีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ประกอบด้วย

นักเรียน จำนวน 234 คน และผู้ปกครอง จำนวน 234 คน

ผลการศึกษาพบว่า

1. การประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียน

ราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรีในภาพรวมเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา

ผลการประเมินในแต่ละเรื่อง พบว่า เรื่องที่มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมสูงสุด คือ เรื่องชุมชน ท้องถิ่น และ

ผู้ปกครองนักเรียนเห็นความสำคัญและยอมรับว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ตรงกับความต้องการของ

นักเรียน รองลงมา คือ เรื่องวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้มีการพัฒนา

แหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียน วัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้มีความชัดเจน

สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ส่วนเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมต่ำสุด ได้แก่ เรื่อง โครงการสนองต่อความ

ต้องการของนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียน

2. การประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรีในภาพรวมเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

เมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละเรื่อง พบว่า เรื่องที่มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมสูงสุด คือ เรื่องโรงเรียน

มีเครือข่ายในการวางแผน สนับสนุนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียน รองลงมา

คือ เรื่องโรงเรียนบริหารจัดการงบประมาณโดยการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส และ

ตรวจสอบได้และโรงเรียนมีการวางแผน นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อ

ส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียน ส่วนเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมต่ำสุด ได้แก่ เรื่องผู้บริหาร ครู

ผู้ปกครองและนักเรียนมีส่วนร่วมตัดสินใจ วางแผนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของ

นักเรียน

3. การประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรีในภาพรวมเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ

พิจารณาผลการประเมินในแต่ละเรื่อง พบว่า เรื่องที่มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมสูงสุด คือ เรื่องโรงเรียนมีการ

สรุปรายงานผลกิจกรรมแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รองลงมา คือ เรื่องโรงเรียนมีการสร้างความเข้าใจ

ร่วมกันในการจัดกิจกรรมแก่บุคลากรผู้เกี่ยวข้องและนักเรียน และโรงเรียนมีการกำกับ ติดตาม กิจกรรมโดยใช้

กระบวนการนิเทศภายในค่าเฉลี่ย ส่วนเรื่องที่มีความเหมาะสมต่ำสุด ได้แก่ เรื่องโรงเรียนมีการพัฒนา

บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง นักเรียน รวมถึงสื่อและวัสดุอุปกรณ์

4. การประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียน

ราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรีในภาพรวมเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณา

ผลการประเมินในแต่ละเรื่อง พบว่า เรื่องที่มีเฉลี่ยค่าเความเหมาะสมสูงสุด คือ เรื่องนักเรียนมีความซื่อสัตย์

สุจริต รองลงมา คือ เรื่องนักเรียนมีความรับผิดชอบทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย ส่วนเรื่องที่มีค่าเฉลี่ย

ความเหมาะสมต่ำสุด ได้แก่ เรื่องนักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้

5. การประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียน

ราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรีความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนในภาพรวมเห็นว่ามีความเหมาะสม

อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละเรื่อง พบว่า เรื่องที่มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสม

สูงสุด คือ เรื่องการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนส่งผลให้นักเรียนสามารถ

ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้รองลงมาอยู่ในระดับ มากที่สุด ได้แก่ เรื่องการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อ

ส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนส่งผลให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ส่วนเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยความ

เหมาะสมต่ำสุด ได้แก่ เรื่องการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนส่งผลให้เกิดความ

ร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับสถานประกอบการ

6. การประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียน

ราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรีความคิดเห็นของนักเรียนในภาพรวมเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละเรื่อง พบว่า เรื่องที่มีความเหมาะสมสูงสุด คือ เรื่อง

นักเรียนมีพฤติกรรมทางสังคมดีขึ้นทั้งในด้านการทำงาน การอยู่ร่วมกัน ความรับผิดชอบและการอุทิศตน

เพื่อสังคม รองลงมา คือ เรื่องนักเรียนมีความเข้าใจในเป้าหมายของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริม

ทักษะชีวิตของนักเรียน ส่วนเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมต่ำสุด ได้แก่ เรื่องนักเรียนใฝ่เรียนรู้ และ

พัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ

โพสต์โดย นางคำภา ศรีแพ่ง : [3 ก.ย. 2565 เวลา 23:35 น.]
อ่าน [433] ไอพี : 118.173.92.59
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,113 ครั้ง
ไม่น่าเชื่อ! คลิปอาคารโรงเรียนบ้านพะเด๊ะ อ.แม่สอด จ.ตาก พังถล่มทั้งหลัง
ไม่น่าเชื่อ! คลิปอาคารโรงเรียนบ้านพะเด๊ะ อ.แม่สอด จ.ตาก พังถล่มทั้งหลัง

เปิดอ่าน 14,954 ครั้ง
เม็ดแมงลัก สมุนไพรเด็ด ช่วยให้หุ่นสวย สุขภาพดี
เม็ดแมงลัก สมุนไพรเด็ด ช่วยให้หุ่นสวย สุขภาพดี

เปิดอ่าน 21,233 ครั้ง
4 เรื่องฝากครรภ์ที่แม่ต้องรู้
4 เรื่องฝากครรภ์ที่แม่ต้องรู้

เปิดอ่าน 12,811 ครั้ง
การบรรจุกลับเข้ารับราชการ
การบรรจุกลับเข้ารับราชการ

เปิดอ่าน 16,590 ครั้ง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

เปิดอ่าน 12,756 ครั้ง
หลับไม่ลง-ตื่นยาก! นาฬิกานอนเคลื่อน
หลับไม่ลง-ตื่นยาก! นาฬิกานอนเคลื่อน

เปิดอ่าน 52,573 ครั้ง
ไอเดียการจัดตกแต่งบ้านต้อนรับปีใหม่
ไอเดียการจัดตกแต่งบ้านต้อนรับปีใหม่

เปิดอ่าน 8,951 ครั้ง
คนนอนกรนไม่ต้องกลัวเป็นโรคหัวใจไม่เกี่ยวพันกับโรคหัวใจและหลอดเลือด
คนนอนกรนไม่ต้องกลัวเป็นโรคหัวใจไม่เกี่ยวพันกับโรคหัวใจและหลอดเลือด

เปิดอ่าน 15,036 ครั้ง
10 ข้อดี ฝึกโยคะตอนเช้า
10 ข้อดี ฝึกโยคะตอนเช้า

เปิดอ่าน 10,790 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : เด็กจะกระตือรือร้นและมีความสุขในการเรียนเมื่อใด......ภาพนี้มีคำตอบ
ตูนส์ศึกษา : เด็กจะกระตือรือร้นและมีความสุขในการเรียนเมื่อใด......ภาพนี้มีคำตอบ

เปิดอ่าน 12,465 ครั้ง
ลูกบาศก์ของรูบิค
ลูกบาศก์ของรูบิค

เปิดอ่าน 10,581 ครั้ง
5 สุดยอดมอยส์เจอไรเซอร์ที่หาได้จากในครัว!
5 สุดยอดมอยส์เจอไรเซอร์ที่หาได้จากในครัว!

เปิดอ่าน 14,473 ครั้ง
ออกรถใหม่...วันไหนดี?
ออกรถใหม่...วันไหนดี?

เปิดอ่าน 13,645 ครั้ง
"ผมร่วง" แก้ไขยังไงดี
"ผมร่วง" แก้ไขยังไงดี

เปิดอ่าน 15,711 ครั้ง
ไม่ชอบออกกำลังกาย ก็แข็งแรงได้ด้วย 10 วิธีนี้
ไม่ชอบออกกำลังกาย ก็แข็งแรงได้ด้วย 10 วิธีนี้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,953 ครั้ง
ตกแต่งบ้าน ตามราศีเกิด
ตกแต่งบ้าน ตามราศีเกิด

เปิดอ่าน 25,523 ครั้ง
"ประกาศสงกรานต์" ปี 2556
"ประกาศสงกรานต์" ปี 2556

เปิดอ่าน 27,609 ครั้ง
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)

เปิดอ่าน 12,924 ครั้ง
ดูแลสุขภาพแบบไทย
ดูแลสุขภาพแบบไทย

เปิดอ่าน 12,225 ครั้ง
อยากหน้าเด็ก สดใส! สธ.ชวนนั่ง"สมาธิ" ยาอายุวัฒนะสุขภาพกายและใจ
อยากหน้าเด็ก สดใส! สธ.ชวนนั่ง"สมาธิ" ยาอายุวัฒนะสุขภาพกายและใจ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ