ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร โรงเรียนเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประเมินโครงการโดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการส่งเสริม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร โรงเรียนเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงการส่งเสริม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร โรงเรียนเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3. เพื่อประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation) ของโครงการส่งเสริม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร โรงเรียนเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

4. เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการส่งเสริม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร โรงเรียนเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด จำนวน 451 คน จำแนกเป็น ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 31.26 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 68.74 ของผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบประเมินด้านสภาพแวดล้อม และด้านปัจจัยนำเข้า ฉบับที่ 2 การประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน ฉบับที่ 3 การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ฉบับที่ 4 แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ โดยแบ่งเป็นความพึงพอใจของนักเรียน และความพึงพอใจของครูและบุคลากรโรงเรียนเวียงสระที่มีต่อโครงการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมิน พบว่า

การประเมินด้านสภาพแวดล้อมหรือบริบท (Context)

การประเมินโครงการส่งเสริม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร โรงเรียนเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในด้านสภาพแวดล้อม (Context) ภาพรวมพบอยู่ใน ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การประสานงานและการมีส่วนร่วมสามารถทำให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินโครงการส่งเสริม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร โรงเรียนเวียงสระ รองลงมาเป็นครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นความสำคัญในการจัดโครงการส่งเสริม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร โรงเรียนเวียงสระ ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ำสุด พบว่าบรรยากาศในโรงเรียนและสภาพของชุมชนเอื้อต่อการดำเนินโครงการส่งเสริม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร โรงเรียนเวียงสระ โดยอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการต่อไป

การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input)

ผลการประเมินโครงการส่งเสริม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร โรงเรียนเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ตามคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาพรวมพบว่าอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีคะแนนสูงที่สุด คือ ข้อที่ 4 และข้อที่ 8 มีรายละเอียด ดังนี้ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์มีเพียงพอในการดำเนินโครงการส่งเสริม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร โรงเรียนเวียงสระ และหน่วยงาน และองค์กรภายนอก ทั้งภาครัฐ และเอกชนให้ความร่วมมือ และสนับสนุนโครงการ ระดับคะแนนรองลงมาเป็นมากที่สุด อยู่ในข้อที่ 6 ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบัน และพร้อมที่จะนำไปใช้ในการบริหารจัดการโครงการ ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ำสุด คือ ข้อที่ 7 หน่วยงานต้นสังกัดพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ อยู่ในระดับที่มาก ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการต่อไป

การประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process)

ด้านการวางแผน ภาพรวมพบว่าอยู่ใน ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนของสถานศึกษาในการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นคะแนนการวางแผนการประเมินและสรุปผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนา ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ำสุด พบว่า การจัดทำแผนการประเมินผลให้สอดคล้องกับการวางแผนจัดกิจกรรมในโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการต่อไป

ด้านการดำเนินงาน ภาพรวมพบว่าอยู่ใน ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การจัดประชุมชี้แจง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีความเข้าใจในการดำเนินโครงการ ข้อที่มีคะแนนสูงที่สุด อยู่ในระดับที่มากที่สุด รองลงมาเป็นการประสานงานและสร้างความร่วมมือ เพื่อให้เกิดความสำเร็จจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อยู่ที่ระดับมาก ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ำสุด พบว่า ดำเนินการตามแผนงานและปฏิทินที่กำหนด อยู่ในระดับที่มาก ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการต่อไป

ด้านการประเมินผล ภาพรวมพบว่าอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีคะแนนสูงที่สุด พบว่าผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นประเมินผลการดำเนินงานก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และสิ้นสุดโครงการ อยู่ในระดับที่มากที่สุด ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ำสุด พบว่าการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามกิจกรรมที่กำหนด อยู่ในระดับที่มากที่สุด ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการต่อไป

ด้านการนำผลไปปรับปรุงพัฒนา ภาพรวมพบว่าอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีคะแนนสูงที่สุด พบว่า การสรุปและรายผลการประเมินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นการนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนาโครงการ และสร้างเครือข่ายอย่างเป็นระบบอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ำสุด เป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลโครงการอยู่ในระดับที่มาก ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการต่อไป

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการประเมินโครงการส่งเสริม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร โรงเรียนเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาพรวมพบว่า การประเมินการดำเนินการตามด้านกระบวนการ (Process) อยู่ใน ระดับมากที่สุด ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการต่อไป

การประเมินด้านผลผลิต ได้แก่

ผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา

ด้านการกำหนดนโยบาย ภาพรวมพบว่าอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีคะแนนสูงที่สุด พบว่าการนำผลการติดตามมาพัฒนา นโยบาย/แผนงาน/โครงการส่งเสริม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นมีการกำหนดนโยบายโครงการส่งเสริม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา และบูรณาการกิจกรรมในแผนปฏิบัติงานประจำปีของโรงเรียนเวียงสระ และการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการประจำปีที่นำกิจกรรมการส่งเสริม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเวียงสระมาขับเคลื่อนในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ำสุด พบว่า เป็นการดำเนินการตามนโยบาย และแผนปฏิบัติงานประจำปีของโครงการส่งเสริม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการต่อไป

ด้านการบริหารวิชาการ ภาพรวมพบว่าอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีคะแนนสูงที่สุดพบว่า มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการกิจกรรมโครงการส่งเสริม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเวียงสระอยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นการดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการกิจกรรมส่งเสริม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร โรงเรียนเวียงสระ อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ำสุด คือ การดำเนินการติดตามผล แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการกิจกรรมส่งเสริม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเวียงสระ อยู่ในระดับที่มาก ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการต่อไป

การบริหารงบประมาณ ภาพรวมพบว่าอยู่ใน ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีคะแนนสูงที่สุด พบว่า การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามกิจกรรมโครงการส่งเสริม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร โรงเรียนเวียงสระ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นการดำเนินการตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามกิจกรรมโครงการส่งเสริม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเวียงสระ อยู่ในระดับที่มาก ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ำสุด พบว่ามีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับกิจกรรมโครงการส่งเสริม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร โรงเรียนเวียงสระ อยู่ในระดับที่มาก ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการต่อไป

การบริหารทั่วไป ภาพรวมพบว่าอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีคะแนนสูงที่สุด พบว่าการบริหารจัดการอาคารสถานที่และแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาตามกิจกรรมโครงการส่งเสริม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเวียงสระ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นการประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเวียงสระของผู้เรียนอยู่ในระดับมากซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการต่อไป

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการประเมินโครงการส่งเสริม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร โรงเรียนเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานีในการประเมินด้านผลผลิต ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการกำหนดนโยบาย ด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ และการบริหารทั่วไป ภาพรวมพบว่าอยู่ใน ระดับมาก ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการต่อไป

ผลการดำเนินงานด้านด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดหน่วยการเรียนรู้กิจกรรมโครงการส่งเสริม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสุขภาพ ภาพรวมพบว่าอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีคะแนนสูงที่สุด พบว่ามีการนิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล การนำหน่วย การเรียนรู้กิจกรรมโครงการส่งเสริม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นมีหน่วยการเรียนรู้กิจกรรมโครงการส่งเสริม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร ตามมาตรฐานการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ำสุด พบว่ามีการศึกษา/วิเคราะห์/วิจัย เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการ เรียนรู้กิจกรรมโครงการส่งเสริม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการต่อไป

การบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ ภาพรวมพบว่าอยู่ใน ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีคะแนนสูงที่สุด พบว่า คุณภาพของแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกิจกรรมโครงการส่งเสริม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นการจัดแผนการเรียนรู้ที่บูรณาการกิจกรรมโครงการส่งเสริม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามมาตรฐานการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีคะแนนต่ำสุด พบว่านักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการกิจกรรมโครงการส่งเสริม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการต่อไป

สื่อและแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับกิจกรรม ภาพรวมพบว่าอยู่ใน ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีคะแนนสูงที่สุด พบว่าการใช้แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนที่เสริมสร้างการพัฒนากิจกรรมโครงการส่งเสริม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นการจัดหา/ผลิต/ใช้/เผยแพร่สื่อการเรียนรู้ เพื่อบูรณาการกิจกรรมโครงการส่งเสริม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการต่อไป

การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกิจกรรมการเรียนรู้ ภาพรวมพบว่าอยู่ใน ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีคะแนนสูงที่สุด พบว่าการจัดแสดง/เผยแพร่/ประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานของผู้เรียน ที่เกิดจาก การนำกิจกรรมโครงการส่งเสริม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรไปประยุกต์ใช้ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นรายงานผลการประเมิน และนำมาปรับปรุง/พัฒนา การจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ำสุด พบว่าการใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย และสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการกิจกรรมโครงการส่งเสริม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการต่อไป

สรุปผลการดำเนินงานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร โรงเรียนเวียงสระ ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการต่อไป

ความพึงพอใจนักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนเวียงสระ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของครู นักเรียน ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร โรงเรียนเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาพรวมพบว่า ความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีคะแนนสูงที่สุด พบว่ากิจกรรมตามโครงการโครงการส่งเสริม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเวียงสระที่โรงเรียนดำเนินการมีความเหมาะสม และน่าสนใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นสื่อและแหล่งเรียนรู้สำหรับใช้ในการพัฒนาตามโครงการโครงการส่งเสริม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร โรงเรียนเวียงสระน่าสนใจและมีประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ำสุด พบว่าครูใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการต่อไป ทั้งนี้สามารถสรุปความพึงพอใจในภาพรวมของครู นักเรียน ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร โรงเรียนเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการต่อไปข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้ 1.1 การดำเนินการประเมินในรอบถัดไปควรมีเก็บข้อมูลเชิงลึกกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ของโรงเรียน เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายเชิงพื้นที่ 1.2 ควรเกิดการส่งต่อผลประเมิน และกระบวนการประเมินเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงของการจัดโครงการ 1.3 ในการจัดการประเมินครั้งต่อไปควรขยายกลุ่มเป้าหมายของผู้ให้ข้อมูลมากขึ้น นอกเหนือจากนักเรียนชุดเดิมควรเป็นนักเรียนกลุ่มใหม่ที่มีผลต่อโครงการทั้งในระดับทางตรงและทางอ้อม และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการประเมินในรูปแบบ 360 องศา และรอบด้านที่สุด

โพสต์โดย นางสาวสุริยา เพราเพราะ : [5 ก.ย. 2565 เวลา 02:02 น.]
อ่าน [234] ไอพี : 171.6.227.1
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 99,292 ครั้ง
ความหมายของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
ความหมายของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

เปิดอ่าน 10,527 ครั้ง
"ครู" ผู้เปลี่ยนชีวิต "ศิษย์"
"ครู" ผู้เปลี่ยนชีวิต "ศิษย์"

เปิดอ่าน 11,719 ครั้ง
ทริคเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับน้ำ ที่คุณครูเอาไปสอนเด็กได้
ทริคเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับน้ำ ที่คุณครูเอาไปสอนเด็กได้

เปิดอ่าน 9,648 ครั้ง
เก็บหนังสือเก่าไม่ให้ขึ้นรา
เก็บหนังสือเก่าไม่ให้ขึ้นรา

เปิดอ่าน 23,816 ครั้ง
Demo Builder
Demo Builder

เปิดอ่าน 25,994 ครั้ง
ต้นคริสต์มาส
ต้นคริสต์มาส

เปิดอ่าน 11,540 ครั้ง
โรค Computer Syndrome
โรค Computer Syndrome

เปิดอ่าน 20,884 ครั้ง
เผยสำรวจพบ8อาชีพมีรายได้เกินแสน นักบิน เงินเดือนสูงสุด
เผยสำรวจพบ8อาชีพมีรายได้เกินแสน นักบิน เงินเดือนสูงสุด

เปิดอ่าน 9,580 ครั้ง
Apink - Hush คลิปนี้คนดูล้านกว่าวิว (HD)
Apink - Hush คลิปนี้คนดูล้านกว่าวิว (HD)

เปิดอ่าน 11,590 ครั้ง
ทดลองวิทยาศาสตร์ หน้าชั้นเรียน ทำเอารร.แทบไหม้
ทดลองวิทยาศาสตร์ หน้าชั้นเรียน ทำเอารร.แทบไหม้

เปิดอ่าน 26,384 ครั้ง
ประกาศ
ประกาศ

เปิดอ่าน 12,463 ครั้ง
"สงสัยไม่ช๊อต" วลีเด็ดลุงใจดี วลีฮิตข้ามคืน "เเก่ ใจดี สปอร์ต กทม."
"สงสัยไม่ช๊อต" วลีเด็ดลุงใจดี วลีฮิตข้ามคืน "เเก่ ใจดี สปอร์ต กทม."

เปิดอ่าน 18,349 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เปิดอ่าน 112,595 ครั้ง
ตารางบัญชีเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม พ.ร.บ.เงินเดือนฯ (ฉบับที่2)พ.ศ.2554
ตารางบัญชีเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม พ.ร.บ.เงินเดือนฯ (ฉบับที่2)พ.ศ.2554

เปิดอ่าน 12,371 ครั้ง
วีดิโอสอนวิธีการดูธนบัตรปลอม
วีดิโอสอนวิธีการดูธนบัตรปลอม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 19,864 ครั้ง
ฮือฮา! นักวิทยาศาสตร์ค้นพบคลื่นความโน้มถ่วง-ทฤษฎี 100 ปีที่แล้วของไอน์สไตน์!
ฮือฮา! นักวิทยาศาสตร์ค้นพบคลื่นความโน้มถ่วง-ทฤษฎี 100 ปีที่แล้วของไอน์สไตน์!

เปิดอ่าน 299,429 ครั้ง
แบบคำขอวิทยฐานะ ก.ค.ศ 1 ก.ค.ศ 1/1 ก.ค.ศ 2 และ 3 ฉบับ word
แบบคำขอวิทยฐานะ ก.ค.ศ 1 ก.ค.ศ 1/1 ก.ค.ศ 2 และ 3 ฉบับ word

เปิดอ่าน 21,408 ครั้ง
เกณฑ์มาตรฐานการเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์
เกณฑ์มาตรฐานการเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์

เปิดอ่าน 13,769 ครั้ง
จัดฮวงจุ้ยอย่างไร จึงจะช่วยส่งเสริมให้การงานเด่น กิจการมั่นคงเจริญรุ่งเรือง
จัดฮวงจุ้ยอย่างไร จึงจะช่วยส่งเสริมให้การงานเด่น กิจการมั่นคงเจริญรุ่งเรือง

เปิดอ่าน 78,245 ครั้ง
จุดธูปกี่ดอกบอกอะไร?
จุดธูปกี่ดอกบอกอะไร? เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ