ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การศึกษารูปแบบการนิเทศ โดยใช้ SESA-CT Model สู่การบูรณาการด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพ

การวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการนิเทศ โดยใช้ SESA-CT Model สู่การบูรณาการ ด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพ (โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)) เพื่อยกร่างรูปแบบการบูรณาการ SESA-CT Model เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคุณภาพ (โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)) เพื่อพัฒนารูปแบบการบูรณาการ SESA-CT Model เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพ (โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)) และเพื่อนำเสนอรูปแบบการบูรณาการ SESA-CT Model เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพ (โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

ดำเนินการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การสร้างความรู้ความเข้าใจ รูปแบบการบูรณาการการศึกษา SESA-CT Model เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพ (โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)) โดยดำเนินการเป็นขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น และวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำหลักการ แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการบูรณาการพัฒนาการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพ นโยบาย การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) และบทบาทอำนาจหน้าที่ ก.ต.ป.น. ตลอดจนการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพ (โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)) โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ทีมบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน จำนวน 6 ท่าน ขั้นตอนที่ 2 การสร้างเครื่องมือและพัฒนาเครื่องมือ โดยยกร่างรูปแบบการบูรณาการการศึกษา SESA-CT Model เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพ และดำเนินการตรวจสอบร่างรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยการห่ค่าดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหาและ ความเหมาะสมขององค์ประกอบ (IOC : Index of item objective congruence) เพื่อให้ได้เครื่องมือที่มีความเที่ยงตรง ระยะที่ 2 การพัฒนา และการใช้รูปแบบการบูรณาการการศึกษา SESA-CT Model เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพ (โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)) ดำเนินการขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำรูปแบบการบูรณาการการศึกษา SESA-CT Model เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพ ไปทดลองใช้กับโรงเรียนคุณภาพนำร่องในสังกัด คือ โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) และศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และปรับปรุง พัฒนา รูปแบบบูรณาการ SESA-CT Model เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพ ระยะที่ 3 การสรุปผลและนำเสนอรูปแบบการบูรณาการการศึกษา SESA-CT Model เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพ (โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)) โดยดำเนินการ ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปและรายงานผล โดยสำรวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินความเป็นไปได้จากการทดลองใช้รูปแบบการบูรณาการการศึกษา SESA-CT Model เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า และใช้ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) รวมจำนวน 26 ท่าน

ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการการบูรณาการการศึกษา SESA-CT Model เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพ (โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)) ประกอบด้วยบันไดสู่ความสำเร็จ 6 ขั้น ประกอบด้วย ค้นหาความต้องการพัฒนา (S : Search for development needs) ทำให้มั่นใจคุณภาพ (E : Ensuring quality) ชุมชนพึงพอใจ (S : Satified community) เห็นคุณค่า (A : Appreciate) ความร่วมมือ (C : Cooperate) และ เทคโนโลยี (T : Teachnology) บันไดขั้นที่ 1 ค้นหาความต้องการพัฒนา (S : Search for development needs) เป็นการวิเคราะห์สภาพบริบทของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการ SWOT Analysis ด้วยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ของสถานศึกษาทำให้มีข้อมูลในการกำหนดทิศทางหรือเป้าหมายที่จะถูกสร้างขึ้นมาบนจุดแข็งของสถานศึกษา และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดล้อม และสามารถ กำหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อนของสถานศึกษาให้มีน้อยที่สุดภายใต้การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมนั้น จะต้องวิเคราะห์ ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ของสถานศึกษา ตามกรอบมาตราฐานการปฏิบัติงานทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารทั่วไป บันไดขั้นที่ 2 ทำให้มั่นใจคุณภาพ (E : Ensuring quality) เป็นการดำเนินงานของสถานศึกษาโดยมีมาตรฐานการศึกษาเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น และมีการบริหารจัดการศึกษา ที่เป็นระบบและได้มาตรฐานยอมรับได้ (มีแผนกลยุทธ์ การนำสู่การปฏิบัติ และการประเมินผล) บันไดขั้นที่ 3 ชุมชนพึงพอใจ (S : Satified community) เป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความพึงพอใจ โดยการนิเทศ กำกับ ติดตาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือได้รับประโยชน์จากการบริหารการจัดการศึกษาจากหน่วยงานภายในและภายนอก (หลักธรรมาภิบาล) บันไดขั้นที่ 4 เห็นคุณค่า (A : Appreciate) เป็นการเห็นประโยชน์ โดยมีทัศนคติที่ดี มีความภาคภูมิใจเป็นที่ยอมรับของตนเองและผู้อื่น ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา Smart Area (องค์กรคุณภาพ) ระดับสถานศึกษา Smart School (คุณภาพของสถานศึกษาที่ยั่งยืน) ระดับครูและบุคลากรทางการศึกษา Smart Teacher (ครูมืออาชีพ) ระดับผู้เรียน (วิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต) บันไดขั้นที่ 5 ความร่วมมือ (C : Cooperate) เป็นการกระทำกิจกรรมใดๆในลักษณะของการมีส่วนร่วม ริเริ่ม ประสานงาน ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ซึ่งกันและกัน ทั้งภายในองค์กร และ หน่วยงานภายนอก เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายในกิจกรรมนั้นๆ บันไดขั้นที่ 6 เทคโนโลยี (T : Teachnology) เป็นทักษะการใช้เครื่องมือ ดิจิทัลเทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธี กระบวนการ มาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วย ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงาน ให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารทั่วไป โดยผลการนำรูปแบบการบูรณาการการศึกษา SESA-CT Model เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพไปใช้กับโรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) ได้บูรณาการร่วมกับ KIREE Model ได้อย่างมีความเชื่อมโยง และมีผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนำรูปแบบการบูรณาการการศึกษา SESA-CT Model เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.64 ,σ = 0.05) และ มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุดทุกองค์ประกอบ

โพสต์โดย ครูหนู : [11 ก.ย. 2565 เวลา 08:38 น.]
อ่าน [2210] ไอพี : 223.204.241.188
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 6,688 ครั้ง
ไพรเวทคลาวด์ เอ็นเตอร์ไพรซ์คลาวด์ และระบบอื่นๆ
ไพรเวทคลาวด์ เอ็นเตอร์ไพรซ์คลาวด์ และระบบอื่นๆ

เปิดอ่าน 15,396 ครั้ง
Detoxification ล้างพิษ ล้างโรค
Detoxification ล้างพิษ ล้างโรค

เปิดอ่าน 8,445 ครั้ง
คนอดนอนกลับยิ่งทำให้กินอาหารจุขึ้น
คนอดนอนกลับยิ่งทำให้กินอาหารจุขึ้น

เปิดอ่าน 36,140 ครั้ง
จัดโต๊ะทำงาน ตามฮวงจุ้ย
จัดโต๊ะทำงาน ตามฮวงจุ้ย

เปิดอ่าน 73,586 ครั้ง
เงินเดือน-ค่าตอบแทน ของอาชีพต่างๆ ในประเทศไทย
เงินเดือน-ค่าตอบแทน ของอาชีพต่างๆ ในประเทศไทย

เปิดอ่าน 18,388 ครั้ง
ไม่ยากเกินความพยายาม 10 วิธีง่ายๆ ช่วยให้ลูกเก่งภาษา
ไม่ยากเกินความพยายาม 10 วิธีง่ายๆ ช่วยให้ลูกเก่งภาษา

เปิดอ่าน 13,973 ครั้ง
แตงโมเจลลี่ หวานฉ่ำสีสันสดใส ทำง่ายนิดเดียว
แตงโมเจลลี่ หวานฉ่ำสีสันสดใส ทำง่ายนิดเดียว

เปิดอ่าน 58,662 ครั้ง
Revo Uninstall สุดยอดโปรแกรมถอนการติดตั้ง
Revo Uninstall สุดยอดโปรแกรมถอนการติดตั้ง

เปิดอ่าน 8,439 ครั้ง
ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2551
ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2551

เปิดอ่าน 16,653 ครั้ง
กบฏสร้างสรรค์ทางการศึกษา
กบฏสร้างสรรค์ทางการศึกษา

เปิดอ่าน 24,285 ครั้ง
ไขข้อข้องใจ กินเห็ดมีประโยชน์จริงหรือ?
ไขข้อข้องใจ กินเห็ดมีประโยชน์จริงหรือ?

เปิดอ่าน 12,260 ครั้ง
คลิปถ่ายทอดสด "หนุ่มโดดดิ่งเวหา" จากขอบโลกยอดคนดูทำลายสถิติยูทูป
คลิปถ่ายทอดสด "หนุ่มโดดดิ่งเวหา" จากขอบโลกยอดคนดูทำลายสถิติยูทูป

เปิดอ่าน 20,653 ครั้ง
เสริมดวงชะตาให้ดี ด้วยการเสริมฮวงจุ้ยประตูบ้าน
เสริมดวงชะตาให้ดี ด้วยการเสริมฮวงจุ้ยประตูบ้าน

เปิดอ่าน 10,891 ครั้ง
รวยด้วยมรรค 8
รวยด้วยมรรค 8

เปิดอ่าน 23,236 ครั้ง
กุ้งเดินขบวนมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ
กุ้งเดินขบวนมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ

เปิดอ่าน 23,281 ครั้ง
บุญบั้งไฟ
บุญบั้งไฟ
เปิดอ่าน 15,811 ครั้ง
เสมาการ์ตูน
เสมาการ์ตูน
เปิดอ่าน 10,544 ครั้ง
สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหว8.9ริคเตอร์
สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหว8.9ริคเตอร์
เปิดอ่าน 7,661 ครั้ง
สุดเจ๋ง! หนุ่มจบ ม.6 ประดิษฐ์เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ยกหมู่บ้าน
สุดเจ๋ง! หนุ่มจบ ม.6 ประดิษฐ์เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ยกหมู่บ้าน
เปิดอ่าน 8,445 ครั้ง
คนอดนอนกลับยิ่งทำให้กินอาหารจุขึ้น
คนอดนอนกลับยิ่งทำให้กินอาหารจุขึ้น

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ