ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ให้เกิดประสิทธิผลทางการบริหารโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วม

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันด้านประสิทธิผลทางการบริหาร 2) สร้างกลยุทธ์ การพัฒนาประสิทธิผลทางการบริหาร และ 3) ศึกษาผลการใช้กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิผลทางการบริหารของโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ โดยใช้แนวคิดของ Kemmis & McTaggart (1988) ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี ส่วนร่วม จํานวน 2 วงรอบ เริ่มต้นในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ถึงสิ้นปีการศึกษา 2563 ใน 1 วงรอบประกอบด้วย การวางแผน (P: Planning) ลงมือปฏิบัติการตามแผน (A: Action) สังเกตการณ์(O: Observation)และ สะท้อนกลับ (R: Reflection) และใช้เทคนิคกระบวนการรวมพลังสร้างสรรค์(AIC: AppreciationInfluence Control) เพื่อสร้างกลยุทธก์ ารบริหารที่นําไปสู่ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยแนวคิดประสิทธิผลผู้วิจัยใช้กรอบการดําเนินงานขอรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ของสํานักทดสอบทางการศึกษา (2562, หน้า 10 - 38)แต่ละกลยุทธ์คณะทํางานได้สร้างโครงการรองรับ ผู้วิจัยใช้เทคนิคการประเมินโครงการแบบ CIPP Model ของ Daniel L. Stufflebeam โดยประเมินเป็นระยะ ๆ ตลอดการขับเคลื่อนโครงการเป็นเวลา 2 ปีการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง 2) แบบประเมินโครงการ 3) แบบบันทึกข้อมูล 4)แบบสังเกตการมีส่วนร่วม 5) แบบบันทึกสัมภาษณ์เชิงลึก และ 6) แบบสอบถามเพื่อยืนยันข้อมูล ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลในการใช้เครื่องมือได้แก่ ทีมวิจัยภายใน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก จํานวน 23 คน ประกอบด้วยผู้วิจัย ผู้ช่วยผู้วิจัยตัวแทนทีมบริหารโรงเรียน ตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนกรรมการสถานศึกษา ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่สังเกต สอบถาม สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์เอกสาร สถิติที่ใช้ได้แก่ความถี่ (N) ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)

ผลการวิจัยปรากฏว่า

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของโรงเรียน พบว่า 1) ผลการทดสอบระดับชาติในภาพรวมค่าเฉลี่ยยังต่ํากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 2) โรงเรียนไม่มีหลักสูตรท้องถิ่น ไม่มีแผนการนิเทศที่เป็นรูปธรรม มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ไม่ชัดเจน สื่อที่ใช้ยังไม่หลากหลาย ขาดความพร้อมด้านเทคโนโลยี มีเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลที่ ไม่หลากหลาย 3) นโยบายการบริหารและการจัดการศึกษา การบริหารงานขาดความต่อเนื่อง เพราะเปลี่ยนผู้บริหารบ่อย ทําให้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน อาคารสถานที่ ค่อนข้างชํารุดทรุดโทรม ระบบประกันคุณภาพภายในยังไม่ชัดเจน การเผยแพร่สารสนเทศและกิจกรรมของสถานศึกษามีน้อย

4) ครูออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นบริบทของนักเรียนเป็นหลัก กําหนดเป้าหมายโดยรวม ครอบคลุมทั้งด้านองค์ความรู้ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์การวัดผลประเมินผลใช้วิธีการไม่หลากหลายสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ไม่หลากหลาย 5) ความดีเด่นของสถานศึกษาพบว่ายังมีจุดอ่อน อาทิโครงการสถานศึกษาสี ขาวส่งประกวดไม่ต่อเนือง โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาไม่ผ่านการประเมิน

2. จากการใช้เทคนิค AIC พบว่า มีกลยุทธ์ที่จะใช้ในการขับเคลื่อนประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์จํานวน 17 กลยุทธ์ได้แก่ 1) พัฒนาผู้นําให้มีวิสัยทัศน์เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี 2) ส่งเสริมภาวะผู้นําทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์กร โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 3) สร้างสรรค์กลไกการประกันคุณภาพภายในอย่างยั่งยืน 4) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง บริบท และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เหมาะกับท้องถิ่น 5) สร้างและจัดหาสื่อ เทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ที่ครอบคลุมความต้องการ สอดคล้องกับหลักสูตรและบริบทของโรงเรียน 6) ส่งเสริมการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติวิชา 7) พัฒนาผู้เรียนให้อ่านออก เขียนได้มีทักษะในการดําเนินชีวิต ด้วยการจัดกิจกรรมเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 8) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบรวมพลัง 9) ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์คิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 10) ส่งเสริมความสามารถนักเรียนอย่างรอบด้านด้วยสะเต็มศึกษา 11) ดูแลช่วยเหลือเติมเต็มศักยภาพของนักเรียนอย่างสมบูรณ์ แบบทั้งด้านวิชาการและคุณธรรม 12) ปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

13) ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตอย่างต่อเนื่อง 14) สร้างภูมิคุ้มกันนักเรียนจากปัญหายาเสพติดและอบายมุข 15) พัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล โดยการสร้างครูให้เป็นสมาชิกที่ดี ของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 16) ใช้เทคนิคการนิเทศสามเส้า เพื่อให้ครูจัดการเรียนรู้และจัดชั้นเรียนได้ อย่างมีประสิทธิผล เติมเต็มศักยภาพของนักเรียน 17) นิเทศติดตามให้ครูวัดผล ประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายและนําผลการประเมินไปสร้างสรรค์การจัดการเรียนรู้ 3. ผลการใช้กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิผลทางการบริหารของโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์เป็นเวลา 2 ปีการศึกษา พบว่า

ด้านที่1 คุณภาพนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยในภาพรวมค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ(O–NET) มีค่าเฉลี่ยของสถานศึกษาสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ อย่าง

ต่อเนื่อง นักเรียนได้รับรางวัลระดับชาติทุกปีการศึกษา นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ด้านที่2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ พบว่า โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตร มีหลักสูตร

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร “บูรณาการเกาะจันทร์บ้านเรา” มีหลักสูตรท้องถิ่น “ท้องถิ่นดีศรีเกาะจันทร์” มี แผนการนิเทศที่เป็นรูปธรรมใช้เทคนิคการนิเทศแบบสามเส้า (Triangular) โดยการนิเทศจากฝ่ายบริหาร หัวหน้า

ช่วงชั้น และนิเทศตนเอง มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มกีิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กิจกรรมเสริมหลักสูตรเนื่องในวันสําคัญหรือเทศกาล

ครูใช้และสร้างสื่อเทคโนโลยีเกมออนไลน์และได้เผยแพร่ความพร้อมด้านเทคโนโลยีให้ชุมชนทราบ มีเครื่องมือ

วัดผลประเมินผลที่หลากหลาย เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีระเบียบการวัดผลประเมินผลที่ชัดเจน รายงาน

ผลการวัดให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

ด้านที่3 การบริหารและการจัดการศึกษา พบว่า ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ มีคุณธรรม

จริยธรรม ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานบุคคล มีความเป็นประชาธิปไตย มีแผนในการพัฒนาสถานศึกษา

ควบคู่กับนวัตกรรมการบริหาร ใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้กระบวนการ PDCA ในการวางแผน

ดําเนินงาน ตรวจสอบ และพัฒนางาน สร้างขวัญและกําลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอแนะ

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและการบริหาร ติดตามกํากับ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมให้ครูมีคุณธรรม

จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม มีระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ ติดตามกํากับ

การดูแลสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ให้สะอาดสวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน มีระบบประกันคุณภาพ

ภายใน ซึ่งผลการประเมินภายนอก รอบ 4 ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ทุกมาตรฐาน จัดทําข้อมูลสารสนเทศเป็น

ปัจจุบัน จัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบไฟล์โปรแกรมสําเร็จรูป และรูปเล่มเอกสาร ผู้บริหารและคณะครูได้รับ

รางวัลระดับชาติอย่างต่อเนื่อง ผู้ปกครองมีความมั่นใจในตัวผู้บริหาร บุคลากรและโรงเรียน มีคณะมาศึกษาดูงาน

อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ทั้งในเขตพื้นที่ นอกเขตพื้นที่ ในจังหวัด และต่างจังหวัด

ด้านที่4 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ พบว่า ครูมีนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ออกแบบการเรียนรู้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ องค์ความรู้ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์จัด

กิจกรรมตามขั้นตอนที่กําหนดในแผนการสอน นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม อภิปราย นําเสนองาน และใช้

เทคโนโลยีได้อย่างหลากหลาย คิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความกระตือรือร้น ใส่ใจใฝ่เรียนรู้ยอมรับ

ความแตกต่างของผู้อื่น อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวัดผลประเมินผล

ด้วยวิธีการที่หลากหลายและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน นักเรียนมีการประเมินตนเอง

ด้านที่5 ความดีเด่นของสถานศึกษา พบว่า โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ ในปีการศึกษา 2562 มีแหล่งเรียนรู้ที่ สมบูรณ์โดยมีนักเรียนแกนนําเผยแพร่ไปสู่ชมชน มีคณะมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา โรงเรียนมี ห้องสมุดที่เป็นต้นแบบ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน มีคณะมาศึกษาดูงานห้องสมุดเป็นประจํา โรงเรียนได้รับความ

ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นักเรียนปลอดยาเสพติดคิดเป็นร้อยละ 100

โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาว ระดับเพชร จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 ใน

ปีการศึกษา 2562

การดําเนินงานตามกลยุทธ์เหล่านี้ส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ได้รับรางวัลสถานศึกษา

พระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ในปีการศึกษา 2562 และได้รับโล่พระราชทานจัดการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยม จนได้รับพระราชทาน 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปีได้แก่ ปีการศึกษา 2554, 2558

และ 2562 ให้ไว้ณ ปีการศึกษา 256

โพสต์โดย นางสาวสุวารินทร์ ถิ่นทวี : [12 ก.ย. 2565 เวลา 04:15 น.]
อ่าน [564] ไอพี : 101.109.35.142
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 28,192 ครั้ง
กินให้ผอมใน 14 วัน! ลองทำดูสิ
กินให้ผอมใน 14 วัน! ลองทำดูสิ

เปิดอ่าน 20,213 ครั้ง
สัตว์เลี้ยงมงคล เกื้อหนุนชะตา 12 ราศี
สัตว์เลี้ยงมงคล เกื้อหนุนชะตา 12 ราศี

เปิดอ่าน 14,784 ครั้ง
ชา จริงๆ แล้วดีกว่าน้ำ
ชา จริงๆ แล้วดีกว่าน้ำ

เปิดอ่าน 26,105 ครั้ง
เคล็ดลับสำหรับบ้านไม้ ทำอย่างไรให้ไร้ปลวก
เคล็ดลับสำหรับบ้านไม้ ทำอย่างไรให้ไร้ปลวก

เปิดอ่าน 18,602 ครั้ง
ประโยชน์และสรรพคุณทางยาของกระเทียม
ประโยชน์และสรรพคุณทางยาของกระเทียม

เปิดอ่าน 24,296 ครั้ง
เลค ฮิลเลอร์ ทะเลสาบสีชมพู ประเทศออสเตรเลีย
เลค ฮิลเลอร์ ทะเลสาบสีชมพู ประเทศออสเตรเลีย

เปิดอ่าน 93,839 ครั้ง
รถเกียร์ออโต้จะเข้าเกียร์ N หรือ ค้างที่ D เวลาติดไฟแดงดีนะ?
รถเกียร์ออโต้จะเข้าเกียร์ N หรือ ค้างที่ D เวลาติดไฟแดงดีนะ?

เปิดอ่าน 14,440 ครั้ง
ตักขี้ควายขายรายได้เดือนละ 2 หมื่น
ตักขี้ควายขายรายได้เดือนละ 2 หมื่น

เปิดอ่าน 17,689 ครั้ง
ฮือฮา เปิดภาพลับ"สตีฟ จ็อบส์"คิดค้น"ไอแพด"ได้ตั้งแต่เมื่อ 20 ปีก่อน
ฮือฮา เปิดภาพลับ"สตีฟ จ็อบส์"คิดค้น"ไอแพด"ได้ตั้งแต่เมื่อ 20 ปีก่อน

เปิดอ่าน 54,532 ครั้ง
เลี้ยง-เล่นอย่างสร้างสรรค์ “สมาธิสั้น” รับมือได้
เลี้ยง-เล่นอย่างสร้างสรรค์ “สมาธิสั้น” รับมือได้

เปิดอ่าน 66,311 ครั้ง
วิธีลดธงครึ่งเสาที่ถูกต้อง
วิธีลดธงครึ่งเสาที่ถูกต้อง

เปิดอ่าน 11,428 ครั้ง
ไปรษณีย์ไทย ยัน แสตมป์เซเว่น ใช้ส่งจดหมายไม่ได้
ไปรษณีย์ไทย ยัน แสตมป์เซเว่น ใช้ส่งจดหมายไม่ได้

เปิดอ่าน 15,323 ครั้ง
ยอดวิวเยอะมาก รายการ "ดูให้รู้ ตอน คุณครูฮาร์ดคอร์"
ยอดวิวเยอะมาก รายการ "ดูให้รู้ ตอน คุณครูฮาร์ดคอร์"

เปิดอ่าน 42,366 ครั้ง
ธงชาติไทยเอกลักษณ์ความเป็นชาติ
ธงชาติไทยเอกลักษณ์ความเป็นชาติ

เปิดอ่าน 8,452 ครั้ง
วิธีถนอมดวงตาเวลาใช้คอมพิวเตอร์
วิธีถนอมดวงตาเวลาใช้คอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 11,175 ครั้ง
โลโก้ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
โลโก้ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
เปิดอ่าน 31,462 ครั้ง
ยาสีฟันทำมาจากอะไร?
ยาสีฟันทำมาจากอะไร?
เปิดอ่าน 11,569 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาไม่มีวันสำเร็จ ถ้าไม่รื้อรากความงมงาย
ปฏิรูปการศึกษาไม่มีวันสำเร็จ ถ้าไม่รื้อรากความงมงาย
เปิดอ่าน 21,488 ครั้ง
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (ลาว)
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (ลาว)
เปิดอ่าน 15,655 ครั้ง
แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 1 - ระดับ 5
แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 1 - ระดับ 5

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ