ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการการดำเนินงานส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อ พัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)

รายงานผลการประเมินโครงการการดำเนินงานส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการดำเนินงาน ด้านผลผลิต ซึ่งประกอบด้วย ผลกระทบ ประสิทธิผล ความยั่งยืน การถ่ายทอดส่งต่อ และด้านความพึงพอใจ การดำเนินงานส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) ประกอบด้วย 5 กิจกรรม คือ 1) แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลุ่มชาติพันธุ์อาข่า ประกอบด้วย กิจกรรมจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมชั้น ม.1 - ม.3 และประเพณีโล้ชิงช้า 2) ปูแม่ฟ้าหลวงแหล่งเรียนรู้สู่การอนุรักษ์ ประกอบด้วย กิจกรรมบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรม 1 วัน ท่องเที่ยวดอยแสนใจ 3) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประกอบด้วย กิจกรรมคิดดี ทำดี มีรางวัล 4) เกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ประกอบด้วย กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 5) บริษัทสร้างการดีร้านกาแฟดอยแสนใจ ประกอบด้วย กิจกรรมร้านกาแฟดอยแสนใจ และเบเกอรี่ ระยะเวลาในประเมินโครงการ ปีการศึกษา 2564 โดยใช้การประเมินรูปแบบ CIPPIEST Model ประชากรที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย ครูจำนวน 20 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 13 คน นักเรียนจำนวน 48 คน และผู้ปกครองจำนวน 48 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 129 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม จำนวน 5 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการกับ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 นโยบายโรงเรียน และความต้องการจำเป็นของโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษา รองลงมาวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน และวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของผู้เรียน

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านปัจจัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีความพร้อมในการประสานงานด้านต่าง ๆ ขณะดำเนินงานตามโครงการ รองลงมาสถานที่ดำเนินกิจกรรมเพียงพอและเหมาะสม และผู้รับผิดชอบโครงการมีความพร้อมในการดำเนินโครงการ และมีความรู้ในการดำเนินโครงการ

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการตามความคิดเห็นของครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ: บริษัทสร้างการดีร้านกาแฟดอยแสนใจ มีระดับของการปฏิบัติมากที่สุด พบว่า การส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ: บริษัทสร้างการดีร้านกาแฟดอยแสนใจ รองลงมา มีการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ: พิพิธภัณฑ์กลุ่มชาติพันธุ์อาข่า และมีคณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับผลผลิตของโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า

ด้านการประเมินผลกระทบ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คือ นักเรียนมีความรู้ ทักษะ กระบวนการคิด ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพต่าง ๆ

ด้านการประเมินประสิทธิผล พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ โครงการสามารถส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน และสามารถพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์และยั่งยืนเผยแพร่สู่ชุมชนได้

ด้านความยั่งยืนโครงการ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ โครงการมีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ

ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ มีการพัฒนาและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพเป็นต้นแบบการดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน ชุมชน และผู้สนใจ

5. ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดำเนินโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สภาพปัญหาตรงกับความต้องการจำเป็นของโครงการ รองลงมา กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการได้เหมาะสม และการประชุมชี้แจงคณะกรรมการผู้มีส่วนร่วม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เข้าใจวัตถุประสงค์และการดำเนินโครงการได้เหมาะสม ส่วนความพึงพอใจที่ได้จากการดำเนินโครงการ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนทั้งความรู้ทางวิชาการและทักษะอาชีพ และมีการจัดการเรียนรู้ของครูในการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนเหมาะสม

โพสต์โดย นางสาวจิรัชญา ผาลา : [12 ก.ย. 2565 เวลา 09:32 น.]
อ่าน [533] ไอพี : 118.172.164.213
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,420 ครั้ง
ส้มป่อย สุดยอดผักเพิ่มภูมิคุ้มกัน
ส้มป่อย สุดยอดผักเพิ่มภูมิคุ้มกัน

เปิดอ่าน 9,424 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 81 ถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง Active Learning เปลี่ยนห้องเรียนสู่คุณภาพศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นรูปธรรม
จดหมายฉบับที่ 81 ถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง Active Learning เปลี่ยนห้องเรียนสู่คุณภาพศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นรูปธรรม

เปิดอ่าน 9,939 ครั้ง
คลิปข่าว ศธ. จ่อใช้ระบบสอบกลาง ประถม-มัธยม ปี 57 หากตกต้องซ้ำชั้น
คลิปข่าว ศธ. จ่อใช้ระบบสอบกลาง ประถม-มัธยม ปี 57 หากตกต้องซ้ำชั้น

เปิดอ่าน 13,774 ครั้ง
6 เหตุผลธรรมดา แต่เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้คุณไม่รวยสักที
6 เหตุผลธรรมดา แต่เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้คุณไม่รวยสักที

เปิดอ่าน 12,278 ครั้ง
เสริมสุขภาพลูกน้อยให้ได้ผลด้วย ผลไม้
เสริมสุขภาพลูกน้อยให้ได้ผลด้วย ผลไม้

เปิดอ่าน 60,225 ครั้ง
ริดสีดวงทวารหนักเกิดจากอะไร
ริดสีดวงทวารหนักเกิดจากอะไร

เปิดอ่าน 19,357 ครั้ง
ประวัติกระดาษห่อลูกอมฮาร์ตบีท
ประวัติกระดาษห่อลูกอมฮาร์ตบีท

เปิดอ่าน 17,813 ครั้ง
ของพรีเมี่ยมคืออะไร ?
ของพรีเมี่ยมคืออะไร ?

เปิดอ่าน 10,303 ครั้ง
บุหรี่ “ไม่สูบ” ไม่ได้เหรอ?
บุหรี่ “ไม่สูบ” ไม่ได้เหรอ?

เปิดอ่าน 12,315 ครั้ง
"พี่เป้า-สายัณห์ สัญญา" สร้างปาฏิหาริย์ช่วยหญิงเป็นมะเร็งฟื้นคืนชีพ
"พี่เป้า-สายัณห์ สัญญา" สร้างปาฏิหาริย์ช่วยหญิงเป็นมะเร็งฟื้นคืนชีพ

เปิดอ่าน 15,016 ครั้ง
5 สิ่งที่ควรทำก่อนจะอายุ 30
5 สิ่งที่ควรทำก่อนจะอายุ 30

เปิดอ่าน 20,269 ครั้ง
16 ของมงคล แต่งบ้านเสริมฮวงจุ้ย!!
16 ของมงคล แต่งบ้านเสริมฮวงจุ้ย!!

เปิดอ่าน 17,602 ครั้ง
ประติมากรรมรูปเคารพ
ประติมากรรมรูปเคารพ

เปิดอ่าน 3,385 ครั้ง
พืชเศรษฐกิจ
พืชเศรษฐกิจ

เปิดอ่าน 18,669 ครั้ง
โปรแกรมเฮ้าส์คีปเปอร์
โปรแกรมเฮ้าส์คีปเปอร์

เปิดอ่าน 31,857 ครั้ง
ดร.อาจอง เผยหิมะตก ในประเทศไทย ม.ค. ปีหน้า
ดร.อาจอง เผยหิมะตก ในประเทศไทย ม.ค. ปีหน้า
เปิดอ่าน 22,087 ครั้ง
คณิตศาสตร์เกิดขึ้นได้อย่างไร
คณิตศาสตร์เกิดขึ้นได้อย่างไร
เปิดอ่าน 9,965 ครั้ง
ทานอาหารช่วยบำบัดความเครียด
ทานอาหารช่วยบำบัดความเครียด
เปิดอ่าน 14,236 ครั้ง
รังนก
รังนก
เปิดอ่าน 11,295 ครั้ง
เทคนิคบริหารหน้าท้องให้เพรียวสวย
เทคนิคบริหารหน้าท้องให้เพรียวสวย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ