ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

รายงาน รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

ผู้รายงาน นางลักษณียา วงศ์สมบัติ

หน่วยงาน โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน (ซับสมอทอด) ในครั้งนี้ ผู้ประเมินได้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าและดำเนินการรูปแบบการประเมินโครงการโดยใช้ซิปโมเดล (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์ในการประเมิน ดังนี้ 1. เพื่อประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) 2. เพื่อประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) 3. เพื่อประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) 4. เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation)

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ คือ ผู้บริหารและครู จำนวน 27 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ส่วนนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนใช้การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ เคจร์ซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 204 คน แล้วเลือกสุ่มแบบจับฉลากโดยถือว่านักเรียนแต่ละคนมีผู้ปกครอง 1 คน รวมทั้งหมด 448 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า(Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 6 ฉบับทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ ได้ความเชื่อมั่นระหว่าง 0.78 - 0.88 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

ผลการประเมินโครงการพบว่า

1. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) ประเมินโดยผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (= 4.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของสพฐ.และสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ วิธีวัดและประเมินผลมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) ประเมินโดย ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (= 4.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรให้ความสำคัญในการดำเนินงานโครงการ และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สถานที่ สื่อ/เครื่องมือในการดำเนินงานโครงการมีเพียงพอ และระยะเวลาในการดำเนินงานเหมาะสม

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) ของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

3.1 ตามกระบวนการ PDCA ประเมินโดย ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (= 4.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียนเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหา และค่าเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ การพัฒนาครูการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหานักเรียนโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

3.2 ตามกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเมินโดย ครู นักเรียน ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (= 4.23 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การใช้ข้อมูลที่หลากหลายในการคัดกรองนักเรียน และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การจัดบรรยากาศในโรงเรียนให้ร่มรื่นน่าอยู่และมีความปลอดภัย

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) ของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

4.1 ผลผลิตของโครงการ ประเมินโดยผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก(= 4.33 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทำให้นักเรียนมีทักษะในการหลีกเลี่ยงป้องกันอันตรายและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) ตามกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเมินโดย ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (= 4.38 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูมีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ กิจกรรมในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสมตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โพสต์โดย บูม : [14 ก.ย. 2565 เวลา 13:50 น.]
อ่าน [642] ไอพี : 159.192.168.35
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 28,544 ครั้ง
สอนลูกให้เป็น “ดิน” เพื่อจะเป็น “ดาว” / ดร.แพง ชินพงศ์
สอนลูกให้เป็น “ดิน” เพื่อจะเป็น “ดาว” / ดร.แพง ชินพงศ์

เปิดอ่าน 11,708 ครั้ง
"ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน" ใช้ ICT เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้
"ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน" ใช้ ICT เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้

เปิดอ่าน 24,784 ครั้ง
"กระถางแก้มลิง" โฉมใหม่!! รดน้ำหนเดียวอยู่เป็นเดือน
"กระถางแก้มลิง" โฉมใหม่!! รดน้ำหนเดียวอยู่เป็นเดือน

เปิดอ่าน 35,567 ครั้ง
มาฝึกออกเสียง 40 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานกันเถอะ
มาฝึกออกเสียง 40 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานกันเถอะ

เปิดอ่าน 8,619 ครั้ง
พบกล้องโทรทรรศน์
พบกล้องโทรทรรศน์'ไอสไตน์'ที่หายสาบสูญไปนาน

เปิดอ่าน 19,951 ครั้ง
เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2555 (ว22-ว23)
เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2555 (ว22-ว23)

เปิดอ่าน 102,360 ครั้ง
ครูกับการจัดการเรียนการสอน
ครูกับการจัดการเรียนการสอน

เปิดอ่าน 15,087 ครั้ง
เสียงสะท้อนจากเยาวชน ต่อนโยบายลดเวลาเรียน
เสียงสะท้อนจากเยาวชน ต่อนโยบายลดเวลาเรียน

เปิดอ่าน 43,217 ครั้ง
เจาะลึกความสำเร็จการบริหารโรงเรียนตามแนวทาง SLC ของร.ร.พุทธจักรวิทยา  สร้างฐานการเรียนรู้ที่เข้มแข็งให้นักเรียน ดันคะแนนเฉลี่ยโอเน็ตปี’62 พุ่ง
เจาะลึกความสำเร็จการบริหารโรงเรียนตามแนวทาง SLC ของร.ร.พุทธจักรวิทยา สร้างฐานการเรียนรู้ที่เข้มแข็งให้นักเรียน ดันคะแนนเฉลี่ยโอเน็ตปี’62 พุ่ง

เปิดอ่าน 10,626 ครั้ง
ว้าว น่าสนใจ คลิปวีดิโอ 7 เทคนิค ถ่ายรูปด้วยสมาร์ทโฟนให้สนุกขึ้น
ว้าว น่าสนใจ คลิปวีดิโอ 7 เทคนิค ถ่ายรูปด้วยสมาร์ทโฟนให้สนุกขึ้น

เปิดอ่าน 26,121 ครั้ง
ไม่ฟัง ไม่ได้แล้ว "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ " ทำไมประเทศไทย เปลี่ยนไม่ทันโลก ?
ไม่ฟัง ไม่ได้แล้ว "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ " ทำไมประเทศไทย เปลี่ยนไม่ทันโลก ?

เปิดอ่าน 7,939 ครั้ง
กูเกิลทำแว่นวิเศษ
กูเกิลทำแว่นวิเศษ

เปิดอ่าน 15,546 ครั้ง
คำแนะนำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 8 วิธีการเตรียมปรุงอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
คำแนะนำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 8 วิธีการเตรียมปรุงอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เปิดอ่าน 11,011 ครั้ง
ฮีโร่&วายร้าย คนเด่นโลกปี 2554
ฮีโร่&วายร้าย คนเด่นโลกปี 2554

เปิดอ่าน 7,392 ครั้ง
Single Gateway กับสังคมไทย "เมื่อกล่องแพนดอร่าเปิดแล้ว"
Single Gateway กับสังคมไทย "เมื่อกล่องแพนดอร่าเปิดแล้ว"

เปิดอ่าน 16,642 ครั้ง
4 เกาะที่น่าไป หลังเกษียณอายุ
4 เกาะที่น่าไป หลังเกษียณอายุ
เปิดอ่าน 15,860 ครั้ง
งูพันไม้เท้าสัญลักษณ์ของการแพทย์
งูพันไม้เท้าสัญลักษณ์ของการแพทย์
เปิดอ่าน 19,914 ครั้ง
รอบรู้เกี่ยวกับเรื่องของ พ.ร.บ. ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
รอบรู้เกี่ยวกับเรื่องของ พ.ร.บ. ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
เปิดอ่าน 149,867 ครั้ง
หลักการสอนโดย โรเบิร์ต กาเย่ (Robert Gange)
หลักการสอนโดย โรเบิร์ต กาเย่ (Robert Gange)
เปิดอ่าน 79,738 ครั้ง
"ครูผู้เสียสละ" ภาพยนตร์สั้นเชิดชูพระคุณครู เนื่องในวันครู พ.ศ.2563 โดย เซเว่นอีเลฟเว่น
"ครูผู้เสียสละ" ภาพยนตร์สั้นเชิดชูพระคุณครู เนื่องในวันครู พ.ศ.2563 โดย เซเว่นอีเลฟเว่น

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ