ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕

ผู้รายงาน : พิมพ์วลัญช์ วงค์ปัญญา

ปีการศึกษา : 2564

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 นโยบายโรงเรียและความต้องการจำเป็นของโรงเรียน 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมเพียงพอของโครงการใน 8 กิจกรรมย่อยเกี่ยวกับวิทยากร งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถของคณะทำงาน การสนับสนุนของฝ่ายบริหารผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน 3) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการเกี่ยวกับความร่วมมือของคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิทินการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ ขั้นตอน จุดเด่น จุดด้อย การนิเทศ กำกับ ติดตามและสิ่งที่ต้องการแก้ไข 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับผลกระทบ ประสิทธิผล ความยั่งยืนและการถ่ายทอดส่งต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ 5) เพื่อประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

ปีการศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating scale)

5 ระดับและ 4 ระดับ โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย(μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(σ)

ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ พบว่า ระดับความคิดเห็นความสอดคล้องเหมาะสม

ด้านบริบทของการประเมินโครงการ ค่าเฉลี่ยโดยอยู่ในระดับมากที่สุด(μ=4.89,σ=0.21) และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ความสอดคล้องของกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนกับนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการ ความสอดคล้องของกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนกับนโยบาย

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความสอดคล้องของกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ของนักเรียนกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และความสอดคล้องของกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของผู้เรียนกับนโยบายของโรงเรียนและความต้องการจำเป็นของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด(μ=5.00,σ=0.00) ส่วนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของผู้เรียนมีความสอดคล้องกับสภาพชุมชนและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของผู้เรียนมีความเหมาะสมกับศักยภาพของทรัพยากรของโรงเรียนและชุมชนมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด(μ=4.65,σ=0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผ่านการประเมินทุกข้อ

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ พบว่า ระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับความเหมาะสมด้านปัจจัยในการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ ที่มีต่อปัจจัยเบื้องต้นของกิจกรรมทั้ง

8 กิจกรรม ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด (μ=4.86,σ=0.27) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า กิจกรรมน้องไหว้พี่ พี่ไหว้น้อง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ=4.92,σ=0.19) ส่วนกิจกรรมสภานักเรียน

มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด(μ=4.78,σ=0.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน

เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ จำนวน 8 กิจกรรม ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อกระบวนการทำงานตามโครงการ ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด(μ=4.70,σ=0.43) เมื่อพิจารณาแยกเป็นข้อแล้ว พบว่ากิจกรรมค่ายคุณธรรม“สร้างเด็กดี ศรีเจ้าพ่อ ๕” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด(μ=4.74,σ=0.41) และกิจกรรมสภานักเรียน

มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด(μ=4.66,σ=0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับพฤติกรรมตามความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับผลผลิตของโครงการที่เกี่ยวกับผลกระทบ ประสิทธิผล ความยั่งยืน การถ่ายทอดส่งต่อพฤติกรรม

การมีคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด(μ=4.62,σ=0.44) เมื่อพิจารณาเป็นด้านแล้วพบว่า การถ่ายทอดส่งต่อ(T=Transportability Evaluation) ความยั่งยืนโครงการ(S=Sustainability Evaluation) และการประเมินผลกระทบ(Impact Evaluation)

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด(μ=4.72,σ=0.42,μ=4.70,σ=0.43,μ=4.68,=0.44) ตามลำดับ ส่วนผลการประเมินด้านประสิทธิผล(Effectiveness Evaluation) มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด(μ= 4.60,σ=0.44) ด้านการประเมินประสิทธิผล(Effectiveness Evaluation) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว พบว่าพฤติกรรมด้านมีน้ำใจ มีค่าเฉลี่ย

มากที่สุด(μ=4.74,σ=0.41) พฤติกรรมด้านความขยันและความมีวินัย มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด(μ=4.46,σ=0.42)

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

5. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับพฤติกรรมตามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับผลผลิตของโครงการที่เกี่ยวกับผลกระทบ ประสิทธิผล ความยั่งยืน การถ่ายทอดส่งต่อพฤติกรรม

การมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด(μ=3.65,σ=0.48) เมื่อพิจารณาเป็นด้านแล้ว พบว่า ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ (T=Transportability Evaluation) ความยั่งยืนโครงการ(S=Sustainability Evaluation) และการประเมินผลกระทบ(Impact Evaluation) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด(μ=3.72 ,σ=0.44 ,μ=3.69,σ=0.45,μ=3.66,σ=0.48) ตามลำดับและ

การประเมินประสิทธิผล(Effectiveness Evaluation)มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด(μ=3.64,σ=0.49) ส่วนการประเมินประสิทธิผล(Effectiveness Evaluation) เมื่อพิจารณาแยกเป็นข้อแล้ว พบว่า พฤติกรรมด้านมีน้ำใจ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด(μ=3.71,σ=0.44) ส่วนพฤติกรรมด้านความขยัน มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด(μ3.60,σ=0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

6. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับพฤติกรรมตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับผลผลิตของโครงการที่เกี่ยวกับผลกระทบ ประสิทธิผล ความยั่งยืน การถ่ายทอดส่งต่อพฤติกรรม การมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด(μ=3.70,σ=0.44) เมื่อพิจารณาเป็นด้านแล้ว พบว่า ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ (T=Transportability Evaluation) ความยั่งยืนโครงการ(Sustainability Evaluation) การประเมินผลกระทบ(Impact Evaluation) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด(μ=3.85,σ=0.34,μ=3.74,σ=0.43, μ=3.69,σ=0.44) ตามลำดับ ส่วนการประเมินประสิทธิผล(Effectiveness Evaluation) มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด(μ= 3.67,σ= 0.46) ด้านการประเมินประสิทธิผล(Effectiveness Evaluation) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า พฤติกรรมด้านความมีน้ำใจ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด(μ=3.75 ,σ= 0.42) และพฤติกรรมด้านความขยัน มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด(μ=3.63,σ=0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

7. ผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด(μ=4.69,σ=0.42) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า การกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินการโครงการการให้ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด(μ=4.90,σ=0.30) ส่วนการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของโครงการ และการนิเทศ ติดตาม กำกับ การดำเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด(μ=4.40,σ=0.49)

8. ผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อผลการดำเนินโครงการ

มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด(μ=4.63,σ=0.42) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ครูผู้สอนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี และสถานศึกษามีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มีระดับความพึงพอใจค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ=4.90,σ=0.30) ส่วนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น มีระดับของความพึงพอใจที่ต่ำสุด (μ=4.30,σ=0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

โพสต์โดย พิม : [14 ก.ย. 2565 เวลา 16:10 น.]
อ่าน [715] ไอพี : 124.122.36.103
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 56,789 ครั้ง
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือบน E-Learning
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือบน E-Learning

เปิดอ่าน 37,791 ครั้ง
Verbs: Active/Passive Voices
Verbs: Active/Passive Voices

เปิดอ่าน 14,747 ครั้ง
พลาสติกห่อหุ้มอาหาร ภัยร้ายต่อสุขภาพอย่างคาดไม่ถึง!
พลาสติกห่อหุ้มอาหาร ภัยร้ายต่อสุขภาพอย่างคาดไม่ถึง!

เปิดอ่าน 57,211 ครั้ง
Nouns  ( Subject - Verb Agreement )
Nouns ( Subject - Verb Agreement )

เปิดอ่าน 11,944 ครั้ง
12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน
12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน

เปิดอ่าน 37,459 ครั้ง
ทำไมหยดน้ำจึงกลิ้งบนใบบัวได้
ทำไมหยดน้ำจึงกลิ้งบนใบบัวได้

เปิดอ่าน 16,834 ครั้ง
กินอาหารจากไมโครเวฟบ่อย ๆ อันตรายไหมนะ?
กินอาหารจากไมโครเวฟบ่อย ๆ อันตรายไหมนะ?

เปิดอ่าน 29,956 ครั้ง
ประโยชน์ของ e-Learning
ประโยชน์ของ e-Learning

เปิดอ่าน 13,603 ครั้ง
วันเข้าพรรษา
วันเข้าพรรษา

เปิดอ่าน 15,013 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาไทย เป็นเรื่องที่เหลวไหลและเลื่อนลอย
ปฏิรูปการศึกษาไทย เป็นเรื่องที่เหลวไหลและเลื่อนลอย

เปิดอ่าน 10,342 ครั้ง
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา

เปิดอ่าน 56,928 ครั้ง
“ครูเอฟฟี่” คุณครูสายบ้า! ฉีกกฎเกณฑ์การสอนหนังสือแบบเดิม คลิปจากรายการเล่นใหญ่ จัดใหญ่ (12 ก.พ. 61)
“ครูเอฟฟี่” คุณครูสายบ้า! ฉีกกฎเกณฑ์การสอนหนังสือแบบเดิม คลิปจากรายการเล่นใหญ่ จัดใหญ่ (12 ก.พ. 61)

เปิดอ่าน 15,039 ครั้ง
Detoxification ล้างพิษ ล้างโรค
Detoxification ล้างพิษ ล้างโรค

เปิดอ่าน 8,950 ครั้ง
ฟังกันหรือยัง? เพลง "ครูเงินกู้" เพลงสะท้อนส่วนหนึ่งของชีวิตครู
ฟังกันหรือยัง? เพลง "ครูเงินกู้" เพลงสะท้อนส่วนหนึ่งของชีวิตครู

เปิดอ่าน 12,677 ครั้ง
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสายตาสั้น
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสายตาสั้น

เปิดอ่าน 45,934 ครั้ง
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
เปิดอ่าน 9,085 ครั้ง
Google Wave ของเล่นใหม่จากูเกิ้ล
Google Wave ของเล่นใหม่จากูเกิ้ล
เปิดอ่าน 144,365 ครั้ง
เพลง   :   Jingle Bell
เพลง : Jingle Bell
เปิดอ่าน 44,167 ครั้ง
คณิตาสตร์กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ
คณิตาสตร์กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ
เปิดอ่าน 15,584 ครั้ง
วันออกพรรษา
วันออกพรรษา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ