ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชุดการสอน เรื่องเซต โดยใช้กระบวนการสอนแบบร่วมมือเทคนิคจิีกซอว์(JISAW) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผลที่ได้รับ

ผู้รายงานได้สรุปผลการใช้ชุดการสอน เรื่อง เซต การสอนแบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังนี้

1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่อง เซต การสอนแบบร่วมมือเทคนิคจิ๊ก

ซอว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี จำนวน 30 คน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.25 / 75.10 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 75/75

2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการสอน

เรื่องเซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดีพบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอน เรื่อง เซต การสอน

แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.87 และ ค่าเฉลี่ยรวมของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.32ภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนในระดับมากที่สุด

อภิปรายผล

จากการศึกษางานวิจัย เรื่อง รายงานผลการใช้ชุดการสอน เรื่อง เซต โดยใช้กระบวนการ

สอนแบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ (JISAW) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีข้อค้นพบที่น่าสนใจและได้อภิปรายผลดังนี้

1. ชุดการสอน เรื่อง เซต มีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ = 76.25/75.10

เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ = 75/75 ที่เป็นเช่นนี้เพราะกระบวนการสร้างและพัฒนาได้มีการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์เอกสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้มีการวางแผนอย่างเหมาะสมผ่านการตรวจและให้ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญปรับปรุงตามคำแนะนำและทดลองใช้กับนักเรียนตามขั้นตอน คือ กลุ่มเล็ก กลุ่มกลางและกลุ่มภาคสนาม ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ที่จะนำไปใช้ในการวิจัยกับกลุ่มเป้าหมายได้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของโสภาพรรณ ทองคำ (2558) ที่ได้ทำชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.31/80.48 ซึ่งตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุลายมาน บากา (2555) กล่าวถึงชุดการสอนเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ผลการวิจัยพบว่าชุดการสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.33/76.89 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 75/75 และสอดคล้องกับงานวิจัยของธนันธร ไชยชนะ (2559) กล่าวถึงชุดการสอน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จังหวัดนราธิวาส ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.37/78.37 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 75/75

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยชุดการ

สอน ซึ่งปรากฏผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะผู้รายงานได้นำชุดการสอนที่มีประสิทธิภาพไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะและกระบวนการคิดสามารถวิเคราะห์แบบทดสอบได้ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของโสภาพรรณ ทองคำ (2558) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนราธิวาส หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของสุลายมาน บากา (2555) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการสอน เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ผลการวิจัยพบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01และสอดคล้องกับธนันธรไชยชนะ (2559)ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่เรียนจากใช้ชุดการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอน เรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในระดับ

ความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.96 และค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.13 ทั้งนี้เนื้องจากมี การผลิตชุดการสอนอย่างเป็นขั้นตอน โดยในส่วนของเนื้อหาจะมีการจัดลำดับขั้นตอนนำเสนอเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมโดยจัดลำดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก มีการออกแบบสื่อและการเลือกรูปภาพประกอบกับเนื้อหาในแต่ละส่วนซึ่งมีความเหมาะสมกับเนื้อหา และในส่วนลำดับขั้นตอนการใช้งานชุดการสอนมีความชัดเจนเข้าใจง่าย มีการแนะนำการใช้งานสำหรับครูผู้สอนและสำหรับนักเรียนของแต่ละชุดซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของโสภาพรรณ ทองคำ (2558) ได้สึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนราธิวาส ต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของสุลายมาน บากา (2555) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ผลการวิจัยโดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของธนันธร ไชยชนะ (2559) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จังหวัดนราธิวาส เรื่อง เซต ผลการวิจัยโดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย นินะ : [14 ก.ย. 2565 เวลา 19:24 น.]
อ่าน [820] ไอพี : 182.52.114.141
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,953 ครั้ง
แชร์กระจาย ฝีมือการแต่งนิทานของเด็ก 7 ขวบ ครีเอทได้น่ารักมาก
แชร์กระจาย ฝีมือการแต่งนิทานของเด็ก 7 ขวบ ครีเอทได้น่ารักมาก

เปิดอ่าน 26,407 ครั้ง
สาวน่องใหญ่ แต่งตัวอย่างไร..ให้ดูสวยเพรียว
สาวน่องใหญ่ แต่งตัวอย่างไร..ให้ดูสวยเพรียว

เปิดอ่าน 442,636 ครั้ง
วิธีนำข่าวการศึกษาจากครูบ้านนอก ไปแปะในเว็บท่าน
วิธีนำข่าวการศึกษาจากครูบ้านนอก ไปแปะในเว็บท่าน

เปิดอ่าน 24,768 ครั้ง
ศาลปกครองคืออะไร
ศาลปกครองคืออะไร

เปิดอ่าน 17,084 ครั้ง
How To Learn English
How To Learn English

เปิดอ่าน 12,406 ครั้ง
นม ร.ร.ป้องกัน มะเร็ง ช่วยไม่ให้เกิดขึ้นเมื่อตอนเป็นผู้ใหญ่
นม ร.ร.ป้องกัน มะเร็ง ช่วยไม่ให้เกิดขึ้นเมื่อตอนเป็นผู้ใหญ่

เปิดอ่าน 8,601 ครั้ง
ชะตากรรมผู้ให้กำเนิด"บล็อก"
ชะตากรรมผู้ให้กำเนิด"บล็อก"

เปิดอ่าน 17,810 ครั้ง
20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ
20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ

เปิดอ่าน 28,435 ครั้ง
ประโยชน์ของดวงอาทิตย์
ประโยชน์ของดวงอาทิตย์

เปิดอ่าน 301,850 ครั้ง
ภาษาอังกฤษ เริ่มได้ที่บ้าน กับ 30 ประโยคคุยกับลูกเป็นภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ภาษาอังกฤษ เริ่มได้ที่บ้าน กับ 30 ประโยคคุยกับลูกเป็นภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

เปิดอ่าน 17,438 ครั้ง
เคาน์เตอร์ต้อนรับในโรงเรียน มีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด
เคาน์เตอร์ต้อนรับในโรงเรียน มีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด

เปิดอ่าน 16,844 ครั้ง
เลือกหมอนให้นอนหลับสบาย
เลือกหมอนให้นอนหลับสบาย

เปิดอ่าน 12,492 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษา : มุ่งการขยายโครงสร้าง คือเลือกทางสู่ความล้มเหลว โดย ประเสริฐ ตันสกุล
ปฏิรูปการศึกษา : มุ่งการขยายโครงสร้าง คือเลือกทางสู่ความล้มเหลว โดย ประเสริฐ ตันสกุล

เปิดอ่าน 12,659 ครั้ง
หนอนคืบ
หนอนคืบ

เปิดอ่าน 21,406 ครั้ง
เกมส์มาริโอทดสอบความจำ
เกมส์มาริโอทดสอบความจำ

เปิดอ่าน 8,885 ครั้ง
วัสดุหลักที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตโน้ตบุ๊กมีชนิดใดบ้าง
วัสดุหลักที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตโน้ตบุ๊กมีชนิดใดบ้าง
เปิดอ่าน 7,922 ครั้ง
วิธีลดหน้าท้องแบบเร่งด่วน เห็นผลเร็วจนใคร ๆ ก็ต้องทัก
วิธีลดหน้าท้องแบบเร่งด่วน เห็นผลเร็วจนใคร ๆ ก็ต้องทัก
เปิดอ่าน 16,580 ครั้ง
ทายใจจากอักษรท้ายชื่อ
ทายใจจากอักษรท้ายชื่อ
เปิดอ่าน 46,756 ครั้ง
มาแรง!! มะนาวแป้นพันธุ์ใหม่ 8 เดือนให้ผล 300 ลูก ปลูกได้หลายแบบตามความเหมาะสม
มาแรง!! มะนาวแป้นพันธุ์ใหม่ 8 เดือนให้ผล 300 ลูก ปลูกได้หลายแบบตามความเหมาะสม
เปิดอ่าน 21,025 ครั้ง
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบกราฟิก
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบกราฟิก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ